MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
(4)
(5)
Yerleþtirme
Öncelikleri
(6)
(7)
4. Bu kýlavuzda belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir
programýn baðlý olduðu bir kurum ve adý yasal
düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa o programa
yerleþtirilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý
kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun
kurallarýna uymalarý istenebilecektir.
5. Yükseköðretim kurumlarý, gerekli gördükleri takdirde, belli
bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programý, iki veya
daha fazla uygulama grubuna ayýrabilirler. Bu husustaki
düzenleme, ilgili kurumun yetkili organýnýn kararý ile yapýlýr.
Programýn
Kodu
(1)
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA
1135422
1137506
1135598
1137588
1137563
1135565
1137209
1135573
1137217
1137225
1135072
1137131
1137571
1137266
1137258
1137274
1137299
1135581
1137189
1137302
1135496
1135097
1137319
1135015
1135023
1135031
1135048
1135056
1135439
1137514
1135117
1137172
1135125
1137013
1135133
1137021
1135508
1137596
1135141
1137038
1135158
1137046
18
Adana Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
(Uzaktan Eðitim)
SAY
Cilt Bakýmý ve Güzellik (ÝÖ) (Bk.309)
SÖZ
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.309)
SÖZ
Elektrik
SAY
Elektrik (ÝÖ) (Bk.302)
SAY
Endüstriyel Elektronik
SAY
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.303)
SAY
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.304)
SAY
Ýklimlendirme-Soðutma
SAY
Ýklimlendirme-Soðutma (ÝÖ)
SAY
Kuaförlük (ÝÖ) (Bk.309)
SÖZ
Makine (ÝÖ) (Bk.301)
SAY
Makine (ÝÖ) (Bk.304)
SAY
Makine-Resim-Konstrüksiyon(ÝÖ)(Bk.301) SAY
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.303)
SAY
Muhasebe
EA
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.308)
EA
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.307)
SAY
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý
SÖZ
Tekstil
SAY
Tekstil (ÝÖ)
SAY
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Anestezi
SAY
Diþ Teknik Sekreterliði
SÖZ
Radyoloji
SAY
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SÖZ
Týbbi Laboratuvar
SAY
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SÖZ
Elektrik
SAY
Elektrik (ÝÖ)
SAY
Ýnþaat
SAY
Ýnþaat (ÝÖ)
SAY
Muhasebe
EA
Muhasebe (ÝÖ)
EA
Pazarlama
EA
Pazarlama (ÝÖ)
EA
Tarým Alet ve Makineleri
SAY
Tarým Alet ve Makineleri (ÝÖ)
SAY
Programýn Adý
(2)
120
120
3
2,3
90.405
220.190
300
20
80
40
120
40
120
80
80
40
30
80
80
40
40
40
40
120
40
80
80
226
2,309
2,309
3
2,302
3
2,303
2,304
3
2,3
2,309
2,301
2,304
2,301
2,303
3
2,308
2,307
3
3
2,3
——
68.704
79.091
80.623
72.746
83.617
73.335
64.832
193.451
——
68.201
---74.368
61.853
57.199
75.387
58.361
66.083
273.636
75.715
72.535
---04,2,D,86
04,2,Ý,85
04,2,Ý,87
99,2,D,81
04,2,Ý,86
01,2,Ý,83
73,2,Ý,52
------04,2,D,85
---83,2,Ý,66
86,2,Ý,67
00,2,D,81
04,2,Ý,87
04,2,Ý,85
00,2,Ý,83
---04,2,Ý,85
01,2,D,84
20
10
20
30
30
3
3
3
3
3
51.725
53.534
242.226
65.292
64.483
25
25
30
30
40
40
30
30
50
40
40
40
40
40
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
85.283
194.369
261.676
225.372
70.973
72.092
182.677
——
77.517
68.876
227.199
——
69.799
——
04,2,Ý,84
04,2,D,85 ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ (MALATYA)
---Adýyaman Meslek Yüksekokulu
03,2,D,84 1267099
Elektrik (ÝÖ) (Bk.312)
04,2,Ý,85 1265194
Ýnþaat
1265206
Kooperatifçilik
03,3,D,85 1267119
Makine (ÝÖ) (Bk.312)
- - - - 1265214
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
- - - - 1267192
Pazarlama
- - - - 1265222
Petrol Sondajý ve Üretimi
04,2,Ý,87 1265239
Seramik
84,3,Ý,66 1265247
Tekstil
- - - - 1265255
1267168
Tekstil
(ÝÖ) (Bk.313)
---Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
04,2,D,85 1265483
00,2,Ý,82
- - - - GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
Besni Meslek Yüksekokulu
---Bilgisayar Tekn. ve Prog.
02,2,Ý,85 1225384
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
- - - - 1227309
1135337
1137368
1135463
1137522
1135243
1137392
1135353
1137404
1135235
1137384
1135345
1137412
1135524
1135406
1135414
1135516
1135549
1135557
(3)
(4)
Karaisalý Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Harita Kadastro
SAY
Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði
SAY
Makine
SAY
Seracýlýk
EA
Kozan Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk
EA
Bankacýlýk (ÝÖ)
EA
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SÖZ
Mobilya ve Dekorasyon
SAY
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ)
SAY
Muhasebe
EA
Muhasebe (ÝÖ)
EA
Tohumculuk
EA
Tohumculuk (ÝÖ)
EA
Yerel Yönetimler
SÖZ
Yumurtalýk Meslek Yüksekokulu
Seracýlýk
EA
Su Ürünleri
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
Ceyhan Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði
SAY
Diþ Protez
SAY
1135455
1135199
1135601
04,2,D,84 1135447
- - - - 1135219
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA)
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
3. Bu tabloda yer alan bir programýn açýlmamasý ya da
yasama, yargý, yürütme organlarýnýn veya Yükseköðretim
Kurulunun kararý ile veya diðer zorlayýcý bir nedenle
kapatýlmasý halinde o program için yapýlan tercihler iþleme
konmaz; Merkezi Yerleþtirme Ýþlemi, ilgili adayýn bu
programdan sonra belirttiði tercihler dikkate alýnarak
uygulanýr.
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Kontenjan
c)Tercih etmek istediðiniz programdaki öðretim yabancý
bir dilde yapýlýyorsa, bu yabancý dilde belli bir yeterliðe
ulaþmýþ olmanýz gerekir. Yabancý dili yeterli olmayanlar
öðrenimleri sýrasýnda güçlüklerle karþýlaþabilirler.
Özel
Koþullar ve
Açýklamalar *
(3)
Programýn
Kodu ve
Kontenjan
(2)
Özel
Koþullar ve
Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
Y-ÖSS
Puan Türü
1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için
belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca
saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili
olarak belirtilen koþullarý tam olarak karþýlamýyorsanýz o
programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarýlarý göz
önünde tutmadýðýnýz takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz
sayýlýr; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin
kayýt listesinde adýnýz yer almýþ olsa bile programa kaydýnýz
yapýlmaz.
2. Bir programý tercih listenize alýrken þu noktalarý göz önünde
tutmanýz gerekir:
a)Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda
ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olmayý
engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeli bulunmamalýdýr.
Bazý yükseköðretim programlarý bu programa yerleþtirilen
adaylardan, tam teþekküllü hastaneden alýnacak saðlýk
kurulu raporu isteyebilir.
b)Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim2004-ÖSYS
sýrasýnda
Programýn
Adý
En Küçük
Yerleþtirme
programýn
hazýrladýðý
meslekte baþarýlý
olabilmeniz
Puan
Öncelikleri
için gerekli becerilere sahip olmanýz gerekir.
Örneðin,
kullanabilme
(1) bazý alanlarda
(2) el ve parmaklarý
(3) (4)ustalýkla
(5)
(6)
(7)
önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle
karþýlaþabilirler.
Y-ÖSS
Puan Türü
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
Kontenjan
Y-ÖSS
Puan Türü
2004-ÖSYS
Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan
olanlarýn
alanlarýnda sýnavsýz
olarak
Programýn kendi
Adý
En Küçük Yerleþtirme
yerleþtirilebilecekleri 2 (iki) yýllýk yükseköðretim
Puan önlisans
Öncelikleri
programlarý Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgelerine göre yer
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
(6)
(7)
almaktadýr.
Bu tablodaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirmede
öncelik sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylara verilecektir. Bu
haktan yararlanabilecek adaylar kendi alanlarý ile ilgili
yükseköðretim programlarýný Tablo-6’da bulabileceklerdir.
Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri
yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise
mezunlarý ile meslek liselerinden kendi alanlarý dýþýndaki
programlarý tercih etmiþ olan adaylarýn yerleþtirilmeleri
yapýlacak, bu yerleþtirmelerde adaylarýn programýn puan
türündeki Y-ÖSS puanlarý esas alýnacaktýr.
Programýn
mezun
Kodu
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
2004-ÖSYS
En Küçük Yerleþtirme
Öncelikleri
Puan
(5)
(6)
(7)
40
40
40
40
40
3
3
3
3
3
206.543
182.489
73.341
85.689
——
------03,2,D,85
03,2,D,86
----
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
87.227
230.588
207.888
——
241.513
198.436
75.417
——
58.213
217.713
——
——
252.883
03,2,D,86
---------------03,2,D,86
---04,2,Ý,85
-------------
——
184.589
66.071
------01,3,D,82
100.000
238.906
04,2,D,86
----
30
30
30
30
20
3
3
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADIYAMAN
SAY
SAY
EA
SAY
EA
EA
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
80
40
50
80
50
40
50
40
40
40
40
50
2,3,312
3
3
2,3,312
3
2,3
3
3
3
3
2,3,313
3
66.140
——
179.275
——
59.783
---193.035
——
——
89.704
——
217.978
83,2,Ý,65
---------02,2,D,85
------------99,3,Ý,80
-------
SAY
SAY
40
40
2
228.838
——
-------
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
(5)
EA
EA
EA
EA
40
40
40
40
SAY
EA
35
35
199.438
220.706
SAY
SAY
EA
EA
EA
40
40
40
40
40
197.315
——
---——
——
(6)
(7)
2
2
236.729
198.292
53.718
191.584
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÞANLIURFA)
1255453
1255376
1255563
1255233
1255241
Kahta Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Harita Kadastro
Muhasebe
Su Ürünleri
Tarla Bitkileri
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AFYONKARAHÝSAR
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (AFYONKARAHÝSAR)
1035773
1035903
1037441
1035044
1037364
1035069
1037018
1035077
1037433
1035867
1035085
1037026
1035093
1037034
1035105
1037042
1037238
1035798
1035138
1037059
1037246
1035146
1035801
1035818
1035154
1037315
1035911
1037323
1035113
1035781
1037458
1035875
1035011
1035028
1036019
1037466
1035036
1036051
1035928
1037331
1035215
1037067
1036068
1035842
1037372
1035231
1037075
1036076
1035256
1037083
1035264
1037091
1035936
1037348
1035297
1037389
1035309
1037111
1035834
1037254
1035317
1037409
1035724
1037262
Afyon Meslek Yüksekokulu
Aþçýlýk
SÖZ
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.365)
SÖZ
Elektrik
SAY
Elektrik (ÝÖ)
SAY
Endüstriyel Elektronik
SAY
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
SAY
Et Endüstrisi
EA
Gýda Tekn.
SAY
Gýda Tekn. (ÝÖ)
SAY
Ýnþaat
SAY
Ýnþaat (ÝÖ)
SAY
Ýþletme
EA
Ýþletme (ÝÖ)
EA
Makine (ÝÖ) (Bk.316)
SAY
Mobilya ve Dekorasyon
SAY
Muhasebe
EA
Muhasebe (ÝÖ)
EA
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.316)
SAY
Pazarlama
EA
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý
SÖZ
Restorasyon
EA
Seramik
SAY
Tekstil (ÝÖ) (Bk.314)
SAY
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
Yerel Yönetimler
SÖZ
Atatürk Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz Tekn.
SAY
Biyomedikal Cihaz Tekn. (ÝÖ)
SAY
Hidroterapi
SAY
Protez ve Ortez
SAY
Radyoloji
SAY
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SÖZ
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ
Týbbi Laboratuvar
SAY
Bolvadin Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk
EA
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SÖZ
Dýþ Ticaret
EA
Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Tekn. SAY
Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat
Teknolojisi (ÝÖ)
SAY
Elektrik
SAY
Elektrik (ÝÖ)
SAY
Gýda Tekn.
SAY
Ýnþaat
SAY
Ýnþaat (ÝÖ)
SAY
Ýþletme
EA
Ýþletme (ÝÖ)
EA
Makine
SAY
Makine (ÝÖ)
SAY
Mobilya ve Dekorasyon
SAY
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ)
SAY
Muhasebe
EA
Muhasebe (ÝÖ)
EA
Pazarlama
EA
Pazarlama (ÝÖ)
EA
Çay Meslek Yüksekokulu
Elektrik
SAY
Elektrik (ÝÖ)
SAY
Ýþletme
EA
Kimya (ÝÖ) (Bk.315)
SAY
30
60
60
60
40
60
60
60
60
30
60
60
60
60
70
70
40
30
70
70
40
70
30
30
50
80
60
60
70
45
45
30
30
30
45
45
30
70
110
50
70
70
70
30
30
60
60
60
85
85
70
70
110
60
50
50
70
70
70
70
50
40
70
40
2
2,365
2
2
2
2
2
2,316
2
2,316
2,314
2
2
14
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,315
Programýn
Kodu
(1)
------02,2,Ý,83
----
1035732
1037425
1035341
1037417
- - - - 1035358
- - - - 1035366
1037193
1035985
1035859
- - - - 1035944
---- - - - 1036084
- - - - 1035402
- - - - 1035427
1035435
1037128
1035749
1037213
1036043
1035484
1036035
1035504
Programýn Adý
(2)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Otomotiv
Otomotiv (ÝÖ)
Dinar Meslek Yüksekokulu
Halý ve Kilim
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Pazarlama
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Emirdað Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Harita Kadastro
Ýnþaat
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Ýscehisar Meslek Yüksekokulu
Doðal Taþ Dekorasyonu
Makine
Mermer Tekn.
Taþ Ýþlemeciliði
Sandýklý Meslek Yüksekokulu
Harita Kadastro
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Sultandaðý Meslek Yüksekokulu
Gýda Tekn.
Gýda Tekn. (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Týbbi ve Aromatik Bitkiler
Þuhut Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Pazarlama
(3)
(4)
(5)
EA
EA
SAY
SAY
60
50
40
40
SÖZ
EA
EA
EA
EA
EA
50
70
70
60
50
50
SAY
SAY
SAY
EA
EA
EA
EA
60
50
50
70
70
70
70
EA
SAY
EA
EA
Y-ÖSS
Puan Türü
(4)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
1225392
1225209
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Gölbaþý Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Ýþletme
(3)
En Küçük
Puan
Kontenjan
1225189
1227187
1225172
1227179
(2)
2004-ÖSYS
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Yerleþtirme
Öncelikleri
(6)
(7)
64.649
——
75.581
——
01,2,D,83
---03,2,D,86
----
191.530
219.697
——
227.139
——
205.078
-------------------
---——
——
219.538
——
63.288
——
---------------00,2,D,83
----
40
40
40
40
---68.616
——
----
---00,2,D,84
-------
SAY
EA
EA
SAY
EA
EA
40
70
70
40
60
60
——
225.029
——
——
210.037
——
-------------------
SAY
SAY
EA
EA
EA
60
60
60
60
40
196.189
——
204.492
-------
----------------
EA
EA
EA
70
70
50
2
212.813
——
——
----------
3
2,3
3
2,3
77.134
——
77.330
204.895
03,2,D,85
---03,2,D,84
----
2
2
2
2
2
265.036
50.243
70.833
250.415
79.580
58.064
52.746
70.213
——
194.068
214.916
193.977
——
——
69.355
233.089
83.051
85.668
62.333
64.697
60.588
218.173
263.205
216.009
——
——
232.427
211.782
255.813
---04,3,D,87
01,3,Ý,83
---04,2,Ý,88
04,2,Ý,86
99,2,Ý,79
04,2,D,85
------------------04,2,D,87
---03,2,D,86
04,2,D,87
04,2,Ý,86
00,2,D,83
00,2,D,83
-------------------------
66.726
---75.931
214.089
54.980
91.739
---73.964
04,2,D,87
---02,2,Ý,84
---92,2,D,66
00,2,Ý,82
---98,2,Ý,81
183.626
50.000
50.000
——
70.813
---95,2,Ý,65
94,2,Ý,66
---84,2,Ý,66
---93.604
187.893
240.378
208.878
---83.970
---Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AMASYA
03,3,D,85
---ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ (SAMSUN)
---Amasya Meslek Yüksekokulu
---Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.320) SAY 30 2,58,320
65.581
- - - - 1417437
1417445
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.321) SAY 30 2,58,321 225.799
04,2,D,85
1415133
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 40
58 257.050
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SÖZ 40
2,58 238.759
80,2,Ý,63 1417046
Elektrik
SAY 60
58
74.739
04,2,D,87 1415141
Elektrik (ÝÖ)
SAY 60
2,58
66.027
- - - - 1417054
Elektronik Haberleþme
SAY 40
58
70.926
- - - - 1415496
Elektronik Haberleþme (ÝÖ)
SAY 40
2,58 191.590
- - - - 1417453
Endüstriyel Elektronik
SAY 40
58
55.949
- - - - 1415158
1417062
Endüstriyel
Elektronik
(ÝÖ)
SAY
40
2,58
——
01,2,D,83
1415199
Endüstriyel
Otomasyon
SAY
40
58
——
---Endüstriyel Otomasyon (ÝÖ)
SAY 40
2,58
——
03,2,D,85 1417107
Harita Kadastro
SAY 30
58 187.600
- - - - 1415174
Harita Kadastro (ÝÖ)
SAY 30
2,58
——
03,2,D,81 1417087
Ýnþaat
SAY 40
58
——
- - - - 1415182
Ýnþaat (ÝÖ)
SAY 30
2,58
——
03,2,Ý,85 1417095
Makine (ÝÖ) (Bk.320)
SAY 30 2,58,320
71.080
- - - - 1417225
1415202
Muhasebe
EA
40
58
69.034
---Muhasebe (ÝÖ)
EA
30
2,58
69.776
- - - - 1417115
1417233
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.320)
SAY 30 2,58,320
70.895
Pazarlama
EA
40
58 227.982
03,2,D,85 1415219
Pazarlama (ÝÖ)
EA
40
2,58 194.423
- - - - 1417123
Tekstil (ÝÖ) (Bk.322)
SAY 30 2,58,322
50.720
- - - - 1417461
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
40
58 225.551
- - - - 1415508
1417478
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
40
2,58 205.315
04,2,D,86
---------04,2,D,86
99,2,D,81
04,2,D,85
---04,2,D,87
---------------------04,2,D,86
04,2,Ý,87
03,2,D,86
00,2,D,82
------94,2,D,65
-------
63.791
62.447
——
---——
——
88.889
204.864
70.105
——
64.261
——
53.869
199.715
193.585
——
92.254
——
222.420
205.188
1035545
1035553
1037144
1035561
1035952
1037356
1035757
1037397
1035594
1037474
1036092
1035622
1037177
1036027
2
2
2
2
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (ISPARTA)
1475793
1477596
1475862
1477905
Dazkýrý Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
SAY
SAY
EA
EA
50
50
50
50
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AÐRI
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM)
1077329
1077125
1077133
1077141
1077117
Aðrý Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.317)
Elektrik (ÝÖ) (Bk.317)
Makine (ÝÖ) (Bk.317)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.317)
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.318)
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
40
40
40
40
40
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
2,317
2,317
2,317
2,317
2,318
19
(4)
(5)
(6)
SAY
SÖZ
SÖZ
EA
EA
40
40
40
40
40
2
2
51.604
248.400
210.943
207.509
——
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ANKARA
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA)
1217523
1217507
1217124
1217454
1217515
1217421
1217198
1217201
1217226
1217234
1217242
1217275
1215016
1217173
1217218
1217267
1215024
1215032
1215049
1215057
1215065
1215293
Ankara Meslek Yüksekokulu
Cilt Bakýmý ve Güzellik (ÝÖ)
SÖZ 50
Çocuk Geliþimi (ÝÖ)
SÖZ 90
El Sanatlarý (ÝÖ)
SÖZ 30
Grafik (ÝÖ)
EA
30
Kuaförlük (ÝÖ)
SÖZ 50
Tekstil (ÝÖ)
SAY 110
Atatürk Meslek Yüksekokulu
Elektrik (ÝÖ)
SAY 50
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
SAY 50
Endüstriyel Kalýpçýlýk (ÝÖ)
SAY 70
Kimya (ÝÖ)
SAY 120
Makine (ÝÖ)
SAY 140
Otomotiv (ÝÖ)
SAY 190
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi
Tapu Kadastro Meslek Y.O.
EA
65
Gazi Meslek Yüksekokulu
Elektrik (ÝÖ)
SAY 50
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
SAY 50
Matbaacýlýk (ÝÖ)
EA
50
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Çevre
SAY 30
Radyoloji
SAY 25
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SÖZ 30
Týbbi Laboratuvar
SAY 30
Beypazarý Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý
EA
30
Tekstil
SAY 30
2
2
2
2
2
2
82.043
93.238
71.200
81.910
82.735
70.400
2,151
2,151
2,151
2,151
2,151
2,151
74.285
70.446
80.604
---72.063
68.772
245.393
2,5
2,5
2,5
72.344
------59.564
76.626
74.883
58.922
67.921
79.339
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
1065011
1067185
1065028
1065036
1065366
1065044
1065374
1065162
1065179
1065187
1065195
1065207
1065215
1065223
1065231
1065248
1065256
Hukuk Fakültesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
Baþkent Meslek Yüksekokulu
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.341)
Restorasyon ve Konservasyon
Beypazarý Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk
Sigortacýlýk
Turizm Rehberliði
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði
Dikimevi Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Anestezi
Odyometri
Protez ve Ortez
Radyoloji
Radyoterapi
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Týbbi Laboratuvar
Kalecik Meslek Yüksekokulu
Bahçe Ziraatý
Gýda Tekn.
Peyzaj
SÖZ 100
283.495
EA
EA
40
30
2,341
14,26
83.214
68.168
EA
EA
DÝL
EA
40
46,131
40
46,131
40 15,16,131
40 11,15,16,131
78.759
72.297
285.062
74.412
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SAY
20
20
20
20
20
20
20
70.439
99.087
237.273
54.771
67.432
75.776
61.641
EA
SAY
SAY
40
40
40
SAY
SAY
20
10
20,21
20,21
62.054
66.418
SÖZ
DÝL
EA
50
50
50
20,21
20,21
20,21
218.298
——
202.923
SAY
SAY
20
10
20,21
20,21
68.327
79.630
200
450
350
140
17,21,23,24
17,21,23,24
17,21,23,24
17,21,23,24
181.630
——
71.222
182.382
500 17,21,23,24
——
60 17,21,28,31
229.981
87
14
213.968
66.025
208.718
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA)
2035112
2035129
2035137
2035035
2035178
2035092
2035104
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Hidroterapi
Hidroterapi (Burslu)
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Turizm Rehberliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Biyomedikal Cihaz Tekn.
Biyomedikal Cihaz Tekn. (Burslu)
BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA)
2055021
2055079
2055013
2055046
2055087
Bilgisayar Tekn. ve Büro Yönetimi M.Y.O.
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ
Muhasebe
EA
Ticaret ve Yönetim
EA
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA)
2075032
20
Çankaya Meslek Yüksekokulu
Uluslararasý Ticaret Yönetimi
EA
(7)
Programýn
Kodu
(1)
Programýn Adý
(2)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
(3)
(4)
(5)
(6)
SAY
SÖZ
SAY
EA
20
20
20
20
222,223,224
222,223,224
222,223,224
222,223,224
Y-ÖSS
Puan Türü
(3)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
Merzifon Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Pazarlama
Pazarlama (ÝÖ)
En Küçük
Puan
Kontenjan
1415626
1415337
1417164
1415361
1417189
(2)
2004-ÖSYS
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
Yerleþtirme
Öncelikleri
(7)
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL)
04,2,D,86
---2095092
---2095112
---2095137
---2095153
Saðlýk Bilimleri Meslek Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz Tekn.
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Týbbi Laboratuvar
Týbbi Mümessillik ve Pazarlama
Ankara Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Grafik
Halkla Ýliþkiler
Ýþletme
Pazarlama
67.073
241.453
80.498
57.174
01,3,D,83
---94,2,D,75
04,2,D,86
2095324
SAY 60
222,223
67.004
2095239
SÖZ 30
222,223 206.224
2095316
EA
45
222,223 217.650
2095255
SÖZ 60
222,223 246.084
04,2,D,87 2095271
EA
60
222,223
69.808
04,2,Ý,87 2095296
EA
45
222,223 196.871
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87 HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA)
04,2,D,86
Hacettepe Meslek Yüksekokulu
04,2,Ý,87 1247198
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.329) SAY 40
2,329
---1247071
Elektrik (ÝÖ) (Bk.327)
SAY 40
2,327
73.930
04,2,Ý,87 1247096
Elektronik Haberleþme (ÝÖ) (Bk.327)
SAY 40
2,327
72.500
04,2,Ý,87 1247088
Elektronik Haberleþme (ÝÖ) (Bk.329)
SAY 40
2,329
---02,2,Ý,85 1247108
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.327)
SAY 40
2,327
71.335
- - - - 1247116
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.332)
SAY 40
2,332
69.943
04,2,Ý,86 1247149
Makine-Resim-Konstrüksiyon(ÝÖ)(Bk.332) SAY 40
2,332
63.548
04,2,D,86 1247157
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.327)
SAY 40
2,327
72.109
1247165
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.332)
SAY 40
2,332
66.603
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý
- - - - 1247218
(ÝÖ) (Bk.329)
SÖZ 40
2,329
69.824
Polatlý Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
04,2,Ý,86
Diþ Protez
SAY 15
14
71.894
- - - - 1245244
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SÖZ 15
71.181
- - - - 1245252
Polatlý Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Harita Kadastro
SAY 40
3
58.870
04,2,D,84 1245269
Ýnþaat
SAY 40
3
73.961
04,2,D,86 1245228
Saðlýk
Hizmetleri
Meslek
Y.O.
03,2,Ý,85
1245277
Acil
Yardým
Teknikerliði
SAY
15
233
86.905
04,2,Ý,86
1245073
Diþ Protez
SAY 15
14
66.667
Odyometri
SAY 15
74.054
04,2,D,83 1245081
Protez ve Ortez
SAY 15
14
55.609
04,2,Ý,87 1245098
1245101
Radyoloji
SAY 15
69.275
1245118
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SÖZ 25
56.383
1245126
Týbbi Laboratuvar
SAY 25
72.948
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
---1245016
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 30
3
66.309
1247014
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SÖZ 30
2,3
82.836
04,2,Ý,87 1245049
Muhasebe
EA
40
3
95.125
04,2,Ý,85 1247047
Muhasebe (ÝÖ)
EA
40
2,3
85.846
1245211
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
30
3
75.784
04,2,Ý,85 1247181
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
30
2,3
53.883
04,2,Ý,87
- - - - ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA)
04,2,Ý,86
Meslek Yüksekokulu
1427027
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.324)
SAY 30
2,324
99.174
04,2,Ý,85
04,2,D,86
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ANTALYA
---AKDENÝZ
ÜNÝVERSÝTESÝ
(ANTALYA)
04,2,Ý,83
95,2,Ý,77
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
04,2,D,86 1045017
Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði
SAY 25
38,233
97.389
04,2,Ý,85 1045025
Diyaliz
SAY 25
38,87
73.744
1045294
Radyoloji
SAY 25
38,87
66.774
Týbbi Laboratuvar
SAY 25
38,87
61.826
- - - - 1045033
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
04,2,Ý,85
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 60
89.834
- - - - 1045041
1047015
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SÖZ 60
2 247.526
1045058
Ýþletme
EA
60
70.275
1047023
Ýþletme (ÝÖ)
EA
60
2
55.296
1045066
Muhasebe
EA
120
69.417
97,2,D,75
1047031
Muhasebe
(ÝÖ)
EA
60
2
71.847
00,2,Ý,83
1047133
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.345)
EA
40
2,345
86.060
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.346)
EA
60
2,346
70.599
- - - - 1047141
Pazarlama
EA
60
62.745
- - - - 1045498
Pazarlama (ÝÖ)
EA
60
2
---- - - - 1047337
1045388
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
60
59.022
1047235
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
60
2
62.109
04,2,D,87 1045501
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði
EA
60
90.847
04,2,Ý,78 1047329
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
60
2
---Teknik Bilimler Meslek Y.O.
1047243
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.342) SAY 120
2,3,342
81.982
1045082
Biyomedikal Cihaz Tekn.
SAY 40
3
86.425
- - - - 1047276
Biyomedikal Cihaz Tekn. (ÝÖ)
SAY 40
2,3
65.692
- - - - 1045099
Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü
SAY 40
3
75.287
96,2,Ý,79 1047056
Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü (ÝÖ)
SAY 40
2,3
——
- - - - 1045542
Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Tekn. SAY 40
3
---1045102
Elektrik
SAY 40
3
74.286
- - - - 1047064
Elektrik (ÝÖ)
SAY 40
2,3
71.253
1045396
Elektronik Haberleþme
SAY 40
3 100.000
1047251
Elektronik Haberleþme (ÝÖ)
SAY 40
2,3
52.838
1045119
Endüstriyel Elektronik
SAY 40
3
78.134
- - - - 1047072
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
SAY 40
2,3
70.540
03,2,D,86
---------04,2,D,87
----
---04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
---04,2,Ý,86
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,2,Ý,85
04,2,Ý,85
04,3,Ý,85
00,2,Ý,82
03,2,D,85
04,2,Ý,86
04,2,Ý,84
04,2,Ý,86
04,2,Ý,86
04,2,Ý,84
04,2,D,85
04,2,Ý,86
04,2,Ý,85
04,2,Ý,86
04,3,Ý,86
03,2,D,85
04,2,Ý,86
04,2,Ý,85
04,3,Ý,84
04,3,Ý,86
04,3,D,86
04,2,D,86
99,2,D,82
92,2,D,68
99,2,D,81
02,2,D,85
---04,2,Ý,87
04,2,Ý,84
04,2,Ý,87
04,2,D,86
03,2,D,86
02,2,D,86
04,2,D,86
---04,3,Ý,85
03,3,Ý,85
04,3,D,86
---04,2,D,87
04,2,D,87
03,2,D,83
00,2,D,81
------04,2,Ý,86
04,2,D,86
04,2,D,87
03,3,D,85
04,2,D,87
03,2,Ý,86
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
1045306
1045583
1045518
1045212
1045204
1045245
1045229
1045314
1045261
1045322
1045286
1045457
1045253
1045237
1045465
1045424
1045591
1045473
1045416
1045575
1045567
1045526
1045559
1045534
(4)
(5)
Endüstriyel Otomasyon
Endüstriyel Otomasyon (ÝÖ)
Harita Kadastro
Harita Kadastro (ÝÖ)
Ýklimlendirme-Soðutma
Ýklimlendirme-Soðutma (ÝÖ)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði
Makine
Makine (ÝÖ)
Makine (ÝÖ) (Bk.344)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.342)
Otomotiv
Otomotiv (ÝÖ)
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.344)
Akseki Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Mobilya ve Dekorasyon
Elmalý Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Otomasyon
Ýþletme
Muhasebe
Pazarlama
Tarým Alet ve Makineleri
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bitkisel Üretim
Muhasebe
Tarýmsal Pazarlama
Kumluca Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
Muhasebe
Seracýlýk
Serik Meslek Yüksekokulu
El Sanatlarý
Kostüm Tasarýmý
Restorasyon
Tekstil
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Manavgat Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Ýþletme
Muhasebe
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
SAY
SAY
40
40
55.061
58.537
SAY
SAY
SAY
EA
EA
EA
SAY
80
45
45
45
45
45
45
68.693
------71.010
74.931
216.033
——
SAY
SAY
EA
EA
60
60
30
60
65.746
——
70.154
181.990
EA
EA
EA
40
40
40
61.730
75.782
184.612
SÖZ
EA
EA
SAY
EA
20
20
20
20
40
71.467
96.573
---77.479
63.380
SAY
EA
EA
EA
EA
30
40
40
40
50
----------------
Yerleþtirme
Öncelikleri
(6)
(7)
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3,7
3
2,3
2,3,344
2,3,342
3
2,3
2,3,344
70.346
72.693
68.215
188.713
73.426
205.760
68.168
201.473
68.537
72.223
63.289
65.206
86.890
82.719
72.561
76.971
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ARTVÝN
04,2,D,86
99,2,D,82
99,2,D,82
---04,2,Ý,86
---04,2,D,85
---03,2,D,86
04,2,Ý,84
04,2,D,85
01,2,D,83
03,2,D,86
04,2,D,87
03,2,D,85
98,2,Ý,81
Artvin Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.349)
El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.350)
Elektrik (ÝÖ) (Bk.349)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Makine (ÝÖ) (Bk.349)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.349)
Tekstil (ÝÖ) (Bk.350)
SAY
SÖZ
SAY
EA
EA
SAY
EA
EA
SAY
SAY
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
2,349
2,350
2,349
2
2,349
2
2,349
2,350
182.589
184.117
66.022
227.315
192.444
——
82.321
——
——
——
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (TRABZON)
1325229
Hopa Meslek Yüksekokulu
Mobilya ve Dekorasyon
SAY
30
53
60.477
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AYDIN
(1)
1025165
1027257
1025259
1027273
1027106
1025462
1025515
1027171
1025201
1025014
1025022
1025039
1025047
1027232
1025438
04,2,D,85 1025421
04,2,D,85
1025564
04,2,D,86 1025548
- - - - 1025556
---04,2,D,87 1025173
04,2,D,87 1025385
- - - - 1025393
- - - - 1025405
1025275
04,3,D,85 1027188
- - - - 1025181
04,2,D,84 1025283
- - - - 1025413
04,2,D,86 1025198
04,2,D,87 1027122
- - - - 1025063
1025055
03,2,D,86 1027114
04,2,D,87 1025234
- - - - 1027139
04,2,D,87
04,2,D,85 1025479
1027281
- - - - 1025377
- - - - 1027301
- - - - 1025507
- - - - 1025487
- - - - 1027298
1025495
1025369
1027318
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ (KARS)
1307326
1307106
1307094
1305116
1307012
1307122
1305124
1307029
1307139
1307334
Programýn
Kodu
------90,2,Ý,74
---------00,2,Ý,83
----------
1025291
1027224
1025071
1027208
1025088
1027216
1025096
1025108
1025352
1025242
1025116
1027012
1025124
04,2,D,82 1025132
1027029
1025311
ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ (AYDIN)
1025328
1027163
1025218
1025531
1027196
1025523
1027061
1025336
1027078
1025226
1027265
1025454
1027094
1025157
1027249
1025446
Aydýn Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Çocuk Geliþimi
Çocuk Geliþimi (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Ýþletme
Makine (ÝÖ) (Bk.351)
Makine-Resim-Konstrüksiyon
Makine-Resim-Konstrüksiyon (ÝÖ)
Matbaacýlýk
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
SAY
SAY
SAY
EA
Programýn Adý
(2)
Mobilya ve Dekorasyon
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.351)
Pazarlama
Tekstil
Tekstil (ÝÖ)
Aydýn Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Týbbi Laboratuvar
Çine Meslek Yüksekokulu
Arýcýlýk
Besicilik
Et Endüstrisi
Et Endüstrisi (ÝÖ)
Gýda Tekn.
Süt ve Ürünleri
Didim Meslek Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði
Karacasu Meslek Yüksekokulu
Dericilik
Dýþ Ticaret
Ýþletme
Muhasebe
Pazarlama
Pazarlama (ÝÖ)
Seramik
Taký Tasarýmý ve Süs Taþlarý Ýþlemeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Kuyucak Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Kooperatifçilik
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Pazarlama
Pazarlama (ÝÖ)
Nazilli Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk
Bankacýlýk (ÝÖ)
Dýþ Ticaret
Dýþ Ticaret (ÝÖ)
Makine
Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý
Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý(ÝÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Tekstil
Tekstil (ÝÖ)
Söke Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Otomotiv
Otomotiv (ÝÖ)
Tekstil
Tekstil (ÝÖ)
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
Fidan ve Fidecilik
Seracýlýk
Tarýmsal Pazarlama
Tohumculuk
Yenipazar Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk
Bankacýlýk (ÝÖ)
Ýþletme
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Sigortacýlýk
(3)
(4)
(5)
SAY
SAY
EA
EA
SAY
EA
SAY
SAY
30
30
40
30
40
40
30
30
SÖZ
SAY
30
30
EA
EA
EA
EA
SAY
EA
40
40
40
40
40
40
22
SÖZ
EA
EA
30
30
30
11,15,16
11,15,16
11,15,16
EA
EA
EA
EA
EA
EA
SAY
EA
EA
30
40
40
40
40
40
30
30
25
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
50
50
50
50
50
50
50
EA
EA
EA
EA
SAY
EA
EA
SAY
SAY
SAY
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
40
40
40
40
80
80
EA
EA
EA
EA
50
50
50
50
EA
EA
EA
EA
EA
EA
50
50
50
50
50
50
Y-ÖSS
Puan Türü
(3)
En Küçük
Puan
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
1045432
1045449
(2)
Programýn Adý
Kontenjan
1045408
1047268
1045135
1047284
1045143
1047097
1045151
1047109
1045168
1045184
1047125
1047199
1047202
1045192
1047292
1047219
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
2004-ÖSYS
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
2
2
2,351
2
2
2
11,15,16
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Yerleþtirme
Öncelikleri
(6)
(7)
72.867
---71.243
---75.737
----------
04,2,D,88
---04,2,Ý,87
---97,2,D,79
----------
62.374
57.214
01,2,D,83
99,2,D,80
——
——
184.703
----------
-------------------
----------
----------
185.048
---------204.900
——
——
220.717
----
----------------------------
100.000
224.937
182.795
69.266
230.042
200.993
——
03,2,D,86
------04,2,D,85
----------
------60.592
---------------69.189
----
------04,2,D,87
---------------03,2,D,85
----
71.364
---72.774
194.951
56.200
——
04,2,D,86
---04,2,D,87
---03,3,D,85
----
——
——
——
——
-------------
65.967
61.323
61.994
67.508
221.114
76.471
04,2,D,86
98,2,D,81
04,2,D,85
04,2,D,87
---02,2,D,85
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BALIKESÝR
40
40
30
30
30
30
30
40
40
30
30
40
40
30
30
30
2
2
2
2
2
2,351
2
59.022
---65.554
------------80.196
73.408
70.144
------67.834
70.801
-------
04,3,Ý,86
---02,2,D,85
------------04,2,D,86
99,2,D,81
97,2,D,80
------01,2,D,82
04,2,D,86
-------
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
1085421
1087469
1085022
1087367
1087587
1087383
1085039
1087029
1085438
1087477
1085047
1087037
1085446
1087493
Balýkesir Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.470)
El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.357)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Elektronik Haberleþme
Elektronik Haberleþme (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Endüstriyel Otomasyon
Endüstriyel Otomasyon (ÝÖ)
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
80
80
60
60
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
3
2,3
3
2,3
2,470
2,357
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
100.000
79.383
72.063
241.694
83.334
62.212
78.311
72.645
65.562
76.538
60.624
77.846
78.761
192.522
04,3,D,86
04,2,D,87
01,2,D,84
---04,2,Ý,87
04,2,D,86
04,2,Ý,86
04,2,D,85
04,2,Ý,87
03,2,D,85
04,2,Ý,86
02,2,Ý,85
04,2,D,87
----
21
1085149
1087562
1085531
1085625
1085462
1087513
1087595
1085165
1087208
1085336
1087216
1085344
1087224
1085181
1087232
1085548
1087623
1085198
1087139
1085479
1087521
1085523
1087664
1085226
1087257
1085218
1087265
1085609
1085487
1087538
1085515
1087607
1085589
1087631
1085242
1087155
1085597
1087648
1085495
1087546
1085259
1087615
1085617
1085283
1087281
1085564
1085275
1087579
1085507
1087554
1085377
1087171
1085291
1087163
1085572
1087656
1085385
1087301
1085556
1085311
1087436
22
(4)
(5)
(6)
Grafik (ÝÖ) (Bk.357)
EA
Ýklimlendirme-Soðutma
SAY
Ýklimlendirme-Soðutma (ÝÖ)
SAY
Ýnþaat
SAY
Ýnþaat (ÝÖ)
SAY
Ýþletme
EA
Ýþletme (ÝÖ)
EA
Makine
SAY
Makine (ÝÖ)
SAY
Muhasebe
EA
Muhasebe (ÝÖ)
EA
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.354)
SAY
Pazarlama
EA
Pazarlama (ÝÖ)
EA
Tekstil (ÝÖ) (Bk.357)
SAY
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
Ayvalýk Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
EA
Ýþletme (ÝÖ)
EA
Pazarlama
EA
Restorasyon
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
Bandýrma Meslek Yüksekokulu
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.492)
SÖZ
Et Endüstrisi
EA
Et Endüstrisi (ÝÖ)
EA
Gýda Tekn.
SAY
Gýda Tekn. (ÝÖ)
SAY
Ýþletme
EA
Ýþletme (ÝÖ)
EA
Ýthalat-Ýhracat
EA
Ýthalat-Ýhracat (ÝÖ)
EA
Burhaniye Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
EA
Ýþletme (ÝÖ)
EA
Muhasebe
EA
Muhasebe (ÝÖ)
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
Dursunbey Meslek Yüksekokulu
El Sanatlarý
SÖZ
El Sanatlarý (ÝÖ)
SÖZ
Ýnþaat
SAY
Ýnþaat (ÝÖ)
SAY
Mobilya ve Dekorasyon
SAY
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ)
SAY
Taký Tasarýmý ve Süs Taþlarý Ýþlemeciliði EA
Tekstil
SAY
Tekstil (ÝÖ)
SAY
Edremit Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY
Ev Cihazlarý Tekn.
SAY
Ev Cihazlarý Tekn. (ÝÖ)
SAY
Makine
SAY
Makine (ÝÖ)
SAY
Zeytin Endüstrisi
EA
Zeytin Endüstrisi (ÝÖ)
EA
Erdek Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
Yerel Yönetimler
SÖZ
Yerel Yönetimler (ÝÖ)
SÖZ
Gönen Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Tekn. SAY
Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat
Teknolojisi (ÝÖ)
SAY
Ýklimlendirme-Soðutma
SAY
Muhasebe
EA
Muhasebe (ÝÖ)
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
Havran Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
EA
Ýþletme (ÝÖ)
EA
Muhasebe
EA
Muhasebe (ÝÖ)
EA
Pazarlama
EA
Pazarlama (ÝÖ)
EA
Sýndýrgý Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
EA
Ýþletme (ÝÖ)
EA
Ýthalat-Ýhracat
EA
Muhasebe
EA
Muhasebe (ÝÖ)
EA
40
40
40
40
40
60
60
40
40
60
60
80
60
60
40
60
60
2,357
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
2,354
3
2,3
2,357
3
2,3
80
80
40
40
40
40
40
40
50
50
40
40
2
2
2
2
2
2
2
2
2
40
40
40
40
50
50
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
2
2
2
2
2
2
2
2
(6)
EA
EA
EA
EA
40
40
40
40
55.866
---——
——
75.085
——
---74.561
188.481
00,2,D,83
---------04,2,D,86
------04,2,D,87
----
73.143
73.755
66.275
---79.333
190.157
-------
04,2,Ý,87
03,2,D,86
04,2,D,85
---04,2,D,85
----------
79.713
210.748
188.358
80.163
200.364
60.526
82.711
79.251
59.717
2
(5)
68.768
---80.054
69.414
230.038
211.126
2,492
3,248
2,3,248
3
2,3
3
2,3
3
2,3
40
40
40
40
40
40
40
40
40
(4)
04,2,Ý,88
------03,2,D,84
---04,2,Ý,87
02,2,D,85 1055845
EA
04,2,D,86 1055377
EA
03,2,D,86 1055385
EA
1055393
SAY
04,2,D,86
- - - - DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (KÜTAHYA)
04,2,D,86
Gölpazarý Meslek Yüksekokulu
01,2,D,84 1165793
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ
- - - - 1165329
Muhasebe
EA
- - - - 1167225
Muhasebe (ÝÖ)
EA
40
40
40
40
40
40
40
40
40
2
62
2,62
(3)
04,2,D,86
03,2,D,84
04,2,D,86
---99,3,D,81
----
62
2,62
2
(2)
235.203
216.414
258.230
246.930
1085405
1087318
1085413
1087326
---04,2,D,86
——
——
75.390
76.813
226.636
206.768
------04,2,D,87
00,2,D,83
-------
65.574
229.567
58.206
224.881
215.923
----
04,2,D,87
---04,2,Ý,86
----------
70.513
217.273
55.451
67.577
207.868
03,2,D,86
---04,2,D,87
04,2,D,86
----
2
2
189.958
——
212.203
——
Yerleþtirme
Öncelikleri
(7)
-------------
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BÝLECÝK
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR)
1055792
1057326
1055267
1055275
1057061
1055727
1057334
1055283
1057078
1055735
1057359
1055291
1057086
1055311
1055328
1057114
1055344
1057139
1057163
1055352
1165337
1167233
1165378
1167632
1165887
1165361
1167164
1165675
1167461
1165414
1167172
1165422
1167343
1165777
1165659
1167445
1165667
- - - - 1167453
----------
---77.324
Susurluk Meslek Yüksekokulu
Et Endüstrisi
Et Endüstrisi (ÝÖ)
Süt ve Ürünleri
Süt ve Ürünleri (ÝÖ)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
03,2,Ý,86
04,2,Ý,86
---00,2,Ý,82
---04,2,Ý,87
03,2,D,86
04,2,Ý,86
04,2,D,87
04,2,Ý,87
04,2,D,84
02,2,D,86
03,2,Ý,86
---02,2,D,85
03,3,D,85
----
77.945
69.901
65.845
---65.823
224.614
50
50
50
50
50
50
(1)
Programýn Adý
50.000
63.313
——
84.231
——
65.539
77.083
74.839
70.963
75.000
68.226
56.923
65.217
223.591
69.397
50.000
229.093
40
40
40
30
40
40
2
(7)
Programýn
Kodu
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(3)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Y-ÖSS
Puan Türü
En Küçük
Puan
Kontenjan
1087391
1085063
1087053
1085071
1087061
1085088
1087078
1085116
1087094
1085014
1087012
1087428
1085124
1087106
1087485
1085454
1087505
(2)
2004-ÖSYS
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
Bilecik Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.364)
Döküm
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Elektronik Haberleþme
Elektronik Haberleþme (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Endüstriyel Otomasyon
Endüstriyel Otomasyon (ÝÖ)
Gýda Tekn.
Gýda Tekn. (ÝÖ)
Ýnþaat
Kimya
Kimya (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.364)
Tarým Alet ve Makineleri
Bozüyük Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk
Muhasebe
Pazarlama
Seramik
Pazarlama
Pazarlama (ÝÖ)
Osmaneli Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Ýklimlendirme-Soðutma
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Tekstil
Tekstil (ÝÖ)
Söðüt Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Seramik
Seramik (ÝÖ)
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
30
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
3,169
2,3,364
3,169
3,169
2,3
3,169
2,3
3,169
2,3
3,169
2,3
3,169
2,3
3,169
3,169
2,3
3,169
2,3
2,3,364
3,169
66.201
50.000
——
69.361
56.250
79.433
66.341
77.184
66.352
72.330
69.687
66.192
200.907
206.835
72.933
60.543
66.096
82.739
79.121
69.114
04,3,Ý,86
03,3,D,85
---04,2,Ý,86
04,2,D,87
04,2,D,86
02,2,D,85
04,2,D,85
02,2,D,84
04,2,D,87
81,2,D,64
04,2,D,85
------04,2,D,87
02,2,D,85
04,2,Ý,86
03,2,Ý,84
03,2,D,85
98,2,D,80
30
30
30
40
3,169
3,169
3,169
3,169
---87.462
70.122
——
---04,2,D,87
02,2,D,85
----
EA
EA
50
50
40
50
50
3
3
2,3
3
2,3
---65.790
199.337
207.466
——
---04,2,D,85
----------
SAY
SAY
SAY
EA
EA
40
40
40
40
40
3
2,3
3
3
2,3
72.826
------64.259
199.319
04,2,D,86
------04,2,D,87
----
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
40
40
40
40
80
40
3
2,3
3
2,3
3
2,3
74.468
197.298
78.307
186.996
67.150
——
04,2,D,87
---03,2,D,85
---03,2,D,85
----
SAY
EA
EA
SAY
SAY
50
50
50
50
50
3
3
2,3
3
2,3
68.385
82.524
191.081
——
——
01,2,D,84
03,2,D,85
----------
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BÝNGÖL
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ)
1195182
1195634
1197319
1195199
1195642
1195202
1195219
1195659
1197189
1195463
1195439
Bingöl Meslek Yüksekokulu
Arýcýlýk
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.367)
Elektrik
Halýcýlýk
Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý
Ýnþaat
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.369)
Su Ürünleri
Tarla Bitkileri
EA
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SAY
SAY
EA
EA
EA
EA
60
40
60
60
40
60
60
40
60
60
60
22
2,367
2,369
——
207.549
——
73.286
183.995
——
——
80.217
——
——
——
---------00,2,D,83
---------99,2,D,81
----------
——
——
208.507
95.786
---------74,2,Ý,56
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BÝTLÝS
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ (VAN)
1515316
1517127
1515324
1515332
Bitlis Meslek Yüksekokulu
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Ýþletme
Makine
SAY
SAY
EA
SAY
45
45
45
45
2
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
1515308
1517119
1515349
1517135
1517294
1515638
1517306
1515214
1517066
1515222
1517074
1515239
1515646
1517314
1515654
1515271
1515263
1517099
1515288
1515662
1517322
1515679
1517339
1515552
1517229
1515569
1515577
1515585
1515593
1515605
1515613
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Otomotiv
Otomotiv (ÝÖ)
Tekstil (ÝÖ) (Bk.370)
Adilcevaz Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Ahlat Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Otomotiv
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Tatvan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Gýda Tekn.
Harita Kadastro
Ýnþaat
Ýþletme
Laboratuvar
Muhasebe
(5)
EA
EA
SAY
SAY
SAY
45
45
45
45
45
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
EA
EA
EA
EA
EA
40
40
45
45
45
45
45
45
45
SAY
SÖZ
EA
EA
SAY
EA
EA
35
35
35
35
35
35
35
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
SAY
EA
40
40
30
30
30
30
30
40
40
40
(6)
(7)
94,2,D,70
-------------
182.769
——
225.347
——
188.887
——
187.671
191.231
——
----------------------------
——
204.916
185.970
——
——
185.575
——
----------------------
2
2,370
2
2
2
2
2
2
2
2
202.298
——
57.877
50.000
——
——
——
202.558
95.189
215.573
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BOLU
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)
1015314
1017312
1017202
1017219
1017227
1015033
1017031
1015041
1017243
1017251
1015025
1017023
1015058
1015066
1017048
1017329
1015322
1017337
1015339
1017345
1015229
1017158
1015237
1017182
1015294
1015245
1017166
1015212
1015253
1017174
1015261
1015278
1015286
Bolu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Elektrik (ÝÖ) (Bk.371)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.371)
Grafik (ÝÖ) (Bk.372)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Kooperatifçilik
Makine (ÝÖ) (Bk.371)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.371)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Orta Kademe Yöneticilik
Otomotiv
Otomotiv (ÝÖ)
Tekstil (ÝÖ) (Bk.372)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Gerede Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Dericilik
Dericilik (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Kimya Tekn.
Makine-Resim-Konstrüksiyon
Makine-Resim-Konstrüksiyon (ÝÖ)
Muhasebe
Otomotiv
Otomotiv (ÝÖ)
Tekstil
Mengen Meslek Yüksekokulu
Aþçýlýk
Mudurnu Meslek Yüksekokulu
Tavukçuluk
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
EA
EA
SAY
SAY
EA
EA
EA
SAY
SAY
SAY
EA
EA
40
40
60
60
40
70
60
70
60
45
70
60
70
60
60
40
70
60
2
2,371
2,371
2,372
2
2,371
2,371
2
2
2,372
2
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
3
2,3
3
3
2,3
3
79.907
63.958
60.042
59.661
56.197
80.236
68.216
197.761
78.189
70.577
83.707
63.468
227.103
74.317
50.000
64.808
76.779
219.706
SAY
SAY
EA
EA
EA
EA
SAY
SAY
SAY
EA
SAY
SAY
SAY
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
SÖZ
30
70.220
EA
30
189.083
80.497
207.774
199.638
——
68.464
235.691
68.150
59.075
——
72.769
70.259
——
76.947
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BURDUR
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (ISPARTA)
1475915
1477665
1475199
1476487
1475202
1477123
1475923
1477673
Burdur Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ
Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Tekn. SAY
Elektrik
SAY
Elektrik (ÝÖ)
SAY
Endüstriyel Elektronik
SAY
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
SAY
40
40
60
50
60
60
50
50
3
2,3
3
3
3
2,3
3
2,3
(1)
60.037
——
——
——
——
2
90.588
77.638
249.186
---64.045
——
84.195
——
Programýn
Kodu
1475227
1477148
1476462
1477608
1475235
1477156
1476531
1477616
1475182
1477115
1475243
1477164
1475948
1477698
1475268
1475895
1477885
1476226
1475907
1477893
1476283
1476291
- - - - 1476495
- - - - 1476303
01,2,Ý,84
95,2,D,62 1475956
- - - - 1477701
- - - - 1475785
- - - - 1477938
- - - - 1476515
97,2,D,78 1476507
- - - - 1475158
1477095
1475133
1477079
1475964
1477726
04,3,D,86 1476311
03,3,D,85 1477718
04,2,D,86
04,2,D,03
04,2,D,87
04,2,D,87
03,2,D,86
---01,3,Ý,83
98,2,Ý,79
04,2,D,87
04,2,D,87
---04,2,D,85
95,2,Ý,68
01,2,Ý,83
01,3,Ý,83
----
1475972
1477734
1475879
1477946
1475329
1477547
1476218
1476201
1475312
1477539
Programýn Adý
(2)
(3)
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(4)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Y-ÖSS
Puan Türü
(3)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Kontenjan
(2)
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
(4)
(5)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Yerleþtirme
Öncelikleri
(6)
(7)
Ýnþaat
SAY 60
3
Ýnþaat (ÝÖ)
SAY 50
2,3
Ýþletme
EA
50
3
Makine (ÝÖ) (Bk.374)
SAY 50
2,3,374
Makine-Resim-Konstrüksiyon
SAY 60
3
Makine-Resim-Konstrüksiyon (ÝÖ)
SAY 50
2,3
Mobilya ve Dekorasyon
SAY 30
3
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.374)
SAY 40
2,3,374
Muhasebe
EA
60
3
Muhasebe (ÝÖ)
EA
60
2,3
Otomotiv
SAY 60
3
Otomotiv (ÝÖ)
SAY 50
2,3
Pazarlama
EA
60
3
Pazarlama (ÝÖ)
EA
50
2,3
Süt ve Ürünleri
EA
50
3
Aðlasun Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 80
3
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SÖZ 80
2,3
Ýþletme
EA
80
3
Muhasebe
EA
80
3
Muhasebe (ÝÖ)
EA
80
2,3
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektrik
SAY 40
Endüstriyel Elektronik
SAY 40
Mermer Tekn.
EA
30
Otomotiv
SAY 40
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Y.O.
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 160
3
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY 160
2,3
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 100
3
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SÖZ 40
2,3
Çocuk Geliþimi
SÖZ 40
3
Dýþ Ticaret
EA
40
3
Ýþletme
EA
60
3
Ýþletme (ÝÖ)
EA
60
2,3
Muhasebe
EA 120
3
Muhasebe (ÝÖ)
EA 120
2,3
Pazarlama
EA
60
3
Pazarlama (ÝÖ)
EA
60
2,3
Tekstil
SAY 40
3
Tekstil (ÝÖ)
SAY 40
2,3
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 80
3
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY 80
2,3
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 50
3
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SÖZ 50
2,3
Elektrik
SAY 40
3
Elektrik (ÝÖ)
SAY 40
2,3
Endüstriyel Elektronik
SAY 40
3
Ýþletme
EA 100
3
Muhasebe
EA 120
3
Muhasebe (ÝÖ)
EA 120
2,3
——
——
---——
——
——
---——
62.420
222.931
78.696
——
204.998
——
205.911
------------------------04,2,D,86
---02,2,D,85
-------------
233.111
199.222
227.619
215.715
——
----------------
96.608
——
---——
02,2,D,85
----------
78.087
181.859
236.393
192.211
------50.000
210.663
73.852
194.415
——
——
63.089
----
01,2,Ý,85
---------------01,2,D,84
---01,2,D,85
---------00,2,D,82
----
219.383
——
224.538
——
65.245
——
——
219.902
229.250
——
------------01,2,D,83
----------------
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BURSA
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (BURSA)
1495576
04,2,D,86 1495018
- - - - 1495026
- - - - 1495034
---04,2,D,87 1495059
- - - - 1495661
04,2,D,86 1495067
04,2,D,87 1497024
- - - - 1495075
04,2,D,85 1497032
04,2,D,86 1495042
- - - - 1497016
04,2,D,86 1495796
1495083
04,3,D,86 1497049
1495706
- - - - 1497888
1495755
1495808
1495714
1497916
1497896
1497908
1498015
1495136
1497081
04,2,D,87
01,3,Ý,83
------04,2,D,86
---01,2,D,84 1495144
- - - - 1497098
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Anestezi Teknikerliði
Radyoloji
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Týbbi Laboratuvar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Emlak ve Emlak Yönetimi
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Ýthalat-Ýhracat
Ýthalat-Ýhracat (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Pazarlama
Sigortacýlýk
Sigortacýlýk (ÝÖ)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði
Yerel Yönetimler
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.375)
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.376)
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.388)
Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Tekn.
Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat
Teknolojisi (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
SAY
SAY
SÖZ
SAY
20
30
30
30
77.061
51.932
65.532
76.053
04,2,D,86
04,2,D,86
04,2,D,83
03,2,D,85
SÖZ
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
SÖZ
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
78.048
60.157
93.069
83.758
66.798
82.540
94.312
85.285
---82.733
73.149
94.619
82.229
77.230
----
04,3,D,86
04,2,D,86
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,3,Ý,86
04,2,Ý,86
04,2,Ý,86
04,2,Ý,87
---04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,3,D,85
02,3,D,84
03,3,D,84
----
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
30
30
80
80
40
30
76.720
79.039
71.815
73.385
58.621
95.495
04,3,Ý,86
04,3,D,85
04,2,Ý,87
04,2,D,87
03,3,Ý,85
04,2,D,86
SAY
SAY
SAY
30
30
30
77.306
74.193
78.981
03,2,Ý,86
04,3,D,85
04,2,Ý,87
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
2
2
2
2
2
2
2,375
2,376
2,388
2
2
23
1497423
1498031
1498023
1497431
1495152
1497101
1497509
1497489
1497497
1497472
1497517
1495763
1498109
1498072
1495169
1497118
1495177
1497126
1495771
1498097
1495185
1497134
1498048
1495205
1497159
1498064
1497574
1498056
1495873
1498141
1498158
1495213
1497167
1498117
1495221
1495238
1497175
1495246
1498166
1495254
1497183
1497619
1495857
1495865
1498125
1497643
1495279
1495287
1497203
1495295
1497211
1495307
1497228
1497651
1495315
1497236
1497668
1495262
1497191
1497635
1495331
1497244
1495348
1495543
1495356
1497949
1497704
1495372
1497269
1495389
1497277
1495397
1497285
1495364
1497252
1497684
1495417
1497305
1495816
1495824
1497745
1495425
24
Elektrik (ÝÖ) (Bk.375)
Elektrik (ÝÖ) (Bk.376)
Elektrik (ÝÖ) (Bk.379)
Elektrik (ÝÖ) (Bk.380)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.375)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.376)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.380)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.387)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.388)
Endüstriyel Kalýpçýlýk
Endüstriyel Kalýpçýlýk (ÝÖ)
Endüstriyel Kalýpçýlýk (ÝÖ) (Bk.379)
Et Endüstrisi
Et Endüstrisi (ÝÖ)
Gýda Tekn.
Gýda Tekn. (ÝÖ)
Grafik
Grafik (ÝÖ)
Ýklimlendirme-Soðutma
Ýklimlendirme-Soðutma (ÝÖ)
Kimya (ÝÖ) (Bk.380)
Makine
Makine (ÝÖ)
Makine (ÝÖ) (Bk.375)
Makine (ÝÖ) (Bk.379)
Makine (ÝÖ) (Bk.380)
Mekatronik
Mekatronik (ÝÖ)
Mekatronik (ÝÖ) (Bk.387)
Otomotiv
Otomotiv (ÝÖ)
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.387)
Seracýlýk
Süt ve Ürünleri
Süt ve Ürünleri (ÝÖ)
Tarým Alet ve Makineleri
Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk(ÝÖ)(Bk.380)
Tekstil
Tekstil (ÝÖ)
Tekstil (ÝÖ) (Bk.375)
Gemlik Meslek Yüksekokulu
Bitkisel Üretim
Dýþ Ticaret
Ýnegöl Meslek Yüksekokulu
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.383)
Elektrik (ÝÖ) (Bk.381)
Ýnþaat
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Ýthalat-Ýhracat
Ýthalat-Ýhracat (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Makine (ÝÖ) (Bk.381)
Mobilya ve Dekorasyon
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.381)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.392)
Tekstil
Tekstil (ÝÖ)
Ýznik Meslek Yüksekokulu
Çini Ýþlemeciliði
Restorasyon ve Konservasyon
Seramik
Karacabey Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.377)
El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.389)
Gýda Tekn.
Gýda Tekn. (ÝÖ)
Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý
Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.393)
Süt ve Ürünleri
Süt ve Ürünleri (ÝÖ)
Keles Meslek Yüksekokulu
Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý
Ýþletme
Mustafakemalpaþa Meslek Y.O.
Elektrik (ÝÖ) (Bk.384)
Endüstri Bitkileri Yetiþtirme ve
Deðerlendirme
(4)
(5)
(6)
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
EA
SAY
EA
SAY
SAY
SAY
80
120
80
80
30
30
80
120
40
120
40
30
30
80
30
30
30
30
30
30
30
30
80
30
30
40
200
80
30
30
60
30
30
40
30
30
30
30
40
30
30
120
SAY
EA
30
30
SÖZ
SAY
SAY
EA
EA
EA
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
EA
SAY
SAY
30
40
30
30
30
30
30
30
30
80
30
30
60
30
30
80
60
30
SÖZ
EA
SAY
30
30
30
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
SAY
EA
30
30
SAY
40
EA
30
2,375
2,376
2,379
2,380
(7)
(1)
2
2,375
71.053
65.146
63.980
63.346
70.225
82.524
92.424
75.511
85.032
90.391
67.822
81.414
73.050
76.878
229.377
198.487
75.875
72.483
85.603
65.954
76.527
198.398
68.226
67.399
85.478
77.814
70.738
69.322
---------92.472
73.913
65.857
198.004
238.249
212.737
61.636
---90.302
85.020
68.327
04,2,Ý,85
04,2,Ý,88
04,2,Ý,85
04,2,D,87
04,3,Ý,86
04,2,Ý,86
04,2,D,87
03,2,Ý,86
03,2,Ý,79
00,2,Ý,80
00,2,Ý,83
04,2,Ý,86
04,2,D,87
99,2,Ý,82
------04,2,Ý,86
04,2,D,87
04,2,Ý,86
04,2,Ý,87
04,2,D,86
---04,2,Ý,86
04,3,Ý,86
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,2,Ý,86
---------04,2,Ý,83
04,2,Ý,87
04,2,Ý,85
---------04,2,D,86
---04,3,D,86
04,2,Ý,86
04,2,Ý,86
11,15,39
-------
-------
---60.234
85.016
81.047
64.621
77.976
66.511
80.826
69.176
51.449
70.579
73.283
63.123
84.091
70.847
76.769
74.800
64.697
---04,2,D,84
04,2,D,85
04,2,Ý,87
04,2,Ý,86
04,2,Ý,86
04,2,Ý,86
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
01,2,Ý,83
04,2,Ý,86
04,2,D,87
01,2,D,84
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
03,2,Ý,85
04,2,Ý,86
04,2,Ý,85
2
2,375
2,376
2,380
2,387
2,388
2
2,379
2
2
2
2
2,380
2
2,375
2,379
2,380
2
2,387
2
2,387
2
2,380
2,383
2,381
2
2
2
2,381
2
2,381
2
2,392
2
244.940
64.789
——
2,377
2,389
2
2
2
2
2,393
2
52.273
69.212
69.118
203.096
64.616
——
76.161
62.092
79.090
67.157
82.686
215.305
196.379
-------
2,384
66.502
——
Programýn
Kodu
1495433
1497313
1497761
1497778
1495584
1495592
1497965
1495441
1495849
1495832
1497786
1495612
1497794
1495788
1495568
1498133
1495629
1497973
1498089
1497814
1495527
1495519
1495535
1495678
1495686
(2)
(3)
Ýþletme
EA
Ýþletme (ÝÖ)
EA
Makine (ÝÖ) (Bk.384)
SAY
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.384)
SAY
Muhasebe
EA
Pazarlama
EA
Tekstil (ÝÖ) (Bk.390)
SAY
Tohumculuk
EA
Orhaneli Meslek Yüksekokulu
Bitkisel Üretim
SAY
Muhasebe
EA
Orhangazi Meslek Yüksekokulu
Elektrik (ÝÖ) (Bk.385)
SAY
Makine
SAY
Makine (ÝÖ) (Bk.385)
SAY
Peyzaj
SAY
Tekstil
SAY
Tekstil (ÝÖ) (Bk.391)
SAY
Tesisat Tekn.
SAY
Yeniþehir Ýbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.378) SAY
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.500)
SÖZ
Elektrik (ÝÖ) (Bk.378)
SAY
Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý
SAY
Muhasebe
EA
Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði
EA
Süt ve Ürünleri
EA
Un Üretim Tekn.
SAY
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
(4)
(5)
(6)
30
30
80
40
30
30
80
30
2
2,384
2,384
2,390
30
30
80
60
80
30
30
30
30
40
40
80
30
30
30
30
30
2,385
2,385
2,391
2,378
2,500
2,378
Yerleþtirme
Öncelikleri
(7)
71.651
73.616
77.394
50.000
74.258
59.127
69.435
——
04,2,Ý,87
03,2,Ý,86
04,2,D,85
00,2,D,86
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
01,2,Ý,84
----
-------
-------
59.144
72.830
59.099
198.706
70.571
---68.901
02,2,D,85
04,2,Ý,87
96,2,D,77
---04,2,Ý,86
---02,2,Ý,85
56.046
90.368
65.669
75.509
72.898
——
202.053
——
01,3,D,83
04,2,Ý,87
94,2,Ý,68
03,2,D,85
04,2,Ý,86
----------
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÇANAKKALE
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ
1125372
1127236
1125034
1127024
1127277
1127073
1125059
1125348
1125067
1127032
1125075
1127049
1127098
1127101
1125026
1127016
1127203
1125279
1125425
1125287
1125083
1125091
1127118
1125356
1127126
1125111
1127134
---02,3,D,84 1125136
- - - - 1127159
1125144
1125499
04,2,D,87
1125417
04,2,D,86
1125441
04,2,D,87
1125128
---1127142
04,2,D,86
1125152
---1127244
04,2,Ý,87
1125169
04,2,Ý,86
1125177
04,2,Ý,87
1127167
04,2,Ý,86
03,2,Ý,87
- - - - 1125433
- - - - 1125295
1125482
- - - - 1125185
----
Programýn Adý
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(3)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Y-ÖSS
Puan Türü
En Küçük
Puan
Kontenjan
(2)
2004-ÖSYS
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
1125205
04,2,Ý,87 1127065
1125193
- - - - 1127057
Çanakkale Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 40
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY 40
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 40
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SÖZ 40
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.496)
SÖZ 40
Elektrik (ÝÖ) (Bk.395)
SAY 120
Fotoðrafçýlýk
SÖZ 30
Grafik
EA
20
Ýnþaat
SAY 100
Ýnþaat (ÝÖ)
SAY 40
Ýþletme
EA
60
Ýþletme (ÝÖ)
EA
40
Makine (ÝÖ) (Bk.395)
SAY 80
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.395)
SAY 40
Muhasebe
EA
60
Muhasebe (ÝÖ)
EA
40
Tekstil (ÝÖ) (Bk.396)
SAY 40
Çanakkale Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði
SAY 20
Radyoloji
SAY 20
Týbbi Laboratuvar
SAY 20
Ayvacýk Meslek Yüksekokulu
Halýcýlýk ve Desinatörlüðü
SÖZ 40
Bayramiç Meslek Yüksekokulu
Bahçe Ziraatý
EA
45
Bahçe Ziraatý (ÝÖ)
EA
45
Gýda Tekn.
SAY 45
Gýda Tekn. (ÝÖ)
SAY 45
Pazarlama
EA
45
Pazarlama (ÝÖ)
EA
45
Biga Meslek Yüksekokulu
Dericilik
EA
30
Dericilik (ÝÖ)
EA
30
Elektrik
SAY 30
Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý
SAY 40
Kooperatifçilik
EA
30
Makine
SAY 40
Muhasebe
EA
30
Muhasebe (ÝÖ)
EA
30
Otomotiv
SAY 40
Otomotiv (ÝÖ)
SAY 40
Seracýlýk
EA
30
Süt ve Ürünleri
EA
30
Süt ve Ürünleri (ÝÖ)
EA
30
Çan Meslek Yüksekokulu
e-Ticaret
EA
25
Endüstriyel Seramik
SAY 30
Lojistik
EA
30
Seramik
SAY 40
Ezine Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
EA
50
Ýþletme (ÝÖ)
EA
50
Muhasebe
EA
50
Muhasebe (ÝÖ)
EA
50
2
2
2,496
2,395
2
2
2,395
2,395
2
2,396
6,38
2
2
2
2
2
2
2
2
2
55.652
77.128
85.601
246.310
88.461
100.000
86.363
87.857
210.424
——
88.614
67.092
74.411
74.084
63.059
68.621
69.166
04,3,Ý,85
04,2,Ý,87
00,2,D,83
---04,2,Ý,87
03,3,Ý,85
03,2,D,85
04,2,D,87
------04,2,D,85
04,2,D,86
04,2,D,85
02,2,Ý,85
04,2,Ý,87
04,2,D,87
04,2,D,86
82.833
243.123
61.660
04,2,Ý,86
---98,3,D,79
----
----
——
——
218.964
196.305
65.536
201.443
------------02,2,D,85
----
201.046
——
66.792
---201.382
---62.127
53.832
77.518
60.880
——
210.454
183.327
------04,2,Ý,86
---------04,2,Ý,87
04,2,D,87
04,2,D,86
99,2,D,80
----------
---——
---——
-------------
64.098
50.620
71.270
59.158
04,2,D,85
03,2,D,86
04,2,D,86
02,2,D,85
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
1125474
1125213
1127175
1125397
1127211
1125458
1125315
1125238
1125409
1125323
1125466
1125331
1125262
1125364
1127252
1125254
1127269
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
Deniz ve Liman Ýþletme
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Gökçeada Meslek Yüksekokulu
Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði
Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk
Ýþletme
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Lapseki Meslek Yüksekokulu
Fidan ve Fidecilik
Muhasebe
Tarým Ürünlerinin Muhafazasý ve
Depolanmasý
Yenice Meslek Yüksekokulu
El Sanatlarý
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
(5)
EA
EA
EA
EA
EA
40
50
50
50
50
(6)
(7)
4
2
4
2
---79.522
71.229
239.689
218.095
11,15,16,
103
4,103
4,103
4,103
---271.635
72.871
235.120
EA
40
SÖZ
EA
EA
40
40
40
EA
EA
30
40
——
----
SAY
40
——
SÖZ
EA
EA
EA
EA
50
50
50
50
50
14
2
2
68.293
85.667
232.633
68.546
223.962
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÇANKIRI
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
1065382
1067279
1065077
1067034
1065399
1067287
1065085
1067042
1065402
1065105
1065113
1067067
1065121
1067075
1065146
1067083
1065069
1067026
1065419
Çankýrý Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Elektronik Haberleþme
Elektronik Haberleþme (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Endüstriyel Otomasyon
Ýklimlendirme-Soðutma
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
SAY 50
SAY 50
SAY 60
SAY 60
SAY 60
SAY 60
SAY 80
SAY 80
SAY 65
SAY 60
SAY 60
SAY 60
EA 100
EA
60
SAY 60
SAY 60
EA 100
EA 100
EA
30
2
2
2
2
2
2
2
2
15,16
66.904
68.145
77.723
56.298
61.774
205.504
71.336
——
187.826
——
——
——
62.868
234.348
74.999
62.555
73.046
79.202
76.839
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÇORUM
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA)
1215305
1217462
1215081
1217022
1217311
1215098
1217039
1217328
1215101
1215118
1215126
1217055
1215134
1217344
1217352
1215159
1217063
1215142
1215167
1217479
1215277
1217531
1215285
1217548
1215431
1215448
Çorum Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.399)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.398)
Harita Kadastro
Ýnþaat
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ) (Bk.398)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.398)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Otomotiv
Pazarlama
Tekstil (ÝÖ) (Bk.399)
Sungurlu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Osmancýk Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Endüstriyel Elektronik
SAY 30
SAY 30
SÖZ 40
SÖZ 40
SÖZ 40
SAY 40
SAY 40
SAY 100
SAY 30
SAY 60
EA
50
EA
50
SAY 30
SAY 40
SAY 40
EA
80
EA
80
SAY 40
EA
40
SAY 80
SAY
SAY
EA
EA
50
50
50
50
SAY
SAY
20
20
3
2,3
2
2,399
2
2,398
2
2,398
2,398
2
2,399
2
2
Programýn
Kodu
(1)
1445329
1445312
1445023
1447021
1447233
1447131
1447258
1445048
- - - - 1447046
- - - - 1445219
04,2,D,87 1447327
---1445064
- - - - 1445072
- - - - 1445089
1445097
---1445125
99,2,D,81 1447079
03,2,D,87 1445182
- - - - 1445117
04,2,D,87 1447062
- - - - 1445199
---04,2,D,87
02,2,D,84
-------
1445235
1445243
1447384
1445251
04,3,D,86 1447368
03,3,D,85 1445268
04,2,D,86 1447376
99,2,Ý,81
04,2,D,86 1445227
- - - - 1445158
03,2,D,86 1447095
- - - - 1445109
- - - - 1447087
------- - - - 1445166
04,2,D,87 1447274
- - - - 1445337
04,2,D,85 1445141
92,2,D,73 1447115
04,2,D,86 1445202
97,2,D,79 1447335
03,3,D,85 1445133
1447107
1445174
1447282
04,3,D,85
03,2,Ý,85
02,2,D,83
------04,2,Ý,88
95,2,D,66
---------04,2,D,87
---04,2,D,86
02,2,D,84
95,2,D,69
04,2,D,87
99,2,D,82
04,2,D,87
---97,2,D,77
66.662
——
59.032
218.926
02,2,D,86 1145155
- - - - 1145273
04,2,D,86
---1145171
-------
---- - - - 1145281
1145196
Endüstriyel Elektronik
Kimya
Makine
Makine (ÝÖ)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.402)
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.404)
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.402)
Tekstil
Tekstil (ÝÖ)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Denizli Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði
Anestezi
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Týbbi Laboratuvar
Bekilli Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Dýþ Ticaret
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Pazarlama
Buldan Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Dýþ Ticaret
Dýþ Ticaret (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Pazarlama
Pazarlama (ÝÖ)
Çivril Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Honaz Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk
Bankacýlýk (ÝÖ)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Dýþ Ticaret
Dýþ Ticaret (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Pazarlama
Pazarlama (ÝÖ)
(3)
(4)
(5)
SAY 40
SAY 40
SAY 80
SAY 40
SAY 40
EA
80
SAY 40
SAY 160
SAY 120
EA
40
EA
40
Yerleþtirme
Öncelikleri
(6)
(7)
2
------79.464
100.000
189.213
61.254
57.062
73.655
79.153
69.412
230.013
------04,2,D,87
03,2,D,86
---02,2,D,85
00,2,D,83
04,2,Ý,86
03,2,Ý,86
02,3,D,83
----
2
2,402
2,404
2,402
2
SAY
SAY
SÖZ
SAY
20
20
20
20
3,38,233
3
3
3
100.000
61.570
61.466
53.663
04,2,D,85
04,2,D,86
03,2,D,85
99,2,D,80
SÖZ
SÖZ
EA
EA
EA
EA
60
60
30
60
60
30
3
2,3
3
3
2,3
3
248.312
218.749
50.939
69.405
218.566
202.961
------03,3,D,84
04,2,D,87
-------
2
240.941
96.269
---71.053
209.471
195.070
----
---03,2,D,85
---04,2,D,87
----------
SÖZ 50
EA
50
EA
40
EA 120
EA 120
EA
50
EA
40
2
2
SAY
EA
EA
EA
EA
30
40
40
40
40
3
3
2,3
3
2,3
99.114
85.374
221.466
70.000
206.005
04,2,D,85
03,2,D,86
---04,2,D,86
----
EA
EA
SÖZ
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
3
2,3
3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
72.586
62.800
---69.048
60.697
60.916
72.330
78.169
71.560
69.432
182.921
04,2,D,88
01,2,D,83
---04,2,D,86
96,2,D,79
04,2,Ý,86
98,2,Ý,81
04,2,Ý,84
02,2,Ý,85
98,2,D,79
----
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR)
1145257
1147271
1145037
1147035
1145265
1147288
1145053
1147051
1145318
1145061
1147068
1145086
1145298
1145078
1145147
Diyarbakýr Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY
Elektrik
SAY
Elektrik (ÝÖ)
SAY
Endüstriyel Elektronik
SAY
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
SAY
Ýþletme
EA
Ýþletme (ÝÖ)
EA
Mermer Tekn.
EA
Muhasebe
EA
Muhasebe (ÝÖ)
EA
Atatürk Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi
SAY
Protez ve Ortez
SAY
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SÖZ
Bismil Meslek Yüksekokulu
Tarým Alet ve Makineleri
SAY
Çermik Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
Çüngüþ Meslek Yüksekokulu
Elektrik
SAY
Ergani Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Muhasebe
EA
30
30
30
30
30
30
50
50
20
90
90
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
3
2,3
82.864
57.746
62.355
68.176
68.395
79.999
65.049
227.807
---62.465
224.951
04,2,Ý,85
04,2,Ý,78
04,2,Ý,87
02,2,D,84
04,2,D,84
99,2,Ý,03
00,2,Ý,81
------02,2,D,83
----
20
15
30
3
3,14
3
62.260
212.265
263.455
01,2,D,82
-------
50
75.481
89,2,Ý,69
30
30
239.657
222.030
-------
64.435
04,2,Ý,84
68.544
63.652
04,2,Ý,85
97,2,Ý,79
71.035
72.611
60.396
238.992
04,3,D,86
04,2,D,87
04,2,Ý,86
----
30
32
30
30
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: EDÝRNE
PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ (DENÝZLÝ)
Denizli Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.401)
El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.401)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
(2)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: DÝYARBAKIR
62.332
62.909
67.966
241.036
247.950
59.629
50.000
——
197.759
——
69.505
233.375
80.362
60.224
50.000
78.707
64.112
68.795
219.264
70.587
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: DENÝZLÝ
1445304
1447343
1447172
1445015
1447013
Programýn Adý
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(4)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Y-ÖSS
Puan Türü
(3)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Kontenjan
(2)
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ (EDÝRNE)
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
40
40
40
80
80
2,401
2,401
2
---85.391
240.154
68.018
53.861
---04,2,Ý,87
---04,2,Ý,84
04,2,D,87
1485912
1487483
1485029
1487027
Edirne Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
50
50
50
50
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
2
2
25
1485171
1485188
1485196
1485208
1485216
1485224
1485359
1485367
1485375
1485383
1486146
1486036
1486044
1485411
1486162
1485428
1485436
1486179
1485953
1485774
1486113
1486195
1485782
1485799
(4)
(5)
(6)
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SAY
EA
EA
SÖZ
SÖZ
EA
SAY
SÖZ
SAY
SAY
EA
EA
50
50
50
50
50
50
50
50
50
35
50
50
30
40
60
60
50
50
35
40
35
50
50
50
50
SAY
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SAY
30
20
25
20
30
30
EA
EA
EA
EA
03,2,D,85
---04,2,Ý,86
04,2,D,87
04,2,D,86
03,2,D,85
04,2,D,85
------04,2,D,87
04,2,Ý,86
04,2,D,85
02,2,D,85
04,2,D,87
04,2,D,87
04,2,D,86
------03,2,D,84
------04,3,Ý,86
04,2,D,87
00,3,D,86
----
53.510
54.508
213.448
235.761
264.544
62.162
03,2,D,83
04,2,D,83
---------98,2,D,80
40
50
50
30
72.279
70.894
73.129
——
04,2,D,87
04,2,D,87
04,2,D,87
----
EA
SAY
EA
30
40
60
---88.957
72.983
---03,2,D,84
04,2,D,87
EA
SÖZ
SAY
SAY
EA
EA
60
40
60
60
30
60
——
---64.966
66.154
---215.885
------04,2,D,86
04,2,D,87
- - - - 1075526
- - - - 1075518
SÖZ
EA
EA
EA
EA
75
60
30
75
75
241.232
——
---71.930
215.306
---------04,2,D,86
----
2
2
2
2
2
2
2
46
2
14
14
100
1195064
1197021
1195072
1197038
1195056
1197013
1195581
1197335
1195089
1197046
1195598
1197343
1195125
1195133
1197079
1195141
1197087
1195601
1195549
1195158
1197095
1195174
1197107
26
SAY
SAY
SÖZ
SAY
20
20
25
25
SÖZ
SÖZ
EA
EA
EA
EA
EA
EA
SÖZ
SÖZ
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
40
40
40
40
40
40
40
40
30
40
40
40
40
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1197217
1197225
1197351
1195227
1195235
1195243
1195532
1195675
1195268
1195276
1195447
1195455
1195361
1195378
1195386
1195524
1195618
Programýn Adý
(2)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.418)
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.418)
Tekstil (ÝÖ) (Bk.417)
Keban Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma
Hidroelektrik Santrallarý
Ýpek Böcekçiliði
Jeoteknik Teknikerliði
Maden
Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði
Su Ürünleri
Maden Meslek Yüksekokulu
Döküm
Mermercilik
Sivrice Meslek Yüksekokulu
Arýcýlýk
Harita Kadastro
Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði
Süt Hayvancýlýðý
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
(3)
(4)
(5)
(6)
SAY
SAY
SAY
30
30
30
SAY
SAY
EA
SAY
SAY
EA
EA
30
30
30
30
30
30
30
——
63.104
——
——
——
——
180.735
---04,2,Ý,86
----------------
SAY
EA
30
30
——
——
-------
EA
SAY
EA
SAY
EA
50
50
50
50
50
——
187.972
——
——
200.569
----------------
2,418
2,418
2,417
22
Yerleþtirme
Öncelikleri
(7)
——
72.653
——
---96,2,Ý,77
----
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ERZÝNCAN
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM)
1075229
1077337
1077345
1075245
1075253
1077056
1075603
1077353
1075261
1077064
1075611
1075286
1075294
1077089
1075322
1077182
1075237
1077048
1075339
1077361
1075738
1075669
1075534
1075542
Erzincan Meslek Yüksekokulu
Adalet
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.419)
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.420)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Elektronik Haberleþme
Elektronik Haberleþme (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Endüstriyel Otomasyon
Harita Kadastro
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Makine
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.422)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Otomotiv
Tekstil (ÝÖ) (Bk.421)
Refahiye Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Muhasebe
Tercan Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Elektrik
Muhasebe
Su Ürünleri
SÖZ
SAY
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
50
40
40
40
60
40
30
30
30
30
30
40
45
45
45
40
60
60
45
40
3
2,419
2,420
3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
3
3
2,3
3
2,422
3
2,3
3
2,421
272.148
214.574
186.451
245.820
87.971
75.086
83.492
——
204.990
——
——
——
——
——
76.382
——
90.255
230.370
——
——
------------00,2,Ý,82
82,2,Ý,64
02,2,D,85
---------------------96,2,D,78
---03,2,Ý,86
----------
SAY
EA
60
60
3
3
——
199.683
-------
SÖZ
SAY
EA
EA
45
50
60
50
3
3
3
3
216.315
——
199.449
——
-------------
Kemaliye Hacý Ali Akýn Meslek Yüksekokulu
Arýcýlýk
EA
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Halýcýlýk
SÖZ
Ýpek Böcekçiliði
EA
Su Ürünleri
EA
40
40
40
40
40
3,22
3
3
3
3
——
188.606
——
——
——
----------------
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ)
71.124
56.249
272.668
60.550
1195284
1195667
1195304
1195312
02,2,D,84 1195329
04,2,Ý,84
---00,2,Ý,81
255.300
233.309
96.853
230.506
53.854
234.434
225.049
210.143
253.961
238.374
------01,2,D,80
---02,2,D,84
----------------
50.000
219.957
55.333
65.384
68.829
85.070
73.067
58.609
227.308
198.139
——
56.411
65.757
03,3,D,85
---04,2,Ý,86
04,2,Ý,87
00,2,Ý,83
04,2,D,87
92,2,Ý,72
82,2,Ý,62
---------04,2,Ý,87
95,2,Ý,62
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ)
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Anestezi
Radyoloji
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Týbbi Laboratuvar
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (ÝÖ)
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Biyomedikal Cihaz Tekn.
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Endüstriyel Otomasyon
Grafik
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
(1)
65.837
225.570
74.548
71.231
84.021
70.672
93.956
265.954
258.633
63.402
64.079
68.808
87.220
76.439
95.999
70.225
268.875
258.552
92.466
——
250.946
64.226
67.194
50.000
219.171
2
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ELAZIÐ
1195015
1195023
1195031
1195048
(7)
Programýn
Kodu
Y-ÖSS
Puan Türü
(3)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
El Sanatlarý
El Sanatlarý (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Gümrük Ýþletme
Halkla Ýliþkiler
Halkla Ýliþkiler (ÝÖ)
Harita Kadastro
Makine
Makine (ÝÖ)
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý (ÝÖ)
Restorasyon
Seramik
Serigrafi
Tekstil
Tekstil (ÝÖ)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Anestezi
Odyometri
Protez ve Ortez
Radyoloji
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Týbbi Laboratuvar
Havsa Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk
Ýþletme
Muhasebe
Seracýlýk
Ýpsala Meslek Yüksekokulu
Dýþ Ticaret
Endüstriyel Elektronik
Gümrük Ýþletme
Keþan Meslek Yüksekokulu
Besicilik
Çocuk Geliþimi
Elektrik
Otomotiv
Su Ürünleri
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Uzunköprü Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Kooperatifçilik
Maliye
Muhasebe
Pazarlama
En Küçük
Puan
Kontenjan
1486077
1487178
1485045
1487035
1485929
1487491
1485061
1485078
1487051
1485086
1485937
1487621
1485037
1486085
1485106
1487068
1485114
1487076
1485122
1485139
1485147
1485155
1487092
1485945
1487528
(2)
2004-ÖSYS
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ERZURUM
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM)
1075628
1077378
1077414
1077284
1075033
1077202
1077292
1077219
1075041
1077023
1075058
1077097
1077304
1077243
1075025
1077015
1077276
1075066
1077312
1075074
1077386
1075636
1077394
Erzurum Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.423)
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.526)
El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.645)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ) (Bk.423)
Elektronik Haberleþme (ÝÖ) (Bk.646)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.423)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Makine (ÝÖ) (Bk.423)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.423)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.639)
Otomotiv
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.423)
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý
Tekstil (ÝÖ) (Bk.424)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
EA
SAY
SAY
SÖZ
SAY
EA
EA
40
40
50
40
50
40
40
40
50
40
50
40
40
40
50
50
40
50
40
40
40
50
50
2,423
2,526
2,645
2,423
2,646
2,423
2
2
2,423
2,423
2
2,639
2,423
2,424
15,16
2,15,16
66.790
72.197
71.016
235.672
65.091
76.457
85.921
68.022
199.054
189.670
79.111
59.053
66.077
62.811
71.115
50.000
72.207
58.891
74.048
259.061
64.753
228.525
214.127
04,2,Ý,87
03,3,Ý,85
04,2,Ý,87
---04,2,D,86
98,2,Ý,81
02,2,D,86
96,2,Ý,68
------01,2,Ý,85
91,2,D,61
89,2,Ý,69
88,2,Ý,70
04,2,Ý,86
03,2,D,86
00,2,Ý,82
98,2,Ý,79
93,2,Ý,60
---91,2,D,72
-------
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
1075099
1075102
1075119
1075127
1075135
1075168
1075151
1075143
1075347
1075762
1075652
1075363
1075371
1075567
1075721
1075559
1075644
1075388
1075396
1075416
1075424
1075746
1075677
1075408
1075754
1075457
1075465
1075473
1075449
1075591
1075501
1075498
1075481
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði
Anestezi
Radyoloji
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Týbbi Laboratuvar
Aþkale Meslek Yüksekokulu
Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Tekn.
Elektrik
Muhasebe
Hýnýs Meslek Yüksekokulu
Gýda Tekn.
Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý
Su Ürünleri
Ýspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu
Arýcýlýk
Bahçe Ziraatý
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Ýþletme
Muhasebe
Pazarlama
Seracýlýk
Su Ürünleri
Narman Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Gýda Tekn.
Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý
Ýnþaat
Muhasebe
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Oltu Meslek Yüksekokulu
Gýda Tekn.
Halý ve Kilim
Kýymetli Taþ ve Metal Ýþlemeciliði
Muhasebe
Pazarlama
Pasinler Meslek Yüksekokulu
Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Tekn.
Ýnþaat
Muhasebe
(5)
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SAY
20
20
20
20
20
SAY
SAY
EA
40
40
40
SAY
SAY
EA
40
40
40
3
3
3
——
---——
EA
EA
SÖZ
EA
EA
EA
EA
EA
40
40
60
60
70
60
40
40
3,22
3
3
3
3
3
3
3
——
——
221.725
215.440
199.841
——
——
——
SÖZ
SAY
SAY
SAY
EA
SÖZ
60
60
40
50
60
40
3
3
3
3
3
3
216.610
——
---——
187.914
----
SAY
SÖZ
EA
EA
EA
60
35
35
60
60
3
3
3
3
3
——
——
——
198.086
——
SAY
SAY
EA
35
35
35
3
3
3
——
——
58.481
6,274
(6)
(7)
100.000
50.794
77.269
57.007
50.794
——
76.284
74.599
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ESKÝÞEHÝR
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR)
1055617
1055022
1057029
1055625
1055633
1055743
1057375
1055063
1055548
1055751
1055088
1055096
1055108
1055116
1055641
1055149
1055853
1055157
1055658
1055768
1055132
1055776
1057383
1057428
1057196
1057208
1057216
1057232
1057411
1055523
1057257
1057265
1057281
1057298
1057318
1055047
1057045
1055804
1055812
1055829
Eskiþehir Meslek Yüksekokulu
Aþçýlýk
SÖZ
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SÖZ
Dýþ Ticaret
EA
Pazarlama
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
Açýköðretim Fakültesi
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Açýköðretim) EA
Bilgi Yönetimi (Açýköðretim)
(Uzaktan Eðitim)
EA
Büro Yönetimi ve Sekreterlik(Açýköðretim) SÖZ
Dýþ Ticaret (Açýköðretim)
EA
Ev Ýdaresi (Açýköðretim)
SÖZ
Halkla Ýliþkiler (Açýköðretim)
SÖZ
Ýlahiyat (Önlisans) (Açýköðretim)
SÖZ
Laborant ve Veteriner Saðlýk(Açýköðretim) SAY
Muhasebe (Açýköðretim)
EA
Perakende Satýþ ve Maðaza
Yönetimi (Açýköðretim)
EA
Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði(Açýköðretim) EA
Tarým (Açýköðretim)
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði(Açýköðretim) EA
Yerel Yönetimler (Açýköðretim)
SÖZ
Porsuk Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.427)
SÖZ
El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.427)
SÖZ
Elektrik (ÝÖ) (Bk.425)
SAY
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.426)
SAY
Endüstriyel Kalýpçýlýk (ÝÖ) (Bk.426)
SAY
Endüstriyel Otomasyon (ÝÖ) (Bk.426)
SAY
Karayolu Ulaþýmý ve Trafik
EA
Makine (ÝÖ) (Bk.425)
SAY
Makine (ÝÖ) (Bk.428)
SAY
Makine-Resim-Konstrüksiyon(ÝÖ)(Bk.425) SAY
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.425)
SAY
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.425)
SAY
Radyo ve Televizyon Tekniði
SAY
Radyo ve Televizyon Tekniði (ÝÖ)
SAY
Raylý Sistemler Elektrik-Elektronik Tekn. SAY
Raylý Sistemler Ýþletmeciliði
EA
Raylý Sistemler Makine Tekn.
SAY
30
50
50
30
30
50
50
500
40
40
40
40
120
120
80
40
30
80
80
80
40
160
40
40
25
25
25
3,169
3,169
2,3
3,169
3,169
3,169
2,3
77.122
90.461
249.495
73.656
75.806
80.336
239.775
9,10
——
81
9,10
9,10
9,10
9,10
9,10,164
9,10
9,10
195.306
——
——
——
——
——
——
——
9,10
9,10
9,10
9,10,12
9,10
---——
——
——
——
3,169
2,3
2,3,427
2,3,427
2,3,425
2,3,426
2,3,426
2,3,426
3,169
2,3,425
2,3,428
2,3,425
2,3,425
2,3,425
3,169
2,3
3,169
3,169
3,169
65.587
94.487
80.686
73.561
84.836
85.273
208.244
50.000
223.679
65.812
69.565
94.823
73.145
76.050
77.483
64.173
----------
Programýn
Kodu
(1)
Programýn Adý
(2)
(3)
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(4)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Y-ÖSS
Puan Türü
(3)
En Küçük
Puan
Kontenjan
(2)
2004-ÖSYS
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
(4)
(5)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Yerleþtirme
Öncelikleri
(6)
(7)
1055837
Raylý Sistemler Yol
SAY 25
3,169
---Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk
EA
30
3,169
---04,2,D,85 1055861
Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk (ÝÖ)
EA
30
2,3
---04,2,Ý,87 1057436
Tekstil (ÝÖ) (Bk.427)
SAY 40
2,3,427
75.178
90,2,Ý,73 1057391
03,2,D,85
04,2,Ý,87 OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR)
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði
SAY 20
3,4,6
56.934
- - - - 1435018
Optisyenlik
SAY 15
3,4
56.305
88,2,Ý,71 1435075
Protez ve Ortez
SAY 20
3,4,14 222.747
88,2,Ý,70 1435026
1435034
Radyoloji
SAY 20
3,4
62.816
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SÖZ 20
3,4
50.000
- - - - 1435042
Týbbi Laboratuvar
SAY 30
3,4
71.320
- - - - 1435059
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu
---1435111
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 30
3
65.665
Ýklimlendirme-Soðutma
SAY 30
3
---- - - - 1435128
Ýnþaat
SAY 30
3 213.241
- - - - 1435091
Makine
SAY 30
3
64.469
- - - - 1435103
Muhasebe
EA
30
3
89.219
- - - - 1435083
---Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: GAZÝANTEP
------- - - - GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
Gaziantep Meslek Yüksekokulu
- - - - 1225343
Aþçýlýk
SÖZ 30
3 254.420
- - - - 1225319
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk
EA
40
3
71.307
- - - - 1225412
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 80
3
77.131
- - - - 1227317
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY 80
2,3 213.349
- - - - 1225327
Biyomedikal Cihaz Tekn.
SAY 30
3
74.019
- - - - 1225046
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 40
3 251.357
1227036
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SÖZ 40
2,3 218.485
- - - - 1225486
Çocuk Geliþimi
SÖZ 50
3,87
---- - - - 1225054
Elektrik
SAY 60
3
78.968
- - - - 1227044
Elektrik (ÝÖ)
SAY 60
2,3 197.547
- - - - 1225062
Endüstriyel Elektronik
SAY 60
3
76.482
- - - - 1227052
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
SAY 60
2,3
——
1225445
Endüstriyel Kalýpçýlýk
SAY 40
3
——
- - - - 1225079
Ýklimlendirme-Soðutma
SAY 40
3
——
- - - - 1225087
Ýnþaat
SAY 60
3
——
93,2,Ý,58 1225095
Ýþletme
EA
60
3
54.423
1227105
Ýþletme (ÝÖ)
EA
60
2,3
71.808
1225115
Makine
SAY 60
3
67.828
1227077
Makine (ÝÖ)
SAY 60
2,3
——
1225107
Mekatronik
SAY 30
3
73.912
1227256
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.436)
SAY 40
2,3,436
——
Muhasebe
EA
60
3
63.514
02,3,D,84 1225038
02,3,D,83 1227028
Muhasebe (ÝÖ)
EA
60
2,3
77.960
Otomotiv
SAY 60
3
62.949
- - - - 1225123
04,2,Ý,86 1225131
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý
SÖZ 30
3 260.179
Tekstil
SAY 60
3
56.189
04,2,D,88 1225148
04,2,D,84 1227085
Tekstil (ÝÖ)
SAY 60
2,3
66.295
Uygulamalý Taký Tekn.
EA
30
3 209.576
- - - - 1225437
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
- - - - 1225156
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SÖZ 40
267.999
1225368
Týbbi Laboratuvar
SAY 40
78.379
---Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
- - - - 1225429
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
80 11,16,21,38 228.340
---Nizip Meslek Yüksekokulu
- - - - 1225266
Antep Fýstýðý Tarýmý ve Tekn.
SAY 30
——
- - - - 1225274
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 30
231.792
- - - - 1225282
Gýda Tekn.
SAY 40
——
- - - - 1225299
Ýþletme
EA
40
233.030
- - - - 1227272
Ýþletme (ÝÖ)
EA
40
2 198.513
1225376
Muhasebe
EA
40
57.626
- - - - 1227374
Muhasebe (ÝÖ)
EA
40
2 202.702
- - - - 1225302
Yað Endüstrisi
EA
30
——
---Oðuzeli Meslek Yüksekokulu
---Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 30
207.122
- - - - 1225453
1225461
Ýþletme
EA
30
219.702
1225478
Muhasebe
EA
30
55.634
04,3,Ý,86
04,2,Ý,87 KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
04,2,Ý,87
Ýslahiye Meslek Yüksekokulu
93,2,D,73
Baðcýlýk
EA
30
3
——
04,2,D,86 1315289
Ýþletme
EA
30
3 223.649
03,2,Ý,86 1315309
1317205
Ýþletme
(ÝÖ)
EA
30
2,3
189.580
---Muhasebe
EA
30
3 237.410
03,3,Ý,85 1315297
Muhasebe (ÝÖ)
EA
30
2,3
——
- - - - 1317193
04,2,Ý,85
03,2,Ý,86
93,2,Ý,76
03,2,D,86
03,2,Ý,85
04,2,D,85
02,2,Ý,85
----------
---------04,2,D,86
04,2,Ý,85
04,2,D,86
---04,2,Ý,86
04,2,Ý,84
99,3,D,80
04,3,D,85
------04,2,Ý,87
04,2,D,87
---03,3,Ý,85
04,2,D,86
---03,4,D,84
---------04,2,D,87
---03,2,Ý,83
------------04,2,Ý,86
01,2,Ý,84
03,2,Ý,85
---03,2,D,86
---04,2,Ý,85
01,2,Ý,84
01,2,D,83
---04,2,Ý,86
00,2,Ý,82
------98,2,D,80
------------------01,2,Ý,82
------------99,2,D,80
----------------
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: GÝRESUN
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (TRABZON)
1327516
1327524
1325151
1327174
1327182
Giresun Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.438)
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.439)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Elektrik (ÝÖ) (Bk.438)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.438)
SAY
SAY
SÖZ
SAY
SAY
60
60
90
60
60
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
2,438
2,439
3
2,438
2,438
50.000
200.476
273.816
72.644
82.046
00,3,D,81
------04,2,D,86
02,2,Ý,85
27
(3)
(4)
(5)
(6)
Fýndýk Eksperliði
Harita Kadastro
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Makine (ÝÖ) (Bk.438)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.438)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Tekstil (ÝÖ) (Bk.440)
Tirebolu Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk
Ýþletme
Muhasebe
Pazarlama
EA
SAY
EA
EA
SAY
SAY
EA
EA
SAY
90
90
80
60
60
60
80
60
50
EA
EA
EA
EA
(7)
203.745
——
62.757
53.893
69.231
——
81.195
67.152
194.659
------04,2,D,86
89,2,Ý,61
03,2,D,86
---04,2,D,86
99,2,D,81
----
60
60
60
60
60.989
52.795
56.417
208.095
04,2,D,86
03,2,D,84
04,2,D,86
----
EA
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SÖZ
EA
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SÖZ
SAY
EA
EA
SÖZ
50
40
50
40
40
40
50
50
40
30
30
50
30
30
40
30
40
40
67.784
206.616
233.623
63.426
——
186.061
261.061
227.980
65.935
60.644
——
61.784
---255.028
50.000
70.404
211.990
250.056
01,2,D,83
------02,2,D,85
------------00,2,D,82
97,2,D,78
---03,2,D,84
------00,2,D,83
04,2,D,86
-------
EA
EA
50
50
-------
2
2,438
2,438
2
2,440
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (SÝVAS)
1115595
1115884
1115444
1115452
1115607
1115469
1115725
1115477
1115485
1116223
1116036
1115436
1116272
1116231
1116003
1116215
1116044
1115741
1116309
1116317
Þebinkarahisar Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Elektrik
Endüstriyel Elektronik
Gýda Tekn.
Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk
Ýþletme
Makine
Mekatronik
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe
Pazarlama
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý
Tekstil
Týbbi Mümessillik ve Pazarlama
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Yerel Yönetimler
Alucra Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
Muhasebe
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: GÜMÜÞHANE
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM)
1075693
1075705
1075685
1075713
Kelkit Aydýn Doðan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Endüstriyel Elektronik
SAY
Muhasebe
EA
Organik Tarým
EA
35
35
35
35
11,15,16
11,15,16
11,15,16
11,15,16
75.448
66.569
87.134
218.831
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (TRABZON)
1325721
1327549
1325192
1325204
1325212
1327048
1325481
1325184
1327031
Gümüþhane Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Elektrik
Ýnþaat
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
EA
EA
80
80
60
60
70
70
40
70
70
2
2
2
------61.414
——
67.453
210.707
75.484
83.691
205.125
EA
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
30
30
40
40
40
40
30
30
40
40
2
2
2
——
61.875
——
——
62.490
78.018
——
——
62.532
50.000
---91,2,Ý,74
------01,2,Ý,73
95,2,Ý,73
------01,2,D,85
91,2,Ý,72
70.370
207.303
248.677
226.541
82.218
56.773
224.911
58.662
83.836
04,2,D,87
---------04,2,Ý,84
02,3,D,84
---04,2,D,85
85,2,Ý,65
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: HATAY
MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ (HATAY)
1395438
1397281
1395039
1397037
1397342
1395047
1397375
1395055
1397045
28
Antakya Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.311)
Dýþ Ticaret
Dýþ Ticaret (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SÖZ
EA
EA
SAY
SAY
40
40
40
40
50
40
40
60
40
58
2,58
58
2,58
2,311
58
2,58
58
2,58
1395063
1397383
1395071
1397053
1395022
1397029
1395088
1395446
1397301
1397318
1395393
1395454
1397326
1395096
1397061
1395462
1395108
1395405
1395385
1395377
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ (VAN)
Hakkari Meslek Yüksekokulu
Bahçe Ziraatý
Bankacýlýk
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý
Ýnþaat
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
(1)
1395479
1397359
1395421
1397367
1397232
1395124
1397086
1395487
1395132
1397094
1395495
1395157
1395165
1397257
1395173
1397106
- - - - 1395198
- - - - 1397114
1395201
1397265
1395369
1397273
1395218
1397122
01,2,D,84
1397334
99,2,Ý,81
02,2,D,85
1395234
---1395242
1395267
1397139
1395259
- - - - 1397163
---04,2,D,85 1395283
- - - - 1397147
99,2,D,81 1395291
- - - - 1397155
01,2,D,83 1395275
03,2,D,87 1397171
- - - - 1395303
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: HAKKARÝ
1515442
1515434
1515687
1517347
1515467
1517192
1515475
1515483
1515491
1517204
Programýn
Kodu
Programýn Adý
(2)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Pazarlama
Dörtyol Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.445)
Elektrik
Elektronik Haberleþme
Elektronik Haberleþme (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Endüstriyel Otomasyon
Makine
Makine-Resim-Konstrüksiyon
Ýskenderun Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü
Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü (ÝÖ)
El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.446)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Elektronik Haberleþme
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Endüstriyel Otomasyon
Harita Kadastro
Ýklimlendirme-Soðutma
Ýklimlendirme-Soðutma (ÝÖ)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Makine-Resim-Konstrüksiyon
Makine-Resim-Konstrüksiyon (ÝÖ)
Metalurji Malzeme
Metalurji Malzeme (ÝÖ)
Otomotiv
Otomotiv (ÝÖ)
Tekstil (ÝÖ) (Bk.446)
Kýrýkhan Meslek Yüksekokulu
Baðcýlýk
Bahçe Ziraatý
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Reyhanlý Meslek Yüksekokulu
Dýþ Ticaret
Dýþ Ticaret (ÝÖ)
Gümrük Ýþletme
Gümrük Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Pazarlama
Yayladaðý Meslek Yüksekokulu
Dýþ Ticaret
Muhasebe
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
(3)
(4)
(5)
(6)
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
EA
40
30
60
30
70
40
40
58
2,58
58
2,58
58
2,58
58
82.065
——
——
——
67.572
65.273
213.380
03,2,D,86
---------04,2,D,86
96,2,Ý,79
----
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
40
40
40
50
40
40
50
50
40
40
30
3
2,3
2,445
3
3
2,3
3
2,3
3
3
3
222.328
——
——
67.944
67.918
——
——
——
——
75.868
——
---------03,2,D,86
98,2,D,82
------------03,2,D,86
----
SAY
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
30
30
30
30
30
60
60
30
60
60
30
30
30
30
30
30
90
60
30
30
30
30
60
30
30
3
2,3
3
2,3
2,446
3
2,3
3
3
2,3
3
3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
2,446
77.114
197.623
——
——
237.137
54.943
——
73.172
64.441
——
——
183.832
——
——
——
——
73.611
——
197.115
——
63.952
——
79.935
——
——
04,2,D,87
------------04,2,D,88
---03,2,D,86
01,2,D,84
---------------------04,2,D,87
---------01,3,Ý,82
---03,2,D,86
-------
EA
EA
SÖZ
SÖZ
EA
EA
50
50
50
50
50
50
3
3
3
2,3
3
2,3
——
——
233.597
183.458
86.069
——
------------00,2,Ý,83
----
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
40
30
60
60
60
60
30
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
245.030
209.550
86.314
230.292
226.246
——
——
------03,2,D,85
-------------
EA
EA
40
40
213.390
202.204
-------
Y-ÖSS
Puan Türü
(2)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
1325501
1325432
1325424
1325652
En Küçük
Puan
Programýn Adý
Kontenjan
1325168
1325473
1325176
1327023
1327202
1327219
1325143
1327015
1327532
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
2004-ÖSYS
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
Yerleþtirme
Öncelikleri
(7)
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ISPARTA
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (ISPARTA)
1476446
1476344
1477995
1475015
1477013
1475989
1477742
1475048
1477038
1475056
1477046
1475064
1477054
1475072
1477486
1475997
1477759
1475097
1477062
1476006
1477767
Isparta Meslek Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz Tekn.
El Sanatlarý
El Sanatlarý (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Harita Kadastro
Harita Kadastro (ÝÖ)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Ýthalat-Ýhracat
Ýthalat-Ýhracat (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Pazarlama
Pazarlama (ÝÖ)
SAY 30
SÖZ 30
SÖZ 30
SAY 80
SAY 60
SAY 80
SAY 60
SAY 80
SAY 40
SAY 60
SAY 40
EA
80
EA
60
EA
60
EA
60
SAY 40
SAY 40
EA 100
EA
60
EA
60
EA
60
3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
---74.300
218.177
72.881
67.660
81.306
——
187.981
——
——
——
69.348
236.470
64.060
222.180
72.337
60.246
68.892
231.841
219.999
186.189
---00,2,D,83
---04,2,D,86
91,2,Ý,73
03,2,D,85
---------------03,2,Ý,85
---02,3,D,84
---04,2,D,86
72,3,Ý,51
04,2,D,85
----------
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
1475109
1477392
1475125
1477412
1476157
1475626
1476014
1477913
1475744
1477921
1475634
1475642
1475736
1477649
1475659
1477514
1476022
1477775
1475667
1476198
1476328
1476173
1475276
1477189
1476454
1476165
1477962
1475284
1475292
1476039
1477783
1475683
1476405
1476275
1476377
1476421
1476393
1476267
1476385
1475711
1476413
1476438
1476047
1477791
1476055
1475353
1477225
1475838
1477954
1475361
1477343
1475345
1477217
1475378
1477351
1476063
1477803
1475887
1475394
1477233
1475406
1477241
1476071
1475414
1477258
1476369
1475447
1477368
1475439
1475455
1477266
1476548
1475463
1477555
1475471
1477563
1476234
1475496
1477445
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý (ÝÖ)
Tekstil
Tekstil (ÝÖ)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Atabey Meslek Yüksekokulu
Besicilik
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Fidan Yetiþtirme
Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Orman Ýþletmeciliði
Orman Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Pazarlama
Pazarlama (ÝÖ)
Seracýlýk
Týbbi ve Aromatik Bitkiler
Tohumculuk
Eðirdir Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Ýnsan Kaynaklarý
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Peyzaj
Su Ürünleri
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Gelendost Meslek Yüksekokulu
Muhasebe
Gönen Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði
El Sanatlarý
Ýþletme
Muhasebe
Pazarlama
Seramik
Tekstil
Uygulamalý Taký Tekn.
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik
Ýklimlendirme-Soðutma
Ýklimlendirme-Soðutma (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Otomotiv
Otomotiv (ÝÖ)
Senirkent Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Elektrik
Ýklimlendirme-Soðutma
Ýklimlendirme-Soðutma (ÝÖ)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Makine
Makine-Resim-Konstrüksiyon
Makine-Resim-Konstrüksiyon (ÝÖ)
Optisyenlik
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Odun Dýþý Orman Ürünleri
Þarkikaraaðaç Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Gýda Tekn.
Gýda Tekn. (ÝÖ)
Ýþletme
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
(5)
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
EA
30
30
40
40
30
3
2,3
3
2,3
11,15,16
267.691
256.633
62.501
184.630
238.819
EA
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
3
3
2,3
3
2,3
3
3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
3
3
——
70.715
187.102
233.580
191.030
——
——
67.766
188.113
65.596
205.208
——
——
——
191.669
——
SAY 40
SÖZ 40
SÖZ 40
EA
40
EA
40
EA
40
SAY 40
EA
40
EA 120
3
3
2,3
3
3
2,3
3
3
11,15,16
,29,38
2,11,15,
16,29,38
80.655
235.009
193.303
---68.481
187.029
——
185.937
222.774
----
201.498
----
(6)
(7)
Programýn
Kodu
(1)
------04,2,D,87
-------
1476088
1477828
1476336
1476523
1476096
- - - - 1477836
04,2,D,87 1476181
---- - - - 1476108
- - - - 1477844
- - - - 1475565
- - - - 1477302
00,2,Ý,82 1475573
- - - - 1477319
00,2,D,83 1476259
- - - - 1476242
- - - - 1477979
- - - - 1475557
- - - - 1477299
- - - - 1476124
- - - - 1477869
1476116
04,2,D,87 1477852
- - - - 1475618
- - - - 1477987
- - - - 1476132
02,2,D,85 1477877
----------
EA
120
EA
60
3
209.326
----
SAY
SÖZ
EA
SÖZ
EA
EA
EA
SAY
SAY
EA
40
40
40
30
40
40
40
30
30
30
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
---224.047
---------214.049
---——
-------
-------------------------------
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
80
80
40
40
40
40
40
40
40
80
80
40
40
3
2,3
3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
216.982
——
——
——
——
228.161
185.416
66.038
——
228.274
——
74.743
——
SAY 120
SAY 120
SAY 40
SAY 40
SAY 40
SAY 40
SAY 40
SAY 40
SAY 40
SAY 40
SAY 40
Yüksekokulu
EA
80
EA
80
SAY 40
EA
80
EA
80
EA
20
3
2,3
3
3
2,3
3
2,3
3
3
2,3
3
203.809
——
72.226
——
——
——
——
——
——
——
----
3
2,3
3
3
2,3
3
218.224
——
——
196.991
——
----
SÖZ 80
SÖZ 80
SAY 80
SAY 80
EA
80
EA 120
EA 120
3
2,3
3
2,3
3
3
2,3
216.278
——
201.224
——
212.234
209.516
——
(2)
(3)
(4)
(5)
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 160
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY 160
Elektronik Haberleþme
SAY 40
Emlak ve Emlak Yönetimi
EA
40
Endüstriyel Elektronik
SAY 80
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
SAY 40
Endüstriyel Otomasyon
SAY 40
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 50
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY 50
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 60
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SÖZ 60
Dericilik
EA
60
Dericilik (ÝÖ)
EA
60
Endüstriyel Elektronik
SAY 40
Halkla Ýliþkiler
SÖZ 100
Halkla Ýliþkiler (ÝÖ)
SÖZ 100
Muhasebe
EA 100
Muhasebe (ÝÖ)
EA 100
Pazarlama
EA 120
Pazarlama (ÝÖ)
EA 120
Tekstil
SAY 40
Tekstil (ÝÖ)
SAY 40
Turizm Rehberliði
DÝL 50
Turizm Rehberliði (ÝÖ)
DÝL 40
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
50
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
50
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Yerleþtirme
Öncelikleri
(6)
(7)
3
2,3
3
3
3
2,3
3
206.610
——
62.172
---——
——
——
------84,2,D,64
-------------
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3,80
2,3,80
3
2,3
79.126
——
229.294
184.875
——
——
——
262.586
254.827
219.210
——
——
——
60.496
——
271.834
242.622
215.688
188.353
03,3,D,85
------------------------------------00,2,D,84
----------------
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: MERSÝN
MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ
1365556
1367265
1365735
1365149
1365039
1367171
1365564
1367273
1365727
1365047
1367188
1365507
1365572
1367281
1365719
1365515
1365071
1365088
1367078
1365108
1367196
1367208
1367224
1367232
1365173
---------------------99,2,D,82
------- - - - 1365804
98,2,Ý,80 1365784
- - - - 1365776
1365792
- - - - 1365768
- - - - 1365743
01,2,D,85 1365751
---- - - - 1365022
- - - - 1367029
- - - - 1367334
- - - - 1365055
- - - - 1365096
- - - - 1367086
- - - - 1367326
1365124
- - - - 1367114
- - - - 1365132
- - - - 1367122
- - - - 1365597
- - - - 1367298
- - - - 1365589
----------------------
Programýn Adý
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(4)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Y-ÖSS
Puan Türü
(3)
En Küçük
Puan
Kontenjan
(2)
2004-ÖSYS
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
1365181
1365198
1365609
1365702
1365226
1365625
1365617
Mersin Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.449) SAY
Bilgisayar Tekn. ve Prog.(Uzaktan Eðitim) SAY
Cam-Seramik
SAY
Elektrik
SAY
Elektrik (ÝÖ) (Bk.450)
SAY
Elektronik Haberleþme
SAY
Elektronik Haberleþme (ÝÖ)
SAY
Elektronik Haberleþme (Uzaktan Eðitim) SAY
Endüstriyel Elektronik
SAY
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.450)
SAY
Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eðitim) SAY
Endüstriyel Otomasyon
SAY
Endüstriyel Otomasyon (ÝÖ)
SAY
Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eðitim) SAY
Harita Kadastro
SAY
Ýklimlendirme-Soðutma
SAY
Ýnþaat
SAY
Ýnþaat (ÝÖ)
SAY
Kimya
SAY
Kimya (ÝÖ) (Bk.450)
SAY
Makine (ÝÖ) (Bk.449)
SAY
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.449)
SAY
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.449)
SAY
Uygulamalý Taký Tekn.
EA
Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Adli Týp Teknikerliði
SAY
Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði
SAY
Anestezi
SAY
Cerrahi Teknikerliði
SAY
Radyoloji
SAY
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SÖZ
Týbbi Laboratuvar
SAY
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SÖZ
Cilt Bakýmý ve Güzellik (ÝÖ) (Bk.501)
SÖZ
Gümrük Ýþletme
EA
Ýþletme
EA
Ýþletme (ÝÖ)
EA
Kuaförlük (ÝÖ) (Bk.501)
SÖZ
Muhasebe
EA
Muhasebe (ÝÖ)
EA
Pazarlama
EA
Pazarlama (ÝÖ)
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði
EA
Anamur Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ
Ýþletme
EA
Pazarlama
EA
Subtropik Ýklim Bitkileri
EA
Turizm Rehberliði
DÝL
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði
EA
40
40
500
30
60
40
50
50
500
60
40
500
50
50
500
40
50
40
40
50
30
50
30
30
40
3
2,449
3,226
3
3
2,450
3
2,3
3,226
3
2,450
3,226
3
2,3
3,226
3
3
3
2,3
3
2,450
2,449
2,449
2,449
3
58.718
202.618
——
——
73.894
——
94.590
66.031
——
60.899
——
——
75.567
——
——
240.187
65.654
202.700
——
76.177
190.387
59.578
——
60.748
238.106
04,3,Ý,86
---------04,2,Ý,86
---04,2,D,86
99,2,D,80
---04,2,Ý,86
------03,2,Ý,84
---------02,2,D,85
------04,2,D,87
---98,2,D,79
---01,2,D,84
----
---76.535
54.469
98.967
76.821
274.624
62.931
---04,2,Ý,85
03,2,D,84
04,2,D,86
91,2,Ý,71
---04,2,D,86
3
2,3
2,501
3
3
2,3
2,501
3
2,3
3
2,3
3,46
2,3,46
3
259.814
233.465
70.371
78.750
63.279
54.031
71.545
71.785
64.024
71.130
208.580
74.833
231.914
76.080
------04,2,D,85
04,2,Ý,86
04,2,Ý,86
01,2,D,81
04,2,D,84
04,2,Ý,87
03,2,D,83
01,2,D,83
---04,2,Ý,86
---02,3,D,84
55
55
55
234.512
68.370
192.005
——
279.046
236.110
224.055
---03,2,D,85
----------------
20
20
30
20
30
30
30
40
40
20
50
60
60
20
60
60
60
60
60
60
45
50
50
50
50
50
50
50
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
29
1365267
1365658
1365283
1365291
1365495
1365328
1365523
1365352
1365666
1365385
1365531
1365393
1365699
1365674
1365421
1365438
1365682
1365454
1365548
1367318
1365479
1365487
1367301
Aydýncýk Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Erdemli Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Ýþletme
Muhasebe
Gülnar Meslek Yüksekokulu
Halý ve Kilim
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe
Mut Meslek Yüksekokulu
Bahçe Ziraatý
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe
Süt ve Ürünleri
Silifke Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
Pazarlama
Seracýlýk
Su Ürünleri
Tarsus Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Pazarlama
Tekstil
Tekstil (ÝÖ) (Bk.451)
(4)
(5)
(6)
EA
50
EA
SAY
EA
EA
50
30
50
50
60.714
78.966
75.250
75.939
SÖZ
SAY
EA
50
50
50
191.347
64.940
69.976
EA
SAY
SAY
EA
EA
50
50
50
50
50
——
206.409
——
65.293
——
EA
EA
EA
EA
40
40
40
40
57.284
192.231
——
182.998
SAY
SÖZ
EA
EA
EA
SAY
SAY
50
50
50
50
50
60
40
2,451
77.492
238.394
75.111
65.324
201.058
67.820
——
SÖZ
EA
EA
EA
EA
50
50
50
50
50
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
240.704
209.241
----------
55
2
221.485
ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (MERSÝN)
2065068
2065051
2065104
2065092
2065112
Meslek Yüksekokulu
Halkla Ýliþkiler
Ýþletme
Pazarlama
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Uluslararasý Ticaret
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ (KONYA)
1465857
1467745
1466396
1468007
1465873
1468304
1465881
1467753
1465918
1467729
1466416
1468023
1466408
1468015
1465898
Silifke Taþucu Meslek Y.O.
Bahçe Ziraatý
Bahçe Ziraatý (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Gümrük Ýþletme
Gümrük Ýþletme (ÝÖ)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Turizm Rehberliði
Turizm Rehberliði (ÝÖ)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Yerel Yönetimler
EA
EA
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
DÝL
DÝL
EA
EA
EA
EA
SÖZ
50
50
50
50
80
40
50
50
80
40
80
40
80
40
40
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
——
——
64.634
——
66.734
59.825
——
——
276.083
243.653
225.592
201.585
215.417
190.539
253.236
MERSÝN ÝLAÐA EÐÝTÝM VE KÜLTÜR VAKFI
2245031
Mersin Deniz ve Ticaret Meslek Yüksekokulu
Deniz ve Liman Ýþletme
EA
90
2245072
Deniz ve Liman Ýþletme (%50 Burslu)
EA
10
2245089
Dýþ Ticaret
EA
54
2245158
Dýþ Ticaret (%50 Burslu)
EA
6
2245023
Gemi Makineleri
SAY
90
2245064
Gemi Makineleri (%50 Burslu)
SAY
10
2245015
Güverte
SAY
90
2245056
Güverte (%50 Burslu)
SAY
10
2245117
Ýþletme
EA
54
2245125
Ýþletme (%50 Burslu)
EA
6
2245097
Muhasebe
EA
54
2245109
Muhasebe (%50 Burslu)
EA
6
2245133
Sigortacýlýk
EA
54
2245141
Sigortacýlýk (%50 Burslu)
EA
6
11,16,21
,276,277
11,16,21
,276,277
11,16,21,
276,277
11,16,21,
276,277
11,16,21,
276,277
11,16,21,
276,277
11,16,21,
276,277
11,16,21
,276,277
11,16,21,
276,277
11,16,21,
276,277
11,16,21,
276,277
11,16,21
,276,277
11,16,21,
276,277
11,16,21
,276,277
191.168
65.471
186.973
---——
50.000
——
257.799
-------------------
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÝSTANBUL
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL)
2025038
2025046
30
Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Burslu)
EA
EA
57
3
17,18,21
17,18,21
-------
En Küçük
Puan
(3)
(4)
(5)
(6)
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
57
3
95
57
3
95
57
3
57
3
57
3
17,18,21
17,18,21
17,18,21
17,18,21
17,18,21
17,18,21
17,18,21
17,18,21
17,18,21
17,18,21
17,18,21
17,18,21
------188.360
------58.628
-------------------
---------------03,2,Ý,86
-------------------
EA
SAY
SÖZ
EA
SÖZ
EA
EA
EA
SÖZ
SAY
DÝL
EA
EA
40
60
40
40
60
60
40
60
60
40
40
40
40
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
94.225
208.877
213.032
55.038
245.613
65.361
71.060
192.551
237.439
79.516
——
227.287
62.641
03,2,Ý,86
------02,2,Ý,85
---03,2,D,86
04,2,Ý,87
------04,2,Ý,87
------01,2,Ý,83
EA
40
2,480
88.298
04,3,Ý,87
EA
40
2,483
85.113
04,2,Ý,87
SAY 75
SÖZ 30
---EA
60
---SÖZ 40
04,2,D,87
EA 120
---EA
80
04,2,D,86
94,2,Ý,74
GALATASARAY
ÜNÝVERSÝTESÝ
(ÝSTANBUL)
------Meslek Yüksekokulu
- - - - 1207025
Gemi Makineleri (ÝÖ) (Bk.473)
SAY 50
- - - - 1207017
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.489)
EA
80
---- - - - ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
---Hukuk Fakültesi
---Adalet Meslek Yüksekokulu
SÖZ 150
- - - - 1275016
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
1275024
Aðýz Diþ Saðlýðý
SAY 30
1275032
Diþ Protez
SAY 30
1275049
Radyoloji
SAY 30
- - - - 1275057
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SÖZ 30
1275065
Týbbi Laboratuvar
SAY 30
01,2,Ý,83
Ormancýlýk Meslek Yüksekokulu
Aðaç Ýþleri
SAY 30
- - - - 1275354
1275321
Selüloz ve Kaðýtçýlýk
SAY 30
- - - - 1275313
Sulama Tekn.
SAY 30
1275509
Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði
EA
25
---Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Bankacýlýk
EA
40
03,3,D,84 1275081
1275098
Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði
EA
40
- - - - 1275305
Emlak ve Emlak Yönetimi
EA
40
1275101
Muhasebe
EA
80
- - - - 1277149
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.485)
EA
80
Pazarlama
EA
40
- - - - 1275423
1275126
Sigortacýlýk
EA
40
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA 120
- - - - 1275431
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
- - - - 1275448
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 100
1275159
Biyomedikal Cihaz Tekn.
SAY 60
---1275167
Cam-Seramik
SAY 40
Çini Ýþlemeciliði
SÖZ 40
- - - - 1275175
1277283
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.494)
SÖZ 100
Dericilik
EA
60
- - - - 1275183
1275191
Elektrik
SAY 80
1277173
Elektrik (ÝÖ) (Bk.459)
SAY 200
1275456
Elektronik Haberleþme
SAY 60
1275203
Endüstriyel Elektronik
SAY 60
1275464
Endüstriyel Otomasyon
SAY 60
Ýklimlendirme-Soðutma
SAY 60
- - - - 1275228
Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði
EA
30
- - - - 1275293
222,223
222,223
222,223
222,223
222,223
222,223
235.290
225.091
------74.902
71.717
------------03,2,Ý,86
04,2,Ý,87
2,473
2,489
63.807
89.326
04,3,D,84
04,2,Ý,87
281.028
----
224.890
250.183
72.562
71.474
58.706
------04,2,D,86
03,2,D,85
99,3,D,80
78.170
50.000
70.232
----
04,2,Ý,85
00,2,Ý,84
01,2,Ý,83
----
92.522
73.719
72.933
97.049
91.096
83.427
87.714
60.166
04,2,Ý,87
04,3,Ý,86
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,3,Ý,87
86.856
92.267
238.129
258.558
87.445
222.662
86.267
70.533
64.666
79.445
86.000
73.087
60.891
04,3,Ý,86
04,2,Ý,87
------04,2,Ý,79
---04,2,Ý,88
04,2,Ý,85
04,3,Ý,86
04,3,D,86
04,2,Ý,85
04,2,Ý,86
03,2,D,84
Yerleþtirme
Öncelikleri
(7)
Programýn
Kodu
(1)
Programýn Adý
(2)
2025054
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim(Burslu)
- - - - 2025062
2025021
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
03,2,Ý,86 2025115
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Burslu)
04,2,D,87 2025123
2025013
Ýþletme
01,2,Ý,84
Ýthalat-Ýhracat
03,2,Ý,85 2025079
2025087
Ýthalat-Ýhracat (Burslu)
Pazarlama
- - - - 2025095
Pazarlama (Burslu)
80,2,D,63 2025107
Uluslararasý Lojistik
99,2,D,83 2025131
2025148
Uluslararasý Lojistik (Burslu)
---- - - - BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL)
Meslek Yüksekokulu
---00,2,D,82 2045118
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk
- - - - 2045024
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
2045101
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Grafik
01,2,Ý,84 2045098
Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk
- - - - 2045032
Ýþletme
- - - - 2045049
Muhasebe
- - - - 2045081
2045057
Pazarlama
Radyo ve Televizyon Programcýlýðý
04,2,D,87 2045016
2045134
Tekstil
---Turizm Rehberliði
03,2,Ý,80 2045126
Uluslararasý Lojistik
93,2,Ý,75 2045073
Uluslararasý Ticaret
- - - - 2045065
03,2,D,86
- - - - BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL)
Otelcilik Meslek Yüksekokulu
1097026
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)(Bk.480)
- - - - DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL)
---Meslek Yüksekokulu
---Muhasebe (ÝÖ) (Bk.483)
- - - - 2087011
----
Y-ÖSS
Puan Türü
(3)
2004-ÖSYS
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
1365641
(2)
En Küçük
Puan
Kontenjan
(1)
2004-ÖSYS
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
Yerleþtirme
Öncelikleri
(7)
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL)
2095035
2095051
2095332
2095349
2095076
2095019
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Dýþ Ticaret
Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk
Ýþletme
Muhasebe
14
3,46
3,46
3
3,46
2,3,485
3,46
3,46
3,46
2,494
2,459
91
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
1275472
(5)
Lastik-Plastik
Makine
Otomotiv
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý
Sualtý
Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk
Veteriner Fakültesi
Meslek Yüksekokulu
Gýda Tekn.
SAY
SAY
SAY
SÖZ
EA
EA
40
90
60
60
30
60
SAY
30
SÖZ
EA
90
90
271
(6)
(7)
63.686
89.534
84.844
82.188
231.147
----
77.666
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
2125033
2125017
Meslek Yüksekokulu
Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk
Ýþletme
17,21,45
17,21,45
233.286
69.205
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ
2135181
2137045
2135071
2137029
2137053
2135149
2135157
2135173
2135022
2135096
2135039
2135108
2135165
2135198
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.454)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.454)
Endüstriyel Otomasyon (ÝÖ) (Bk.454)
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý
Ýþletmecilik Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk
e-Ticaret
Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk
Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Burslu)
Ýþletme
Ýþletme (Burslu)
Muhasebe
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SÖZ
40
80
30
80
80
40
46,47
2,454
46,47
2,454
2,454
46,47
201.595
66.111
69.200
59.039
86.773
225.542
EA
EA
SÖZ
SÖZ
EA
EA
EA
EA
30
30
90
4
60
2
30
30
46,47
46,47
46,47
46,47
46,47
46,47
46,47
46,47
92.879
202.727
227.087
95.046
61.986
100.000
73.034
209.677
Meslek Yüksekokulu
Gemi Makineleri (ÝÖ) (Bk.305)
1355074
1357023
1355082
1357031
1355119
1357048
1355261
1357219
04,3,Ý,86 1355143
1355286
1357227
1355278
1355102
---04,2,Ý,87
1355294
1357235
1355176
1355184
---1357089
04,2,Ý,87
1355314
04,2,Ý,86
1357292
04,2,Ý,87
1355306
03,2,Ý,84
1357243
---1355229
1357117
04,2,D,87 1355245
- - - - 1357133
- - - - 1355347
04,3,Ý,86 1357304
04,2,Ý,84 1355322
04,2,Ý,87 1357251
04,2,Ý,87 1355253
----
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
70
2,305
SAY
75
11,16,21,
225
2,452
11,16,21,
225
11,16,21,
225
2,452
11,16,21,
225
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.452)
Dýþ Ticaret
SAY 40
EA 125
2205018
Muhasebe
EA
60
2207032
2205067
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.452)
Uluslararasý Lojistik
EA
EA
80
75
87.818
51.785
84.647
04,2,Ý,86
2145195
2145162
2145207
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (Burslu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý
Büro Yönetimi ve Yönetici Asis. (Burslu)
Çocuk Geliþimi
Çocuk Geliþimi (Burslu)
Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk
Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Burslu)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.475)
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.488)
Radyo ve Televizyon Programcýlýðý
Radyo ve Televizyon Prog. (Burslu)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Burslu)
03,3,Ý,85 2185099
04,2,Ý,88
79.441
79.524
04,2,Ý,85 1505107
04,2,Ý,87 1505095
1507044
85,2,Ý,68 1505115
1507052
1507028
1505123
96,2,Ý,77 1505054
- - - - 1505156
- - - - 1507036
1505189
- - - - 1505062
- - - - 1505148
- - - - 1505197
1505172
99.858
EA
EA
SÖZ
70
70
70
3,46,50
3,46,50
3,46,50
56.418
---238.046
SAY
SAY
EA
50
50
50
3,46,50
3,46,50
3,46,50
----------
SAY 35
SAY
5
SÖZ 40
SÖZ
5
SÖZ 40
SÖZ
5
SÖZ 40
SÖZ
5
SAY 100
EA 280
SÖZ 45
SÖZ
5
EA
45
EA
5
46,144
46,144
46,144
46,144
46,144
46,144
46,144
46,144
2,475
2,488
46,144
46,144
46,144
46,144
86.954
---------------------64.935
74.859
228.545
---203.977
----
96,3,D,77
---------------------04,2,Ý,85
04,2,Ý,87
-------------
1355066
1357015
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði
Anestezi
Diþ Protez
Patoloji Laboratuvar
Radyoloji
Týbbi Laboratuvar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk
Bankacýlýk (ÝÖ)
(5)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Dýþ Ticaret
Dýþ Ticaret (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Pazarlama
Pazarlama (ÝÖ)
Turizm Rehberliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði
Yerel Yönetimler
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Biyomedikal Cihaz Tekn.
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Elektronik Haberleþme
Elektronik Haberleþme (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Su Ürünleri
Su Ürünleri (ÝÖ)
Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk
Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk (ÝÖ)
Tekstil
Tekstil (ÝÖ)
Uygulamalý Taký Tekn.
SÖZ
SÖZ
EA
EA
EA
EA
EA
EA
DÝL
EA
EA
EA
SÖZ
60
50
30
30
60
60
60
60
30
60
60
30
30
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
EA
EA
SAY
SAY
EA
35
35
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
30
2
2
2
2
15,16
15,16
2
15,16
2
2
2
2
2
2
2
2
(6)
(7)
68.404
55.562
76.908
67.871
96.335
92.609
86.070
78.827
300.301
80.084
59.692
72.407
66.143
04,2,Ý,86
97,2,Ý,77
04,3,Ý,86
04,3,Ý,86
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
---04,3,Ý,86
04,3,Ý,86
04,3,Ý,85
04,3,D,86
97.400
85.485
73.333
66.916
86.000
88.959
63.174
73.897
90.761
73.946
97.867
66.919
227.630
------84.025
76.056
88.000
04,3,Ý,86
04,3,Ý,86
04,3,Ý,86
04,3,Ý,87
04,2,Ý,87
04,3,Ý,86
04,3,Ý,86
04,3,Ý,86
04,2,Ý,87
04,3,Ý,84
04,2,Ý,84
01,2,Ý,81
---------04,3,Ý,86
04,3,Ý,86
04,2,Ý,87
Meslek Yüksekokulu
Restorasyon
Tekstil
EA
SAY
20
30
SAY
20
55.182
82.488
04,3,Ý,86
04,3,Ý,85
71.746
97.680
246.159
66.984
63.018
74.368
04,2,Ý,86
04,2,D,86
---99,2,D,82
04,2,Ý,85
04,2,D,86
96.361
88.157
04,2,Ý,87
04,2,Ý,00
Meslek Yüksekokulu
Aðýz ve Diþ Saðlýðý (Burslu)
16,21,
63,78
215.404
----
Yýldýz Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Emlak ve Emlak Yönetimi
Emlak ve Emlak Yönetimi (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Ýklimlendirme-Soðutma
Ýnþaat
Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði
Makine (ÝÖ)
Muhasebe
Restorasyon
Seramik
Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
EA
EA
50
40
40
40
40
80
40
40
25
80
40
30
20
25
40
2
94.429
97.932
82.901
75.084
------76.912
96.546
---------86.545
73.412
-------
04,2,Ý,86
04,3,Ý,86
04,3,Ý,86
04,2,Ý,86
------04,2,Ý,85
04,2,Ý,86
---------04,2,Ý,87
04,2,Ý,86
-------
2
2
2
ANADOLU KÜLTÜR VE EÐÝTÝM VAKFI (ÝSTANBUL)
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL)
1355339
1355017
1355025
1355033
1355041
1355058
(4)
Yerleþtirme
Öncelikleri
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL)
04,2,Ý,85
MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL)
2165063
2165157
2165132
2165149
2165096
2165108
2165116
2165124
2167037
2167012
2165014
2165165
2165071
2165173
1375028
1375036
68.820
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Dýþ Ticaret
Finans
Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Elektronik Haberleþme
Grafik
(3)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL)
2207049
2205034
2145215
2145179
2145223
(2)
Programýn Adý
MÝMAR SÝNAN GÜZEL SANATLAR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL)
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ
2205059
(1)
03,2,Ý,89
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,3,Ý,87
-------
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ
1287011
Programýn
Kodu
Y-ÖSS
Puan Türü
(4)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
1275244
1275252
1275277
1275285
1275379
1275517
(3)
(2)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Kontenjan
(1)
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
20
30
30
30
30
30
EA
EA
30
30
14
2
2255053
2255061
2255257
2255265
2255298
2255301
2255094
2255106
2255375
2255383
2255139
2255147
2255171
2255188
2255334
2255342
2255493
2255505
2255216
2255224
2255452
2255469
Anadolu BÝL Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (Burslu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý
Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlýðý (Burslu)
Çocuk Geliþimi
Çocuk Geliþimi (Burslu)
Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði (Ýngilizce)
Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði
(Ýngilizce) (Burslu)
Hastane Yönetimi ve Organizasyon
Hastane Yönetimi ve
Organizasyon (Burslu)
Ýþletme
Ýþletme (Burslu)
Ýþletme (Ýngilizce)
Ýþletme (Ýngilizce) (Burslu)
Radyo ve Televizyon Programcýlýðý
Radyo ve Televizyon Prog. (Burslu)
Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk
Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk (Burslu)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Burslu)
Uluslararasý Lojistik
Uluslararasý Lojistik (Burslu)
SAY
SAY
SÖZ
54
6
54
46,52
46,52
46,52
217.066
77.542
228.473
---04,3,Ý,87
----
SÖZ
SÖZ
SÖZ
EA
6
46,52
54
46,52
6
46,52
54 15,17,28,52
88.843
57.347
85.283
70.944
01,2,D,83
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
95,2,Ý,75
EA
EA
6 15,17,28,52
54
46,52
72.265
211.508
04,3,D,86
----
EA
EA
EA
EA
EA
SÖZ
SÖZ
EA
EA
EA
EA
EA
EA
6
46,52
54
46,52
6
46,52
54 15,17,28,52
6 15,17,28,52
54
46,52
6
46,52
54
46,52
6
46,52
54
46,52
6
46,52
54
46,52
6
46,52
100.000
62.903
81.407
228.732
86.000
251.892
80.856
------222.496
76.244
224.280
71.930
01,2,D,82
03,2,Ý,84
04,2,Ý,86
---04,2,Ý,86
---04,3,Ý,86
---------04,3,D,86
---04,2,Ý,86
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
31
(4)
(5)
(6)
(7)
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÝZMÝR
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR)
1155356
1157293
1157305
1157321
1155034
1155042
1157101
1157354
1155059
1155067
1157175
1155364
1155075
1157183
1157191
1155372
1155091
1155111
1155128
1155323
1155152
1157211
1157228
1157244
1155169
1157269
1155177
1157073
1157118
1157126
1157285
1155397
1157338
1155205
1157362
1155213
1155389
1155409
1157346
1155144
1157057
1155018
1155238
1155246
1155254
1155262
1155279
1155287
1155417
1155315
1155295
1155307
Ýzmir Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.491)
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.493)
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.497)
Biyomedikal Cihaz Tekn.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.382)
Döküm
Elektrik
Elektrik (ÝÖ) (Bk.491)
Elektronik Haberleþme
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.491)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.493)
Endüstriyel Otomasyon
Harita Kadastro
Ýklimlendirme-Soðutma
Ýnþaat
Kimya
Makine
Makine (ÝÖ) (Bk.491)
Makine (ÝÖ) (Bk.493)
Makine (ÝÖ) (Bk.497)
Makine-Resim-Konstrüksiyon
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.491)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.509)
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.511)
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.507)
Pazarlama
Pazarlama (ÝÖ)
Sýhhi Tesisat
Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk(ÝÖ)(Bk.493)
Taþ ve Metal Ýþlemeciliði
Tekstil
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (ÝÖ)
Hukuk Fakültesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði
Anestezi
Radyoloji
Radyoterapi
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Týbbi Laboratuvar
Torbalý Meslek Yüksekokulu
Endüstriyel Seramik
Jeoteknik Teknikerliði
Mermercilik
Sondajcýlýk
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
EA
EA
SAY
EA
EA
SAY
EA
EA
SAY
EA
EA
SÖZ
SÖZ
40
45
45
45
30
60
60
85
30
40
45
30
30
45
45
30
40
30
40
40
60
45
45
45
60
45
60
60
85
85
85
60
60
30
50
40
40
80
60
60
60
3,34
2,491
2,493
2,497
3,34
3,34
2,3,34
2,382
3,34
3,34
2,491
3,34
3,34
2,491
2,493
3,34
3,34
3,34
3,34
3,34
3,34
2,491
2,493
2,497
3,34
2,491
3,34
2,3,34
2,509
2,511
2,507
3,34
2,3,34
3,34
2,493
3,14,34
3,34
3,34
2,3,34
3,34
2,3,34
SÖZ 100
SAY
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SAY
25
15
20
15
30
20
SAY
SAY
EA
SAY
30
30
60
40
83.654
68.103
96.020
73.012
82.269
64.125
57.112
89.501
59.110
76.719
66.721
81.731
82.796
59.622
86.073
74.826
71.718
63.889
76.406
71.017
80.851
70.443
58.494
73.139
81.333
87.684
87.808
79.450
73.544
72.172
65.917
75.972
68.981
59.463
---235.968
88.587
58.894
68.243
266.253
258.964
278.078
6,38
87
65.873
66.244
72.165
254.549
72.593
60.952
——
200.399
——
——
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR)
1175029
1175012
1175037
1175045
1175053
1175587
1175061
1175086
1175078
1175623
1177357
1175114
1177019
1175741
1177418
1175758
1177511
1175122
1177027
1175631
1177475
1175139
1177035
1175697
1177194
1175196
1177186
1175147
1177426
32
Atatürk Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði
SAY
Anestezi
SAY
Diþ Protez
SAY
Diyaliz
SAY
Odyometri
SAY
Optisyenlik
SAY
Radyoloji
SAY
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SÖZ
Týbbi Laboratuvar
SAY
Ege Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY
Biyomedikal Cihaz Tekn.
SAY
Biyomedikal Cihaz Tekn. (ÝÖ)
SAY
Cilt Bakýmý ve Güzellik
SÖZ
Cilt Bakýmý ve Güzellik (ÝÖ)
SÖZ
Çocuk Geliþimi
SÖZ
Çocuk Geliþimi (ÝÖ)
SÖZ
Elektrik
SAY
Elektrik (ÝÖ)
SAY
Elektronik Haberleþme
SAY
Elektronik Haberleþme (ÝÖ)
SAY
Endüstriyel Elektronik
SAY
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
SAY
Endüstriyel Kalýpçýlýk
SAY
Endüstriyel Kalýpçýlýk (ÝÖ)
SAY
Endüstriyel Otomasyon
SAY
Endüstriyel Otomasyon (ÝÖ)
SAY
Ev Cihazlarý Tekn.
SAY
Ev Cihazlarý Tekn. (ÝÖ)
SAY
15
15
20
15
15
15
15
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
6,38
14
38
38
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
73.939
71.621
74.517
76.211
86.298
53.261
87.932
78.452
82.634
91.372
76.683
99.139
66.840
92.800
75.000
57.452
---82.769
72.143
65.285
69.896
59.845
72.837
75.551
71.287
79.166
64.744
73.529
64.375
04,3,Ý,86
04,3,D,86
04,2,Ý,87
04,3,D,86
04,2,Ý,87
04,3,Ý,85
00,3,D,82
04,2,Ý,87
97,2,D,79
04,2,Ý,87
04,2,Ý,86
04,2,Ý,87
04,2,Ý,86
04,2,Ý,87
04,2,D,87
04,2,Ý,86
04,2,Ý,86
04,2,Ý,86
04,2,Ý,85
04,2,Ý,86
04,2,Ý,86
04,2,D,87
04,2,D,86
03,2,D,85
04,2,D,87
04,2,D,85
04,2,Ý,87
04,2,Ý,86
04,2,Ý,86
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,2,Ý,86
04,2,Ý,87
------04,2,Ý,86
04,3,Ý,86
04,2,Ý,86
-------
Programýn
Kodu
(1)
1175766
1175155
1175163
1177434
1175171
1177483
1175188
1177491
1175208
1177043
1175216
1175709
1175232
1175733
1177247
1175717
1177104
1175249
1177459
1175257
1177051
1175725
1177263
1175265
1175273
1177467
1175281
1175298
1175301
1175774
1177528
1175367
1177068
1177381
1175607
1175383
1175648
1177398
1177308
1177316
1177324
1177332
1175391
1177296
- - - - 1175436
1175428
1175656
04,2,Ý,86
1177503
04,2,D,86
04,2,D,86
- - - - 1175485
04,2,D,86 1175493
00,2,D,81 1175513
1175505
1175521
------1175538
- - - - 1175689
- - - - 1175554
1175562
1177349
1175579
04,2,Ý,85
04,2,D,86 ÝZMÝR
04,2,Ý,86
99,2,Ý,81 2195116
04,2,D,87
04,2,D,85 2195047
04,2,D,86
04,2,D,86 2195055
99,2,Ý,82
2195071
04,3,Ý,86
04,3,Ý,86
04,3,D,85
04,2,Ý,86
04,2,D,87
04,2,D,87
04,3,Ý,85
---04,2,Ý,85
04,2,Ý,86
04,3,D,86
04,2,Ý,87
04,3,Ý,86
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
03,2,Ý,83
04,2,Ý,86
04,2,Ý,86
04,2,Ý,86
04,2,Ý,87
Programýn Adý
(2)
Fermantasyon Teknikerliði
Gýda Tekn.
Ýklimlendirme-Soðutma
Ýklimlendirme-Soðutma (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Kimya
Kimya (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Makine Yaðlarý ve Yaðlama Tekn.
Makine-Resim-Konstrüksiyon
Meyve-Sebze Ýþleme
Mobilya ve Dekorasyon
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Oto Boya Karoseri Doðrultma Tek.
Oto Boya Karoseri Doðrultma Tek. (ÝÖ)
Otomotiv
Otomotiv (ÝÖ)
Plastik Tekn.
Plastik Tekn. (ÝÖ)
Rafineri ve Petrokimya
Seramik
Seramik (ÝÖ)
Su Ürünleri
Süt ve Ürünleri
Tarým Alet ve Makineleri
Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk
Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk (ÝÖ)
Emel Akýn Meslek Yüksekokulu
Tekstil
Tekstil (ÝÖ)
Tekstil (ÝÖ) (Bk.505)
Bayýndýr Meslek Yüksekokulu
Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri
Seracýlýk
Tekstil
Tekstil (ÝÖ) (Bk.503)
Bergama Meslek Yüksekokulu
Elektrik (ÝÖ) (Bk.498)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.498)
Kimya (ÝÖ) (Bk.498)
Makine (ÝÖ) (Bk.498)
Mantarcýlýk
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.498)
Restorasyon ve Konservasyon
Seracýlýk
Tekstil
Tekstil (ÝÖ)
Ödemiþ Meslek Yüksekokulu
Besicilik
Fidan Yetiþtirme
Sebze Üretimi
Tarýmsal Ýþletmecilik
Tohumculuk
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
Balýk Yetiþtiriciliði
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Gýda Tekn.
Kaðýt ve Kaðýt Ýþleme Tekn.
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.512)
Tekstil
2004-ÖSYS
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(3)
Yerleþtirme
Öncelikleri
En Küçük
Puan
(3)
(4)
(5)
(6)
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
EA
EA
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
3
3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
3
3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
3
2,3
3
3
3
3
2,3
75.442
87.339
73.438
66.564
90.707
78.305
78.846
54.395
83.272
75.312
65.603
67.957
213.943
75.893
67.014
92.105
83.677
87.318
75.102
82.734
75.000
52.952
186.993
68.548
201.847
——
230.827
65.972
72.801
-------
00,2,Ý,84
04,2,Ý,87
04,2,Ý,86
04,2,D,86
04,2,Ý,86
04,2,Ý,87
04,2,Ý,85
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
---04,2,Ý,87
04,2,Ý,86
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
03,2,Ý,86
77,3,D,58
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,2,Ý,86
---04,2,D,86
---------04,2,D,87
04,2,D,87
-------
SAY
SAY
SAY
80
40
40
2
2,505
94.667
78.365
72.637
04,2,Ý,86
04,2,Ý,87
04,2,D,87
EA
EA
SAY
SAY
30
30
30
30
2,503
227.818
——
98.548
84.990
------04,2,D,85
01,2,Ý,83
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
EA
EA
SAY
SAY
80
80
80
40
30
80
30
30
60
40
73.019
212.691
206.726
63.273
——
67.871
50.000
——
74.531
64.232
03,2,D,86
------03,2,D,86
---03,2,Ý,86
04,2,D,82
---04,2,D,86
00,2,Ý,83
EA
EA
EA
EA
EA
30
30
30
30
30
——
——
——
195.137
——
----------------
EA
30
SAY 30
SAY 30
SAY 30
EA 100
SAY 30
——
61.276
72.322
——
73.672
77.193
---04,3,D,85
03,2,D,86
---03,2,Ý,83
04,2,D,87
223.254
----
Y-ÖSS
Puan Türü
En Küçük
Puan
Kontenjan
(2)
2004-ÖSYS
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
2,498
2,498
2,498
2,498
2,498
2
2,512
Yerleþtirme
Öncelikleri
(7)
EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
50
Dýþ Ticaret
EA
50
e-Ticaret
EA
50
SÖZ
50
Halkla Ýliþkiler
2195096
Lojistik
EA
50
2195108
Pazarlama
EA
50
2195132
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
50
SAY
25
SAY
1
17,21,28,
171
17,21,28,
171
17,21,28,
171
17,21,28,
171
17,21,28,
171
17,21,28,
171
17,21,28,
171
62.500
03,3,Ý,85
200.485
----
245.074
----
204.620
----
193.690
----
205.936
----
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR)
2225012
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
2225249
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (Burslu)
2225037
Bilgisayar Tekn. ve Prog. ( % 50 Burslu) SAY
2225188
Para ve Sermaye Yönetimi
EA
25
2225257
Para ve Sermaye Yönetimi (Burslu)
EA
1
2225196
Para ve Sermaye Yönetimi (%50 Burslu) EA
1
1
17,21,28,
228
17,21,28,
228
17,21,28,
228
17,21,28,
228
17,21,28,
228
17,21,28,
228
194.382
----
----
----
62.815
04,3,Ý,85
——
----
----
----
60.434
03,2,D,86
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
(5)
(6)
(7)
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KARS
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ (KARS)
1305014
1305352
1305022
1307342
1305336
1307383
1307163
1305039
1305047
1305242
1307196
1305055
1307208
1307216
1305344
1305071
1305063
1307224
1305259
1305303
1305198
1305201
1305218
1307053
1305226
1307061
Kars Meslek Yüksekokulu
Arýcýlýk
Bankacýlýk
Besicilik
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.521)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.522)
Elektrik (ÝÖ) (Bk.521)
Et Endüstrisi
Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði
Makine (ÝÖ) (Bk.521)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.521)
Muhasebe
Süt ve Ürünleri
Týbbi Laboratuvar
Týbbi Laboratuvar (ÝÖ)
Turizm Rehberliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Kaðýzman Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Ýþletme
Maliye
Maliye (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
EA
EA
EA
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
EA
SAY
EA
EA
EA
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
DÝL
EA
40
40
40
50
40
50
60
40
40
50
50
40
60
50
40
40
50
50
40
40
SÖZ
EA
EA
EA
EA
EA
70
70
60
60
60
60
22
2,521
2,522
2,521
2
2,521
2,521
2
11,15,16
2
2
SAY
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
EA
EA
SAY
80
60
60
80
60
80
60
80
60
90
60
80
60
80
60
35
2
2,432
2
2
2
2
2
2
1185083
1187024
1187456
1185136
1185169
1187073
1187142
1185177
1187081
1185499
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
40
40
40
40
40
60
60
60
40
60
60
40
40
40
40
60
60
60
60
60
40
40
SÖZ
SÖZ
SÖZ
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
60
60
40
60
60
60
60
60
60
30
2
2,527
2
2
2,527
2
2,527
2
2
2,527
2,527
2,529
2
2
2,352
2
2,530
2
11,15,16
(4)
(5)
Yüksekokulu
SAY 20
SAY 20
SAY 20
SAY 20
SAY 15
SAY 20
SAY 20
SÖZ 40
SAY 30
6,38
(6)
(7)
54.143
65.120
69.898
93.827
100.000
57.766
225.970
59.352
71.783
04,2,Ý,86
04,2,D,86
04,2,Ý,87
04,2,D,85
03,2,D,85
04,2,Ý,86
---00,2,D,82
98,2,Ý,80
188.458
83.390
246.541
76.052
197.456
---03,3,D,84
---04,2,Ý,86
----
——
190.604
——
71.116
——
——
201.196
---------03,2,D,85
----------
---Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KIRKLARELÝ
------TRAKYA
ÜNÝVERSÝTESÝ
(EDÝRNE)
---Kýrklareli Meslek Yüksekokulu
---Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.534) SAY 80
2,534
71.822
- - - - 1487536
1487247
Elektrik (ÝÖ) (Bk.534)
SAY 80
2,534
70.801
1487255
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.534)
SAY 70
2,534
78.480
1485505
Gýda Tekn.
SAY 100
207.851
1485452
Halýcýlýk ve Desinatörlüðü
SÖZ 40
236.893
1485469
Ýnþaat
SAY 80
204.597
Ýþletme
EA
70
74.080
04,2,D,87 1485477
Makine (ÝÖ) (Bk.534)
SAY 160
2,534
67.956
- - - - 1487288
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.534)
SAY 70
2,534
——
04,2,D,83 1487296
Muhasebe
EA
70
79.503
04,2,D,87 1485493
Tekstil (ÝÖ) (Bk.536)
SAY 80
2,536 185.113
89,2,D,72 1487544
03,2,D,85
Babaeski Meslek Yüksekokulu
- - - - 1485232
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 60
239.902
- - - - 1485249
Ýþletme
EA 100
67.547
---Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
03,2,D,86 1486093
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 40
88.779
- - - - 1485513
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 40
241.536
04,2,D,87 1485521
Elektrik
SAY 120
69.618
- - - - 1487654
Elektrik (ÝÖ)
SAY 40
2
---04,2,D,85 1486105
Grafik
EA
40
65.186
99,2,D,81 1485538
Kimya
SAY 80
71.600
99,2,D,82 1485843
Muhasebe
EA
40
67.370
1487646
Muhasebe (ÝÖ)
EA
40
2
---1487324
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.538)
SAY 60
2,538
50.000
1485546
Pazarlama
EA
40
58.008
1485554
Tekstil
SAY 80
82.230
1487332
Tekstil (ÝÖ)
SAY 60
2
72.121
04,3,D,86
Pýnarhisar Meslek Yüksekokulu
04,2,Ý,83 1486052
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 30
65.354
03,2,Ý,86
1486069
Elektrik
SAY 30
69.219
---Vize Meslek Yüksekokulu
---Muhasebe
EA
35
76.087
04,2,Ý,84 1485802
1485819
Pazarlama
EA
35
207.128
03,2,D,62
95,2,Ý,77
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KIRÞEHÝR
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
96,2,D,79 GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA)
---Kýrþehir Meslek Yüksekokulu
03,2,Ý,86
1217369
El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.542)
SÖZ 60
2,542 230.759
---1215183
Elektrik
SAY 60
89.887
---1217071
Elektrik
(ÝÖ)
SAY
60
2
59.816
04,2,Ý,87
1217377
Elektrik
(ÝÖ)
(Bk.541)
SAY
80
2,541
——
03,3,Ý,85
Ýnþaat
SAY 60
——
87,2,D,69 1215191
Ýnþaat (ÝÖ)
SAY 60
2
——
98,2,Ý,78 1217088
Ýþletme
EA
80
95.632
87,2,Ý,68 1215203
Ýþletme (ÝÖ)
EA
80
2 227.265
- - - - 1217096
Makine (ÝÖ) (Bk.541)
SAY 60
2,541
66.538
- - - - 1217393
1217405
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.541)
SAY 60
2,541
——
1215211
Muhasebe
EA
80
69.935
---1217108
Muhasebe
(ÝÖ)
EA
80
2
76.102
---Otomotiv (ÝÖ) (Bk.541)
SAY 40
2,541
50.000
04,2,Ý,87 1217413
Pazarlama
EA
80
212.573
04,2,Ý,85 1215228
Pazarlama (ÝÖ)
EA
80
2
——
04,2,Ý,87 1217116
Seracýlýk
EA
30
——
04,2,Ý,86 1215236
Tekstil (ÝÖ) (Bk.542)
SAY 60
2,542
——
01,2,Ý,83 1217487
Çiçekdaðý Meslek Yüksekokulu
04,2,D,85
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 20
---- - - - 1215423
Muhasebe
EA
20
---- - - - 1215415
80.491
205.290
100.000
75.000
61.521
72.458
——
——
——
75.747
227.358
69.772
——
80.592
67.147
70.444
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ (KAYSERÝ)
Kayseri Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.527)
Dýþ Ticaret
Dýþ Ticaret (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Elektrik (ÝÖ) (Bk.527)
Elektronik Haberleþme
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.527)
Endüstriyel Otomasyon
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Makine (ÝÖ) (Bk.527)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.527)
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.529)
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý (ÝÖ)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.352)
Ýþletme
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.530)
Pazarlama
Pazarlama (ÝÖ)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Halil Bayraktar Saðlýk Hizmetleri Meslek
Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði
Anestezi
Biyomedikal Cihaz Tekn.
Elektronörofizyoloji
Odyometri
Radyoloji
Radyoterapi
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Týbbi Laboratuvar
Kocasinan Meslek Yüksekokulu
Boya Tekn.
Grafik
Halý ve Kilim
Tekstil
Tekstil (ÝÖ) (Bk.528)
Safiye Çýkrýkçýoðlu Meslek Y.O.
Arýcýlýk
Bahçe Ziraatý
Et Endüstrisi
Gýda Tekn.
Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý
Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði
Süt ve Ürünleri
(3)
Yerleþtirme
Öncelikleri
204.391
189.332
208.089
——
194.109
——
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KAYSERÝ
1185466
1187387
1187395
1185604
1187472
1185091
1187032
1187159
1185474
1185103
1187049
1187167
1185482
1185128
1187057
1185152
1187065
1187175
1187183
1187191
1185592
1187464
1185018
1185026
1185034
1185535
1185397
1185042
1185458
1185059
1185067
(2)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
---98,2,Ý,82
---------04,2,D,87
97,2,Ý,81
---------------90,2,Ý,73
---01,2,D,84
----------------
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KASTAMONU
Kastamonu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.432)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Radyo ve Televizyon Tekniði
(1)
Programýn Adý
——
68.663
——
——
229.562
90.740
67.759
——
——
230.025
226.654
——
63.201
——
71.434
——
------244.079
198.016
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
1065427
1067295
1067315
1065289
1067103
1065297
1067111
1065309
1067136
1065317
1067144
1065333
1067169
1065341
1067177
1065358
Programýn
Kodu
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(4)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Y-ÖSS
Puan Türü
(3)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Kontenjan
(2)
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
92.063
50.000
74.914
------66.338
79.111
52.819
53.661
56.338
66.491
193.516
60.000
223.111
185.957
74.648
66.602
68.178
71.429
66.237
------258.547
232.280
84.931
71.864
77.385
59.541
66.852
58.550
230.331
244.734
1185193
1185551
1185205
1185213
1187407
1185221
1185238
1185246
1185502
1185254
1185262
1185279
SAY 30
EA
30
SÖZ 30
SAY 50
SAY 160
EA
EA
EA
SAY
SAY
EA
EA
30
30
30
20
40
30
30
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
2,528
22
04,2,D,87
02,3,Ý,84
01,2,D,83
---------04,2,D,85
00,2,D,83
---04,2,D,87
------04,2,D,87
04,2,Ý,87
---04,2,D,87
---04,2,D,86
04,2,D,87
04,2,Ý,87
---01,2,Ý,83
03,2,Ý,86
04,2,D,87
89,2,D,72
04,2,Ý,87
04,2,D,87
04,2,D,87
----
---04,2,D,86
98,2,D,81
---------02,2,D,85
---90,2,Ý,71
---04,2,D,87
00,2,D,83
01,2,D,78
-------------------
33
1217495
1215313
1215338
1215354
1215362
Kaman Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.540)
Gýda Tekn.
Sondajcýlýk
Mucur Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Muhasebe
(4)
(5)
(6)
SAY
SAY
SAY
80
40
40
SAY
EA
80
80
2,540
194.689
214.476
——
67.581
81.666
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KOCAELÝ
KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ
1345842
1347763
1345011
1347018
1345028
1347026
1345036
1347034
1345044
1347042
1345105
1347103
1345052
1347059
1345069
1347067
1345077
1347075
1345093
1347091
1345113
1347111
1345121
1347128
1345138
1347136
1345146
1347144
1345085
1347083
1345655
1347499
1345663
1347502
1345215
1345969
1347975
1345859
1347926
1345781
1345798
1345223
1348009
1345207
1345614
1346076
1345688
1348025
1345256
1348017
1345867
1347991
1345801
1347832
1345891
1347983
1345724
1346153
1346145
1345179
1345875
1347816
1345883
1347824
1345977
1345985
1345749
1347543
34
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SÖZ
Elektrik
SAY
Elektrik (ÝÖ)
SAY
Elektronik Haberleþme
SAY
Elektronik Haberleþme (ÝÖ)
SAY
Endüstriyel Elektronik
SAY
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
SAY
Endüstriyel Otomasyon
SAY
Endüstriyel Otomasyon (ÝÖ)
SAY
Ýklimlendirme-Soðutma
SAY
Ýklimlendirme-Soðutma (ÝÖ)
SAY
Ýnþaat
SAY
Ýnþaat (ÝÖ)
SAY
Ýþletme
EA
Ýþletme (ÝÖ)
EA
Kimya
SAY
Kimya (ÝÖ)
SAY
Makine
SAY
Makine (ÝÖ)
SAY
Muhasebe
EA
Muhasebe (ÝÖ)
EA
Pazarlama
EA
Pazarlama (ÝÖ)
EA
Rafineri ve Petrokimya
SAY
Rafineri ve Petrokimya (ÝÖ)
SAY
Selüloz ve Kaðýt Tekn.
SAY
Selüloz ve Kaðýt Tekn. (ÝÖ)
SAY
Kocaeli Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SÖZ
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ
Týbbi Laboratuvar
SAY
Týbbi Laboratuvar (ÝÖ)
SAY
Ali Rýza Veziroðlu Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma
SAY
Emlak ve Emlak Yönetimi
EA
Emlak ve Emlak Yönetimi (ÝÖ)
EA
Makine
SAY
Makine (ÝÖ)
SAY
Otobüs Þoförlüðü (Kaptanlýk)
EA
Arslanbey Meslek Yüksekokulu
Bitki Koruma
SAY
Fidan ve Fidecilik
EA
Fidan ve Fidecilik (ÝÖ)
EA
Hasat Sonrasý Tekn.
SAY
Mantarcýlýk
EA
Organik Tarým
EA
Peyzaj
SAY
Peyzaj (ÝÖ)
SAY
Seracýlýk
EA
Seracýlýk (ÝÖ)
EA
Tarým Ýþletmeciliði ve Pazarlama
EA
Tarým Ýþletmeciliði ve Pazarlama (ÝÖ)
EA
Asým Kocabýyýk Meslek Yüksekokulu
Ýnþaat
SAY
Ýnþaat (ÝÖ)
SAY
Makine
SAY
Makine (ÝÖ)
SAY
Yapý Tesisat Tekn.
SAY
Deðirmendere Meslek Yüksekokulu
Cam-Seramik
SAY
Uygulamalý Taký Tekn.
EA
Derbent Meslek Yüksekokulu
Turizm Rehberliði
DÝL
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði
EA
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
Gebze Meslek Yüksekokulu
Borsa ve Finans
EA
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ
Endüstriyel Elektronik
SAY
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
SAY
(7)
Programýn
Kodu
(1)
1346027
- - - - 1345716
- - - - 1347592
- - - - 1345757
1347568
03,2,Ý,85 1345696
02,2,D,83 1347576
1345708
1347584
1345732
1347535
1345818
1347942
04,3,Ý,86
04,2,Ý,87
02,2,D,84 1345231
- - - - 1347629
04,3,Ý,86 1345765
04,2,Ý,86 1347967
04,2,Ý,86 1345773
04,2,D,87 1347645
60
60
55
55
60
60
55
55
55
55
55
55
55
55
60
60
70
70
55
55
60
60
70
70
55
55
55
55
55
55
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
67.226
80.329
78.637
246.813
56.992
71.667
77.518
87.714
80.819
68.875
79.360
72.852
50.000
——
66.364
185.849
70.506
68.688
65.193
69.631
84.654
72.440
75.296
73.538
82.863
64.641
61.768
186.338
——
——
50
50
50
50
3,87
2,3,87
3,87
2,3,87
63.900
258.843
64.469
65.809
00,2,D,82
---99,2,D,82
98,2,D,80
70
50
50
60
60
50
3
3
2,3
3
2,3
3,6
71.759
224.235
194.441
77.494
50.000
198.054
50
50
40
50
50
30
50
40
50
50
50
50
3
3
2,3
3
3
3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
——
——
——
——
——
---202.454
——
——
——
182.473
——
50
50
50
50
50
3
2,3
3
2,3
3
208.553
——
72.559
67.785
——
04,2,Ý,87
04,2,D,83
04,2,Ý,87
04,2,D,88
04,2,D,84
---04,2,D,86
---04,2,Ý,87
04,2,D,84
04,3,Ý,84
04,2,D,87
04,2,Ý,86
04,2,Ý,86
04,2,Ý,88
04,2,D,87
04,2,D,86
03,2,D,83
01,2,D,84
----------
1345264
1345272
1345297
1347177
1345309
1347185
1345317
1346092
1345903
1347849
1345333
1347193
1346084
1345289
1347169
1345325
1347331
1345443
1347238
1345936
1347873
1345451
1348033
1345944
1347881
1345484
1347254
1346035
60
130
130
70
70
3,12
3,12
2,3,12
3,12
2,3,12
276.630
239.940
220.208
230.034
212.934
02,2,D,84
------04,2,Ý,87
04,2,Ý,82 1346137
- - - - 1346129
1346112
- - - - 1345492
- - - - 1347637
---- - - - 1345358
- - - - 1347653
- - - - 1345382
- - - - 1347686
- - - - 1345911
- - - - 1347857
- - - - 1345366
- - - - 1347661
- - - - 1345419
1347722
- - - - 1345928
- - - - 1347865
04,2,Ý,86 1345402
03,2,Ý,85 1347714
---1345952
- - - - 1347901
1345512
---1347755
- - - - 1345529
- - - - 1347279
- - - - 1346051
- - - - 1346104
- - - - 1346068
30
30
50
50
3
3
3
2,3
66.176
259.614
73.750
62.458
04,2,Ý,86 1345826
---04,2,Ý,87 1345195
04,2,Ý,85 1347152
20
20
-------
Programýn Adý
(2)
(3)
2004-ÖSYS
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(3)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Y-ÖSS
Puan Türü
En Küçük
Puan
Kontenjan
(2)
2004-ÖSYS
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
En Küçük
Puan
(4)
(5)
(6)
Endüstriyel Kalýpçýlýk
SAY 50
Ýnsan Kaynaklarý
EA
60
Ýnsan Kaynaklarý (ÝÖ)
EA
50
Makine
SAY 50
Makine (ÝÖ)
SAY 50
Mekatronik
SAY 50
Mekatronik (ÝÖ)
SAY 50
Metalografi ve Malzeme Muayenesi
SAY 50
Metalografi ve Malzeme Muayenesi (ÝÖ) SAY 50
Muhasebe
EA
50
Muhasebe (ÝÖ)
EA
50
Uluslararasý Ticaret
EA
50
Uluslararasý Ticaret (ÝÖ)
EA
50
Ýhsaniye Meslek Yüksekokulu
Gýda Tekn.
SAY 50
Gýda Tekn. (ÝÖ)
SAY 50
Harita Kadastro
SAY 40
Harita Kadastro (ÝÖ)
SAY 40
Týbbi ve Aromatik Bitkiler
EA
50
Týbbi ve Aromatik Bitkiler (ÝÖ)
EA
50
Ýzmit Meslek Yüksekokulu
Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði
SAY 60
Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði
EA
60
Hereke Ömer Ýsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
Boya Tekn.
SAY 50
Boya Tekn. (ÝÖ)
SAY 50
Dýþ Ticaret
EA 120
Dýþ Ticaret (ÝÖ)
EA 120
Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk
SÖZ 30
Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði
SAY 40
Ýþletme
EA 120
Ýþletme (ÝÖ)
EA 120
Kozmetik Tekn.
SAY 50
Kozmetik Tekn. (ÝÖ)
SAY 50
Lojistik
EA
50
Muhasebe
EA 120
Muhasebe (ÝÖ)
EA 120
Yalýtým Tekn.
SAY 50
Yalýtým Tekn. (ÝÖ)
SAY 50
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
Deniz ve Liman Ýþletme
EA
50
Deniz ve Liman Ýþletme (ÝÖ)
EA
50
Endüstriyel Elektronik
SAY 50
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
SAY 50
Gemi Ýnþaatý
SAY 50
Gemi Ýnþaatý (ÝÖ)
SAY 50
Gemi Makineleri
SAY 50
Gemi Makineleri (ÝÖ)
SAY 50
Güverte
SAY 50
Güverte (ÝÖ)
SAY 50
Mekatronik
SAY 50
Karamürsel Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 40
Halkla Ýliþkiler
SÖZ 40
Ýþletme
EA
40
Su Ürünleri
EA
50
Su Ürünleri (ÝÖ)
EA
50
Kandýra Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk
EA 120
Bankacýlýk (ÝÖ)
EA 120
Halkla Ýliþkiler
SÖZ 120
Halkla Ýliþkiler (ÝÖ)
SÖZ 120
Ýþletme
EA 120
Ýþletme (ÝÖ)
EA 120
Muhasebe
EA 120
Muhasebe (ÝÖ)
EA 120
Sigortacýlýk
EA 120
Sigortacýlýk (ÝÖ)
EA 120
Tekstil
SAY 120
Tekstil (ÝÖ)
SAY 120
Yerel Yönetimler
SÖZ 120
Yerel Yönetimler (ÝÖ)
SÖZ 120
Köseköy Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 55
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY 55
Biyomedikal Cihaz Tekn.
SAY 55
Biyomedikal Cihaz Tekn. (ÝÖ)
SAY 55
Fermantasyon
SAY 50
Fermantasyon (ÝÖ)
SAY 50
Kimya
SAY 50
Lastik ve Plastik Tekn.
SAY 100
Makine-Resim-Konstrüksiyon
SAY 50
Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu
Ýþ ve Uðraþý Terapisi
SAY 35
Yeniköy Meslek Yüksekokulu
Otomotiv
SAY 200
Otomotiv (ÝÖ)
SAY 150
Yerleþtirme
Öncelikleri
(7)
3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
81.063
246.748
237.640
74.411
80.028
65.026
65.156
64.199
68.592
77.615
74.290
70.786
70.879
04,2,D,86
------04,2,Ý,86
04,2,D,86
04,3,D,87
04,2,Ý,86
04,2,D,84
98,2,D,81
04,2,Ý,87
04,2,D,86
04,2,Ý,86
04,2,D,85
3
2,3
3
2,3
3
2,3
77.574
211.129
68.966
——
223.456
189.159
04,2,D,87
---03,2,D,85
----------
116
66.999
75.869
04,2,D,85
03,2,D,85
3
2,3
3
2,3
3
3
3
2,3
3
2,3
3
3
2,3
3
2,3
98.006
184.464
70.262
50.000
77.599
---68.997
68.393
72.040
54.413
---72.727
64.653
——
——
03,2,Ý,86
---04,2,Ý,85
04,2,D,80
04,2,D,87
---04,2,Ý,86
03,2,Ý,86
04,2,D,85
98,2,D,81
---04,2,Ý,86
04,2,D,86
-------
3,4
2,3,4
3,4
2,3,4
3,4
2,3
3,4,113
2,3,4,113
3,4,113
2,3,4,113
3
71.621
68.336
66.785
76.601
224.818
---53.825
73.227
73.334
93.781
82.155
04,2,D,85
01,2,D,84
04,2,Ý,86
03,2,D,86
------04,3,D,86
04,2,D,87
04,3,D,85
03,3,D,84
04,2,Ý,87
3
2,3
---------198.137
——
----------------
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
75.938
68.972
267.081
258.349
73.650
62.658
83.281
62.695
77.598
231.942
78.659
69.874
256.617
244.339
04,2,D,86
02,2,D,83
------04,2,D,85
99,2,Ý,82
04,2,D,86
03,2,D,86
03,2,D,86
---04,2,D,87
99,2,D,83
-------
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
3
3
91.432
50.000
64.928
71.367
——
——
----------
04,2,Ý,87
04,2,D,85
04,2,Ý,86
03,2,D,85
----------------
87
84.160
96,2,D,77
3,48
2,3
70.844
70.331
04,2,Ý,87
01,3,Ý,83
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
(5)
(6)
(7)
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KONYA
1465083
1467016
1466424
1468031
1465026
1467228
1466074
1468353
1465034
1467236
1465042
1467244
1466909
1466897
1465059
1467252
1466807
1466795
1468312
1465067
1467269
1465075
1467277
1466815
1465967
1467761
1465091
1467024
1465975
1467778
1465983
1467786
1465103
1467032
1465111
1467049
1465128
1467057
1466017
1467814
1466449
1468056
1466721
1468345
1466457
1468064
1465169
1467081
1466465
1468072
1465177
1467098
1466473
1468097
1466762
1468337
1465193
1467118
1465205
1467126
1465213
1467134
1466779
1467855
1465238
1467159
1465246
1467167
1466787
1467863
1465262
1469039
1468378
1466498
1468117
1466501
1468251
1465315
1467338
1465307
1467321
(1)
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
40
40
40
40
40
40
40
40
EA
EA
SÖZ
SÖZ
EA
EA
SÖZ
SÖZ
EA
EA
EA
EA
EA
EA
DÝL
DÝL
EA
EA
SÖZ
SÖZ
100
100
100
100
100
100
120
120
200
200
200
200
200
200
100
90
100
100
100
70
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
39,83
2
11,15,39
2,3
3
2,3
68.700
241.205
264.560
237.924
81.086
231.085
268.726
258.252
63.483
236.143
84.129
250.897
218.783
187.339
267.703
241.143
236.514
219.163
258.305
----
1465323
1467346
1466025
1467871
1465331
- - - - 1467354
- - - - 1466518
1468125
04,3,D,86
02,2,D,85 1466848
04,2,D,87 1465364
96,2,D,79 1467379
04,2,D,87
1465356
---- - - - 1467191
- - - - 1465372
04,2,D,86 1467387
- - - - 1466534
- - - - 1468141
- - - - 1466526
04,2,D,87
99,2,D,00 1466542
1468158
- - - - 1465409
- - - - 1467407
04,2,Ý,74
92,2,Ý,68 1466135
- - - - 1468284
99,2,Ý,81 1465425
98,2,D,80 1468292
- - - - 1466143
1468276
04,2,D,86 1466856
---- - - - 1466872
- - - - 1466864
03,3,D,85 1465458
- - - - 1467448
- - - - 1465466
- - - - 1467456
04,2,D,86 1469022
- - - - 1466033
04,2,D,87
1467888
------- - - - 1466889
- - - - 1466567
- - - - 1466176
---- - - - 1466583
- - - - 1465499
- - - - 1467896
SAY 80
SAY 80
SAY 80
SAY 80
SAY 40
SAY 40
SAY 40
SAY 40
SAY 40
SAY 40
SAY 40
SAY 30
SAY 40
SAY 40
SAY 40
SAY 40
SAY 40
SAY 40
SAY 40
SAY 40
SAY 120
SAY 120
SAY 40
SAY 40
SAY 40
SAY 40
SAY 40
EA
40
EA
40
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
3
2,3
71.400
80.732
60.128
70.379
51.496
65.218
97.283
62.247
58.059
193.340
67.432
---211.885
——
76.838
——
210.139
——
---69.463
74.250
205.099
87.500
——
---64.279
66.124
-------
04,3,D,86
04,2,D,87
04,2,Ý,86
96,2,Ý,78
04,2,Ý,86
98,2,D,80
04,2,D,86
87,2,Ý,68
04,2,D,86
---04,2,D,86
---------03,2,Ý,85
------------02,2,D,85
04,2,D,86
---03,2,D,84
------88,2,D,69
90,2,D,73
-------
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ (KONYA)
Hukuk Fakültesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Adalet (ÝÖ)
Konya Ereðli Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Elektronik Haberleþme
Elektronik Haberleþme (ÝÖ)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Mekatronik
Muhasebe
Tekstil
Tekstil (ÝÖ)
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Anestezi Teknikerliði
Çocuk Geliþimi
Çocuk Geliþimi (ÝÖ)
Radyoloji
Radyoloji (ÝÖ)
Týbbi Laboratuvar
Týbbi Laboratuvar (ÝÖ)
Týbbi Mümessillik ve Pazarlama
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Dýþ Ticaret
Dýþ Ticaret (ÝÖ)
Halkla Ýliþkiler
Halkla Ýliþkiler (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Pazarlama
Pazarlama (ÝÖ)
Turizm Rehberliði
Turizm Rehberliði (ÝÖ)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (ÝÖ)
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Elektronik Haberleþme
Elektronik Haberleþme (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Endüstriyel Otomasyon
Endüstriyel Otomasyon (ÝÖ)
Gýda Tekn.
Gýda Tekn. (ÝÖ)
Harita Kadastro
Harita Kadastro (ÝÖ)
Ýklimlendirme-Soðutma
Ýklimlendirme-Soðutma (ÝÖ)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Kimya
Kimya (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Makine-Resim-Konstrüksiyon
Makine-Resim-Konstrüksiyon (ÝÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ)
Tarým Alet ve Makineleri
Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk
Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk (ÝÖ)
Akören Ali Rýza Ercan Meslek Y.O.
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Programýn
Kodu
SÖZ 100
SÖZ 100
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
SAY
SAY
80
40
40
40
40
40
80
40
40
40
40
40
80
80
SAY 80
SAY 40
SAY 40
SAY 40
EA
40
EA
40
EA 120
EA
80
3
2,3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
275.996
265.800
59.041
96.660
78.270
56.070
70.848
---——
——
74.074
——
------73.018
76.327
------84.504
50.000
225.179
58.071
61.313
----
67.888
——
71.999
——
66.611
208.574
70.351
185.743
1465519
1469014
1465527
1467908
1465535
1466603
1465543
1467489
1465551
1466611
1468166
1466253
1466261
1465584
1467525
1466636
1468182
1465645
1467558
1465629
1467566
1465637
1467574
1466925
02,2,D,84 1466933
---00,2,D,82 1466746
- - - - 1468329
03,2,D,83 1466958
- - - - 1465706
03,2,D,86 1465739
- - - - 1466941
Programýn Adý
(2)
(3)
Akþehir Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
EA
Ýþletme (ÝÖ)
EA
Maliye
EA
Maliye (ÝÖ)
EA
Muhasebe
EA
Muhasebe (ÝÖ)
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
Beyþehir Meslek Yüksekokulu
Dýþ Ticaret
EA
Ýþletme
EA
Ýþletme (ÝÖ)
EA
Muhasebe
EA
Muhasebe (ÝÖ)
EA
Turizm Rehberliði
DÝL
Turizm Rehberliði (ÝÖ)
DÝL
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði
EA
Bozkýr Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY
Elektrik
SAY
Elektrik (ÝÖ)
SAY
Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu
Endüstriyel Kalýpçýlýk
SAY
Endüstriyel Kalýpçýlýk (ÝÖ)
SAY
Makine
SAY
Makine (ÝÖ)
SAY
Muhasebe
EA
Muhasebe (ÝÖ)
EA
Pazarlama
EA
Çumra Meslek Yüksekokulu
Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Tekn. SAY
Organik Tarým
EA
Otomotiv
SAY
Otomotiv (ÝÖ)
SAY
Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði
EA
Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði(ÝÖ) EA
Þeker Tekn.
SAY
Týbbi ve Aromatik Bitkiler
EA
Týbbi ve Aromatik Bitkiler (ÝÖ)
EA
Doðanhisar Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk
EA
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Muhasebe
EA
Güneysýnýr Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Harita Kadastro
SAY
Harita Kadastro (ÝÖ)
SAY
Hadim Meslek Yüksekokulu
Baðcýlýk
EA
Dýþ Ticaret
EA
Harita Kadastro
SAY
Harita Kadastro (ÝÖ)
SAY
Makine-Resim-Konstrüksiyon
SAY
Huðlu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Makine
SAY
Makine (ÝÖ)
SAY
Makine-Resim-Konstrüksiyon
SAY
Ilgýn Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY
Elektrik
SAY
Endüstriyel Elektronik
SAY
Makine
SAY
Makine (ÝÖ)
SAY
Kadýnhaný Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY
Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Tekn. SAY
Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat
Teknolojisi (ÝÖ)
SAY
Harita Kadastro
SAY
Harita Kadastro (ÝÖ)
SAY
Ýnþaat
SAY
Ýnþaat (ÝÖ)
SAY
Ýþletme
EA
Mekatronik
SAY
Karapýnar Aydoðanlar Meslek Yüksekokulu
Et Endüstrisi
EA
Et Endüstrisi (ÝÖ)
EA
Gýda Tekn.
SAY
Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý
SAY
Süt ve Ürünleri
EA
Yerel Yönetimler
SÖZ
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(4)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Y-ÖSS
Puan Türü
(3)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Kontenjan
(2)
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
(4)
(5)
100
50
100
50
100
50
100
50
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Yerleþtirme
Öncelikleri
(6)
(7)
2
75.604
215.310
235.256
222.408
73.581
193.754
213.737
182.471
02,2,D,85
---------03,2,D,84
----------
30
100
100
2
100
100
2
50 11,15,39
50 2,11,15,39
100 11,15,39
100 2,11,15,39
50
---257.572
206.077
67.222
——
268.588
237.108
214.064
185.127
200.470
---------02,2,D,85
-------------------
160
80
80
40
204.674
——
59.333
——
------99,2,D,82
----
——
——
——
——
65.437
——
----
------------99,2,D,82
-------
------67.593
——
——
——
---188.560
——
------03,2,D,85
-------------------
40
40
40
---198.257
234.831
----------
80
140
80
189.291
——
——
----------
——
---——
——
——
----------------
185.198
——
——
——
-------------
202.416
——
62.344
——
——
——
------04,2,D,86
----------
197.930
——
——
----------
——
——
——
——
——
-------
----------------------
——
——
---——
——
----
-------------------
50
50
80
50
50
50
50
30
40
50
50
50
50
50
50
50
100
30
230
190
60
80
120
80
40
100
100
40
40
100
100
60
60
160
80
90
40
90
40
50
40
50
50
50
50
100
100
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
35
1466669
1468199
1465824
1467684
1466823
1466347
1468202
1465849
1467692
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
SAY 100
SAY 100
EA
50
SAY 100
3
2,3
3
3
199.964
——
---68.860
---------98,2,D,81
SAY
SAY
EA
SAY
EA
SAY
EA
EA
50
50
50
40
50
40
40
50
3
2,3
3
3
3
3
3
3
199.873
——
——
---——
------——
-------------------------
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
80
80
80
80
50
80
80
80
80
3
2,3
3
2,3
3
3
2,3
3
2,3
221.766
——
67.747
——
---——
——
——
——
------00,2,D,82
-------------------
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KÜTAHYA
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (KÜTAHYA)
1165683
1167478
1165031
1167021
1165048
1167038
1167351
1165056
1167046
1167376
1165703
1167486
1165064
1165072
1167054
1165089
1167062
1167384
1167392
1167412
1165023
1167013
1165109
1165117
1165125
1167079
1165133
1165141
1167087
1165711
1167494
1165626
1165174
1167571
1165182
1167596
1165199
1167588
1165879
1165235
1167107
1165227
1167095
1165634
1165243
1167115
1165251
1167123
1165276
1167131
1165642
1167539
1165268
1167319
36
Kütahya Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Çini Ýþlemeciliði
Çini Ýþlemeciliði (ÝÖ)
El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.559)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.558)
Endüstriyel Otomasyon
Endüstriyel Otomasyon (ÝÖ)
Host ve Hosteslik (Otobüs)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Ýthalat-Ýhracat
Ýthalat-Ýhracat (ÝÖ)
Kimya (ÝÖ) (Bk.558)
Makine (ÝÖ) (Bk.558)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.558)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Otobüs Ýþletmeciliði
Otobüs Þoförlüðü (Kaptanlýk)
Pazarlama
Pazarlama (ÝÖ)
Restorasyon
Seramik
Seramik (ÝÖ)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Uygulamalý Taký Tekn.
Altýntaþ Meslek Yüksekokulu
Gýda Tekn.
Gýda Tekn. (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Süt ve Ürünleri
Domaniç Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Pazarlama
Emet Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Gediz Meslek Yüksekokulu
Deri Konfeksiyon
Deri Konfeksiyon (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
SAY 40
SAY 40
SÖZ 60
SÖZ 60
SÖZ 50
SÖZ 50
SÖZ 40
SAY 80
SAY 80
SAY 60
SAY 40
SAY 40
SÖZ 50
SAY 50
SAY 50
EA
60
EA
60
SAY 40
SAY 160
SAY 60
EA
50
EA
50
EA
40
EA
40
EA
60
EA
60
EA
50
SAY 60
SAY 60
EA
50
EA
40
EA
40
Programýn
Kodu
3
2,3
3
2,3
3
2,3
2,559
3
2,3
2,558
3
2,3
3
3
2,3
3
2,3
2,558
2,558
2,558
3
2,3
3
3,122
3
2,3
3
3
2,3
3
2,3
3
66.176
76.059
257.921
228.651
240.597
198.796
223.939
81.507
50.549
——
78.487
——
208.593
——
——
50.000
229.328
93.329
——
——
82.749
64.624
——
196.457
228.625
193.150
215.752
——
——
229.544
208.766
209.329
04,3,D,86
03,2,D,86
---------------04,2,D,86
99,3,D,81
---03,3,D,85
------------03,3,D,85
---00,2,Ý,83
------04,2,D,88
01,2,D,83
-------------------------------
1165304
1167327
1165728
1167506
1165846
1165862
1165345
1167555
1165353
1167563
1165736
1167514
1165455
1165838
1165785
1167608
1165598
1167616
1165821
1165471
1167266
1165854
1165769
1167624
1165601
1167274
1165744
1167522
1165805
1167547
1165813
1165565
1165581
1167217
1165752
1165557
1167209
1167437
Programýn Adý
(2)
Pazarlama
Pazarlama (ÝÖ)
Tekstil
Tekstil (ÝÖ)
Týbbi ve Aromatik Bitkiler
Hisarcýk Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Pazarlama
Pazarlama (ÝÖ)
Simav Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Elektrik
Endüstriyel Elektronik
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Organik Tarým
Pazarlama
Pazarlama (ÝÖ)
Þaphane Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Tavþanlý Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Endüstriyel Otomasyon
Harita ve Maden Ölçme
Ýthalat-Ýhracat
Ýthalat-Ýhracat (ÝÖ)
Makine
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.560)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
(3)
(4)
(5)
(6)
EA
EA
SAY
SAY
EA
40
40
60
60
50
3
2,3
3
2,3
3
——
——
84.254
——
----
------03,3,D,85
-------
EA
EA
EA
EA
EA
50
60
50
60
50
3
3
2,3
3
2,3
---226.149
---——
----
----------------
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
40
40
40
50
50
50
50
40
50
50
50
3
2,3
3
3
3
2,3
3
2,3
3
3
2,3
222.491
——
56.195
---226.553
---233.586
------——
——
------04,2,D,86
-------------------------
SÖZ
EA
EA
EA
EA
50
55
50
55
55
2
2
---220.087
---205.136
——
----------------
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
EA
EA
SAY
EA
EA
SAY
80
80
50
50
40
50
40
40
50
40
40
40
3
2,3
3
2,3
3
3
3
2,3
3
3
2,3
2,560
225.234
——
---------——
225.992
208.595
66.267
63.704
——
53.100
------------------------04,2,D,87
04,2,D,84
---99,2,D,81
Y-ÖSS
Puan Türü
(3)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
1466652
1468268
1466306
1466966
1466314
1466974
1466982
1466322
Kulu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Dýþ Ticaret
Elektrik
Sarayönü Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Paz.
Çevre
Fidan Yetiþtirme
Gýda Tekn.
Organik Tarým
Tohumculuk
Seydiþehir Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Ýþletme
Makine
Makine (ÝÖ)
Otomotiv
Otomotiv (ÝÖ)
En Küçük
Puan
Kontenjan
1466644
1468048
1466999
1466432
(2)
2004-ÖSYS
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
Yerleþtirme
Öncelikleri
(7)
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: MALATYA
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ (MALATYA)
1265491
1267176
1265027
1267025
1265503
1265035
1267033
1265511
1265051
1267041
1265068
1265076
1267074
1265092
1265104
1267058
1267143
1267151
1265112
1267066
1267127
1265137
SAY
SAY
EA
EA
EA
EA
EA
40
40
50
40
50
40
40
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
207.346
---230.338
---199.421
-------
----------------------
EA
EA
EA
EA
EA
60
60
60
60
60
3
2,3
3
2,3
3
233.357
210.795
62.922
184.128
——
------01,2,D,83
-------
EA
EA
EA
EA
40
40
40
40
3
2,3
3
2,3
237.433
193.762
225.521
——
SÖZ
SÖZ
EA
EA
EA
EA
40
40
40
40
40
40
3
2,3
3
2,3
3
2,3
83.803
195.868
232.278
---61.349
——
---- - - - 1265296
- - - - 1265418
- - - - 1265434
1265308
99,2,D,83 1265316
---- - - - 1265324
- - - - 1265552
04,2,D,87 1265569
- - - - 1265544
1265161
1265178
1265186
1265528
1265288
Malatya Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Elektronik Haberleþme
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Endüstriyel Otomasyon
Ýklimlendirme-Soðutma
Ýklimlendirme-Soðutma (ÝÖ)
Ýnþaat
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Maden
Makine
Makine (ÝÖ)
Makine (ÝÖ) (Bk.562)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.562)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.563)
Seramik
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Radyoloji
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Týbbi Laboratuvar
Akçadað Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Ýþletme
Arapgir Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Halýcýlýk ve Desinatörlüðü
Muhasebe
Otomotiv
Tekstil
Battalgazi Meslek Yüksekokulu
Bahçe Ziraatý
Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði
Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk
Yerel Yönetimler
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
EA
SAY
30
30
60
40
30
30
30
30
30
30
30
50
40
30
60
30
30
30
60
40
40
30
3
2,3
3
2,3
3
3
2,3
3
3
2,3
3
3
2,3
3
3
2,3
2,3,562
2,3,562
3
2,3
2,3,563
3
54.475
88.716
69.843
72.377
57.481
59.862
67.119
87.176
——
——
190.485
68.076
232.606
——
79.688
72.821
74.253
——
50.000
232.388
208.566
——
04,3,D,85
02,3,Ý,84
04,2,D,87
97,2,Ý,79
04,2,Ý,86
04,2,D,85
87,2,Ý,68
00,2,Ý,83
---------02,2,D,85
------03,2,Ý,84
89,2,Ý,68
86,2,Ý,69
---04,2,D,82
----------
SAY
SÖZ
SAY
30
30
30
3
3
3
58.621
62.613
58.208
04,2,Ý,86
02,2,Ý,84
04,2,D,85
SAY
EA
30
40
3,220
3,220
60.833
235.070
04,2,Ý,87
----
SAY
SÖZ
EA
SAY
SAY
40
40
40
80
80
3
3
3
3
3
——
220.776
220.379
——
——
----------------
EA
EA
EA
SÖZ
30
30
30
30
3,220
3,220
3,220
3,220
196.629
——
---254.658
-------------
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
1265381
1265398
1267082
1265401
1267184
(5)
SAY
SAY
SAY
40
40
40
3,220
3,220
3,220
——
——
——
- - - - 1105276
- - - - 1107123
- - - - 1105284
EA
EA
45
45
3,220
3,220
205.458
219.457
EA
60
3
——
- - - - 1105292
- - - - 1107131
1105312
- - - - 1105422
SAY
SAY
SAY
SAY
80
40
80
40
3,30
2,3,30
3,30
2,3,30
——
——
197.233
----
(6)
(7)
SÖZ
SAY
25
30
3
3
66.975
78.650
SÖZ
EA
EA
70
70
70
3
3
2,3
252.329
85.602
75.806
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
40
80
40
80
80
80
45
2,566
2,566
50.000
68.396
——
194.437
——
——
198.798
04,2,D,82
03,2,D,86
----------------
EA
EA
SAY
EA
EA
EA
EA
EA
SAY
EA
EA
50
50
35
40
40
50
50
50
50
50
50
22
2
——
——
——
199.452
---——
——
——
——
194.939
----
----------------------------------
EA
EA
EA
EA
EA
EA
80
50
80
80
40
40
3
2,3
3
2,3
3
2,3
68.797
225.639
63.605
61.321
-------
02,2,D,85
---04,2,D,86
99,2,D,82
-------
SAY
SAY
30
30
3,56
3,56
——
68.731
---04,2,D,85 1315325
1315317
SÖZ
EA
80
80
3
3
245.275
74.264
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
45
45
45
45
60
60
3
2,3
3
2,3
3
2,3
87.630
206.341
72.500
——
66.481
230.184
---02,2,Ý,85 1315586
1315358
1317279
04,2,D,88
1315138
---1315146
04,2,D,87
1317136
---1315341
04,2,D,87
1317262
---1315578
SAY
EA
50
60
SAY
EA
EA
50
50
50
3
3
2,3
206.704
79.220
233.408
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
EA
EA
SAY
EA
EA
SAY
SÖZ
SÖZ
60
40
40
50
60
60
50
60
60
50
60
60
2,3,565
3
2,3
2,3,565
3
2,3
2,3,565
3
2,3
2,3,569
3
2,3
50.000
100.000
208.254
64.155
71.312
230.377
195.776
63.359
202.397
——
255.456
246.602
SAY
40
3
——
CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ (MANÝSA)
1105031
1105048
1107437
1107445
1107197
1105353
1107217
1107225
1107453
1105394
1105056
1105064
1105072
1105361
1107539
1105089
1105097
1107038
1105109
1105117
1107522
1105125
1107412
1105133
1107404
1105447
1107547
1105141
1105158
1105166
1105174
1105414
1107461
1105202
1107062
1105199
1107429
1105378
1105386
1105219
1105227
1107079
1107478
1105235
1107087
1107258
1105243
1107095
1107274
1105268
1107115
1107486
1105251
1107107
1105406
Manisa Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Týbbi Laboratuvar
Ahmetli Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Akhisar Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.566)
Elektrik (ÝÖ) (Bk.566)
Endüstriyel Tavukçuluk
Makine (ÝÖ) (Bk.566)
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.566)
Tekstil (ÝÖ) (Bk.570)
Zeytin Yetiþtiriciliði ve Deðerlendirilmesi
Alaþehir Meslek Yüksekokulu
Arýcýlýk
Baðcýlýk
Hasat Sonrasý Tekn.
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Peyzaj ve Süs Bitkileri (ÝÖ)
Seracýlýk
Tarýmsal Kooperatifçilik
Tarýmsal Kooperatifçilik (ÝÖ)
Tarýmsal Laboratuvar
Týbbi ve Aromatik Bitkiler
Týbbi ve Aromatik Bitkiler (ÝÖ)
Demirci Meslek Yüksekokulu
Ýthalat-Ýhracat
Ýthalat-Ýhracat (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Sigortacýlýk
Sigortacýlýk (ÝÖ)
Gölmarmara Meslek Yüksekokulu
Ýnþaat
Sýhhi Tesisat
Gördes Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Muhasebe
Kýrkaðaç Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Kula Meslek Yüksekokulu
Deri Ýþleme Tekn.
Ýþletme
Köprübaþý Meslek Yüksekokulu
Harita Kadastro
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Salihli Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.565)
Deri Konfeksiyon
Deri Konfeksiyon (ÝÖ)
Elektrik (ÝÖ) (Bk.565)
Ýthalat-Ýhracat
Ýthalat-Ýhracat (ÝÖ)
Makine (ÝÖ) (Bk.565)
Pazarlama
Pazarlama (ÝÖ)
Tekstil (ÝÖ) (Bk.569)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (ÝÖ)
Sarýgöl Meslek Yüksekokulu
Harita Kadastro
(1)
1107494
1107506
1107302
1107319
1107327
1107335
1107343
1105329
1107164
1105439
04,2,D,86
1107368
99,2,D,81
1107376
1107392
- - - - 1105345
04,2,D,87
03,2,D,85
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: MANÝSA
1105015
1105023
Programýn
Kodu
2,566
2,566
2,570
2
2
——
75.000
-------------
Programýn Adý
(2)
Saruhanlý Meslek Yüksekokulu
Gýda Tekn.
Gýda Tekn. (ÝÖ)
Tarým Alet ve Makineleri
Soma Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Maden
Makine
Turgutlu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.564)
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.567)
El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.568)
Elektrik (ÝÖ) (Bk.564)
Elektrik (ÝÖ) (Bk.567)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.564)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.567)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Makine (ÝÖ) (Bk.567)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.564)
Seramik
2004-ÖSYS
(3)
(4)
(5)
SAY
SAY
SAY
35
35
35
3
2,3
3
64.832
193.950
——
00,2,D,82
-------
SAY
SAY
SAY
SAY
40
40
40
40
3
2,3
3
3
50.000
——
——
74.454
04,2,Ý,85
------04,2,D,87
SAY 80
SAY 40
SÖZ 40
SAY 120
SAY 80
SAY 80
SAY 40
SAY 30
SAY 30
SAY 30
SAY 30
SAY 80
SAY 40
SAY 30
2,3,564
2,3,567
2,3,568
2,3,564
2,3,567
2,3,564
2,3,567
3
2,3
3
2,3
2,3,567
2,3,564
3
74.808
201.699
85.055
70.055
58.789
50.000
209.394
76.903
——
61.395
---——
66.722
——
99,3,Ý,81
---89,2,Ý,71
00,2,Ý,81
89,2,D,70
97,2,Ý,78
---94,2,D,78
---04,2,Ý,85
------99,2,D,82
----
Y-ÖSS
Puan Türü
(4)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
1265365
1265536
Hekimhan Meslek Yüksekokulu
Jeoteknik Teknikerliði
Maden
Sondajcýlýk
Kale Meslek Yüksekokulu
Pazarlama
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Sürgü Meslek Yüksekokulu
Su Ürünleri
Yakýnca Meslek Yüksekokulu
Otomotiv
Otomotiv (ÝÖ)
Tekstil
Tekstil (ÝÖ)
(3)
En Küçük
Puan
Kontenjan
1265467
1265459
1265475
(2)
2004-ÖSYS
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
En Küçük
Puan
Yerleþtirme
Öncelikleri
(6)
(7)
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KAHRAMANMARAÞ
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
1315451
1317331
1315036
1317034
1315561
1317238
1315044
1317042
1315468
1317348
1315077
1315085
1317067
1315093
1317417
1315028
1317026
1315105
1317433
1315113
1317111
1315121
1317075
1315553
---1315476
03,2,D,87
1315162
1315154
---03,2,D,86
- - - - 1315484
1317364
1315195
03,3,Ý,85
1317152
00,2,D,83
1315207
---1315492
03,2,Ý,86
1315231
03,3,D,85
1317221
---1315248
---1315187
02,2,D,84
1317083
---1315256
---1315545
---1317441
---1315537
1317458
----
Kahramanmaraþ Meslek Y.O.
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 60
3
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY 60
2,3
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 60
3
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SÖZ 60
2,3
Doðalgaz ve Boru Hatlarý Tekn.
SAY 30
3
El Sanatlarý (ÝÖ)
SÖZ 60
2,3,172
Elektrik
SAY 60
3
Elektrik (ÝÖ)
SAY 60
2,3
Endüstriyel Elektronik
SAY 60
3
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
SAY 60
2,3
Ýnþaat
SAY 60
3
Ýþletme
EA
60
3
Ýþletme (ÝÖ)
EA
60
2,3
Makine
SAY 60
3
Makine (ÝÖ)
SAY 60
2,3
Muhasebe
EA
60
3
Muhasebe (ÝÖ)
EA
60
2,3
Otomotiv
SAY 60
3
Otomotiv (ÝÖ)
SAY 45
2,3
Pazarlama
EA
60
3
Pazarlama (ÝÖ)
EA
60
2,3
Tekstil
SAY 60
3
Tekstil (ÝÖ)
SAY 60
2,3
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
30
3
Kahramanmaraþ Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SÖZ 20
3
Týbbi Laboratuvar
SAY 20
3
Afþin Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 50
3,42
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 50
3,42
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SÖZ 50
2,3,42
Elektrik
SAY 50
3,42
Ýþletme
EA
50
3,42
Ýþletme (ÝÖ)
EA
50
2,3,42
Muhasebe
EA
50
3,42
Muhasebe (ÝÖ)
EA
50
2,3,42
Pazarlama
EA
50
3,42
Andýrýn Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 30
3
Fidan Yetiþtirme
EA
30
3
Mobilya ve Dekorasyon
SAY 30
3
Elbistan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 40
3
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY 40
2,3
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 40
3
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SÖZ 40
2,3
Elektrik
SAY 40
3
Endüstriyel Elektronik
SAY 40
3
Ýþletme
EA
40
3
Ýþletme (ÝÖ)
EA
40
2,3
Makine
SAY 40
3
Muhasebe
EA
40
3
Muhasebe (ÝÖ)
EA
40
2,3
Otomotiv
SAY 40
3
Termik Santral Makineleri
SAY 40
3
Termik Santral Makineleri (ÝÖ)
SAY 40
2,3
Termik Santrallerde Enerji Üretimi
SAY 40
3
Termik Santrallerde Enerji Üretimi (ÝÖ)
SAY 40
2,3
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
76.291
203.950
245.367
202.179
------53.319
——
68.610
——
——
74.752
63.884
70.664
——
61.349
65.171
——
---200.663
——
71.239
——
----
03,3,Ý,85
---------------04,2,D,86
---00,2,Ý,83
------03,2,Ý,85
94,2,Ý,77
02,2,D,85
---04,2,D,87
99,2,Ý,81
------------02,2,D,84
-------
60.310
73.506
02,2,Ý,85
98,2,Ý,80
---216.175
——
——
219.516
——
219.326
——
----
----------------------------
183.007
——
——
----------
204.975
——
214.877
——
182.005
——
215.095
——
65.805
66.394
——
——
65.603
---186.340
----
------------------------91,2,Ý,71
92,2,Ý,73
------99,2,D,82
----------
37
1315504
1317389
1315374
1317425
1315272
1317185
1315427
Göksun Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Pazarcýk Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
(4)
(5)
(6)
SAY
SAY
EA
EA
EA
EA
40
40
40
40
40
40
EA
40
3
2,3
3
2,3
3
2,3
172
195.825
——
207.672
——
209.882
——
207.781
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: MARDÝN
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR)
1145208
1147178
1147186
1145216
1147194
1145224
1147161
1145301
Mardin Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Elektrik (ÝÖ) (Bk.573)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.573)
Ýnþaat
Makine (ÝÖ) (Bk.573)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.574)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
EA
50
50
40
40
40
35
40
20
2,573
2,573
2,573
2,574
65.311
79.951
——
——
63.574
93.241
198.278
----
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: MUÐLA
MUÐLA ÜNÝVERSÝTESÝ
1385481
1385416
1387276
1385371
1387447
1385526
1387439
1385322
1387353
1385033
1387361
1385041
1387378
1385058
1387386
1385066
1387394
1387227
1385025
1387202
1385518
1385339
1385567
1385424
1387414
1385074
1387406
1385465
1385286
1385135
1385099
1385542
1385347
1385534
1385501
1385355
1385127
1385432
1385253
1385151
1387455
1385388
1385363
1387292
1385396
1385168
1387422
1385176
1385449
1387304
1385192
1385261
1385204
1385212
1385457
1387471
38
Muðla Meslek Yüksekokulu
Aþçýlýk
SÖZ 20
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 40
4
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY 40
2,4
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 50
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
SÖZ 50
2
Çocuk Geliþimi
SÖZ 40
Çocuk Geliþimi (ÝÖ)
SÖZ 40
2
Dýþ Ticaret
EA
50 11,16,21
Dýþ Ticaret (ÝÖ)
EA
50 2,11,16,21
Elektrik
SAY 50
Elektrik (ÝÖ)
SAY 50
2
Endüstriyel Elektronik
SAY 50
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
SAY 50
2
Harita Kadastro
SAY 50
Harita Kadastro (ÝÖ)
SAY 50
2
Ýnþaat
SAY 50
Ýnþaat (ÝÖ)
SAY 50
2
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.575)
SAY 40
2,575
Muhasebe
EA
60
Muhasebe (ÝÖ)
EA
60
2
Pazarlama
EA
60
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý
SÖZ 30 11,16,21
Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk
EA
20
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
60
4
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
60
2,4
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði
EA
60 11,16,21
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
60 2,11,16,21
Dalaman Meslek Yüksekokulu
Muhasebe
EA
40
Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði
EA
30 11,16,21
Tarýmsal Sulama Yönetimi
EA
40
Muðla Saðlýk Hizmetleri M.Y.O.
Optisyenlik
SAY 30
104
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SÖZ 20
104
Týbbi Laboratuvar
SAY 30
104
Týbbi Mümessillik ve Pazarlama
EA
20
104
Fethiye Ali Sýtký-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu
Muhasebe
EA
50
Peyzaj
SAY 40
Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði
EA
60
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
80
4
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði
EA
50 11,16,21
Milas Sýtký Koçman Meslek Yüksekokulu
Halýcýlýk
SÖZ 40
14
Halýcýlýk (ÝÖ)
SÖZ 40
2,14
Ýþletme
EA
40
Muhasebe
EA
50
165
Muhasebe (ÝÖ)
EA
50
2,165
Pazarlama
EA
40
Restorasyon
EA
40
14
Restorasyon (ÝÖ)
EA
40
2,14
Taký Tasarýmý ve Süs Taþlarý Ýþlemeciliði EA
30
14
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
60
4,57
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
60
2,4,57
Ortaca Meslek Yüksekokulu
Bahçe Ziraatý
EA
40
Peyzaj
SAY 50
Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði
EA
50
Su Ürünleri
EA
40
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
60
4
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
EA
60
2,4
84.118
72.982
81.637
256.453
---------86.668
67.693
64.592
70.678
79.487
69.313
199.359
——
196.643
——
89.635
53.808
56.774
---54.773
---83.071
235.228
66.480
230.763
61.978
94.299
——
---------------191.205
——
67.213
63.508
212.059
---76.094
71.326
223.726
62.664
233.927
203.844
222.894
241.757
225.733
——
——
——
195.068
233.749
----
(7)
Programýn
Kodu
(1)
-------------------
1385278
1387463
1385237
1385306
1387312
1385245
1387329
- - - - 1385314
1385294
1387337
1385408
1387345
00,2,Ý,81 1385498
95,2,Ý,77 1385559
- - - - 1385473
---85,2,Ý,68
98,2,D,81
- - - - FIRAT
---1195557
1195508
1197241
1197258
1195516
03,3,Ý,85 1195353
04,3,Ý,86 1195565
04,2,Ý,87 1197266
- - - - 1197274
- - - - 1195496
- - - - 1197233
- - - - 1197282
04,2,D,86 1195573
03,2,D,86
04,2,Ý,85
03,2,D,86
04,2,D,87
01,2,D,81
------------98,2,D,80
04,2,Ý,87
04,2,D,85
---04,3,D,86
---03,3,Ý,85
---03,3,D,85
----
(2)
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu
Arýcýlýk
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Ýklimlendirme-Soðutma
Ýklimlendirme-Soðutma (ÝÖ)
Mantarcýlýk
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Tesisat Tekn.
Tesisat Tekn. (ÝÖ)
Yataðan Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Ýnþaat
Mermercilik
(3)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
(4)
(5)
(6)
Yerleþtirme
Öncelikleri
(7)
EA
EA
60 11,16,21
60 2,11,16,21
226.372
----
-------
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
EA
SAY
SAY
50
40
40
40
40
50
40
40
40
40
——
62.406
——
193.631
——
——
65.982
50.000
——
——
---04,2,D,86
------------04,2,D,86
00,2,D,87
-------
SAY
SAY
EA
30
25
30
80.671
---——
03,2,D,86
-------
226.301
216.898
61.163
——
——
——
204.191
50.999
——
210.236
——
——
——
------95,2,Ý,74
------------93,3,Ý,76
----------------
22
2
2
2
2
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: MUÞ
ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ)
Muþ Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Elektrik (ÝÖ) (Bk.579)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.579)
Gýda Tekn.
Ýnþaat
Ýþletme
Makine (ÝÖ) (Bk.579)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.579)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.580)
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.579)
Süt ve Ürünleri
EA
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
SAY
SAY
EA
EA
SAY
EA
50
40
50
50
40
40
40
50
50
50
50
50
40
2,579
2,579
2,579
2,579
2,580
2,579
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: NEVÞEHÝR
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA)
1215407
1215395
1215379
Hacýbektaþ Veli Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Ýþletme
Muhasebe
SAY
EA
EA
60
60
60
83.179
74.333
58.271
03,3,D,85
03,2,D,86
04,2,D,84
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
---246.342
---——
——
224.767
---219.832
206.492
---231.522
---217.110
----
-------------------------------------------
244.675
——
68.488
65.296
72.179
260.098
258.224
223.125
252.712
------03,2,D,84
04,2,D,85
01,3,Ý,82
-------------
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ (KAYSERÝ)
1185629
1185417
1187497
1187244
1187252
1187269
1185612
1187228
1185425
1187517
04,2,D,86 1185527
04,2,D,86 1187509
- - - - 1185519
1187489
---------- - - - NÝÐDE
---------01,3,D,82
01,3,Ý,83
Programýn Adý
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(3)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Y-ÖSS
Puan Türü
En Küçük
Puan
Kontenjan
(2)
2004-ÖSYS
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
1405018
1405026
1405034
1405059
1405067
1405075
- - - - 1405083
- - - - 1405543
04,2,D,87 1405042
04,2,D,86
- - - - 1405103
03,2,D,86
- - - - 1405551
- - - - 1405221
- - - - 1405238
- - - - 1405246
- - - - 1405254
1405262
- - - - 1405279
- - - - 1405535
- - - - 1405568
- - - - 1405372
- - - - 1405295
- - - - 1405307
Nevþehir Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Elektrik (ÝÖ) (Bk.581)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.581)
Grafik (ÝÖ) (Bk.583)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.584)
Pazarlama
Pazarlama (ÝÖ)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ)
2
2,581
2,581
2,583
2,584
2
2
2
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: NÝÐDE
ÜNÝVERSÝTESÝ
Niðde Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Ýnþaat
Ýþletme
Muhasebe
Otomotiv
Radyo ve Televizyon Programcýlýðý
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Yerel Yönetimler
Niðde Zübeyde Haným Saðlýk Hizmetleri
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Bor Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Elektrik
Endüstriyel Elektronik
Et Endüstrisi
Harita Kadastro
Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý
Ýklimlendirme-Soðutma
Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði
Makine
Mobilya ve Dekorasyon
Sýhhi Tesisat
Süt ve Ürünleri
SÖZ
SAY
EA
EA
SAY
SÖZ
SÖZ
EA
SÖZ
Meslek
SÖZ
60
50
60
60
60
50
50
60
60
Y.O.
40
SAY
SAY
SAY
EA
SAY
SAY
SAY
EA
SAY
SAY
SAY
EA
40
40
40
40
40
30
30
30
40
40
30
40
3
263.534
----
84.061
83.398
70.507
——
——
——
——
——
66.990
77.670
——
186.376
03,3,Ý,86
04,2,D,86
03,2,Ý,86
---------------04,2,D,86
02,2,Ý,85
-------
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
1405315
1405323
1405331
1405364
1405389
1405417
1405499
1405502
1405576
(5)
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu
Deri Konfeksiyon
SÖZ 40
Dericilik
EA
40
Halýcýlýk
SÖZ 40
Tekstil
SAY 150
Çamardý Meslek Yüksekokulu
Arýcýlýk
EA
30
Su Ürünleri
EA
30
Ulukýþla Meslek Yüksekokulu
Bahçe Ziraatý
EA
60
Muhasebe
EA
60
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
60
(6)
(7)
(1)
246.285
——
188.903
60.491
---------97,2,D,80
——
——
-------
——
57.650
204.985
---95,2,D,78
----
89.655
202.959
215.734
76.704
64.918
65.774
59.329
——
180.042
72.537
62.228
262.723
——
——
68.670
——
——
——
——
67.572
80.270
81.717
——
220.940
04,2,D,87
------04,2,D,86
85,2,Ý,63
04,2,D,87
04,2,D,87
------04,2,D,87
97,2,D,80
---------04,2,D,87
------------04,2,Ý,84
02,2,Ý,85
02,2,D,85
-------
22
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ORDU
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (TRABZON)
1325603
1327565
1327276
1325261
1327056
1325518
1325278
1327284
1325526
1325628
1327292
1325498
1325294
1327064
1325534
1327598
1325314
1327072
1327329
1325611
1327268
1325322
1327581
1325542
Ordu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.587)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Elektronik Haberleþme
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Endüstriyel Otomasyon
Gemi Makineleri
Gemi Makineleri (ÝÖ)
Halkla Ýliþkiler
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Makine-Resim-Konstrüksiyon
Makine-Resim-Konstrüksiyon (ÝÖ)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.586)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Otomotiv
Tekstil (ÝÖ) (Bk.587)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
SAY
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
EA
60
60
60
70
70
40
80
80
40
60
60
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
70
60
50
3
2,3
2,587
3
2,3
3
3
2
3
3
2,3
3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
2,586
3
2,3
3
2,587
3
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ (SAMSUN)
1415516
1415414
1415598
1415601
Mesudiye Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
SAY
SAY
EA
EA
35
35
35
40
68.876
64.410
70.522
218.957
04,2,D,85
04,2,D,87
04,2,D,86
----
71.027
197.097
214.990
187.880
215.740
56.273
71.933
61.068
——
——
——
61.334
220.815
100.000
——
——
——
——
59.770
228.152
70.791
50.432
04,2,D,87
------------04,2,Ý,86
98,2,Ý,80
99,2,Ý,81
---------03,2,D,86
---03,2,Ý,84
------------04,2,D,86
---85,2,D,67
99,2,Ý,82
---57.202
---99,2,D,79
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: RÝZE
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (TRABZON)
1325669
1327601
1325347
1327089
1327353
1325355
1327097
1327378
1325363
1325371
1327109
1325388
1327117
1325396
1327125
1325408
1327133
1327406
1325416
1327141
1327414
1327626
1325685
1325135
Rize Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Çay Eksperliði
Çay Eksperliði (ÝÖ)
El Sanatlarý (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.594)
Ýklimlendirme-Soðutma
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Makine-Resim-Konstrüksiyon
Makine-Resim-Konstrüksiyon (ÝÖ)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.596)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.594)
Tekstil (ÝÖ)
Fýndýklý Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
Muhasebe
SAY
SAY
EA
EA
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
60
60
60
60
60
100
100
80
60
100
100
120
100
100
100
50
50
60
120
100
60
60
EA
EA
50
100
3
2,3
3
2,3
2,3
3
2,3
2,594
3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
2,596
3
2,3
2,594
2,3
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: SAKARYA
SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ
1455709
1455493
1455029
1457027
1455037
Sakarya Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü
Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü (ÝÖ)
Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Tekn.
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SAY
30
30
40
40
40
3
3
3
2,3
3
67.338
65.062
56.753
——
62.158
Programýn
Kodu
04,3,Ý,85
04,2,D,85
99,2,D,81
---04,2,Ý,86
1455053
1457043
1455505
1457434
1455623
1455513
1455061
1457051
1455078
1457068
1455656
1455094
1457076
1455631
1457418
1455521
1455538
1455012
1457019
1455114
1457092
1455122
1457104
1457459
1455961
1455876
1455884
1455945
1455607
1455697
1455904
1455648
1455892
1455171
1457137
1455554
1457475
1455664
1455188
1457145
1455733
1457503
1455208
1457373
1455163
1457129
1455978
1455912
1457605
1455937
1457646
1455929
1457593
1455953
1455249
1457186
1455672
1457577
1455281
1457214
1455232
1457178
1455562
1457483
1455741
1457511
1455766
1457536
1455334
1457263
1455689
1457638
1455342
1457271
1455359
1457288
1455758
1457528
1455326
1457255
Programýn Adý
(2)
(3)
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(4)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Y-ÖSS
Puan Türü
(3)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Kontenjan
(2)
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
(4)
(5)
Elektrik
SAY 50
Elektrik (ÝÖ)
SAY 50
Endüstriyel Elektronik
SAY 50
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
SAY 50
Endüstriyel Kalýpçýlýk
SAY 30
Halkla Ýliþkiler
SÖZ 30
Ýnþaat
SAY 50
Ýnþaat (ÝÖ)
SAY 50
Ýþletme
EA
60
Ýþletme (ÝÖ)
EA
60
Lojistik
EA
30
Makine
SAY 80
Makine (ÝÖ)
SAY 80
Makine-Resim-Konstrüksiyon
SAY 50
Makine-Resim-Konstrüksiyon (ÝÖ)
SAY 50
Mekatronik
SAY 30
Metalurji Malzeme
SAY 30
Muhasebe
EA
60
Muhasebe (ÝÖ)
EA
50
Otomotiv
SAY 30
Otomotiv (ÝÖ)
SAY 30
Seramik
SAY 30
Seramik (ÝÖ)
SAY 30
Tekstil (ÝÖ) (Bk.600)
SAY 60
Sakarya Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Geliþimi
SÖZ 30
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SÖZ 30
Týbbi Laboratuvar
SAY 30
Yaþlý Hizmetleri Bakýmý
SAY 30
Adapazarý Meslek Yüksekokulu
Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim)
EA 500
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
(Uzaktan Eðitim)
SAY 500
Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eðitim) SAY 500
Ýþletme (Uzaktan Eðitim)
EA 500
Mekatronik (Uzaktan Öðretim)
SAY 500
Akyazý Meslek Yüksekokulu
Dýþ Ticaret
EA
40
Dýþ Ticaret (ÝÖ)
EA
40
Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Tekn. SAY 40
Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat
Teknolojisi (ÝÖ)
SAY 40
Ýklimlendirme-Soðutma
SAY 40
Ýþletme
EA
40
Ýþletme (ÝÖ)
EA
40
Makine
SAY 40
Makine (ÝÖ)
SAY 40
Mobilya ve Dekorasyon
SAY 40
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ)
SAY 40
Muhasebe
EA
40
Muhasebe (ÝÖ)
EA
40
Peyzaj
SAY 40
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
EA
40
Ýþletme (ÝÖ)
EA
30
Maliye
EA
40
Maliye (ÝÖ)
EA
40
Muhasebe
EA
40
Muhasebe (ÝÖ)
EA
30
Geyve Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk
EA
40
Dýþ Ticaret
EA
45
Dýþ Ticaret (ÝÖ)
EA
45
Emlak ve Emlak Yönetimi
EA
45
Emlak ve Emlak Yönetimi (ÝÖ)
EA
45
Ýþletme
EA
45
Ýþletme (ÝÖ)
EA
45
Muhasebe
EA
45
Muhasebe (ÝÖ)
EA
45
Peyzaj
SAY 30
Peyzaj (ÝÖ)
SAY 30
Tekstil
SAY 45
Tekstil (ÝÖ)
SAY 45
Hendek Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 40
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY 40
Elektrik
SAY 30
Elektrik (ÝÖ)
SAY 30
Endüstriyel Elektronik
SAY 30
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
SAY 30
Ýnþaat
SAY 30
Ýnþaat (ÝÖ)
SAY 30
Ýþletme
EA
40
Ýþletme (ÝÖ)
EA
40
Makine
SAY 40
Makine (ÝÖ)
SAY 40
Muhasebe
EA
40
Muhasebe (ÝÖ)
EA
40
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
3
2,3
3
2,3
3
3
3
2,3
3
2,3
3
3
2,3
3
2,3
3
3,174
3
2,3
3,60
2,3,60
3
2,3
2,600
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Yerleþtirme
Öncelikleri
(6)
(7)
75.564
59.486
78.419
67.437
65.566
272.895
229.311
——
72.467
91.283
69.874
69.182
63.580
71.250
79.933
86.043
67.295
74.493
70.528
76.595
60.942
——
——
60.317
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
04,2,D,86
04,2,Ý,86
---------04,2,Ý,87
03,2,D,84
04,2,D,87
04,2,Ý,87
03,2,D,85
04,2,D,85
00,2,D,83
04,2,Ý,86
04,2,Ý,86
04,2,Ý,87
04,2,D,87
04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
------04,2,D,86
---273.513
56.529
----
------99,2,D,81
----
3,226
——
----
3,226
3,226
3,226
3,226
——
——
——
——
-------------
3,46
2,3,46
3
82.876
74.055
74.713
04,2,D,87
03,2,D,86
04,2,D,86
2,3
3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
——
186.987
73.401
62.274
79.155
66.890
85.038
74.218
81.646
59.227
----
------04,2,D,86
98,2,Ý,79
04,2,D,86
99,2,Ý,82
04,2,D,86
02,2,Ý,84
04,2,D,86
03,2,D,86
----
2
67.655
69.742
236.597
---70.861
60.718
04,2,D,87
99,2,D,80
------04,2,D,88
00,2,Ý,82
3
3,46
2,3,46
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
---72.287
76.463
209.230
——
70.000
235.517
72.627
70.790
------79.701
68.159
---04,2,D,86
01,2,Ý,84
------04,2,D,86
---04,2,D,87
01,2,D,84
------04,2,D,87
90,2,D,73
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
80.818
100.000
73.572
59.091
70.462
---197.346
——
77.522
69.250
84.314
69.996
56.050
74.311
04,2,Ý,88
03,2,D,86
04,2,Ý,87
04,2,D,85
04,2,Ý,86
---------04,2,D,86
00,2,D,83
04,2,D,87
98,2,Ý,81
04,2,Ý,86
02,2,D,85
2
2
39
1455774
1457544
1455452
1457398
1455782
1457552
1455383
1455579
1455717
1455587
1457621
1455802
1455391
1457316
1455595
1457585
1455819
1457613
1455799
1457569
1455827
1455868
1455843
1455851
1455835
Karasu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Sapanca Meslek Yüksekokulu
Bahçe Ziraatý
Bankacýlýk
Dýþ Ticaret
Halkla Ýliþkiler
Halkla Ýliþkiler (ÝÖ)
Ýklimlendirme-Soðutma
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Peyzaj
Peyzaj (ÝÖ)
Sigortacýlýk
Sigortacýlýk (ÝÖ)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði
Pamukova Meslek Yüksekokulu
Dýþ Ticaret
Gýda Tekn.
Pazarlama
Süt ve Ürünleri
(4)
(5)
(6)
SAY 80
SAY 80
EA
40
EA
40
EA 100
EA 100
3
2,3
3
2,3
3
2,3
78.146
212.810
78.976
74.772
225.630
206.899
3
3
3
3
2,3
3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3,61
2,3,61
3
——
75.687
76.428
264.927
------78.549
69.850
189.202
——
64.876
---235.928
217.217
----
EA
EA
EA
SÖZ
SÖZ
SAY
EA
EA
SAY
SAY
EA
EA
EA
EA
EA
50
50
50
50
30
40
50
50
50
50
50
50
50
50
40
EA
SAY
EA
EA
30
30
30
30
67.676
79.185
64.214
208.904
Sapanca Su Ürünleri Meslek Yüksekokulu
Su Ürünleri
EA
40
218.827
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ
1275362
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ (SAMSUN)
1415015
1415023
1415097
1415031
1415422
1415048
1415557
1417514
1417335
1415243
1415251
1417156
1417522
1417351
1415284
1415292
1415304
1415488
1415312
1415329
1415394
1415386
1417368
1415642
1415634
40
Samsun Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.604)
Elektrik (ÝÖ) (Bk.602)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Grafik (ÝÖ) (Bk.604)
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.602)
Seracýlýk
Tarým Alet ve Makineleri
Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði
Anestezi
Optisyenlik
Radyoloji
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Týbbi Laboratuvar
Bafra Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.605)
Seracýlýk
Tütün Yetiþtiriciliði ve Ýþlemeciliði
Tütün Yetiþtiriciliði ve Ýþlemeciliði (ÝÖ)
Çarþamba Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.601)
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.606)
Havza Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Ýnþaat
Ýþletme
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Kavak Meslek Yüksekokulu
Harita Kadastro
Ýnþaat
Terme Meslek Yüksekokulu
Gýda Tekn.
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.607)
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Muhasebe
SAY
SAY
SÖZ
SAY
SAY
SAY
EA
SÖZ
SÖZ
EA
EA
SAY
EA
SAY
EA
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SAY
40
40
30
30
40
40
30
40
40
40
40
30
40
40
30
40
30
30
30
30
30
30
SAY 40
SAY 40
EA 100
EA
40
EA
40
EA
40
2
2,604
2,602
2
2,604
2
2
2,602
6
96.874
71.499
84.432
74.913
74.042
97.312
63.507
260.788
245.695
80.887
66.055
71.777
——
87.820
---241.531
64.529
83.783
91.796
71.306
99.669
72.846
2
77.148
205.048
56.326
——
——
——
2,601
2,606
63.696
82.713
2
2,605
SAY
EA
30
30
SÖZ
SAY
EA
EA
30
30
30
30
248.629
——
63.311
214.431
SAY
SAY
40
40
——
——
SAY 40
EA
40
EA 120
197.481
63.914
203.775
SAY
EA
(1)
Programýn Adý
(2)
(3)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
(4)
(5)
(6)
Yerleþtirme
Öncelikleri
(7)
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: SÝÝRT
04,2,D,87
- - - - DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR)
04,2,D,87
Siirt Meslek Yüksekokulu
99,2,D,82
Çocuk Geliþimi
SÖZ 40
---- - - - 1145326
1147214
Elektrik (ÝÖ) (Bk.608)
SAY 40
2,608
63.231
---1147222
Makine (ÝÖ) (Bk.608)
SAY 40
2,608
——
1147239
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.608)
SAY 40
2,608
——
- - - - 1147206
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.609)
EA
40
2,609
70.775
04,2,D,86
04,2,D,86
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: SÝNOP
---- - - - ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ (SAMSUN)
---Sinop Meslek Yüksekokulu
04,2,D,87
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 30
87.956
02,2,D,85 1415565
Elektrik
SAY 30
68.678
- - - - 1415463
Makine
SAY 30
79.739
- - - - 1415471
Muhasebe
EA
30
73.312
04,2,D,86 1415447
Ayancýk Meslek Yüksekokulu
---Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.611)
SAY 30
2,611
75.752
- - - - 1417392
Boyabat Meslek Yüksekokulu
---Harita Kadastro
SAY 40
——
- - - - 1415268
1415276
Ýnþaat
SAY 40
——
Tekstil (ÝÖ) (Bk.612)
SAY 40
2,612
——
04,2,D,87 1417539
Gerze Meslek Yüksekokulu
03,2,D,87
Muhasebe
EA
30
58.268
03,2,D,86 1415618
Tekstil
SAY 30
63.564
- - - - 1415573
1415581
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
30
217.897
---00,2,Ý,80
------97,2,Ý,78
04,2,Ý,86
04,2,Ý,66
04,2,D,87
04,2,Ý,87
01,2,Ý,84
---------04,2,Ý,87
03,3,D,85
----
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: SÝVAS
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: SAMSUN
1415524
1417486
1417555
1417266
1415532
1417494
1417282
1415072
1417021
1415056
1417241
1417327
1415109
1415117
1415659
1415549
(7)
Programýn
Kodu
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(3)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Y-ÖSS
Puan Türü
En Küçük
Puan
Kontenjan
(2)
2004-ÖSYS
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
30
30
2,607
-------
----
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (SÝVAS)
1115892
1117194
1115086
1117051
1115904
1115094
1117068
1115147
1115078
1117043
1115122
1117076
1115155
1117092
1116297
1115188
1117129
1115912
04,3,D,86
03,3,Ý,85
04,2,Ý,86
04,2,Ý,87
04,2,Ý,84
03,2,Ý,85
03,2,D,85
------04,2,Ý,87
04,2,Ý,86
04,2,Ý,85
---51,1,Ý,32
---- - - - 1115631
1117178
04,2,Ý,86 1115139
04,2,D,85 1117084
03,2,D,85 1115163
04,2,D,86 1117104
03,2,D,85 1115171
04,2,D,84 1117112
1115579
04,2,D,86 1117186
- - - - 1115196
01,2,Ý,83 1117137
- - - - 1115929
---- - - - 1115782
1115774
03,2,Ý,86 1115012
1115799
02,2,Ý,85
1116195
- - - - 1115802
- - - - 1115029
04,2,Ý,82 1115037
- - - - 1115045
1117019
1115053
- - - - 1117027
----
1116325
- - - - 1115318
04,2,Ý,87 1116333
- - - - 1116052
1116069
- - - - 1115819
- - - - 1115648
1115656
Sivas Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Elektronik Haberleþme
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Endüstriyel Otomasyon
Halýcýlýk ve Desinatörlüðü
Halýcýlýk ve Desinatörlüðü (ÝÖ)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Mermer Tekn.
Otomotiv
Otomotiv (ÝÖ)
Tekstil
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu
Dýþ Ticaret
Dýþ Ticaret (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Maliye
Maliye (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý (ÝÖ)
Sigortacýlýk
Sigortacýlýk (ÝÖ)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði
Ameliyathane Teknikerliði
Anestezi
Diyaliz
Fizik Tedavi
Odyometri
Optisyenlik
Radyoloji
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ)
Týbbi Laboratuvar
Týbbi Laboratuvar (ÝÖ)
Divriði Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Elektrik
Endüstriyel Otomasyon
Ýþletme
Maliye
Metalurji Malzeme
Muhasebe
Sigortacýlýk
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
SAY
SAY
SAY
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
SÖZ
SÖZ
EA
EA
EA
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
EA
EA
40
50
40
50
50
50
50
50
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
87
87
87
87
87
87
87
87
87
2,87
87
2,87
77.715
214.442
68.609
67.524
83.527
96.123
——
——
233.949
191.105
——
——
68.276
62.289
---69.512
73.763
54.710
04,2,D,86
---04,2,Ý,86
89,2,D,71
03,2,Ý,85
02,2,D,85
------------------04,2,Ý,86
99,2,D,80
---04,2,D,86
89,2,D,71
02,3,D,83
61.283
212.469
79.956
222.561
235.104
218.206
62.048
72.718
257.673
248.105
74.230
206.460
219.881
00,2,D,82
---03,2,Ý,85
---------04,2,Ý,88
96,2,Ý,79
------99,2,Ý,80
-------
94.031
89.382
62.683
61.160
70.278
72.022
55.918
71.160
270.033
255.270
54.380
73.351
04,2,D,86
04,2,D,85
03,2,D,85
99,2,D,82
99,2,D,79
02,2,D,84
02,2,D,84
04,2,D,85
------98,2,D,79
96,2,D,77
---——
---209.175
220.065
——
219.606
191.980
-------------------------
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
1116264
1115367
1116256
1115961
1116248
1115383
1116366
1116093
1116289
1116105
1116374
1115672
1115689
1115937
1116028
1115697
1116011
1115403
1115868
1115428
1115493
1116187
1116162
1115521
1115505
1116179
1115538
1116146
1115546
1116113
1116121
1116138
1116154
(5)
Gemerek Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
EA
Muhasebe
EA
Gürün Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk
EA
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Ýþletme
EA
Muhasebe
EA
Su Ürünleri
EA
Kangal Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Elektrik
SAY
Ýþletme
EA
Makine
SAY
Muhasebe
EA
Suþehri Meslek Yüksekokulu
Bahçe Ziraatý
EA
Et Endüstrisi
EA
Ýþletme
EA
Maliye
EA
Muhasebe
EA
Peyzaj ve Süs Bitkileri
EA
Su Ürünleri
EA
Süt ve Ürünleri
EA
Þarkýþla Aþýk Veysel Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ
Ýþletme
EA
Maliye
EA
Muhasebe
EA
Pazarlama
EA
Sigortacýlýk
EA
Yýldýzeli Meslek Yüksekokulu
Bahçe Ziraatý
EA
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk
EA
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ
Ýþletme
EA
Muhasebe
EA
Pazarlama
EA
Zara Ahmet Çuhadaroðlu Meslek Yüksekokulu
Arýcýlýk
EA
Bankacýlýk
EA
Gýda Tekn.
SAY
Ýþletme
EA
Muhasebe
EA
Pazarlama
EA
Sigortacýlýk
EA
(6)
(7)
(1)
1485318
- - - - 1486003
- - - - 1485342
1485835
- - - - 1487459
---- - - - 1485892
- - - - 1485827
- - - - 1485391
1485403
---- - - - 1485876
- - - - 1485562
- - - - 1485595
- - - - 1485579
1485587
---- - - - 1485615
- - - - 1486121
- - - - 1486011
00,2,D,82
---1485904
---1487467
---1485631
50
50
-------
50
50
50
50
50
237.313
190.384
197.455
199.155
——
30
40
50
40
50
---——
---——
----
50
40
50
50
50
40
50
50
——
---206.952
---68.831
---——
——
40
40
50
50
50
50
50
190.396
222.444
195.092
215.839
197.637
——
——
50
50
50
50
50
50
——
---217.690
193.143
198.561
——
1486138
1485656
- - - - 1486187
- - - - 1486028
- - - - 1487605
----------
——
239.662
——
197.099
219.019
——
188.800
----------------------
40
40
40
40
40
40
40
22
----------------------
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: TEKÝRDAÐ
1487569
1487577
1485672
1487137
1487613
1485689
1487365
1485961
1485697
1487373
1485978
1485709
1487145
1485725
1485741
1487153
1487398
1485851
1487401
1487418
1485758
1487426
1485986
1487593
1485257
1485868
1485273
1487442
1485281
1485301
1485994
1485326
1487434
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
40
40
30
30
40
60
60
30
60
60
30
80
50
30
60
60
2,618
2,619
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
40
30
40
40
30
80
80
40
2,618
SÖZ
SÖZ
50
30
EA
SÖZ
SAY
EA
SAY
EA
EA
30
40
30
80
30
80
80
2
2,499
2
2,618
2
2
2,618
2,618
2,619
2
63.898
72.683
58.934
235.426
82.780
71.762
68.306
64.377
80.066
71.233
74.932
61.894
199.373
62.460
72.667
79.090
04,2,Ý,86
04,2,D,87
00,2,D,81
---04,2,Ý,81
04,2,Ý,87
04,2,D,84
04,2,Ý,87
04,2,D,87
02,2,D,85
04,2,D,87
99,2,D,82
---04,2,D,86
04,2,Ý,87
04,2,D,85
66.558
73.333
74.703
73.514
74.908
75.538
236.654
210.345
04,2,D,86
04,2,Ý,86
01,2,D,83
04,2,D,87
02,2,Ý,84
04,2,D,87
-------
243.166
264.280
2,620
2,622
203.774
234.521
73.000
88.973
73.666
72.968
65.190
1486154
1485884
1485648
1487475
Programýn Adý
(2)
Otomotiv
Pazarlama
Seracýlýk
Tekstil
Tekstil (ÝÖ) (Bk.620)
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Makine
Otomotiv
Seracýlýk
Malkara Meslek Yüksekokulu
Besicilik
Elektrik
Gýda Tekn.
Muhasebe
Tesisat Tekn.
Marmara Ereðlisi Meslek Y.O.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Muhasebe
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Muratlý Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
Kimya (ÝÖ) (Bk.621)
Muhasebe
Saray Meslek Yüksekokulu
Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði
Ýþletme
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.623)
Þarköy Meslek Yüksekokulu
Muhasebe
Seracýlýk
Þarap Üretim Tekn. ve Baðcýlýk
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
(3)
(4)
(5)
SAY
EA
EA
SAY
SAY
60
30
30
30
60
SÖZ
SAY
SAY
EA
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Yerleþtirme
Öncelikleri
(6)
(7)
63.489
67.336
——
79.667
71.068
04,2,Ý,86
04,2,D,85
---04,2,Ý,86
00,2,D,84
40
80
80
40
229.678
69.670
59.114
——
---04,2,D,85
01,2,D,84
----
EA
SAY
SAY
EA
SAY
30
50
30
30
50
——
70.617
206.570
78.626
——
---04,2,D,85
---04,2,D,87
----
SÖZ
EA
EA
50
30
50
236.091
57.615
220.437
---04,2,Ý,86
----
EA
SAY
EA
30
50
30
71.783
61.386
77.500
04,2,D,87
04,2,D,85
04,2,D,87
EA
EA
EA
EA
30
30
70
120
2,623
---71.429
78.947
60.321
---04,2,D,86
04,2,D,87
03,2,D,86
EA
EA
SAY
EA
EA
40
50
30
80
80
2
77.713
——
---219.252
201.862
04,2,D,88
-------------
50.000
247.762
212.812
55.634
68.727
84.219
——
——
——
——
——
84.694
217.489
61.440
——
76.818
219.644
——
72.205
——
216.451
188.871
02,3,Ý,82
------04,2,Ý,87
04,2,Ý,87
93,2,D,63
---------------03,2,D,85
---93,3,Ý,74
---04,2,D,87
------95,2,Ý,77
----------
2,620
2,621
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: TOKAT
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ (TOKAT)
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ (EDÝRNE)
Tekirdað Ziraat Fakültesi
Tekirdað Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.(ÝÖ)(Bk.618)
Bilgisayar Tekn. ve Prog.(ÝÖ) Bk.619)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.499)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Elektronik Haberleþme
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.618)
Endüstriyel Otomasyon
Gýda Tekn.
Gýda Tekn. (ÝÖ)
Ýklimlendirme-Soðutma
Makine
Makine (ÝÖ)
Makine-Resim-Konstrüksiyon
(ÝÖ) (Bk.618)
Mekatronik
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.618)
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.618)
Tarým Alet ve Makineleri
Tekstil (ÝÖ) (Bk.619)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Halkla Ýliþkiler
Çorlu Meslek Yüksekokulu
Dericilik
El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.620)
Endüstriyel Elektronik
Ýþletme
Makine
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.622)
Programýn
Kodu
Y-ÖSS
Puan Türü
(4)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
1116077
1115953
1115835
1115342
1115359
(3)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Kontenjan
1116341
1116358
(2)
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
1237176
1235019
1237017
1237204
1235027
1237025
1237127
1235035
1237033
1235043
1237041
1235051
1237058
1237143
1237151
1235068
1237066
1235076
1235084
1237074
1235426
1237192
1235104
1235316
1235137
1235112
1235434
1235153
1235442
1235186
1235324
1235552
1235544
1235178
- - - - 1235459
----
------04,2,Ý,87
04,2,D,87
04,2,Ý,87
04,2,Ý,86
04,2,D,87
1235475
1235483
1235491
1235511
1235239
1235536
Tokat Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.624)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.460)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.624)
Harita Kadastro
Harita Kadastro (ÝÖ)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Makine (ÝÖ) (Bk.624)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.624)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Seracýlýk
Tekstil
Tekstil (ÝÖ)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Almus Meslek Yüksekokulu
Su Ürünleri
Erbaa Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk
Ýþletme
Muhasebe
Tekstil
Erbaa Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Niksar Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Elektrik
Endüstriyel Elektronik
Ev Cihazlarý Tekn.
Ýþletme
Muhasebe
Pazarlama
Reþadiye Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turhal Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Biyomedikal Cihaz Tekn.
Elektrik
Elektronik Haberleþme
SAY
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
EA
EA
EA
SAY
SAY
EA
EA
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
40
60
60
40
40
40
40
40
EA
50
——
----
EA
EA
EA
SAY
40
50
40
40
93.441
224.765
68.923
——
99,2,D,82
---03,2,D,86
----
SÖZ
40
259.244
----
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
EA
30
40
30
30
40
40
40
90.322
66.666
——
------62.307
——
01,2,D,84
97,2,Ý,77
---------02,2,Ý,84
----
SAY
EA
40
40
183.896
180.187
-------
SAY
SAY
SAY
SAY
35
35
70
35
217.773
50.000
71.835
----
---01,2,D,85
01,2,Ý,84
----
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
2,624
46
2,46
2,460
46
2,46
2,624
46
2,46
46
2,46
46
2,46
2,624
2,624
46
2,46
46
46
2,46
46
2,46
41
1235401
1235503
1235288
1235528
1235296
1235308
(4)
(5)
(6)
EA
SAY
EA
EA
40
35
40
40
235.286
65.980
62.813
——
EA
SÖZ
60
60
58.557
257.062
EA
SAY
EA
SAY
EA
SAY
30
40
40
30
40
40
100.000
196.336
216.484
60.651
68.584
56.494
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: TRABZON
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (TRABZON)
1325559
1327634
1325041
1325058
1325677
1325066
1327455
1325567
1327463
1325082
1325449
1327488
1327439
1327508
1327642
1325465
1325457
1325017
1325025
1325575
1325583
1325705
1325713
1325119
1325127
1325591
1325636
1325693
1325245
1325237
1325253
1325644
Trabzon Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ
Dýþ Ticaret
EA
El Sanatlarý
SÖZ
Elektrik
SAY
Elektrik (ÝÖ)
SAY
Endüstriyel Elektronik
SAY
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
SAY
Harita Kadastro
SAY
Makine
SAY
Makine (ÝÖ)
SAY
Muhasebe (ÝÖ)
EA
Otomotiv (ÝÖ)
SAY
Tekstil (ÝÖ) (Bk.627)
SAY
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Biyomedikal Cihaz Tekn.
SAY
Radyoloji
SAY
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SÖZ
Týbbi Laboratuvar
SAY
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
Beþikdüzü Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ
Elektronik Haberleþme
SAY
Ýklimlendirme-Soðutma
SAY
Makine-Resim-Konstrüksiyon
SAY
Muhasebe
EA
Pazarlama
EA
Maçka Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
EA
Laboratuvar
SAY
Muhasebe
EA
Su Ürünleri
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
50
50
50
35
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
3
2,3
3
3
3
3
2,3
3
2,3
3
3
2,3
2,3
2,3
2,3,627
77.515
61.322
67.674
62.637
66.478
70.861
62.241
68.874
73.658
195.340
86.516
---86.547
50.000
79.570
35
30
25
30
3
3
3
3
57.837
53.741
54.717
79.566
80
3
244.217
60
60
50
50
50
60
60
84.649
------191.959
——
61.313
77.033
40
50
40
50
50
---65.871
64.598
195.691
221.579
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: TUNCELÝ
FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ)
1197368
1195406
1195422
1197302
Tunceli Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.629)
Elektrik
Ýnþaat
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.630)
SAY
SAY
SAY
EA
40
50
50
40
2,629
2,630
——
——
——
185.955
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÞANLIURFA
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÞANLIURFA)
1257044
1255021
1257069
1257052
1255038
1257028
1255046
1255392
1255054
1255404
1255062
1255079
1255087
1257085
1255095
1257036
1255107
1257077
42
Þanlýurfa Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Çocuk Geliþimi (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Gýda Tekn.
Halkla Ýliþkiler
Harita Kadastro
Hazýr Yemek ve Aþçýlýk
Ýklimlendirme-Soðutma
Ýnþaat
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Makine
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
SAY
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SAY
SÖZ
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
EA
EA
40
40
40
40
40
40
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
50
40
2
2
2
2
2
2
2
78.079
240.574
207.460
68.883
58.669
66.496
192.571
257.390
189.663
230.188
——
61.354
70.131
---74.456
——
61.556
210.434
(7)
Programýn
Kodu
(1)
---98,2,Ý,81
03,2,D,85
----
1255412
1255478
1255343
1255123
1255461
02,2,D,84 1257093
---1255131
01,2,D,83 1255148
- - - - 1255156
---01,2,D,84 1255164
03,2,D,87 1255608
04,2,Ý,85 1255486
1255596
1255189
1255571
1255588
04,3,D,86 1255197
03,3,D,84
02,2,D,84 1255539
04,2,Ý,85 1255522
00,2,D,82 1255209
04,2,Ý,87
01,2,Ý,82
1255547
04,2,Ý,87
1255217
00,2,D,83
---04,2,D,86 1255494
- - - - 1255266
03,2,Ý,86 1255384
02,2,D,80
01,2,Ý,84 1255282
1255555
04,2,Ý,87 1255299
92,2,Ý,68 1255302
04,2,Ý,85
00,2,D,82 1255506
1255514
- - - - 1255445
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Otomotiv
Pazarlama
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý
Tarým Alet ve Makineleri
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Þanlýurfa Saðlýk Hizmetleri M.Y.O.
Radyoloji
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Týbbi Laboratuvar
Akçakale Meslek Yüksekokulu
Muhasebe
Pazarlama
Tekstil
Birecik Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Elektrik
Halkla Ýliþkiler
Muhasebe
Pazarlama
Bozova Meslek Yüksekokulu
Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü
Muhasebe
Su Ürünleri
Hilvan Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Ýnþaat
Siverek Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Gýda Tekn.
Muhasebe
Suruç Meslek Yüksekokulu
Endüstri Bitkileri Yetiþtirme ve Deð.
Ýþletme
Seracýlýk
Sigortacýlýk
Viranþehir Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Endüstriyel Elektronik
Muhasebe
SAY
EA
SÖZ
SAY
EA
EA
35
35
35
35
35
35
SAY
SÖZ
SAY
Programýn Adý
Y-ÖSS
Puan Türü
(3)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
1235357
1235255
Ýþletme
Mekatronik
Muhasebe
Pazarlama
Turhal Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Hastane Yönetimi ve Organizasyon
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Zile Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Ýþletme
Mekatronik
Muhasebe
Otomotiv
En Küçük
Puan
Kontenjan
1235247
1235398
1235381
1235418
(2)
2004-ÖSYS
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
Yerleþtirme
Öncelikleri
(7)
50.000
198.850
250.760
84.234
211.898
----
92,2,Ý,63
------93,2,Ý,73
-------
25
25
25
246.851
261.424
63.235
------98,3,D,79
EA
EA
SAY
40
40
40
197.919
---——
----------
SAY
SAY
SÖZ
EA
EA
40
40
40
40
40
---——
------——
----------------
SAY
EA
EA
30
30
40
——
188.264
——
----------
SÖZ
SAY
30
30
196.806
——
-------
SAY
SAY
EA
40
40
40
198.096
——
197.721
----------
EA
EA
EA
EA
40
40
40
40
——
188.823
——
191.501
-------------
SAY
SAY
EA
40
40
40
186.417
——
191.258
----------
2
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: UÞAK
04,2,D,87
---- - - - AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (AFYONKARAHÝSAR)
---Uþak Meslek Yüksekokulu
- - - - 1035655
Deri Konfeksiyon
SÖZ 40
66.714
04,2,Ý,87 1035993
Deri Tekn.
SAY 50
——
00,2,Ý,83 1037279
Elektrik (ÝÖ) (Bk.631)
SAY 80
2,631
——
1037287
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.631)
SAY 40
2,631
——
- - - - 1035671
Ýþletme
EA
70
74.242
95,2,D,76 1037295
Makine (ÝÖ) (Bk.631)
SAY 40
2,631
——
04,2,Ý,87 1035688
Muhasebe
EA
70
70.732
- - - - 1037307
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.631)
SAY 40
2,631
——
- - - - 1035969
Tekstil
SAY 40
81.730
1035891
Yerel Yönetimler
SÖZ 70
250.659
Banaz Meslek Yüksekokulu
1035179
Ýþletme
EA
70
221.407
1035187
Kimya
SAY 40
63.835
1035195
Mobilya ve Dekorasyon
SAY 40
——
1036002
Pazarlama
EA
50
——
------Eþme Meslek Yüksekokulu
- - - - 1035451
Halý ve Kilim
SÖZ 60
——
- - - - 1035468
Ýþletme
EA
70
212.804
1035476
Muhasebe
EA
70
239.658
Karahallý Meslek Yüksekokulu
1035977
Tekstil
SAY 40
——
Sivaslý Meslek Yüksekokulu
1035586
Ýþletme
EA
40
200.170
03,3,Ý,85
Ulubey Meslek Yüksekokulu
- - - - 1035639
Deri Konfeksiyon
SÖZ 40
210.930
- - - - 1035765
Ýþletme
EA
70
204.469
04,2,Ý,84
04,2,D,86
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: VAN
99,2,Ý,78
- - - - YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ (VAN)
---Van Meslek Yüksekokulu
---Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 30
86.199
- - - - 1515695
1517363
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
SAY 30
2 185.484
---Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 30
246.099
04,2,Ý,79 1515027
Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.466)
SÖZ 40
2,466
92.584
98,2,D,80 1517388
El Sanatlarý
SÖZ 30
240.601
- - - - 1515035
El Sanatlarý (ÝÖ)
SÖZ 30
2 190.092
98,2,Ý,81 1517025
Elektrik
SAY 30
56.515
- - - - 1515043
Elektrik (ÝÖ)
SAY 30
2
79.023
02,2,Ý,84 1517033
1515707
Endüstriyel
Elektronik
SAY
30
89.809
---1515068
Ýnþaat
SAY 30
——
90,2,D,73
---------03,2,D,86
---04,2,D,87
---02,3,Ý,84
------03,3,D,85
----------------------------
03,3,D,85
------04,2,D,77
------04,2,D,87
95,2,D,71
02,2,D,84
----
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
1515357
1517143
1515365
1517151
1515373
1517168
1515381
1515398
1515731
1515426
1515418
1517176
1515503
1515748
1515528
1515536
1515621
(4)
(5)
Ýþletme
Makine
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Otomotiv
Otomotiv (ÝÖ)
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý
Restorasyon
Tekstil (ÝÖ) (Bk.632)
Turizm Rehberliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Van Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Anestezi
Radyoloji
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Týbbi Laboratuvar
Erciþ Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk
Bankacýlýk (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Makine
Gevaþ Meslek Yüksekokulu
Bahçe Ziraatý
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Özalp Meslek Yüksekokulu
Bahçe Ziraatý
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý
Süt ve Ürünleri
Tarla Bitkileri
EA
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
SÖZ
EA
SAY
DÝL
EA
40
30
30
40
40
30
30
30
30
30
30
30
SAY
SAY
SÖZ
SAY
20
20
20
20
EA
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
60
40
60
40
30
30
60
EA
SAY
SAY
EA
EA
50
50
40
50
50
EA
SAY
SAY
EA
EA
50
50
50
50
50
2
2
2,632
16,21
2
2
2
2
Yerleþtirme
Öncelikleri
(6)
(7)
(1)
72.956
56.676
61.798
58.559
66.440
57.592
56.784
251.844
198.927
——
254.595
222.818
01,2,Ý,85
98,2,Ý,81
95,2,D,76
04,2,Ý,90
92,2,Ý,75
96,2,Ý,78
93,2,Ý,71
----------------
75.853
235.775
261.454
74.007
00,2,D,82
------04,2,Ý,87
62.361
214.635
53.797
64.396
——
——
60.138
98,2,D,81
---99,2,Ý,82
94,2,Ý,69
------89,2,Ý,68
——
——
——
65.420
199.521
---------91,2,Ý,71
----
——
——
——
——
——
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SAY
EA
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
80
80
80
80
50
50
50
80
80
80
80
60
40
80
80
50
SAY
SÖZ
SAY
SAY
EA
EA
EA
SAY
50
50
50
50
50
50
50
50
2
2
2
2
2
76.923
189.657
60.862
——
58.306
188.221
——
63.375
206.535
73.188
——
——
65.176
68.906
196.122
——
04,2,D,87
---04,2,D,88
---96,2,D,78
------02,2,Ý,85
---03,2,D,86
------03,2,D,85
04,2,D,87
-------
——
199.294
——
——
66.783
——
209.603
——
------------95,2,D,77
----------
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (SÝVAS)
1115216
1115232
1115994
1115273
1115208
1115298
1116207
1115978
Akdaðmadeni Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Host ve Hosteslik (Otobüs)
Makine
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe
Otobüs Þoförlüðü (Kaptanlýk)
Sigortacýlýk
Tekstil
25
1525517
1525582
1525387
1527572
1525395
1527589
1525599
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ZONGULDAK
1405111
1405592
1405136
1405144
1405152
1405169
1405128
1405177
1405185
1405584
1405205
1405527
1405425
1405433
1405441
1405458
1405466
1405474
1525525
1525016
1525407
1527462
1525024
1527014
1525032
1525049
1527022
1525415
1525065
1525313
Alaplý Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk
Bankacýlýk (ÝÖ)
Döküm
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Elektronik Haberleþme
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Endüstriyel Otomasyon
Endüstriyel Otomasyon (ÝÖ)
Gemi Makineleri (ÝÖ) (Bk.644)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Metalurji Malzeme
Metalurji Malzeme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Gýda Tekn.
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Devrek Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
(3)
(4)
(5)
EA
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
EA
EA
60
50
50
60
50
40
60
50
50
50
50
50
50
60
50
60
50
60
50
SÖZ
SAY
EA
EA
EA
EA
EA
60
50
60
60
60
60
50
SÖZ
SÖZ
EA
EA
EA
EA
EA
EA
60
60
60
60
60
60
60
60
Yerleþtirme
Öncelikleri
(6)
(7)
3
2,3
3
3
2,3
3
3
2,3
3
2,3
2,644
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
82.174
233.412
——
72.006
67.859
75.430
69.314
——
190.249
——
68.461
——
——
73.519
204.840
81.464
——
74.760
189.768
03,2,D,86
------04,2,Ý,87
95,2,Ý,76
04,2,D,86
03,3,Ý,85
---------04,2,D,85
------02,2,D,85
---03,2,Ý,84
---01,2,D,84
----
2
234.576
---70.189
192.537
65.714
——
----
------00,2,D,82
---03,2,D,86
-------
229.659
194.255
------50.000
——
-------
------------04,2,D,83
----------
2
2
2
2
2
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AKSARAY
Aksaray Meslek Yüksekokulu
Bahçe Ziraatý
EA
40
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY 30
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 40
Elektrik
SAY 40
Makine
SAY 40
Mantarcýlýk
EA
40
Muhasebe
EA
40
Otomotiv
SAY 40
Süt ve Ürünleri
EA
40
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
40
Aksaray Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SÖZ 30
Týbbi Laboratuvar
SAY 30
Ortaköy Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
SÖZ 60
Ýþletme
EA
60
Makine
SAY 60
Muhasebe
EA
60
Þereflikoçhisar Berat Cömertoðlu Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
EA 100
Pazarlama
EA 100
3
3
——
---238.150
56.742
77.336
——
72.881
78.141
——
214.049
---------04,2,D,88
02,2,D,85
---03,2,D,85
02,2,D,86
-------
260.958
66.225
---98,2,D,80
221.987
222.092
——
230.889
-------------
222.580
195.137
-------
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM)
1077406
1075184
1075192
1077268
1075204
1075176
1075212
Bayburt Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.363)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Dýþ Ticaret
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.363)
Kimya Tekn.
Muhasebe
Pazarlama
SAY
SÖZ
EA
SAY
SAY
EA
EA
50
50
50
60
50
60
50
2,363
3
3
2,363
3
3
3
——
221.557
210.763
——
——
224.250
——
----------------------
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KARAMAN
SAY 20
SAY 40
SAY 60
SAY 50
EA 100
EA
80
SAY 40
EA 100
EA
80
EA
40
SÖZ
SAY
(2)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BAYBURT
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNÝVERSÝTESÝ
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz Tekn.
Harita Kadastro
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Maden
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Zonguldak Saðlýk Hizmetleri M.Y.O.
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Týbbi Laboratuvar
Programýn Adý
NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ (KAYSERÝ)
1185568
1187423
1185323
1187346
1185576
1185331
1185348
1185356
1187101
1185364
1187118
1185543
1185584
1185372
1187126
1185389
1525073
1527088
1525533
1525098
1527047
1525423
1525101
1527055
1525431
1527507
1527201
1525126
1527617
1525134
1527096
1525159
1527625
1525167
1527108
1525362
1527597
1525574
1527674
1525379
- - - - 1527609
- - - - 1525566
- - - - 1527682
-------
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: YOZGAT
Yozgat Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik
Halýcýlýk
Ýnþaat
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Makine-Resim-Konstrüksiyon
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Tarým Alet ve Makineleri
Programýn
Kodu
Y-ÖSS
Puan Türü
(3)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
1515161
1515178
1515186
1515194
(2)
Programýn Adý
Kontenjan
1515076
1515084
1515092
1515104
1517278
1515112
1517041
1515129
1515137
1517371
1515145
1515723
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
25
25
3
3
3
2,3
3
2,3
3
3
2,3
11,15,16
85.595
——
——
——
64.344
226.481
——
60.841
216.805
225.639
3
3
262.875
83.029
04,2,D,86
---------03,2,Ý,86
------04,2,D,87
-------
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ (KONYA)
1466693
1468227
1465661
1467599
1465678
1467602
1466685
1467973
1469047
1468386
- - - - 1466066
98,2,D,80 1467981
Karaman Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Gýda Tekn.
Gýda Tekn. (ÝÖ)
Halýcýlýk
Halýcýlýk (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar (ÝÖ)
Otomotiv
Otomotiv (ÝÖ)
SAY
SAY
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
80
40
40
40
40
40
60
40
40
40
40
40
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
53.500
201.438
236.263
——
196.791
——
75.143
——
------67.183
——
04,2,D,87
---------------01,2,D,84
---------01,2,D,84
----
43
1465747
1465755
(4)
(5)
(6)
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
EA
50
50
50
50
40
50
50
SÖZ
SÖZ
50
50
3
2,3
3
2,3
3
3
2,3
(7)
(1)
200.061
——
100.000
——
---71.376
----
------02,2,D,85
------03,2,D,83
----
235.172
249.204
-------
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KIRIKKALE
KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
1335234
1337208
1335039
1337037
1337163
1335047
1337045
1335242
1337216
1335226
1335055
1337053
1335259
1337224
1335071
1337078
1335088
1337086
1335096
1337094
1335116
1337114
1335218
1337188
1335022
1337029
1337196
1335124
1337122
1335132
1337139
1335201
1335157
1335149
1335275
1335267
1335181
Kýrýkkale Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.532)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Elektronik Haberleþme
Elektronik Haberleþme (ÝÖ)
Emlak ve Emlak Yönetimi
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Endüstriyel Otomasyon
Endüstriyel Otomasyon (ÝÖ)
Ýklimlendirme-Soðutma
Ýklimlendirme-Soðutma (ÝÖ)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Mantarcýlýk
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.533)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.533)
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý (ÝÖ)
Rafineri ve Petrokimya
Rafineri ve Petrokimya (ÝÖ)
Týbbi Laboratuvar
Keskin Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Muhasebe
Pazarlama
Tekstil
Yerel Yönetimler
SAY
SAY
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
EA
SAY
EA
EA
SAY
SÖZ
SÖZ
SAY
SAY
SAY
45
45
45
45
40
70
70
45
45
45
70
70
45
45
45
45
70
70
70
70
70
70
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
SAY
EA
EA
SAY
SÖZ
40
30
30
30
30
2
3
2,3
2,532
2
2
2
2
2
2
2
2
2,533
2
2,533
2
2
72.823
79.898
258.495
237.111
245.802
54.308
64.079
66.875
83.708
210.686
66.550
100.000
61.926
89.001
80.406
——
214.471
——
68.750
75.181
73.013
73.230
——
63.909
85.237
50.000
61.466
263.179
254.862
63.579
——
59.550
04,3,D,86
04,2,D,87
---------04,2,Ý,85
03,2,D,86
04,2,D,86
02,2,D,85
---03,3,D,85
95,2,D,77
00,3,D,81
92,2,D,75
01,2,D,83
---------04,2,D,86
95,2,Ý,76
04,2,Ý,82
01,2,Ý,82
---97,2,D,79
04,2,D,86
04,2,D,87
95,2,Ý,67
------00,2,Ý,81
---99,2,Ý,81
89.131
73.309
78.069
62.606
251.640
03,2,D,86
04,2,D,86
00,2,D,83
04,2,D,86
----
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BATMAN
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR)
1145094
1147076
1145106
1147084
1147247
1145114
1147092
1145122
1147104
1145139
Batman Meslek Yüksekokulu
Elektrik
SAY
Elektrik (ÝÖ)
SAY
Ýnþaat
SAY
Ýnþaat (ÝÖ)
SAY
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.362)
EA
Otomotiv
SAY
Otomotiv (ÝÖ)
SAY
Rafineri ve Petrokimya
SAY
Rafineri ve Petrokimya (ÝÖ)
SAY
Batman Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
SÖZ
60
50
50
40
60
60
50
50
40
3
2,3
3
2,3
2,362
3
2,3
3
2,3
88.547
83.629
——
——
206.428
——
——
——
——
99,2,D,82
93,4,D,64
----------------------
30
3
256.349
----
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÞIRNAK
Þýrnak Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Makine
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.617)
SAY
SAY
EA
30
30
40
44
Bartýn Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
SAY
SAY
EA
EA
40
40
60
60
3
2,3
3
2,3
1305088
1305096
1307265
1307273
1305234
1307281
1305369
1305275
1307249
1307257
04,2,D,86
---03,2,D,86
----
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
(3)
(4)
(5)
(6)
SAY
EA
EA
EA
EA
EA
40
60
60
30
60
60
3
3
2,3
3
11,15,16
2,3
68.869
74.430
——
——
213.287
——
Yerleþtirme
Öncelikleri
(7)
03,2,D,85
04,2,D,87
-------------
Ardahan Meslek Yüksekokulu
Arýcýlýk
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ)
Elektrik (ÝÖ) (Bk.347)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Ýthalat-Ýhracat
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.348)
EA
SÖZ
SÖZ
SAY
EA
EA
EA
EA
EA
EA
50
50
50
50
50
50
50
50
50
45
22
2
2,347
2
2
2,348
——
201.905
——
——
——
——
——
191.656
——
——
-------------------------------
——
——
188.784
——
——
——
——
200.331
206.681
——
——
——
——
----------------------------------------
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: IÐDIR
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ (KARS)
1305311
1307301
1305149
1307037
1305157
1307078
1305377
1305267
1305165
1307045
1305173
1307375
1305328
Iðdýr Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Elektrik (ÝÖ) (Bk.447)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Ýthalat-Ýhracat
Ýthalat-Ýhracat (ÝÖ)
Makine
Maliye
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Pazarlama
Tekstil (ÝÖ) (Bk.448)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
SAY
SAY
EA
EA
EA
EA
SAY
EA
EA
EA
EA
SAY
EA
50
60
60
60
60
60
60
50
60
60
50
50
50
2,447
2
2
2
2,448
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: YALOVA
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (BURSA)
1495739
1497981
1495458
Yalova Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.634)
Deniz ve Liman Ýþletme
SAY
SAY
EA
30
30
25
1497321
1497847
1495466
Deniz ve Liman Ýþletme (ÝÖ)
Elektrik (ÝÖ) (Bk.634)
Güverte
EA
SAY
SAY
25
30
25
1497338
1495474
1497346
1497863
1497871
1495653
1497839
1495482
1497354
1495499
1497362
1497998
1495747
1498007
1495694
Güverte (ÝÖ)
Ýklimlendirme-Soðutma
Ýklimlendirme-Soðutma (ÝÖ)
Kimya (ÝÖ) (Bk.634)
Makine (ÝÖ) (Bk.634)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ) (Bk.636)
Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði
Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði(ÝÖ)
Tekstil
Tekstil (ÝÖ)
Tekstil (ÝÖ) (Bk.635)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
Yatçýlýk ve Yat Ýþletmeciliði
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
EA
EA
SAY
SAY
SAY
EA
EA
EA
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
2,634
11,15,39,
112
2
2,634
11,15,39,
54,112
2,54
2
2,634
2,634
2,636
2
2
2,635
2
81.877
69.391
04,3,D,86
04,2,Ý,85
77.848
77.273
67.692
04,2,D,87
03,2,D,86
04,2,Ý,85
87.074
78.688
75.249
——
69.752
67.384
70.352
74.298
196.615
——
62.462
57.991
71.802
68.411
224.017
224.838
04,3,D,86
04,3,D,85
01,2,D,83
---04,2,D,85
04,2,Ý,85
04,2,Ý,87
04,2,D,85
------04,2,Ý,86
04,2,D,86
01,2,Ý,83
01,2,D,83
-------
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KARABÜK
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNÝVERSÝTESÝ
74.368
187.442
63.919
188.753
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNÝVERSÝTESÝ
(2)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ (KARS)
1525191
1527421
1525305
1525203
1525293
1527377
1525228
1527116
1525489
2,617
Programýn Adý
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ARDAHAN
71.119
——
——
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BARTIN
1525558
1527641
1525285
1527311
1525541
1525277
1527275
1525175
1525456
1527531
1525472
1527666
1525346
1525464
98,2,Ý,81
1527658
---1525354
----
DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR)
1145232
1145249
1147263
Programýn
Kodu
Y-ÖSS
Puan Türü
(3)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
Ermenek Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Ýþletme
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Kazým Karabekir Meslek Y.O.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Yerel Yönetimler
En Küçük
Puan
Kontenjan
1466705
1468243
1465474
1467464
1466917
1466371
1468361
(2)
2004-ÖSYS
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
(1)
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
Karabük Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Ýklimlendirme-Soðutma
Makine
Makine (ÝÖ)
Otomotiv
Safranbolu Meslek Yüksekokulu
Geleneksel El Sanatlarý
Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ)
Ýþletme
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Restorasyon
Restorasyon (ÝÖ)
Tekstil
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
40
40
30
40
40
30
SÖZ
SÖZ
EA
SAY
EA
EA
EA
EA
SAY
50
50
70
40
70
70
50
50
50
2
2
3,43
2,3,43
3
3
3
2,3
3
2,3
3
82.514
193.835
——
90.124
73.131
77.313
04,2,D,87
------04,2,D,85
03,2,D,86
04,2,D,87
70.361
200.264
68.679
59.600
75.063
57.859
213.869
——
50.000
93,2,D,76
---03,2,Ý,85
04,2,D,87
04,2,D,86
92,2,Ý,75
------04,2,D,86
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
Turizm
Turizm
Turizm
Turizm
Rehberliði
Rehberliði (ÝÖ)
ve Otel Ýþletmeciliði
ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)
(4)
(5)
DÝL
DÝL
EA
EA
80
80
80
80
(6)
(7)
3,15,16
2,3,15,16
3,15,16
2,3,15,16
266.224
235.613
221.784
191.844
(1)
-------------
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KÝLÝS
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ
1227341
1225217
1227113
1225225
1227121
1225233
1225335
1225241
1225258
1227154
1227358
Kilis Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ) (Bk.543)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Gümrük Ýþletme
Gümrük Ýþletme (ÝÖ)
Ýnþaat
Ýþletme
Makine
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Tekstil (ÝÖ) (Bk.544)
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
EA
SAY
EA
EA
SAY
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
2,3,543
3
2,3
3
2,3
3
3
3
3
2,3
2,3,544
——
64.960
——
71.962
229.886
——
228.007
76.096
239.571
192.791
——
---00,3,D,83
---03,2,D,85
---------95,2,D,78
----------
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: OSMANÝYE
1135471
1137539
1135251
1137054
1135268
1137062
1135276
1137164
1137437
1135378
1137445
1135284
1137079
1135292
1137087
1135304
1137095
1137461
1135312
1137107
1137478
1135329
1137115
1137547
1135488
1137555
1135174
1137494
1135532
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
40
40
40
40
40
30
30
40
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
2,591
3
2,3
3
2,3
3
2,3
3
2,3
2,591
3
2,3
2,591
3
2,3
2,592
74.887
186.055
56.678
——
58.667
65.574
66.877
——
——
——
——
——
——
71.177
217.028
88.928
——
——
62.978
209.731
51.300
——
——
——
03,3,Ý,85
---93,2,D,74
---04,2,Ý,67
80,2,Ý,60
04,2,D,85
------------------00,2,D,83
---03,2,Ý,85
------03,2,D,85
---80,3,D,60
----------
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
30
30
30
30
30
3
2,3
3
2,3
3
205.190
——
73.571
——
88.862
------00,2,Ý,83
---01,2,Ý,84
KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ
1315512
1317397
1315594
1315399
1317295
1317307
1315435
1317466
1315529
1317409
1315419
1317323
1315443
Bahçe Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Gýda Tekn.
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Kimya (ÝÖ) (Bk.593)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Düziçi Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
EA
EA
40
35
30
40
40
40
40
40
SAY
SAY
EA
EA
EA
35
35
35
35
35
2
2
2,593
2
2
2
197.085
——
---208.767
——
——
215.566
---185.625
——
205.668
——
215.056
1015151
1017125
1015168
1017133
1015184
1017141
1015099
1017064
1015102
1017072
1015306
1017292
1015192
1017386
1015082
1017406
1015388
1017304
Programýn Adý
(2)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Mobilya ve Dekorasyon
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Otomotiv
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.412)
Tarým Alet ve Makineleri
Tekstil (ÝÖ) (Bk.413)
Akçakoca Meslek Yüksekokulu
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
(3)
(4)
(5)
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
40
40
50
50
40
40
40
40
50
50
40
40
40
40
EA
EA
EA
EA
60
60
60
60
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Yerleþtirme
Öncelikleri
(6)
(7)
191.209
——
73.145
235.039
75.601
77.931
83.059
——
82.130
74.126
62.200
——
——
63.928
------04,2,D,86
---04,2,Ý,88
03,2,Ý,80
04,2,D,85
---04,2,D,87
01,2,Ý,84
04,2,Ý,87
------94,2,D,63
68.572
232.199
71.554
230.359
04,2,D,87
---04,2,D,86
----
——
——
——
——
——
——
——
----------------------
——
----
21,28,69,97
21,28,69,97
21,28,69,97
21,28,69,97
21,28,69,97
21,28,69,97
21,28,69,97
21,28,69,97
21,28,69,97
21,28,69,97
21,28,69,97
21,28,69,97
21,28,69,97
21,28,69,97
21,28,69,97
21,28,69,97
21,28,69,97
21,28,69,97
——
---——
---——
---——
---185.718
---——
---——
---——
---——
----
-------------------------------------------------------
21,28,70,97
21,28,70,97
21,28,70,97
21,28,70,97
21,28,70,97
——
186.849
——
——
——
----------------
15,28,73,97
15,28,73,97
15,28,73,97
15,28,73,97
15,28,73,97
15,28,73,97
15,28,73,97
——
——
——
——
——
197.334
——
----------------------
2
2
2
2
2
2,412
2,413
2
2
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KKTC
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-GAZÝMAÐUSA)
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA)
Osmaniye Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Çevre Koruma
Çevre Koruma (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ) (Bk.591)
Harita Kadastro
Harita Kadastro (ÝÖ)
Ýnþaat
Ýnþaat (ÝÖ)
Ýþletme
Ýþletme (ÝÖ)
Makine
Makine (ÝÖ)
Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.591)
Muhasebe
Muhasebe (ÝÖ)
Otomotiv (ÝÖ) (Bk.591)
Seramik
Seramik (ÝÖ)
Tekstil (ÝÖ) (Bk.592)
Kadirli Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Muhasebe
Programýn
Kodu
Y-ÖSS
Puan Türü
(3)
Yerleþtirme
Öncelikleri
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
1525236
1527124
1525509
1527564
(2)
2004-ÖSYS
En Küçük
Puan
Kontenjan
(1)
Özel
Koþullar
ve Açýklamalar *
Programýn Adý
Kontenjan
Programýn
Kodu
MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.)
Y-ÖSS
Puan Türü
TABLO-3A.
3015097
3015023
3015109
3015117
3015056
3015125
3015015
3015141
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim)
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Elektrik-Elektronik Teknikerliði
Ýnþaat
Muhasebe
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA 100 97,156,231
SAY 50 21,28,66,97
SAY 50 21,28,66,97
SÖZ 50 21,28,66,97
SAY 50 21,28,66,97
SAY 50 21,28,66,97
EA
50 21,28,66,97
EA
80 21,28,66,97
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-GÝRNE)
3025012
3025122
3025106
3025139
3025037
3025147
3025045
3025155
3025053
3025163
3025061
3025171
3025078
3025188
3025086
3025196
3025114
3025208
Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk
EA
Bankacýlýk (%50 Burslu)
EA
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
SAY
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (%50 Burslu) SAY
Biliþim-Yönetim
SAY
Biliþim-Yönetim (%50 Burslu)
SAY
Endüstriyel Elektronik
SAY
Endüstriyel Elektronik (%50 Burslu)
SAY
Halkla Ýliþkiler
SÖZ
Halkla Ýliþkiler (%50 Burslu)
SÖZ
Ýþletme
EA
Ýþletme (%50 Burslu)
EA
Muhasebe
EA
Muhasebe (%50 Burslu)
EA
Pazarlama
EA
Pazarlama (%50 Burslu)
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (%50 Burslu) EA
60
15
60
15
60
15
60
15
60
15
60
15
60
15
60
15
60
15
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-LEFKE)
3035083
3035026
3035034
3035042
3035067
---------------- - - - YAKIN
---- - - - 3055012
3055086
- - - - 3055037
- - - - 3055094
- - - - 3055053
- - - - 3055061
- - - - 3055106
Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým
Ýnþaat
Ýþletme
Televizyon Yapým ve Yönetimi
SAY
SÖZ
SAY
EA
EA
50
50
50
50
50
DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-LEFKOÞA)
Meslek Yüksekokulu
Bankacýlýk
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Elektrik-Elektronik Teknikerliði
Ýnþaat
Muhasebe
Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
EA
SAY
SAY
SAY
EA
SÖZ
EA
20
20
20
20
20
20
20
Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: DÜZCE
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)
1015396
1017361
1015119
1017089
1015363
1017378
1015127
1017097
1015371
1015143
1017117
Düzce Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Tekn. ve Prog.
Bilgisayar Tekn. ve Prog. (ÝÖ)
Elektrik
Elektrik (ÝÖ)
Elektronik Haberleþme
Elektronik Haberleþme (ÝÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (ÝÖ)
Endüstriyel Otomasyon
Ýklimlendirme-Soðutma
Ýklimlendirme-Soðutma (ÝÖ)
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
2
2
2
2
2
65.471
94.235
80.875
55.158
72.567
61.151
69.137
215.511
74.920
——
——
04,3,D,86
99,2,D,83
04,2,D,87
02,2,D,84
04,2,D,87
99,2,D,82
04,2,D,86
---03,2,Ý,85
-------
* Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 94-112).
45
Download

TABLO-3A.