T.C
ERGANi KAYMAKAMI-1ĞI
İlçe Milli Eğitim Müdıirlüğıi
ı
]3387l90-8l3.99-E. 17251
Korıu: Okul Stitıi Prosraı]-ıı Tedbirler
Sa1
01.0l .201 6
:
ııününı-üĞüxn
ERCANI
İlgi:
a) Bakanlığıınız Temel Eğitiıı Genel MüdürltiğünLiı-ı
30.
l2.20|5 tarih ve l3523356
sayılı yazısı.
b) l0.07.20l5 tarih ve29412 sayılı Resmi Gazetede yayıınlanan 201517837 sayılı
Bakanlar kurulu kararı.
c) GıdaTarım ve Hayvaııcı[ık Bakanlığı. Hayvancılık Cenel Müdürlüğü'nün
29.12.20l5 tarih ve 7025l323- l25.99-22680 sav ılı \,azısı.
Bilindiği iizere l0 Tenııı-ıuz 20l5 tarih ve ?94l2 sayılı Resmi Cazetede y,ıır,,ıııılaı,ıiıı-ı
201517837 sayılı ilgi (b) Bakarılar Kı:rı:lu Kararı doğrrıltı-ıslında. Okul Süti.i Prograını
resmi-özel anaokı-ılu, ulıgulama sıı-ııfı. aı,ıasıı,ııfl ve ilkokul öğrencilerine, 20l5-20l6 eğitiı-ıı
öğretim yılı ikinci döneıninde yeı-ıideı-ı ı"ı1",gularıacaktır,
Bu
be
bağlamda:
Okııl Sütli Programı
l irti len tedbi rleriı-ı al ı ı-ımas ı gerekınekled
i
l<apsaıııında" Mıidürlıiğünüzce
ekli
r,,azıda
r.
Cereğini öneınle rica ederim.
EKLER
Alrmet ATABEY
İlçe Milli Eğitinı lVlıidıiri.i
:
EK-l Bakanlık Yazısı
DAGITIM
ve Ekleri
(l
Adet 7 Sayt-a)
:
Tuın İlkokul Miidiirltikleri. Arıaokıılu Müdıirlülrleri ile
Uygulaına Sınıfı Bulunan Okul Mtidürlüklerine
Aüveni i E!şktrorı ik İınaş
Asiı
İle tr\,,ınıdşr.
Q§.ı..Ql..İza/"4.,,
{ııwııeıli
Evrak
ah. l l Lıkünıet t(onağı Kati
[,lektroni k ;\ğ: rr ri rı,. nıeb. g.iıı,,tı,
e-postit: ergani2 | ııı,ıııe[-,ı, gor,.tr
Kemcrtaş M
3
ı
ERCAN
İ
Al,rıntilı bilgi için: Ncsiha B()ZK[.
I{-f-13 ilgisa1 iır
'I-el. ((]
]
l])
[:aks:(()
K,
lşlctıııcııı
6I l5()2]_1 l8
Jl]) 6l
l57]Lü
T,C.
\ıiLLi Eöir iv BAKANı.ıĞı
Teıı-ıcl Eğitin-ı Ceı-ıel Mtidtiıli"iğii
Sayı : 66621367-8l3.99-E.
l
3523356
30,
l2.]0l
5
Konıı : Okııl Stitü Prograını Tedbiıleı
VALiLiĞiNE
(Il
Milli Eğitim Miidiirlıığıı)
:a)l0.07.20l5 tariI-ı ve 29412 savılı Resıni Gazetc'de 1,al,ııı-ıliıı-ıaı,ı 20l5/7837 salılı Oliııl
Sütü Prograı-ı-ıı Uygıılaıııa l]sasları Hakkında Baltaı-ılar Kı-ırtılı_ı Kararı.
b)28.08.20l5 tarih ve 29459 saı.,ılı Resmi Cazete'de var,ıınlaııan Oklıl Sütı_i Prograıı-ıı
Ur gulaına Tebliği ( Tebliğ No: 20l 5/38)
c)Cıda Tarıı-ıı ve Hayvaı-ıcılık Baltaı,ılığı Havvaııcılık Ceııel lvl tıtl Lıı,l Lıc l,ııl Llül
]9. l].20l 5.taıihli ve 7025 l323- l 25.99122680 sar ılı \/azısı.
tsiliııdiği iizere. Bakarılığıı-ırız ile Cııla. Tarıı-ı,ı ve Hayvancılılt Bakaı-ılığı ıe Sağlılr
Bıikarılığıııca cırtaklaşa hazırlaı-ıaı-ı Okııl Sıitıi Prcıgriıını. ilgi (a) Bakaı-ılar Kıırı_ıIı_ı Kararı vc ilgı
tblTebliğ doğrı.ıltusııııda. uilke geı-ıeliııde resıni-özel anaokı:lı-ı. ı-ıl,gulaına sınıfl. anıısıı,ııfl ve
ilkokul öğreı-ıcilerine 20l5 -2016 eğitiın öğretiın yılının ikinci yarısındaı-ı itibaı,en haflada 3
gün 1pazaı-tesi. çarşamba. cuına) lıvgıılanacaktır. Gıda" Tarım ve Hayvancılık Bakarılığı'ı-ııı-ı
ilgi (c) razısıııda 11.01.2016 tarihinden itibaren okullara süt teslimatının bırşlayacağı
beIiılilmekte olup; okullarıınız öğreııcilere sütlerin dağıtıınıı-ıı ikinci ı,arı r,ılıı-ı ilk l-ıaftası
iti barıyla başlatacaktı r.
Özel öğıetiı,ıı kı,ıruıınları. Program'a eşcleğer sıit ver a sıit ıiriiııleriııiıı t|iItetilı-ı-ıe siı-ıi
sağlaıı-ıaları haliııde. velinin isteğini cle esas alarak kı-ırı-ım;-öı-ıetiıı-ıiııiıı kararı doğrııltıısııı,ıda
Prograın kapsaıııı dışında tı"ıtuIacaktır.
Bu bağlamda; VaIiliğinizce ilgili olıullara du},urtınun ı,apılnrası \,e önceki
yıllarda da bildirildiği üzere, tekrııreıı ıışıığıclaki tedbirlerin ııiınması öııemli r,e gerekli
görülınektedir:
l- İl Okul Slitli
Gıda Tarıııı r,,e I-[avvaı-ıcılıl, İl vıiclıiı,üıigil veıkilileri ile
Itoordiııasvoıı içinde Prograı,ı-ıcliııı r,ararlaı-ıacalt I-ıer oItuluı,ı clepolırrına acilerı iı-ıceleı-ı-ıe
başlatarak, gerekli tedbirleri alacal< ve sütlerin depcılaıımasıı-ıa Vöı-ıelik ai,rılan ortaınlıırııı
Lıygun olı-ıp olınadığıı'ıa daİr tutaı-ıak diizeırleyecektir. Suitleriı,ı oda sıcaklığıııcla ınrılıafaza
edilmesiı,ıe. güneş ışığıı-ıa ınaruz Lıırakılmadarı saklaııınasına dikkat edilecektiı,. Stit
tesIiınatlarında hava şaılları dikkate alıırarak gerekli tedbirIeı alınacaktıı,. İl Orul SLitti
Komisyoı,ıu tiyeleri. Okul Sıitıi Prograııı sl"iresince. ilgili okullara ziyaretlerde bulııı-ıacalrtır.
2- Okul Siitü Programı uyguılamasının illerde dalıa etkiı-ı. veriı-ı-ıli ve sağlıklı 1,,ıiriitıileL-ıilınesi
için. eğitiıı-ı görevlileri vetiştirı-ı,ıek ıize ı,e 1 l- 12 Ocak 20l 6 tarihlerinde AııIii,ıı,a Başltcı-ı1
Öğretmeneviııde eğitici eğitiı,ııi alacirk olaı-ı okıı[ mıidıirii ve ıııemLıf/şef dıizer iııclcki eğiıiciler.
görev yaptıkları ilterde eğitiın verecektir. İlgili ttinı okul müdürleri ile ilgili illilçe MEM
personelinin bu eğitimleri en geç 06. 02. 2016 tıırihine kııdar almaları için gerel<.li
Koıı-ıis1,onı-ı.
A1 rıı,ıtiiı
bilgi içiıı:
N CÜRSO\'
Şııbe N.ltidiirii - Scıap .\ i'.\
'lcl: 1 l] 27 09 - llj 16
: tegıl pı,ıl jr,lcr'rı ıııclı. gilr tı
()_ı:
c-poSta
.
program hazırlanacaktır.
3- İl Ol<ul Sütü Komis.vonu tarırlindan Yüklenici/l,ükleniciter ve alt 1,iikleııicilerin
okullara süt teslimi sırasındır çalıştırdıkları kişilerin güvenlik soruşturııraları
incelenerek; bu kişilerin isimleri dağıtım .vapacakları okullara önceden bildirilecek ı e
yaka kartı taşıyarak çalışmala rı sağlanarırlr, gerekli denetiın ler vapılırcaktır.
4- Yıikleııici/ yı1l<leniciler ve alt 1"ükleııiciler dağıtıın i,,apactıIı.lıırı siitlcri i,ıkııllaıa götı'irırıecleı,ı
öı-ıce okı"ıl yöııeticileri ile irtibata geçerek raı,ıdevu alacalt r,e sı-itler sadece Oku] Sıitıi
Komisyoı-ıu tarafıııdaıı belir[eııeı-ı yetkililerce tesliın alıı-ıacaktıı,. Zırıııaı,ııı-ıclıi tesliı-ı-ı eclilıı,ıer eı,ı
sıitlerle ilgili karar. okııl idaresiı-ıde olduğııı-ıdaııı gerelili göıdıiğıl takc]iıcle. trıtaııakl:ı tesliın
alabilecektir.
5-0kııl sütü. oltı-ıl idaresiııce Lı),gLııı göriileıı depolara. i,ıiklerıiciler taratlı-ıcjan ıiı,r'iı-ıç, zaı,aı,
vermeyecek şelı.ilcle taşıırarak istiflenecektir. Okul persoı-ıeli ı,e öğrencilere taşıma işleıııi
yaptırı[mayacaktır.
6- Okul yetkilisi , sütleriı-ı tesliminden heınen soııra Okul Sıitü ModıiItiı,ıe tesliı,ııat girişini
yaparak" Okııl Stitü Teslin,ı Alma Tutanağını (Ek- 6) sistemdeıı yazdırıp; l<arşılıklı mutabakat
sağlayarak, firma yetl<ilisi ile birlikte iınzalayacaktır.
'7- Okul yetkililerince; aınbala.jları delik. 1,,ırtık. czik ve boıı,ıba.j ),apıIış sıitler tesliıı
alıı-ımay,acaktır. Teslim alıı-ıaı-ı sLitIerde clepolama şaıllarıı,ıclaıı lta;-,ııaklanan \e analiz,
gerel<tiren dı_ıri-ıııı[arda. siit}er bir tutaııaI<la tespit edilip İl Okııl Stiti.i Kumisi 0ııL|Iıı
bildirilecek; İllİlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürliikleriı,ıe tesIiın edilecel<tir.
8- İl ve İlçe Okuıl Sütıi l(oınisyonları, OkLıl Sütii Modtili.i'nden işleyişle ilgili takipleri
vaparak, gerekli tedbirlerin( öğreııci sar,ıları, stok. tesliınat ve tıiketiın girişleri vb,) öııcedeı-ı
a[ ınmasıııı sağlayacaktır,
9_ Süt dağıtıınıı-ıdan öııce velileriı-ı "Stit aleı,]isi veher.a lakıoz_ iı-ıtoleraı-ısı ıarlığı ıcsl-ıitiııe
y"önelik Veli İzin Forıı,ııı" doldurıı-ıırları talep edilıniş re bıı fbrınlar ol<ul ın|idıirlt.ikleri
aracılığı ile Okul Sıitü ModülLiııe iş[enıniştir. Henüz sisteı-ııe girilmemiş fbrmlar tespit
edilerek sisteıne girııreleri sağlaııacaktır. Sütle ilgili rahatsızlığı bilineı,ı ve velileri taraiı-ıdaı-ı
s|it içilmesine iziıı verilı-ıreyen öğreırciler, kapsam dışıı,ıda tı-ıtuılacaklır.
l0- Veli izııi olaıı I,ıer öğreııci. ayııı gün ve okuılı-ın belirlediği süire içincle sadece I<eı-ıc]isıı-ıe
verilıniş olan 200 ml aınbalajlı. yağlı, sade UHT içme sütünıi içecek. yarım l<alaıı siitler L-ıir
sonrakiteneflise bırakılmadan atık olarak değerlendirilecelttir. Aınbala.|laı,ın tlziksel korıtrolıi
1apı[acak: delik. 1ırtık. ezik r,e bon,iba.j yapınış aınbala.jlı si-itler clağıtılı-ı-iiıı,arak. Okul Sıil|i
Kabıı I K o ı-ı,ı i s)" oı-ı u' ıra tı-ıtaı-ıakla tesl i ın ed i lecektir.
ll- SLit içtikteıı soııra ral-ıatsızlandığıı-ıı söyleyeı,ı öğreııciye ,v-önelik olarak: okı"ıl yöııetiıı-ıi.
öğreı-ıciı-ıiı-ı eı-ı kısa sıire içerisinde eıı 1,akın sağlık kıırıılıışııı-ıa giiı,ıclerilınesiııi sağla1,3ç3li yg
ailesiııi bilgilendirecektir. ŞikAyet Fcıı,ını_ı aynı sıı-ııftaki billlin iığreı,ıciler için doldıırrılaralr.
Okul Sütü MorJülti ilgili böll-inıe girişi 1,apılacaktıı,. Ol<tıl 1öı-ıetiıni. İl Ol<ııl SLltti
Komisy"onu'ı-ıa durumu bilgilendirecek ve aı,ıai,iz soı,ıııçlaıııı-ıcıri,a kadar analize kcınu iireliın
partisi sı"itleriıı dağıtııııı dı_ıı,dı_ıruli,ırak" cliğcı tiretiı-ıı paıtisi siitleriıı cJıığıtıı-ıııııiı clcr ııı,ı-ı
edilecektir.
l2- İl OkLıl Siitli Koılıisyııııiı, Okul Sıitii Prograıı-ıı uıygı,ılaıracak olaıı cıkı-ıllarda açı[aı,ı st-it
kı_ıtuları ve atıklarına ilişkiıı tedbirleri öı-ıcedeıı aIacaktır.( Yerel yönetimler. sivil topliım
kurııluşları vb.)
l3- İlinizde stit dağütııxı yapılaı-ı okııllarıı,ı ııLidiırlıiklerine il Halk sağlığı Mıidtirlıiğiinde
görevli sağlık personeliniıı iletişim bilgilerinirı verilınesi. ay[ıca ilgili personel taraflndaıı
okullarda konuı1,,a i l i şki n eğitim ı,eri l ııesi sağlaıiacaktı r.
lr+- İl Okul SLıti"i Koıı-ıis1,,cınıı taraflııdaı-ı çeşitli ııedenlerle dağıtıııı yapılaına,vıın sıitleriıı.
mahallinde değerleı-ıdirilıı,ıesi lıı-ısı_ısu öııceden belirlenecelt ve İü Okııl Siitii Koınisvoı-ıLı
tarafından onaylaı-ıacaktır. Süitlerin. aynı oI<ul içinde. avnı sınıf'lara salı r,e perşeınbe giiııleri
veri
l
ıııesi
koııı-ısuı-ıa önce
l i l<.
veri lebi leceltti
r.
A_ı,ı-ıı,ııılı
bilgi içiıı:
N CÜR.SO\' Şııbe lvlıidüıii - Serap ,\T'-,\
lcl: ]l] 27()9- Jl.] l6 {)5
c-p()slıı. tcgın
pı() jc]cr
ıı ııclı.gtıı .tr
l5- Süt ve laktoz iı-ıtoler:ıı,ı.ı. sığlıklı Lıesleı-ııne. besleııı,ı,ıede srit ve silt grııbı-ı besinleriı-ı ijı'ıeı-ııİ
hakkında, İı Halk Sığlıği \1ıidi.irltiğıi işbirliği ile ha[kıı-ı bilgilendirilınesi çalışınalaı,ı
ı-ı-ıııI-ıtıırlıklaı'"
1,apılacalitır. (Yeıel r öı,ıetiıııleı,. \ cfe l ı azılı ve görsel basın. cuına hutbeleri.
imamIar. esnaflar. Siı il Top-ıltııı-ı Kıırıılı.ışları vb.)
l6_ Her okulı_ın, gıiı-ı içiııde si.it içiııı zaııaııı öııcedeı-ı belirleııeçek ve OkLıl SütLi Koı-ı,ıis\ oı"ıı.ı
taraf ı rıdan ona1, l aı-ıacaktı r.
17- İı-ıterııet bağ[aııtısı olı-,ııar aır kijr illttıkııllarına İlçe Milli Eğitiın M iic] |irl ıiklc ri taratl ııclaıı
gerekli kola1,1ık ve tekııik destek sağlaı-ıacaktır.
18- Okııl Süt1i l(abLıl Kon,ıisloı-ıı_ı. lıer sıı-ııfa dağıtılaı-ı sı-illeriı-ı h:rı-ıgi partiden olduğııı-ııı
tutaırakla kal"ıt altıııa alıp. ı-ıı-ııııı-ıı-ıe ıılı-ı-ıal,a dikkaı edecektir.
l9- Haksız ötleınelere sebep olaıı lrelge vel,a belgeleri düzeııleyen gerçek vel'a tüzel
kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde ınüştereken sorumlu tutulup , haklarındıı adli
veva il dari işlem başlııtılacağından;; Okul Sütü Modülüne veri girişleri titizlikle ve
anında yapılacak ve bu konuda hiçbir aksaklığa me_vdan verilmeyecektir.
Bilgileriı-ıizi ve gereğini öı-ıeı-ııle rica ederiın.
Mücahit AKCÜN
Bal<aı-ı a.
Ceı-ıel Mıidıir V.
EKLER:
-İlgi Bakaı-ılar I(ı-ırı-ılu Kararı
2-0kul Sütü Programı U1,,gıılama Tebliği
3-Gıda Tarıııı ve Hayvaııcılık Bakanlığı ilgi yazısı
l
DAĞITıM:
81 il Valiliğine
Al,rıntılı bilgi için: N. C(jRSOY Şiıbc
I\,1iiciiirii - Se rap
.,\'lA
lel: Jl32709-J|31605
e-p()sla:
Bı-ı er rak gür,en l i elektroıı
ık inızı
i
1e
iııız-alaııın ışüır ]ıttp
tcıııı
1ırtı
,,erriıksorgıı nıeb gor tr adresıııdeıı]t_59-ac]d-]950-9aef:60b0
jclcı, rı
ıııeIı,ıııı,l
kodıı ı]c ıcr
ıü
t
cı]ılchılır
i(csırıi
CUMA
10 Temmuz 201 5
Sayı
{.i;ıze te
29412
BAKANLAR KURULU KARARl
Karar Sar,ısı : 20l5/783-
Ekli "Okııl Siitii Pı,t,ıgraııı
karirrl aşt ı rı l nı
ı
L
1gıılııııı [saslaı,ı }lakkıııdır Karar"ııı
-farııı
1,iirıirliiğe kontılı-ııası: Cıdi'ı.
ıe
şt ı r.
Rtce
1ı
lıı
r
Ş 1(
AN
i;ı
EttI]OĞAN
(]l ] \4I lt ]R B/\
Alrnıet l)AVt jl'()CLl.-i
Başbakaıı
I]
I3aşbakaıı
A IJ:\j]i\CAN
\'ırılııııcııı
AItlN(,
Yaır]ınıcısı
i3aşlıakaıı
.\ l\t .\\1
iPEK
.Aılı]cl Bakınl
I(
i\ile re Sosıı] ljtı]tll|iılıı
Cilreılıli Baliaııı
Çerıe ıe Şelıırcılik
Bakaııı
l' YILDIZ
A (' KiI-I('
S OZ-lt]RK
(, YlL_t\4^1
içişIeıi
Kılkıııııa []ııkıııı
t3akaııı
\
^VCl
t3akalı
l\4illi Eğiııııı
N] NlL
ıııı.ı
(
[}llllıı.
)
|üll
.,]\
L}aJiiıııı
l]iıLal
ZEYIJLIı(,I
\4
§1\1Şt K
\1ılııc l]ıı[ııııı
I
oınıaır ve Sıı lşleri l3akaııı
l
lŞlK
ü
N L"\\li,l
\'[_i.lK
l]ııliııııı
[ılıştırıııa. Denızci]ik ve I laberleşıııc
Ieli]lo](r
\
M L]]iLIt
\ ı Rutjl
\lııllılı \e
Ekonoııi l]akaııı
Kiı]tııı rc l ııııznı
l YILMA1
i]akanı
Bal<aııı
l
I]()./K]II
(,AvljŞ()ajl-t.
Bıl<anı
N]
KtjR lt]l.\ll.,Ş
I'Jışbıkaıı YııcIlllıcısl
N"]
Dışışleri
Mil]i Salıınııa
L//.tı, ,uLU
Sa_ülık
l ki iı,iıı ııkI:ır
\/
Aıııılılı I}lıllgı l3ll1,1ını
j(;U1-1_t.i(,E
[ ÇEL]K
Ç'ılışıııa ıe Soslal
[Jıliıııı
\
Y AKDOaj^N
lJışliıLııı Yaıdııııcırı
]
I
l(esı"ı-ıİ
28 Ağustos 2015 CUl'/A
{,azete
Sayı ı 29459
TEBLiĞ
(iıdıı.,farlıı-l
\
c H,i\
\ .l:
oKt
:J.,...l:l,. il
L St
T[
iı
ıl EBLiĞ \o: 20l5/J81
sinııcıi nöı-[ıvı
Kıpsaın, Dayanak ve'fırnınılıır
.{n,ıac.
Amaç
N,'1ADDE
l _(l)l]ıı 1cbliğiıı
iuııaeı.
Jlııl
PROGRAN,II UYGULANIA TEBL|GI
(iıılı. Tarıııı re Hal,r,ancılıli
[}akiıııIığı. JVlİlli F.ğitİın Bakanlığı ı'c Sağ1lli
gclişıııclcı'ini sığlınlıktıl'.
1cterli ve ilengeli bcsleıııııe leı,iııc liatliıdı bıılııııiırııli:ıığlıklı [ıiil,iin-ıe, r,e
Kapsam
-(ı) Bu
NIADDE 2
t'cbliğ:
]()
l5-]ııl6 cğitiın i)ğretiılı 1ıllnıı,ı ikiııci
daiıleı,ılil,ıdc^ bağıı'lıslz iıııiıokıllıi"
r,ağlı. saclc L.lll'I- içı-ııe sütti clağıtilıııasıııa İlişLiıı usul ve esasları kapsar.
(2) Birinci 1'ılira l<apsaıı,ııııdaIiı özel i)ğrctiı,ıı ]\Lıruıııliiıı. progıaıııa cşdcğer Siit
n-ıl aınbtrla.ilı.
\e)ı
Si-it
tlliinti tiikctilllıcsİllİ
ttıttılıır.
Dayanak
J -(ı) Bu
§,tADDE
I'ebliğ. jı6,'2Ol5
tiırihli
ıe 20l5i78]7
l1ı ()l<ııl Siitil I)ıogrılıı []rc,ıı]ııılıı l:sıslııı
sa}
Hakkında []akanlar Kurulı-ı Karaı,ıı-ıa clal,anılaı,iı)ı l-ıazıı,iann-ııştır.
Tanımlar
N{ADDE
a) llakan
b)
,1
l ı
- ( l)
k: G
Bu 'I'cbliğde geçen:
ıc,la. l-arı ı,ıı r,c 1-1al,vaııcı
il okııl Siitii
Komis1,oııtı:
Milli
l
ık l}akaı,ı l ığı ıı ı.
cğitimden sorrııı-ılu
vlıli
1,arclııl,ıclsı başkaı,ıllğıııda
il
gıdı^ ttılüıll
\ c
koı-ı-ı i s\ ıınıı.
c) ilçc Okul Siitii l(tııııisrtınıı: İlçc ıııilli e!ilıııı ıııiidtiril l-ııışliıııılıiıııdıı 1cıııcl c!itiııırleıı sortııı-ılıı Şııhc ılliıtliırı)
ve temel eğilin-ıde görevli şclieıı trltışaı-ı kt,ııııisvtııııı.
j7 sa1 ıIı Bakaıılar l(ıırııIu Kıı'ırıııı.
ç) l(aı,ar: ],'6i20 1_5 ti,ırilıli r"e 20 l517tt
(jaz-clc'ı,le r,a1 ıılıliıııaıı
tl) Okul Si]til: YurL içiıııie ıiıctileıı çlğ Stllten 27 l|),,|201l ıarilıli vc 2tt155 sı1 ılı Resı-ı,ı'i
nı
i l l
i eğİti ın ınt)cliirl iiğiince 1,iirtitiilen
(iazetc'dc
Sağlık Bakaıılığı ı,c ivlil]i Eğıtin,ı l}akaıılığıııcı bcliıIcncıı. l4,'2,2()0() ıarı]ılİ ıc 23t)(ı,l sa1 ılı [lesı-ııi
-lcLıliği'ııde
(ii)rnıiış
2()()(),(ı)
\o:
(jıı.la
İçnıc
Stilleıi
1'|-e[ılig
I(odclisi ('iğ Siı1 re lsıl İşlenı
rı1 ııı-ıIaıııın Iiiıli
tııııııılaüıilıı 200 ıııl ıııııbalııllı. 1,ağlı. sadc L,i I 1' içnıc siiliinıi.
e)okul Siitü Koıı-ıislonrı: okrıl ıniid|iıii Ve n]iidiir 1,ardıı-ı-ıcıslııcliıı-ı olrışlııı koıııislonıı.
lj ()1(ul SirıL] \,1odiilti: \1illi [,ğitiln t}al,aıllığı üirrafıııdan l,ıazıı,tlııılılı: l]aklııılık" \{illi Lğıtiııı l}alilıııllğı. SiıilıIi
ı
abaıı ııı ı.
g) Progri]nı: Okul Stitii Progriıııııııı.
itirde eı-leı.
iıtiıci
söı-ı.]ıı
Sorunıluluk, Eğitim ve'|'ınıtım
soru
m lu lu lr
NlADDE
5
- ( l) Progıaının
ltoorclinas1
oıııı Bakınlık tıırıfıııtlıııı
r
ıpıIıı-.
Bakaıılığa bildiıilir.
(3) Okul stitlcriııiı,ı alın-ıı. ıiır1 içiı-ıileı,ı tcıııin criilcı-ı çiğ stitlcrdcıı |1 ||2l2()l l taııl'ılİ ı'c 281-1_5 siırılı Ilesııİ
Crızete,dc rıl,ıınIııııaı-ı Cı,,Lıı lşlcıı-ııclcriııiıı Kiı1 ıt re Uniıı I;lcııılcı ınc Dıir Yilnctnıelİli kapsaııııncİa Ona1 belgcSİ ve) a
işletıı-ıeleıinlleıı 4i li2002 tarihli ve.173,1 sal,ılı Kanııı İi,ıale Kaııtınrı ve ilgili ıııcvzLıata göre BakanlıJiça 1'apılır.
gerekcıı husus]iıı'[3akılllığlıı
1"l) [)agıtııııı _rıpılacak t,ılirn okul stilıı aı,ıı[ııılııilarıııııı şekli vc i.ızcrinı-le _rcr ıln'ııısı
kı_ıcırdinasl,cınuntla
Sağllk 13akalllığı ı,e Milli l.,ğitiıı L3akirııllğınca [-,ıclirleniı,
ınıldiiıl iiklcr j soı,ıı
ı,ıı
l
ııtlıır.
(6) Öğıcncileı.c ıiı i.i.s.,:: :. ı,^,.. \ilii] \1otlLi]tiIıe kartleclilırıcsi. ıııor]iile uiriş rlıpıltınııtllğı Jııı'ııı'ııllır.1ll
ıcı,ileı,ııı tııplanıııası \c ıiı]ıı.ıI]ı:]!:......,.,,..,,... ,,,ıı.ı.ı \1ı]li Lğitiııı l}ıliaııIığıııcı sığlanır,
tığreııciler. okui 1,i)ıleliıııIeri taı,al,ııı.lııl ji1-.!1 il]ll .lıııııtllı ttıüulııı,.
(8) progran1cla ııztııı clijı-ıeıııdc iiğı,cıııilc,riıı gclişıııcleı,ine iIişkiıı çalışıııalar IVlilli F-ğitiııı [}aliııılığı ile işbiıliği
içindc Sağl ılı Bakan l ığıııca 1,iiriitti l tiı.
(]ıclı \le r ziııtı ilc ihale
(9) Dağıtılticak okul stitleriniı-ı [iretiıııiı,ıtleıı tiikctiıı-ıİne kadarkİ aşınıalarında.'l'iirk
miidüıliiklerinCe 1iıPılıl',
tekı.ıil< şartnaı.ı.ıcsine uygunluğunuı,ı deı-ıetin-ıi. il gıda. tarıüI \e hal,r'aııcılık
(l0) okııl stitii iiıetinıi 1apılıın ıllercic. jl gıtla. tarıı-ı-ı r,e hal,vaııcılık ııiidiirliiklerincc siitlcliül l'ıcr bır Pırıisindcıı
nliidiirlilğilnc giındcrilir, l}rı siıntıçlaı, ()kıll Siitii \loı]iilııııe i tilılcnir,
ktı) ıllı iiğrcııuı sı,ı ı]ırıııı,jliki ılcIiŞililik.
( l l) l cknik şartnaıııc\,c tır grıı-ı oItıı,iıl, ıcsliıı ılınclığı halrjc. okııl]iırııı
\cliIılleSl gibi ÇeŞiı}i
öğıcıicı de\anısüz]ığı. resmi ti,ttil. hara kı.,ışulları. ıııal,ıa]li dilzel,de cğitiıııc geçici oiırlık ıliü
dağıtı ln-ıak sureti},le nıırl,ıal l iııclc değeılend
i
ri
l i
ı.
l2) ()kııi stitii lirııııır.ıtııııı. \'çli İ.,iıı l "ı,ııı|iırıııııı \,1illi I--ğitinı L]iıkıııılığı 1ııı,allııtiıiıı bcliııilcıı ııkı inı içiı,ıtic
girılıııcsiııdeıı
Okul Siittl i\,1otli]lii'nc giı,ilıııcsiııı :ıgliiı . İl ilçc okııl siitii koıııisroı,iları biigilcriıı zaıııııııııitiı rc rioğrıı
(
>İ]:İlc ı
ulıı
İl\, :üıı'tı]ııl(ı\lüıı.
(l3) Oliııl siıtıi
lıoııııs1 tııııi. 1iililcnici
ilc kıışılıklı ııırıtabaliıt sağ]ı}aıak siil]cı'i tcsliıı-ı lllıı' ıc
tcs]iıniıltaı'l
Okul Siitii I\4oclültine ıcı,i giıişleıinin takibiııclcn Milli llğitinı [3akiınllğı SolulllltıdLır,
(t4) 20l5ı7837 sa)ılı lJakan]irr Kıırulıı I(aı,arınııı l inci ına(idcsiııİıı iltiııci İkıası gereğİ I-ırogrlııılJın
gctİriliı,
,ararlanmak isteı-ııel,eıı öze] ııkrıllııı,i1 okııl siitii ktııı,ıisroı-ıı.ınoiı Okul StiLii NlodtiLüı'ıde PaSif halC
Eğitim ve tanıtım
MADDE 6 _(ü) Prt,ıgılıı,ıılıı
1,ap ı lı ı,,
ttıtlütlıl1].
(2) lrrogı-anı başlan]aclaıı öııce
ailc]e
ileıişinı stıatu,jisiııilı belirleılnlcsi
ı,e siit için-ıi soııl,i,ısı rllı.ışabilece
\c
Prosı'anıda
lı tıısit
lcı'ılaıı
lahatSlZ]ıl\]lıl
r
c
1,1si
ıı
[ıulgııllırıll
eğltinı prt,ıgranıları \,lilli F_ğitinı BlıI<irnlığı ı,c Saelıli [3aliınlığıncı tltlzeıl]cnıı,.
ıııilIi cğitiıll
(3) progranıa 1()ııclik \e iıazıılaıııııış ıılaıı ()liııl SiiLiı \,1iıcliiltiııiin l.ı-ılIıııııııı ile ilgili ıllaralt il]ilÇc
[}aklııılığınciı
Vlill'i
l;ğiıinı
eğiıin-ıi.
öğıcncilcrin
ile
öğl,ctnıenleı
ı.ııiicii.iı.leri.
tıkı"ıl
n.ıiidtirltikleri tenısi]cileri.
giireı lcn(l
j
lcı-ı eğiıi ınc i leı-
taralln(iın
\ ap
l ı
ı.
(_t) l]rtıgraııı içiıı gcıekli eğitiılı \c tal]l1ıııl nlıtcl\alIeı,illiıı tcıııiııi. rı1 ıılı ıc tlağıılıllı lJıliııılIıl,
k!)()ıJiIıiı5\ı)ııLı]ıılı. t.lıısıl Sill Koı-ısel,i taı|1llıütlıııı \ıpı]ıL
PfOglınl ile ilgili cğitiıı ıe taıııtıııl ınatcı'l'ıli
15) Bakanlığııı izni iılnıailan. gelçek \e\,ı tiizcl kişilikleı,çc
\ i1\ lIl]1 ı
i ı,
c rlağıtıını
r al-ıı
1
lıınııız.
söıüıı
iıçtl:,ıc[ı
ÇeşitIi ve Son
[lülrümler
Finansınan ve ödenıe|er
etlilcn ijtjeı-ıekıcll
N,tADDE 7 -(1) Kaı,ar ııı,arıııca 1apılacak Ödeıııeler. genel bütçeclelı Bakanlığa ıalısis
karşılıınır.
(2)
il ıııilli
cğitiıı-ı nıiidtirliiklcıi. tesIinıatı r,apı)ıın okııl sijtiiııe ilişkin
ur,gun olarali 1,iiklenicile biiılirir
ııcvzuatına gi)ı,c İşJcıı r apılıı,.
(3) tJıkanlık"
(4)Ödeıııeler,
ıe l}alianlığa göndeıir. yiiklenicilcrin itirazl
ıl ıııal ıııııa1 enc ı,c
(ıdeı-ııe
a1
lia[-ıı_ıl kt,ııııis1
onrı
lık olarak il okul si.itii ktııı'ıis\oııuı-lcli
lılrliıı,,1e
kınıu
ih.ı]c klıılrınu
le ilgili
ı,ılııırlıı,ıııı birlcştİrcrel, ()tlcııc ıcııılİılİ lıilzıılaı"
icıııirliesas ılıııirıaIi Bıl,ııılıli tiırılııırlııı 1ıPılıı,
Denetim ve idari yaptırımlar
ıc ciiğeı l-ırısııslıı,da tlcncüiıııi sığlırıcak ıcdbirlcri,
ıc Sağlıl, [:}iıIiııılığı lillı,
Baliaı-ılığı
Iığiıiııı
progran1dırki soıııııılrılııklırına göıc
t]ıizcıılclen gerÇeI\ \cla ttizc1 liiŞiicr !,eri
bclgelcıi
ıc1
ı
belgc
olııi
(]) llııksız iirleıııc]eriıı rıpılıııasıııa selıclı
NtADDE
s _(ı)
prı_ıgraııı
ilc ilgili
ödeıııclcı,cle
Bıl<aıı]ıl.. \1il11
idari iŞIcııı baŞIaıılır,
alınacak l[ıtarliüıııı tıIısilinde ıııiişteı,elicı-ı stıırııı,ı]rı ttıtııltıı vc lıak]arıııdı adli \e]\c}ı
\'ürürlükten kaldırılan tebliğ
NlADDE 9 _(ü)l()l9,2()
[_1gtılaı-ı-ıa
lebliği (l.bliğNiı:
1.1
2() l41.1
ılıı.i]ıli
ıc ]9l]5
sa)
ılı
t{csıııi (jiızcte ',ic
l)},iirtirlıjlitcn ltalclırılnııştır,
rılılılllıııııı
()l.tı1
Sillil
l)|l)!,lill]l]
}'ürürlük
},IADDE l0 - ( l)
Yürütme
NlADDE
13ıı
lı _(I)l}ıı
I
ct iiğ
\
.1,.
:]]].
ı,ı:,iiıiıı(le 1tiriirltiğc giıcı.
lctıliğ Iıtl.ı,llı,;1,1lıi(]ıijı.'I-arııll ıc Flı1
ııııcılllı
i]aliiını \iiriitLjl
GInA, TARıIu VE
q,fu
T.C.
HAYvAİCILIK BAKANLIĞl
ffi"
Hıyr ıncılık Genel Müdü rlüğü
Sıyı
Konu
2(] i
3.
Çl.x.lo,,Oıı
^&
l,ıooiyı,
?9/|2ila15
7025 1]2]-l 25 99122680
OklltSürU Progıanıı
ıvıiııi
f,GiTiM BAKANLıĞ
ıN A
(Tcmel Eğitiuı Gcnel Müdürlüğü)
okulSütııProgıarnıkapsamıııda,yülenıcifiıı-ıaolanDimes.PlnarıŞorlaklıği(AIİ
$da A.ş _ Balkan Stıı LrA,ş,)
A.Ş_
l,.{eysu cro, ,q §._ oğıız Gıda
^},.,
okııllara süt teslimatına baştayacak
urilıınden ııiııaren
Teknik Şannanıe ge regı iı.oi.zoı6
bi gilendırilmcs i çin
.ıri'iiıiçrrı.uı *i,a*ıolıerini n ko nu i le ılg l i
yükjcniciler:
i
1
ı
;
Gereğini arz edçrım,
oenelMiidür
*CI-r;-no*ımrıı$ıtiiğü
2
.
--Bi tE,-:CTOS
l{AYOEM l}ıkjşchir Yo]u 9, K
İsa io z; Faı: 103 t 2\258 ?4 20
İ,İ
,on"no-*
:
h\$
g
Arahk 2015
",r.ıf,l-
_
E,R Zır, Yük, M uhc nd
ıs ı
Lırim.got.ır
16İ-,a
lgllB
VJ^VE
0^ -l]N]c )l liJliV^,\VH
BLP L1Çaa
|tv
1i:90 aIai/aa/la
Download

EKLER : - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü