AKDENiZ KAYMAKAMLICI
ilge Milli Efiitim Miidiirtii$i
07.01,.2016
Sayt 269621 485-903.02-8.2067 82
Konu: 2016 OcakAyr iligi ve iller Arasr
'i,,i
Mazerete Ba[h Yer Deligtirme Duyurusu.
.l
Milli Efitim Bakanhfr insan Kaynaklan
Genel Miidiirlti$.intin ftr ://ikgm.meb.gov.tr/
hk. can etvenliAi
ipternet adresinde yayrnlanan "2016 Ocak a
rme
duyurusu" ekte
baElt
ver
mazeretleri ve engellilik durumu ile diEer nedenlere
gonderilmigtir.
.
ve yoneticilere teblif edilerek, bagvurulann aqr
bagvuru yapan o[retmen
onaylanmasr-reddedilmesi,
de[erlendirilerek
belgelerinin Mtidtirliiftimiize ivedilikle gonderilmesini rica ederim.
ttim o[retmen
doErultusunda
n basvuru formu
ve
A dem
itge
YU
li
Egi
rii
DaErtrm:
1-Ttirn Okul ve Kurum Mi.idtirltiklerine
Bu evrak gUvenli elel<tronik imza ile imzalanmrpttr http://evraksorgu meb.gov.tr adresinden6e86
-6R6-36a
1-8038 kodu rle teyit edilebilir
Download

ilge Milli Efiitim Miidiirtii$i