PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
I. YARIYIL (GÜZ)
ZORUNLU DERSLER
Dersin
Kodu
Aİ101
Dersin Adı
Atatürk İlke ve
İnkılapları Tarihi-I
TD101
Türk Dili 1
YD101
Yabancı Dil-I
MAT183
Temel Matematik I
PZL103
Ekonomi
PZL105
İletişim
PZL107
İşletme Yönetimi 1
SEÇMELİ DERSLER
Araştırma Yöntem
PZL109
ve Teknikleri
Ders İçeriği
Türk İnkılap Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş
süreci
Dil nedir? Dilin birey ve millet için önemi, yeryüzündeki
dillerin sınıflandırılıp Türkçenin bu diller arasındaki
yerini belirleme, Türkçenin tarihi gelişimi ve Türkçenin
ses ve şekil yapısının incelenmesi.
Eylemler, soru kelimeleri, ülkeler, uluslar, diller, ünlü
insanlar hakkında konuşma, kendin hakkında bilgi
verme, çoğul isimler, sıfatlar, düzensiz fiilller, ailen
hakkında konuşma, renkler, there is/are, farklı
zamanlarda konuşma, yönlendirme yapabilme, can/can’t,
yetenekler hakkında konuşabilme.
Sayılar, Kümeler,Doğal sayılar, Eşitsizlikler,Denklemler.
Ekonomiye giriş, ekonomik düşünceler, ekonomi
biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilgisi, Ekonomik
sistemler, ekonomik büyüme, Fiyat mekanizmasının
işleyişi, arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimleri,
Üretim , üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat,
emek, sermaye, İşgücü ve işsizlik sorunları, uluslar arası
iş gücü akımları, Bankalar ve para, enflasyon, deflasyon
ve devalüasyon, Yabancı sermaye, çok uluslu şirketler,
Ticaret borsaları konularında bilgi verilmektedir.
Sözlü iletişim kurmak, yazılı iletişim kurmak, sözsüz
iletişim kurmak, biçimsel olan (formel) iletişim kurmak,
biçimsel olmayan (informel) iletişim kurmak, örgüt dışı
iletişim kurmak
Mikroekonomik Verileri Takip Etmek Makroekonomik
Göstergeleri Analiz Etmek Pazardaki Boşlukları Tespit
Etmek Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun
Olanını Seçmek Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek
İşletmenin Çevresini Tanımak Talep Analizi ve Tahmini
Yapmak İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin
Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını
Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş
yerinin Kapasitesini Belirlemek Toplam Yatırım
Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Tahmini
Gelir-Gider Hesabını Yapmak Tahmini Gelir-Gider
Hesabını Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak İş yeri
ve Üretim Planı Yapmak Yatırımın Kurulum İşlemlerini
Yürütmek Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak
Araştırma konularını seçme, Kaynak araştırması yapma,
sonuçları değerlendirme, sunum yapma
T
U
K AKTS
2
0
2
2
2
0
2
2
-
-
-
2
2
0
2
4
3
0
3
5
2
0
2
5
3
0
3
4
3
0
3
3
ENF105
Temel Bilgi
Teknolojileri
Bilgisayar teknolojisindeki gelişime paralel olarak
bilgisayar donanımı ile ilgili bilgiler, DOS ve WINDOWS
işletim sistemleri, virus programlarının kullanımı ile
internet teknolojisi hakkında bilgiler verilmektedir.
3
0
3
4
T
U
K AKTS
2
0
2
2
2
0
2
2
-
-
-
2
4
2
5
12
4
0
4
6
2
0
2
2
2
0
2
2
T
U
K AKTS
4
0
4
4
2
0
2
7
2
0
2
4
II. YARIYIL (BAHAR)
ZORUNLU DERSLER
Dersin
Kodu
Aİ102
TD102
YD102
PZL102
PZL104
PZL108
PZL112
Dersin Adı
Ders İçeriği
Atatürk İlke ve İnkılapları Cumhuriyet ve Demokrasi kavramları,
Tarihi-II
Cumhuriyet Dönemi iç ve dış politika, Siyasal ve
Sosyal alanda yapılan İnkılâplar
Türk Dili 2
Sözlü ve yazılı anlatım türleri ve özellikleri, bu
türlere dair örneklerin sınıfta değerlendirilmesi,
anlatım bozuklukları ve Türkçenin cümle yapısı
Yabancı Dil 2
İyelik sıfatları, düzensiz çoğul, şimdiki zaman,
gelecek zaman, geniş zaman fiilleri
Satış Yönetimi
Satış yönetimi hakkındaki bilgi eksikliklerini
gidermek ve yeni bilgiler vermek.
Pazarlama İlkeleri
Pazarlama temel kavramları, ürün, fiyat, yer ve
tutundurma faaliyetleri.
SEÇMELİ DERSLER
Markanın tanınmasını ve duyurulmasını sağlamak
Marka konumlandırma ile satış strateji ve
uygulamalarını uyumlaştırmak Marka stratejilerini
Marka Yönetimi
takip etmek ve buna uyumlu davranmak.
Rakiplerin marka stratejilerini takip ederek
markayı yeniden yapılandırmak.
Global pazarlama araştırması, Global bilgi sistemi,
Global Pazarlama
Global pazarlama bölümlemesi, Global pazarlama
planlaması, Global ürün politikaları
III. YARIYIL (GÜZ)
ZORUNLU DERSLER
Dersin
Kodu
PZL201
Dersin Adı
Pazarlama İletişim
Teknikleri
PZL203 Satış Saha Planlaması
PZL205
Müşteri İlişkileri
Yönetimi
Ders İçeriği
Pazarlama iletişiminin tanımı, Yazılı medyada reklam,
Halkla ilişkiler,
Doğrudan pazarlama ve veri tabanlı pazarlama,
Pazarlama iletişiminin geleceği
Pazarlama bütününün bir parçası olarak, pazarlama
işini icra edeceği tüm ortam ve süreçleri nasıl
planlayacağının öğrenilmesi.
Değişen müşteri profili ve müşteri ilişki seviyeleri,
Müşteri ilişkilerinin sağlaması gereken faydalar,
Müşteri ilişkilerini etkileyen unsurlar, CRM'e başlangıç
adımları, Başarılı bir CRM projesinin taşıması gereken
özellikler
PZL207
Pazarlama
Araştırması
PZL209 Pazarlama Mevzuatı
PZL211 Elektronik Pazarlama
Pazarlama Araştırmasının Pazarlama Yönetimindeki
Yeri, Kapsamı, Araştırma Türleri ve Pazarlama
Araştırması
Süreci,
Araştırma
Probleminin
Tanımlanması
Pazarlamayla ilgili mevzuatı tanımlamak, yaptırımlar,
pazarlamacının sorumlulukları, etik kurallar, sözleşme
ve sözleşme türleri, tüketicinin korunması ile ilgili
kanun ve yönetmeliklerin açıklanması ve sorunların
çözümündeki yargı sisteminin öğrenilmesi
Yeni ekonomi, internet ve temel kavramlar, Yeni
ekonomide pazarlamanın yeri, önemi ve geleceği, Eürün, E-fiyat, E-dağıtım, E-tanıtım
3
0
3
3
2
0
2
2
2
0
2
2
3
0
3
3
2
2
3
3
T
U
K AKTS
0
2
1
6
4
0
4
9
3
0
3
7
2
2
3
3
2
2
3
3
SEÇMELİ DERSLER
PZL213 Tüketici Davranışları
PZL215 Genel Muhasebe
Tüketici bilincine ilişkin temel kavramlar. Ekonominin
işleyişi ve piyasa ekonomisinde tüketicinin yeri.
Pazarlamada tüketici davranışlarının yeri ve önemi.
Muhasebenin tanımı ve temel kavramları, Tekdüzen
Muhasebe Kayıt Sistemi,Varlık Hesapları,Kaynak
hesaplarının işleyişleri.
IV. YARIYIL (BAHAR)
ZORUNLU DERSLER
Dersin
Dersin Adı
Kodu
PZL200 Staj
Ders İçeriği
Staj ile ilgili temel bilgilerin verilmesi.
Satış Temsilcisi Kavramı, Satış Temsilcisinin Mesleki
Gelişim Süreci, Satış Temsilcisi Eğitim Programları, Satış
Temsilcisinin Mesleği ile ilgili yayınlar, Satış süreci ve bu
PZL202 Satış Gücü Eğitimi
süreçte kullanılan paket programların analizi ve seçimi,
stres ve zamanın yönetimi Performans kriterlerinin
belirlenip
ölçülmesi,
Satış
elemanlarının
motivasyonunun sağlanması, Kişisel Satış ve Ahlâk,
Perakende işletmeleri tanımak, özelliklerini bilmek,
sınıflandırmak, işetmelerde mağaza düzeni, ürün
PZL204 Perakende Yönetimi
çeşitlendirmesi, müşteri yaklaşımları, müşteri itirazları,
fiyat söyleme ve belirleme konuları verilir.
SEÇMELİ DERSLER
Bilgisayarlı
Paket program ile bilgisayarlı ön muhasebe kayıtlarının
PZL210 Muhasebe ve
tutulması ve raporlanması
Uygulamaları
Reklâmcılığın tanımı ve tarihsel gelişimi, Pazarlama ve
markalaşma açısından reklâmcılığın önemi, Reklâm
PZL212 Reklamcılık
ortamlar,
Reklâm
etki
modelleri,
Reklâm
kampanyalarının biçimlendirilmesi
Download

PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI