,l,.C.
+
\i.,
t IJhY KAYiVtAKAN,lLtĞI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
L- t-
'rİ
Say,ı :78502 l 86/82 l .02-E.89608
Konu :Çizgilerle Hadis-i Şerif Sergisi
05.0l .20l6
MÜDÜRLÜĞÜNE
ULUBEY
Uşak il Milli Eğitim Müdürlüğünün, 'Çizgilerle Hadis_i Şerif Sergisi'konulu yazı ile
ilglli 0410l/2016 tarih ve 37636 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa TURGUT
ilçe Milli Eğitim Müdürü
EKİ
- Yazı (45 Sayfa)
:
- Elden Teslim Edilecek
DAĞITIM:
-Tilın Teşkilata
Ayrınnlı bilgi için:Gökhan CİNGiL V,H.K.l
Tel:(0 276) 7l6 l6 51
Aşağı M. Arıkan Bediik c. Hükümet Konağı UlubeyruŞAK
Elekt onik Ağ: www.ulub€y64.gov.tr
e-posta: gokhanç[email protected]
Bu evrak güı!'enlı elektronik ımza ile imzalanmlştır, http://evraksorgu.meb
Faks: (0 276) 716 14 46
gov ır
adresınden96ca-9f42-3a9,9079-825c kodu
ıIe teylt edülebüIlr
j" j''*.
T.C.
q#
Say
ı
:,
UŞAK VALİLiĞi
iı Miıüi Eğitim Müdürlüğü
5237 4337 / 82I.02-E.37 636
04.0l .20 l 6
Konu : Çizgilerle Hadis-i Şerif Sergisi
DAĞITİM YERLERİNE
istanbul iıinde f'aaliyet gösteren Başakşehir insan ve Çevre Derneği'nin Türkiye
geneli resmi/özel tüm ilkokul. ortaokul. lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik ''çizgilerle
Hadis-i Şeril sergisi" düzenleme talebine ilişkin yazıları ilgili Bakanlığımız yeniıik ve
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 30ll,2l20l5 tarih ve l35l7245 sayılı yazısı ve
ekleri ilişikte gönderilmiş olup, ayrıntılı bilgi ilgili web sayfasından alınacaktır.
Bilgilerinizi
ve gereğini rica ederim.
Bülent ŞAHİN
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EKLER
:
llgi yazı ve Ekleri (4 Sayfa)
Nol : hnp:i 1egitek.meb,gov.tç,wwwıvarişrJıa-duyurulari/kaıeqori
€J.\öcea\trC 3.S,)
a !o^ Ü\;
I8
DAĞITIM:
-Mrk. Tüm ilkokuı ve ortaokul okul Müd,ne
-Mrk. Tüm Lise ve Dengi Okul Müd.ne
-5 İlçe Kaymakamlığ(MEM)
Kufiuluş Mh. Enstitü sk. Merke/UŞAK
Bilgi için :Aleatlin KAYA V,H.K.l
Tel
web adreş : http://usak.meb,gov.tr
e-postai [email protected]
Bu evrak ga\'enll eleklronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu,meb
:
FakS
gov tr adresinden
02162233990-198
: 02762233989
6l 59-4394-3 808-b92l -60d4 kodu
ile teyııedlIebilir
d",-.
*!rı
1.]ü
.. ia
ı.rirı-i
T.C.
nĞ
irinr nAx,q,NııĞı
Ycnilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürtüğü
\'-li
Sayı
: 8801333'7 -821.02-E.l3517245
30. l2.20 l 5
Konu : Çizgilerle Hadis-i Şerif Sergisi
..VALiLiĞiNE
(iü Miüüi
t
lgi
:
Eğitim Müdür|üğü)
Başakşehir insan ve Çevre Dcrneği'n iıı 22ll2l20l5 tarihli ve
l3
| 5
8976 sal,ılı
1
azısı.
. istanbul'da faaliyet gösteren Başakşehir İnsan ve Çevre Derneği'nin, Türkiye geneli
resmi/özel tiim ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencİlerine yonelilk ,,çİzgilerı"
ıı"rJır-ı
Şerif Sergisi" diizenleme talebine ilişkin ilgi yazı ve &leri incelenmiştir.
ile. Türk Milli Eğitiminin genel amaç|arına u\gun oİarak. ilgili
),İsal düzenlemclcrde
belirtilen ilke. esas ve aııaçlara aykırılık teşkil eimeyecck
şekilde, denctimleri ilgili okul,
illilÇe milli eğitim müdürlükleri taratlııdan gerçekleştirilıı-ıek üzere, dersIerin
aksatılmaması
kaydıyla, gönüllülük esasına göre yapılma, hr*rrndu bilgilerinizi ve gereğini
rica ederim.
Dinçer A'l'[Ş
Bakan a.
Genel Müdür
EK: Ilgiyazı ve ekleri (43 sayfa)
Not: EtkinIiğe http|//y9gitek.meb.8ov,trlw.wav/yarisma_duyurulari&ategori/
l
8 adre§ınden ulaşı ıabilir
DAĞITIM:
Gereği:
B Planı
Teknikokuılar - 06500 YenimahalIc/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected],gov.tr
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlügti
oıtaöğretim Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Gen. Müd
Başakşehir İnsan ve Çevre Demeği (BİNDER)
Ayrınlılı biIgi için : Harun Çt]'ü'iNKAYA (UZm.
Tel: (0 ] l2)296 9.185
Öğr1.)
}aks:(0 3l2)223 8736
Bu evrak gu!enlı elektronık jmza iI e imzalanmışıır hlıp //e!raksor8u meb
8()! tr adrestnden 0adç-ed39-3663_93,19_
lc7c
liıdu ılc tcı ıı uijılebıiır
Download

çizgiler hadis-i şerif sergisi