144
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden1eba-d3e0-310c-87d7-8e73 kodu ile teyit edilebilir.
ヽ u酪
T.C.
BURSA BWOKSEHIR BELEDIYE BASKANLICI
K0ltllr vc Turbm Deircsi Bagkrnl$
08122015
Say::71961244‐ 821.99‐ 郷 58:
Konu:5 Bursa Bilim senli=I PrOiC Yan,masi
T.C.
MILLI EGITIM BAKANLICT
(Yenilik ve E$tim Tekrolojileri Gencl Mlidiirltf0nc)
Atetfirk Bulvrn No: 9t Bekrnhklar/ANKARA
Bursa Buyiikpchir Belediyesi tarafrndan dtlzenlenen, Killttlr ve Turizn Dairesi
Bagkanlrlr'na balh Milzeler $ube M[dllrl0t0 bilnyesinde hi:rnet vercn Bilim ve Teknoloji
Merkezi tarafindan organize edilecek olan 5. Buna Bilim $enliti, 06-07-08 Mayrs 2016
tarihleri arasrnda Bursa Merinos Parkr igerisinde gergekleqecektir.
5. Buna Bilim $enliti etkinlikleri kapsamrnda "Bilim ve Teknoloji" temah proje
yansmasl diizenlenecektir. Ekli prtnamede detaylan yer alan Proje Yangmasrrun
duyurusunun bakanhlrnrza balh ttlrn okullara yaprlabilmesi hususunda geretini bilgilerinize
arz ederim.
Recep
AL
Mak.
BUyilkgchir
Ek: Projc Yangmasr $artnamesi (7 Sayfa)
7gθ
Mo2.lcr $b. M0d0rl08o
T.k
- Eursr Bilim vc
rloji M.rt.zi Ydov.
Yllr
Yolu BultiD
Fut Allrr
On l!|lgrz, / BURSA
T.Lfor : 02!4-250 50 63 Frb : 0124-2 I I
Elckturil Al $*1t b0^arll tr
16 I 7
/ゞ
0一
/《 //2/2θ
7。
`g′
tlibi idn: Ionur.t lYOlt{€R
O m Sailill Sorunt .{,
t
a!bn:(E5/| ?49
30 ag
lL
Q
:∪ il讐 鶏
DEEE盤 ○
Burse B0ytkgehir Belediyesi
Bilim vc Teknoloji Merkezi
(Burse Biliur genlili'2016"
Proje Yangme Kitapgrfr ve $artoamesi
Bu 6zet Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Bursa Bilin $enliSi'16 Proje Yangmasr'na
katrlacak OSencilere ve mucitlere yardrmcr olmak amacryla hazrrlanmrgtrr. Proje gahgmasr
yapan 6lrenci ve mucitlerin balwnrda bulunmadan 6nce bu rehberi ba+ran sona diklatte
okumalan kendileri igin gok yararh olacaktrr.
Ulkemiz genelinde diizenlenen bilim genlili proje yangmasrna karllacaklann,
gahgmalannrn her a;amasrnda bcnzer gekilde davranmalan ve konulan ilkelere uymalan, her
gahgmalannrn
gekilde
gcydcn 6nce kendilerine kolayhk sallayacak
ve
en iyi
degerlendirilmesini miimkiin krlacaktrr.
Temel e[itim, orta Otsetim, mesleki elitim dlrencilerine, ltksekdtrenim
d[rencilerine, mucitlere y6nelik proje yangmarnzln temel amacr insanlanmrza bilimi
scvdirmek, bu konuda bir farkrndal* yaratmak, algkanhk kazandrrmak ve analitik d0gonce
yaprsrna sahip insanlar yetigmesine katkr sadlarnaktrr.
Buna Bilim $enliti'16 Proje Yangnasr ana konsepti "Bilim ve Teknoloji" olarak
belirlenmigtir. Proje yangmasrna ba;vuru yapacak olan projelerin de bu konscpt dahilinde
galrgmalannr yilriltneleri beklenmektedir.
Tllrkiye'nin 2023 vizyonu dolrultusunda bilim roplumu oluqturmak ilzerc toplumun
tllm kesimlerinin bilime olar ilgisini arttrrmak ve bilimi sokala indirmek amacr ile
gergeklegtirdi$miz Bursa Bilim genlili'nde siz delerli bilim severleri projeteri ile aramrzda
gdrmek istiyoruz.
TOm Bilim Seve■ ere Bttanlar DileHz…
Burst Bllim恥 口liび EMbi
Q
:U illi鶏
Э距□
皿○
D●
0蜘
Q。
l.) Yengnrnrn
Konsepti
"Bilim ve Teknoloji"
2.) Yenlmrnu Amrcr
Ulkemize bilimi sevdirmek, bu konuda bir farkrndahk yaratmak, ahgkanhk kazandrrmak ve
analitik d0$lnce yaprstna sahip gelecefin bilim insanlannrn yeti$mesine katkr sallayarak
toplumda aragtrrm4 bulug yapma heyecanr olutnrmak.
3.) Yengarorn Hedeli
o OErencileri ve mucilleri bilim vc teknoloji alanlannda itretkenlile tegvik etmek,
o Ogrerrcilerin gizli kalmrg yeteneklerinin dcsteklenerck geligtirilmesine orum
o
r
o
.
o
o
hazrrlamak,
OErenciterin, galgmalannda bilimsel dllgilnce, yOntem ve teknikleri kullanarak bilgi
ve bcceri kazanrnal annl satlamak,
(Jlkcnin gelecelini ydnlendirectk, bilimsel alanlarda Ozglin ve farkh diigllnceler ortaya
koyabilen, 6z gllveni geligmig bireyler yctiglirilmesine katkrda bulunmak,
llgi ve yetenekler do{nrltusunda akrm gahgmalannrn geligtirilmesiyle birlikte
iilkcmizc yeni mucitler kazandrrmak,
Proje hazrrlama, geligtirme, olugturma ve uygulama deneyimlerini 6sencilere ve
mucitlcrc kazandlrmak,
Gclccc8in bilim insanr olma pounsiyeline sahip olan katrhmcrtann kcgfedilmesi vc
var olan yeteneklerinin geligtirilmcsi amaglanmak,
$enlikte finale kalan karrlrmcrlar arasrndan bilim merkezi formatrna uygun projelerin
belirlencrck Bursa Bilim vc Teknoloji Merkezinde sergilemektir.
4.) Kehhm & Begvuru Kogulhn
o
Ba$vurular bireysel veya grup olarak yaprlabilir. Grup olarak bagwru yapan ogcncilcr
aynca bireysel olarak bagvunr yapamaz. Grup bagvurulann& fi01 gnrp temsitcisine
verilir. Grup katrhmlannda gnp,
I
gup temsilcisi ve 2 grup 0yesi olmak 0zere
maksimum 3 kigiden olqabilir. Milli elitime bath okul projelerinde danrpman
o
o
dlxeunen grup temsilcisi olmak zorundadrr.
Proje sahipleri, projelerini gdnderirken bu projelerin dzgitn ve kcndilerine ait
oldutunu ve bu gartnamc hiikilmlcrini aynen kabul ettiklerini yazrh olarak bildirmek
zorundadrrlar.
Yan$rnaya girccek olan projelerin Bursa Bilim $enlili Proje Yangmasmda
dctcrlordirmeye alnabilmesi igin "Bilim ve Teknoloji" konsepti kapsamrnda;
r Fizik
. Yenilenebilir Enerji Kaynaklan
r
.
r
!
.
.
.
Enerji Depolama Sisremleri
Enerji Verimlilili
Gcri D6nti90m Uygulamalan
Hayatt Kolaylagtrran Tasanmlar
Kimya
Akrlh Ken er
Biligim ve Yazrhm Teknolojileri
曇
Э旦
鳳○
二
●
:∪ il‖ 鶏 0価
・ Mckanik Fonksiyonenik
■ Elektrik― Elektronik Sis“ mler
・ U“ y Teknoloiilen
・ BIyoloil
Y山 田 daki konulardan ЫHne veya birkttina gimele● gerekir.
5。
)Hedef ntle
Minik Muchler(5‐ 9Y埒 ),C∝ uk MuchLI(10‐
Usta Mucitler(18 Ytt ve Os饉 )
13Y野 ),Gen9 Mucider(14‐ 17Y衛 ),
6.)陥 tllimノ B39vuru YO■ temi
T[n
Prololcrin Begvuru Esrslen
BaS"umsu fpttan projelerin yangma ba;vuru formunda belirtilen ko;ullara uygun
olarak hazrrlanmasr gerekmektedir.
wcb siteSnde yer dan Online B→ vllru Fomu
doidunllacakt:r.
Projc ile atakah 4 dakikayr gegmeyecek video veya aqrklayrcr gizim ve foto$af
haarlanacaktrr.
Kitapglgln en alr klsmlnda yer alan Taahh0tname baSvunr formu doldurultnken
form& ycr alan "Taahhotname' ktsmlna Islak imzatr olacak gekilde eklenecektir'
7.)Dtterlendime sekllノ Oll● deH
/ar,"の″滋″raPI
mara岬
j″
ProJ′ ″″
/● ′
ο
″Ⅲ ″リ
θ′Eた
′レ
″あ″rra′ ι
蟄 ″″
`s,,“
"`κ
1●
vuru Formunun doldudmasI
Bu sttmttnede yer alan Mtcrler dottultusunda Pmje B∞
gerehektedir.
Yan゛ macnann basvwsunu yap● 諄 p● dedn脚 伽 mede yer dan Mterlere uygunlup prOic
Degerlendirlnc Komヽ yonu tamflndan degenendiHlecektir.
n祠.ル を"″り′ル′
ノ′
″″ ′
′
′(餃ま ne″ ″r"′ Ktr7″ り
“
崎 dけ ,甲 勘 bel面 にnb“ 山 dO脚 鮎 ぬ de口 edi」
鷺驚 Ъ淵 嘲 職 洲 蹂 理 [
肥
Fimle kalan proJeler
6‐ 7‐ 8 Mayls 2016 tarihic
“
f″ bσ
olan B―
Bnim senliti'nde Serg‖ engneyc hak kazanacaktl了
・ Yenilik9ilik
o
Kullanl,l:hk
o s面 mlebilirlik
● Yaygin Etki(Fayda)
.
Q
DE二 日
聾○
●
価
● Gelistimeye A91kllk
● Yapllabilirlik
●Prototゎ
o Oztt Detta
●Anl崎 llabilirlik ve B血 ■J飲
●Etik Dtterlerc uygttuk
″
:"Od″ JJaだirilaι s″
ε
た″
′
″′sο ″″C″ dθ′
″′
″′
ζ
ノ
`gヤ `"′
“
D●1″ ″
診
ryarげ
"α
J“
″
おッ
BLtta Bllim Sedti Pr● e Yanttasl kapsatnlnda inab kdan prOieler arasindan
rnlik
sOに since alandaj饉 delerlendinnesi lle dereceye girenier belirlenecektir.
Yantta J面 :SeJk daninda proiderde yapacaklan incelemeler sonucu
genel
deterlendirlneye%llXl
etki ed∝ ek,ekilde puaniamada bulunacaktr.
“
3。
)B8,Vuru,Dtterlendirnle ve Odillendinne Takvimi
切5
8И祗
Projc yangmasr bagvunrlannm agrlmasr
fⅣb"り 6
Proje yangmasr bagvunrtannm sonlandrnlmasr
8劇 霞り
Toplom kojclerin FdD@ UyguDluguur
`
“
eleru)
OnEbnrKolLyonu
gogcn projclcr igcrisindco fioalc kalan projelcrin belfulcnncsi
r,
商
Kontrrol Editnesi (An
留
`
6・
.blhabilhsenlid.o政
―
dsinden du_mtm plllnasl
如 “ り6
Finalis Prcjelcrin $cnlik Alarunda Scrgilcnmcsi
Yerr;ne Jtrisi
8〃りなり6
Oylama Sonucu De― ye GFen PIOFelin Od■
lL…
I
」
Nisan 2016'da 18.00'da sistem kapanacaktr' Her
olsun o dakikadan sonra proje bagvurusu ahnmayacakttr.
XoC Son bagrtru tarihi olan
vc
ne
olursa
Delerlendirme Komisyonu:
o
o
o
o
o
Bursa Biiyllk$chir Belediyesi Temsilcileri
Bursa Bilim vc Teknoloji Merkezi Temsilcileri
BEBKA Temsilcileri
Tltrk Hava Yollan Temsilcileri
Tilrk Telekom Temsilcileri
Delerlendime Kurulu:
o BЩ M
・
B■泌 絆hir BdedirS Tem● ldに 五,
Btt BIlim ve TeknoloJl Merke2i TemSilcilc五
o BEBKA Temsilcile‖
●
・
T■k
T■k
,
,
Hava Yollan Tcmsilcile五
,
Telekom Tentsilcileri,
4
Q
Э距]鳳 ○
●
L
● BШ M Bilim,Sanayi ve Tcknoloit il Mld鮨 l● 卸 TemsilCild,
● Akademisyenler,
0ヽ Adamlan
●Kentin
ve Sanayidbr,
Kanaat Onderleri,
● Gazeteciler
Y8町 al● J●
Si:
“
o Sektё Jhde lider is adaml,smyici,alaninda kldemli a此 demisyen ve
kamu sekt61tlnden karar venciler olacaktir.
■)Od● llendime
Deterlendinne sonucunda“ de lay,kg● rlllen proider`甲 卸daki miktarlarda 5dJ
ve`lecektit
Kategorilcr;
r
o
o
o
Minik Mwitler (5-9 Ya5)
Birincilik Odulil
lkincilik Odiilii
2,∞ O TL
090ncul0k Od0lu
l.500 TL
3∞ O TL
●
Qocuk Mucitler (10-13 Yag)
0
Birincilik Odulii
tkincilik Od[tu
U9ilnculirk Odulti
0
0
●
0
O
0
o
o
o
o
6 000 TL
4 000 TL
3.Oα D TL
Cerg Mucitler ( l4-17 Yag)
Birincilik oditttt
ikincilik Odolu
0giincillilk odulii
Usta Mucitler
(I
I
il.lX10 TL
7.OCXI TL
4.000 TL
Yag ve iistil)
Birincilik odiilii
lkincilik Odolri
UgUnctiltik Odilu
16.000 TL
10.000 TL
8.∞ O TL
Minik Mucitler kategorisi harig diger kategoriler ilk 09 sonrasrnda puanlama srrasrna gdre 4.
5. 6. 7. ve t, projclcrc 1.000 TL mansiyon (HillU verilecektir. Toplamda l5 projeye mansiyon
ddlilii verilecektir.
Tiim kategorilerde dercceye giremeyen ve mansiyon Od0lii alamayan projelere ise 5fi1 TL
finale kalma od0l0 verilecektir. Toplamda 23 projeye finale kalma odiilil verilecektir. (Minik
Mucitler kategorisinde ilk U9 proje harici ve diger kategorilerde de dcroce ddillleri ve
mansiyon ddtilleri harici projeler finalc kalma dd0l0 alacakur.)
T0m kategorilerde toplamda 102.000
TL dd0l dalrtrlacaktrr.
野
0二 三
螺○
塩
回
10.) Diter Hlkllmler
. Basvuru formunda istenilen bitgiler eksiksiz olarak doldunrlmak zorunludur'
. Bu $artnarnenin en son sayfasrn& yer alan taahhiltname baSvuru formu ile birlikte
.
.
t
.
sisteme yiiklenmelidir. Taahhilmamesi olmayan projelet gegcrsiz sayrlacakttr.
Ba$vuruda bulunan proje
eler bir icat ise, Turk patent Enstitiisii'nde (TPE) muka
tescili, faydah model gibi h0k{imlerce konrnmaya ahnmrgsa belinilmek zorunludur.
Bu konuda ortaya grkabilecek her tildo hukuki, cezai, adli ve mali sorumluluk bagvuru
satribine aittir.
Balvuruda bulurracak tlltn tasaflmlaf, bilimsel etik kurallanna (kopy4 gahntr
olmayacak wkilde) uygun olmalrdrr. Bilimsel Etik Kurallanna uygun olmayan
projeler deperlendirme drgr btrakrlacaktrr.
Yansmads finale kalan proje sahipleri projesinin Bursa Bilim ve Teknoloji
Merkczinde etkinlik tarihinden itibaren I yl silr,esincc kargrhkh mutabaksta vanldrlr
takdirde xrgilenmesini kabul eder ve Bursa B0yUkgehir Belcdiyesi'nden eksra bir
telif tlcreti ya da ba$ka bir ocrer talep euneyecelini yangmaya katrlmakla kabul ernig
saytltr.
6-7-8 Mayrs tarihleri arasrnda $enlik silresince finale kalan;
Tilm finatist proje kauhmcrlannrn Otle yemeti,
drgrndan finale ka.lan proje finalist kaultmctlannln konaklama
Bursa
giderled Bursa B{iyUkgehir B€lediyesi tarafrndan kargrlanacakrrr.
Projelerin ve finalist ckip temsilcilerinin Bursa'ya ve genlik alanrna ulaqrmr ile
o
o
ili
o
ilgili
.
.
.
masrafl ar katthmcllara aittir.
Degerlendirme kurulu, delerlendirme s{lrecinde belirlenen kategorilende 6dul verme
ya da 6d0lii iptat etme hakkrnr kendinde saklt tutar.
fikri
uygulama aSamasrnda
tlniversitelerden ya da aragtrrma kurumlanndan destek almalan dolaldrr; ancak' bu
deslek, bilgi alma ya da laboratuvarlardaki cihaz veya gegitli araglann kullanrmryla
srnrrh kalmahdrr. Ogencilerin bir liniversitede yitrittlilmekte olan bir ara$trrmaya
OErencilerin veya mucitlerin kendi tlrettikleri
katrlrp burada yaplrgl galqmslan proje olarak sunmasr bu yangmantn ruhuna ve var
olug nedenine aykrndrr.
Bursa Buyukgehir Belediyesi, Bursa Bilim $enliti Pmjc Yanimasr $artnamesi
ilzerinde deEi$klik yapma hakkrm kcndisinde sakh rutar'
BURSA BILIM sENLiCi EKiBllLETiSIM BlLGiLERI
Web sitcsi:― .bЩttbilimsenligi
org
.Org
C‐ POSta:[email protected]
"bilmscnh」
Yan,ma VC Organi7Я qyOn:Btt Bilim ve Teknolai Merkezi/0(224)2505063
Yetkih Ki,i lletisim:Kontty AYDNER
Adres:Alt:nova Mah Fuar Caddesi No:23 0smangazi Bursa/Tttkiye
Э鳳
熙鼎Φ
塩
BURSA BOYむ sEHiR BELEDiYESi
Kileir ve Turiz■ lD● :re Ba,hnhひ
MLeler sube Mld■ Jこ ここ
Bmm ve TeLllol● l Merkezine
←7‐ 8 MayLS 2016 tar強 len口 de ger,eLl● tininiz“ Burs8 Btin SCDlitil"ne
叫 d30ynntll● n yer al,n et晰 ■llkle“ miz tte k8● 10Cabmlzl Ve 3 gin sin"ince s8at
`摯
ぃ、m● larlnl
10.0● 18.lXl ansl ar8聰 厖 013口 k atδ lyerpm" tanltlm
ge"em"● recむ mtt t00hhtlt ederL
imza ve Krge
Kurum
PRrDJEノ
ATOLYE ADI:
KATILIMCIIsIMLERI:
Adr":Bursa Bllim ve Teknol● I Merk● i Altmova Mahallesi Fuar Caddesi No:23
Ottnangazi/BURSA
Tel: 02242505063
Faks:0224211 1617
E‐ posta:[email protected] bnimsenlgi.org
Download

Ulaşmak İçin Tıklayınız.