T.e. MU~ vALiLiGi it Milli Egitim Miidiirliigii SaYI : 78628626/410.02/354434
Konu: Hizmeti~i Egitim Semineri
12.01.2016
............................... MDDDRLDdUNE Milli Egitim Bakanhgl Ozel Ogretim Kurumlan Genel MUdiirliigiiniin 07.01.2016
tarih ve 183839 saYlh Yonetmelik ve Yonerge ile i1gili a~lklamalarda belirtildigi iizere
01.01.2016 tarih itibariyle Ozel Motorlu Ta~ltlar Direksiyon Egitimi Uygulamah Smavda
gorevalacak ve Motorlu Ta~ltlar Smav Sorumlulan belgesi olanlara yonelik "8 saat Teorik, 4
saat ise Uygulamah " egitim yapllacak ve smavda ba~anh olanlara gorev verilecegi hiikmii
yer almaktadlr.
Smav Sorumlulan belgesi olup, Motorlu Ta~lt SUrUciileri Kursu Uygulama
Smavlarmda gorev almak istiyenlerin 23.01.2016 tarihine kadar Halk Bankasl ~ubesinde
bulunan 16000005 nolu Milli Egitim MiidiirliigU Ozel Ogretim BOlUmii Hesabma 50 TL
yatuarak dekontuyla birlikte Ozel Ogretim ~ubesine getirmelerini konusunda,
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
~erifTURAN
Miidiir a.
Milli Egitim ~ube Miidiirii
EKi
TUm ilk ve Orta Dereceli Okullara
Bu evrak gtivenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu,meb,gov,tr adreslOdenSfd6-a88S-348c-b8bd-78b7 kodu ile teyit edilebilir
Download

Duyuru İçin Tıklayınız