T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
.年子;−、
IleeMilliEgitimMudurl堕u
「「÷黒目∵脚誓
鉦総統競競続編
勇士も−)も‡薮高
12.01.2016
Sayl:20625861−821・05−E・377888
Konu:BurslulukSlnaV主zni
………………………………………MUDURLUGUNE
Ilg朝M冊E垂直mMud蘭画nunll・01・2016tarihve35096851−821・05−E・311668saylllyaZISl・
IlglyaZlekindeallnan,BakanllglmlZYenilikveEgitimTeknolqjileriGenelMtidtirl噂ulntin
O7/01/2016tarihlive88013337−821.05−E.212067SaylllyaZISlgeregi,AnadoluKⅢttir−BirDernegi
BaSkanllgrnln,TtirkiyegeneliResmi/Ozelttimilkokul(2,3・Ve4・Slnlf),OrtaOkul(5,6・Ve7・Slnlf),
1ise vedengi okul(9日0・Vell・Slnlf)6grencileriney6nelik’’BurslulukSlnaVll’yapllmasl
istegineiliSkinyazIVeekleriMudurltlgumtizwebsayfaslndanduyurulmustur・
Bilgileriniziveilgilietkinliginokulunuz/kurumunuz Ogretmen/Ogrencilerine duyurulmaslnl
ricaederim.
MehmetCEYLAN
IlCeMilliEgitimMtidtirV
EKLER
巾lgiYazveekleri(14sayfa)
NOT:Mud間鴨nmnzWebsayfaslndanindirilecektir・
DAGITIM
−Mudtir坤umtizebagllT廿mResmi/Ozelilkoku,Ortaokul
veLiseveDengiOkulMtidtirluklerine・
−Mudtirl嘩umuzWebsayfaslna・
20625861BllgilSlemveEgitimTek・iubeMd・
79038795−1darlBirimKimllkKodu
Buevrakln50705ayIIIkanungeregince
SEF− E・OZTURK
AdllyeMahAdllyeCadHukumetKonag103400DlnarKurumKodul15605
TelO2723536020(1204)Faks.02723534577
叩OSta dlna的3@mebgov血
Buevrakguveni−elektronlkimZalleimZalanm函r
と1miaileimzatandigltaSdikolunur
LL../..9.互01..4
Download

ilgi yazı için tıklayınız - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü