EĞİTİM ve DANIŞMANLIK
KATALOĞU
Yayıncılık
Eğitim
Danışmanlık
Organizasyon
E-mail: [email protected]
Web: vizyonyayinlari.com.tr
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU
MEVZUAT
Başarı, tüm ulusun azim ve
inancıyla çabasını birleştirmesi
sonucu kazanılabilir...
M. K. Atatürk
1
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU
“Güç ve Otorite Bilgide Saklıdır,
Bilgi Paylaşıldıkça Büyür ve Gelişir”
“Eğitim, nehir gibidir; gittiği yeri de
temizler, geldiği yeri de...”
2
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU
MEVZUAT
HAKKIMIZDA
Kuruluşundan bugüne 14 yıldır mahalli idarelere hizmet vermeyi kendisine
şiar edinmiş olan Vizyon Yayınları, hizmetlerini yürütürken dikkatli ve özenli
davranmayı, doğru ve kaliteli hizmet vermeyi, özellikle yerel düzeyde ortaya çıkan
güncel sorunlara pratik ve uygulama örnekleri ile çözüm bulmayı hedeflemektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarımızın etkisinin ve yetkisinin sürekli olarak değiştiği
ülkemizde birçok konuda olduğu gibi mevzuat konularında da değişiklikler
yapılmaktadır. Yerel ve genel düzeyde hizmet çeşitliliğinin artması ve bu hizmetlerin
insan odaklı bir anlayışla yerel muhataplara sunulması fikrinin gelişmesi, yerel
idarelerin yapısının ve hizmet sunumunda bu anlayışa göre yeniden şekillenmesi
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu çerçeve de yeni bir anlayışla yola çıkmış olan
Vizyon Yayınları, kendi çalışma anlayışına paralel olarak, hissedilen nitelikli ve
kaliteli bir yayın olan “İdari ve Mali MEVZUAT” dergisini 14 yıldır aylık düzenli
şekilde yayınlayarak bu boşluğu gidermeyi başarmıştır.
İdari ve Mali MEVZUAT dergisi son beş yılda 500’e yakın, konusunda uzman
hocamalarımız tarafından hazırlanmış olan makalelerle siz okurlarımızın destek ve
ilgisine layık olmaya özen göstermiştir.
Yeni düzenlemelerle birlikte hizmetlerin nitelik olarak değişmesi ve çeşitliliğinin
artması uyum yeteneği yüksek, yeni beceriler kazanmış, deneyimli işgücüne
olan ihtiyacı artırmıştır. Unutulmamalıdır ki, kaliteli hizmet ancak deneyimli ve
nitelikli personel eliyle verilebilir. Nitelikli personel ise, sistemi ve mevzuatı iyi
bilen, yüklenilen görevlerle uyumlu yetki ve sorumlulukları belirleme, bu yetki ve
sorumluluğu yerine getirebilecek nitelikli eleman teminini sağlama kapasitesine
sahip olan personel birimlerince yerine getirilebilir.
Kurumlarda deneyimli ve nitelikli personelin kazanılması, güncellenen ve
değişen mevzuatlarla ilgili olarak personelin belirli aralıklarla eğitim almaları ile
sağlanacaktır.
Ayrıca; Yerel yönetimlerimiz başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının
mevzuat konusundaki eksikliklerini giderebilmek için, hizmet içi eğitim ve
danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.
Saygılarımızla…
Yayıncılık
Eğitim
Danışmanlık
Organizasyon
3
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU
6360 Sayılı Yeni Büyükşehir
Belediye Kanunu ile Gelen
Değişiklikleri Biliyor musunuz?
01
●
●
●
●
●
●
●
4
Kapanan Belde Belediyeleri için yapılması
gerekenler,
Yeni Büyükşehir Belediyesi olacak iller ve
merkez ilçelerde yapılması gerekenler,
Büyükşehirler de Su
İdarelerinin kurulması,
ve
Kanalizasyon
Büyükşehir İlçe Belediyesine dönüşecek olan
Belediyelerin yapması gerekenler,
Kapanacak İl Özel
gereken işlemler,
idarelerinin
yapması
Kapanacak Su ve Altyapı birliklerinin tasfiyesi,
Personel, Muhasebe ve Borç devirlerinde
yaşanılabilecek sorunlar,
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU
MEVZUAT
5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetim ve Kontrol Kanununun
Amaç ve Hedefleri
●
●
●
●
02
Kamu Mali yönetimde saydamlık, hesap
verilebilirlik ve şeffaflığı sağlamak, iç kontrol ve
iç-dış denetimi uluslararası standartlara uygun
hale getirmek,
Kamu idarelerinin, kamu kaynaklarını etkili,
ekonomik ve verimli biçimde yönetmelerini
sağlamak,
Kurumların, kalkınma planları ve stratejik
planlara uygun bir şekilde hizmet üretmelerini
sağlamak,
Etkili bir muhasebe ve dış denetim sistemi
oluşturulması amacı taşımaktadır.
5
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU
5393 Sayılı Belediye Kanunu ile
Zorunlu Hale Gelen Stratejik
Plan Hazırlamanın Kent
Yönetimindeki Önemini
Biliyor musunuz?
03
●
●
●
●
●
6
Kentlerin süregelen sorunlarının çözümü, katılımcı
anlayışla hazırlanacak stratejik plandan geçmektedir.
Önümüzdeki dönemde bütçe bağıyla desteklenecek
olan stratejik planın iyi hazırlanmamış olması; yerine
getirilmesi gereken faaliyetlerin aksamasına neden
olur.
Bu durum kentte yaşayanların hayatını her yönüyle
olumsuz etkiler.
Stratejik planın uygulana bilmesi, ciddi mevcut durum
analizine dayalı olarak hazırlanmasına bağlıdır.
Vizyon Yayıncılık, stratejik plan hazırlama konusunda
da ülkemizin en iddialı danışman ve eğitimci
kadrolarında birine sahiptir.
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU
MEVZUAT
Süreç Yönetim Sistemi
●
●
04
Son yıllara baktığımız zaman değişim hızının daha da arttığını
görüyoruz. Değişimin hızına uygun kurum kültürü ve yapılanmaya sahip olabilecek öncelikli konuların başında geliyor.
Değişimi yakalayabilmek için hızlı, hızlı olabilmek için esnek,
esnek olabilmek için de organizasyonun buna uygun bir yapılanma içerisinde olması gerekiyor. Bunu sağlayabilecek araç ve
ortak payda ise SÜREÇ YÖNETİMİ…
Süreç Yönetim
Sisteminin Sağladığı Faydalar
●
Süreçlerin birbirleriyle etkileşeminin anlaşılması
●
Süreçler ve organizasyon arasındaki ilişkilerin netleştirilmesi
●
Süreç akışındaki sistemsel problemlerin belirlenmesi
●
Değer katan faaliyetlerin belirlenmesi
●
Yeniden yapılandırılması gereken süreçlerin belirlenmesi
●
Etkinliğin ve müşteri memnuniyetinin arttırılması
●
Süreç performansının izlenmesi ve arttırılması
●
Problem ve aksiyonların izlenmesi
●
Günlük faaliyetler için tek ve tutarlı bir ara yüz
●
Hızlı ve kolay eğitim altyapısı
7
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU
Kurumlar İç Kontrol Eylem
Planını Neden Hazırlamalı?
05
İç Kontrolde Neleri Hedefliyoruz;
● Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili,
●
●
ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere
uygun olarak faaliyet göstermesini,
Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun
önlenmesini,
● Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve
güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini
İhale Mevzuatı
06
● Temel İlkeler
• Açıklayıcı Kamu İhale Kurulu Kararları
● İhale Komisyonları
• Komisyonların Kurulması
• Komisyonların Çalışması
● Yaklaşık Maliyet Hesaplamaları
• Mal Alımı İhaleleri
• Yapım İşleri İhaleleri
• Hizmet Alımı İhaleleri
● İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları
• Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve
Yeterlilik Kriterleri
8
• Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgelerinde
Aranılacak Yeterlik Kriterleri
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU
MEVZUAT
● İdari ve Teknik Şartname Hazırlanırken Dikkat Edilecek
06
Hususlar
● Tekliflerin Değerlendirilmesi
• Yeterlik Değerlendirmesi
- Ekonomik ve Mali Yeterlik Belgelerinde Aranılacak
Yeterlik Kriterleri
- Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgelerinde Aranılacak
Yeterlik Kriterleri
• Uygulamalı Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması
- Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı
Düşük Teklif Sorgulaması
• Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirl.
- Örnekli Fiyat Dışı Unsur Uygulaması
● Şematik İhale Süreçleri
• Açık İhale Akış Şeması
• Pazarlık Usulü İhale Akış Şeması
• Belli İstekliler Arası İhale Akış Şeması
● Bütün Yönleriyle Doğrudan Temin
● İş Artışı ve İş Azalışları
● Örnekli Fiyat Farkı Uygulamaları
● Hakediş İnceleme Usulleri ve Ödeme Prosedürleri
● Döner Sermayeli İşletmelerin Yerine Getirmeleri Gereken
Yasal Yükümlülükler
9
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU
Taşınır Mal Yönetmeliği ve
Devlet Muhasebesi
07
● Taşınır İşlemleri Sorumlular ve Sorumluluk Müessesesi
● Taşınır Kodları ve Detaylı Hesap Planı İlişkisi
● Envanter İşlemleri
● Tüketim Malzemesi İşlemleri
● Tüketim Sevk İşlemi Süreci Nasıl Olmalı?
● Dayanıklı Taşınırların İşlemleri
● Defter ve Diğer Belge İşlemleri
● Değer Artışı İşlemlerde İzlenecek Yol
● Bedelsiz Devirlere İlişkin Son Düzenlemeler
● Bağış ve Yardım Yoluyla Taşınır Edinimi
● Sayım Fazlası, Noksanı, Değer Düşkünlüğü ve
Hurdaya Ayırma
● Amortisman İşlemleri
● Taşınırlarda Yıl Sonu İşlemleri
● Taşınır Yönetim Hesabı
Dönem Sonu İşlemleri
08
● Hesap Grupları Arasında Geçişler
● Mahsup Dönemine Aktarılan Avanslar
● Ödeneklerin Kapatılması - Devreden Ödenekler
10
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU
MEVZUAT
Analitik Bütçe ve Tahakkuk
09
Esaslı Muhasebe
● Analitik Bütçe Tanımlaması
● Analitik Bütçe Sınıflandırması
● Kurumsal ve Fonksiyonel Sınıflandırma
● Finansman ve Ekonomik Sınıflandırma
● Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması
● Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması
● Bütçe Hazırlanması
● Tahakkuk Esaslı Muhasebe
● Muhasebenin Temel İlkeleri
● Hesap Planı
● Hesapların Çalıştırılması
● Dönem Başı ve Dönem Sonu İşlemleri
● Mali Raporların Çıkartılması
● Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
● Kesin Hesabın Çıkartılması
● İdarenin ve Görevlerinin Sorumlulukları
● Diğer İlgili Konular
11
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU
Personel Mevzuatı
10
● 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
● Her Türlü İzin Hakları
● Vekalet
● İkinci Görev
● Özlük Hakları
● Devlet Memurları İstihdamı
● Amirlerin Memurları Yetiştirme Yükümlülüğü
● Ücretsiz İzinler ve Doğum İzni Uygulamaları
● Devlet Memurlarının Hakları, Sorumlulukları ve
Yükümlülükleri,
● Sözleşmeli Pesonel Çalıştırılması
● İşçi Çalıştırılması
● Sosyal Yardımlar
● Malî Haklar
● Disiplin ve Memur Yargılaması
● Giyecek Yardımı
● Yiyecek Yardımı
● Tedavi Yardımı
● Yıllık İzinler
● Yolluklar
● Uygulama Yönetmelikleri
12
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU
MEVZUAT
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
11
● Sosyal Güvenlik Kavramı
● Sigortalı Sayılanlar ile Genel Sağlık Sigortalı
Sayılanlar
● Sigortalılığın Zorunlu Oluşu
● Sigortalı Bildirimi, Tescili ile Genel Sağlık
Sigortalılılığının Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili
● Sigortalılığın Sona Ermesi
● İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri ve Nakli
● Katılım Payı Alınacak veya Alınmayacak Sağlık
Hizmetleri
● Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemleri
● Yurt Dışında Tedavi
● İdari Yaptırımlar ve Fesih
● Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları
● Kamu Görevlilerinin Görevden Uzaklaştırılmaları
Durumunda Sigortalılıkları
● İşeveren Yükümlülükleri
● Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler
● Fiili Hizmet Süresi Zammı, İtibari Hizmet Süreleri
ve İtibari Hizmet Süresi Primi
13
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU
İmar Kanunu ve
Kent Planlaması
12
● 3194 Sayılı İmar Kanunu Uygulaması
● Toprak Koruma ve Arazi Kanunu Yönetmeliği
● Toprak Koruma ve Arazi Kanunu Yönetmeliği
● Kıyı Kanunu Uygulaması
● Çevre Kanunu Uygulaması
● İmar Kanunu ve Diğer Kanunlarla İlgili İdari
Para Cezaları
● 18 inci Madde Uygulama Yönetmeliği
● Otopark Yönetmeliği ve Uygulaması
● Plansız Alanlar Yönetmeliği ve Uygulaması
● Gecekondu Kanunu Uygulaması
● İfraz Tevhid Uygulamaları
14
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU
MEVZUAT
(Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
13
Resmi Yazışma Kuralları ve
Arşiv Mevzuatı
● Örnek Uygulamalı Resmî Yazışma Kuralları
● Uygulamalı Haberleşme Kodları ve Standart
Dosya Planı Uygulamaları
● Elektronik Belge Yönetim Standartları ve
E-Dönüşüm Mevzuatı
● Etik ve Belgelere Dayalı Örnek Uygulamalar
● Belgeye Dayalı Zaman Kullanımı ve Verimlilik
● Belgeyi Ayıklama İmha İşlemleri ve Belge
Saklama Süreleri
● Uygulamalı (EBYS) Belge Yönetim Sistemi
Örnekleri
● Arşiv Yönetmeliği
● Birim Arşivinde Yapılması Gerekenler
● Standart Dosya Planları
● Kurumsal Kodlamalar
● Yazışma Kodları
● Dosyalama Sistemi
15
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU
Kalite Yönetim Sistemi
14
●
●
●
●
●
●
Temel Kalite İlkeleri
Kalite Yönetim Sistemi Şartları
Yönetim Sorumluluğu
Kaynak Yönetimi
İşin Gerçekleştirilmesi
Ölçme, Analiz ve İyileştirme
AB Hibeleri ve Proje
Hazırlama Eğitimi
15
● AB Hibe Projeleri
● Proje Başvurusu
● AB Proje Formatları
● Standart Proje Formatı
● Ödenek Proje Uygulamaları
● Proje Geliştirme Metodoloji ve Başvuru Süreci
● Proje Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi
● Belediyeleri AB Fonlarından Yararlandırılması
● Belediyelerin AB Hibe Yardımları İçin Müracaat
Usul ve Esasları
● Belediyelerin AB Fonları İçin Yararlanabilecekleri
Hizmet Konuları
16
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU
MEVZUAT
Diğer Konular
16
● Belediye Gelirleri
● Belediye Para Cezaları
● Belediye Mevzuatı
● Kamulaştırma Mevzuatı
● Türk Ceza Kanunu / Kabahatler Kanunu
● Sayıştay Denetimi ve Hak Arama Yolları
● Kişisel Gelişim Eğitimleri
● Amme Alacaklarının Takip ve Tahsili
● İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
17
MEVZUAT
Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi
Yenilenen ve Değişen
Mevzuatın Takibinin
Tek Adresi
Vizyon Yayınları
Mart 2014, Yıl: 14, Sayı: 162
EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU
MEVZUAT
EĞİTİM TALEP FORMU
Kurum ile İlgili Bilgi
Kurum/Firma
Birimi
Adres
Telefon
Faks
E-Mail
Eğitimle İlgili Diğer
Düşünce ve İstekler
Eğitim konuları sayfasında kodları işaretlenen, konular hakkında ilgili tarihlerde
eğitim hizmeti almak istiyoruz.
Gereğini arz/rica ederim.
FORMU DOLDURAN İLGİLİNİN
Adı ve Soyadı
Görevi
Tarih
e-mail
… /… / 20…
İmza
EĞİTİM KONULARI
Eğitimin
Kod
Konusu
Süresi
Başlama
Tarihi
Bitiş
Tarihi
01
6360 sayılı yeni Büyükşehir Belediye kanunuyla gelen
değişiklikleri biliyor musunuz?
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
02
“5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol yasasının
amaç ve hedefleri...”
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
03
5393 sayılı Belediye Kanunu’yla zorunlu hale gelen
stratejik plan hazırlamanın kent yönetimindeki
önemini biliyor musunuz?
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
04
•
•
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
05
Kurumlar İç Kontrol Eylem Planını Neden Hazırlamalı?
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
06
İhale Mevzuatı
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
07
Taşınır Mal Yönetmeliği ve Devlet Muhasebesi
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
08
Dönem Sonu İşlemleri
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
09
Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
10
Personel Mevzuatı
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
11
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
12
İmar Kanunu ve Kent Planlaması
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
13
(Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
Resmi Yazışma Kuralları ve Arşiv Mevzuatı
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
14
Kalite Yönetim Sistemi
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
15
AB Hibeleri ve Proje Hazırlama Eğitimi
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
16
Diğer Eğitim Konuları
Süreç Yönetim Sistemi
Süreç Yönetim Sisteminin Sağladığı Faydalar
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
●
Belediye Gelirleri
●
Belediye Para Cezaları
●
Kamulaştırma Mevzuatı
●
Türk Ceza Kanunu / Kabahatler Kanunu
●
Sayıştay Denetimi ve Hak Arama Yolları
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
●
Kişisel Gelişim Eğitimleri
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
●
Amme Alacaklarının Takip ve Tahsili
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
●
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
…… gün / …… saat … / … / 20… … / … / 20…
“Güç ve Otorite
IK
YAYINCIL
Bilgide Saklıdır,
Bilgi Paylaşıldıkça
Büyür ve Gelişir”
EĞİTİM
LIK
N
DANIŞMA
ASYON
ORGANİZ
MEVZUAT
MEVZUAT
Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi
Uygulamaya Yönelik
Güncel Mevzuatın
Takibi İçin Dergimize
Abone Olunuz.
Abone Olunmasını
Tavsiye Ediniz...
Mart 2014, Yıl: 14, Sayı: 162
İdari Mali Mevzuat Derdgisinin Ekidir.
Adres : Işık Sok. No: 1/5 06570 - Anıttepe/ANKARA
Tel
: (0 312) 229 16 60 - 61
Fax
: (0 312) 229 16 65
Download

EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU