T.C. MUS VALiLiGi 11 Milli Egitim Miidfirliigu 15.01.2016
Sayl : 73383103-821.05-E.532242
Konu : Geometri Bilgi Yan~maSI
............................ KAYMAKAMLIGINA
( iIye Milli Egitim MUdiirliigU )
............................MUDURLUGDNE Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MiidfirlUgiinUn,
383168 saYlh yazlsl ekte gonderilmi~tir. ilgi yazl geregi istanbul
faaliyet gosteren Kadlkoy Erkek Anadolu imam Hatip Lisesi
ogrencilerine yonelik " Geometri Bilgi Y an~maSl II diizenlemesi
yapllmasl hususunda;
12.01.2016 tarih ve
iii Kadlkoy il yesinde
Miidiirliigiiniin okul
ile ilgili duyurulann
Bilgi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN Vali a. Milli Egitim Mtidiirii EKi:
ilgi Yazl
DAGITIM:
i1s:e Kaymakamhklan
Tiim Lise ve Dengi okul MUd.
Bu evrak gUvenli elektronik irnza ile irnzalanml~tlr. http;llevraksorgu.rneb.gov.tr adresinden 67eO-e392-3a8a-bcc3-eb80 kodu ile teyit edilebilir.
T.C. MiLLi EGiTiM BAKANl.IGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MiidiirUigii 12.01.2016
SaYI : 88013337-821.05-E.383168
Konu: Geometri Bilgi Y ar1~maSl
............. "~lI-l(}~
(it Milli Egitim Mudurlugu)
ilgi:
Din Ogretimi Genel MudiirlUgu'ntin 08.01.2016 tarihli ve E.247737 saydl yazlSl.
istanbul ili KadIkoy ilc;esinde faaliyet gosteren Kadlkoy Erkek Anadolu imam Hatip
Usesi MUdiirlUgu'nun, Tiirkiye geneli resmi/ozel tUm lise ve dengi okul ogrencilerine yonelik
"Geometri Bilgi YarI~maSl" dtizenlenmesi talebine i1i~kin ilgi yazl ve ekleri incelenmi~tir.
Soz konusu etkinligin; Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu
ile Tiirk Milli Egitiminin genel amac;Iarma uygun olarak, ilgili yasal dtizeniemelerde
belirtilen ilke, esas ve amac;Iara aykmlIk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okuI,
illilc;e milli egitim mudiirliikleri tarafmdan gerc;ekle~tirilmek uzere, derslerin aksatIlmamasl
kaydlyla, gonUllUlUk esasma gore yapllmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
M. Hakan BDcDK
Bakan a.
Genel Mudiir ".
Ek : ilgi yazl ve ekleri (7 sayfa) Not: Etkinlik detaylanna YEGiTEK'e ait ru;;agtdaki adres llzerinden ulru;;abilecektir. http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-ve-etkinlik-duyurularilkategoril18 DA(}ITIM: Geregi:
BPlam
~'-'ltj,.J.~-..\. \.s.<;"'>A..
Hl,-\~~L
Teknikokullar - 06500 YenimahallelANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi: Orta Ogretim Genel Mudurlugu Din Ogretimi Genel MudiirlugU
Mesleki ve Teknik Ogretim Genel MudiirlUgu
Ozel Ogretim Kurumlan Genel MudiirlUgii
Ozel Egitim ve Rehberlik Hiz. Genel MiidiirlUgu
Kadlkoy Erkek Anadolu imam Hatip Usesi
YEGiTEK bilgi iyin; Yru;;ar SARiN (Uzm. Ogrt.)
Tel ; (0 312) 2969440
Faks : (0 312)223 8736
Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden47ad-cc3f-3529-b 1O&-d&57 kodu ile teyit edilebilir.
MaLfnot'ffM, BAKANUGf
n\ntliret(mi~en~i Miidfitlilgi,t
08.01.2'016 '. ;Y;eJN'bJ:,({\lE:aG1TIMTElttNQt{)JILErurGBNBLMtlDUm1UG~
;' _
:Js.~t;ml
'V""
'_"
___ ;-_
,
_
_
._
'"
_
.
- _
",
-
,"
----
- - - :
Milll~gltim~&i.irtugUnl$n011(II/1Ul~
A32fS:s.:4sayli ~m. . . '
-
__
.,
_0
'"
_
-
"._
tarillii ve ~644!413,.;82L05-E.
.
itsta#mtlfli 'J(a(bf<oy 'n~~i75Ufr2
KnQ~ ~adlkoyErkek Anadolu itnron Ratip
Lise$I;:Mudiltluif.\nee, 20.15-201fi~gititn*etill1.Y!llTUtki'ye g~linde bulunm restni-ozel
. .
.
le:yonelik f'G~omebi: ~lgi 'Y~ft~a:$1IJdn~wet11~
.tmll,mr;.
., 'SijZ' .mnusu .yan)ma . ···eWl
lni1gt~~ff~ize;~'~"/' .' ..~.. . .
.
i~gine
.
' o l u p f ·gereglm
...>
.
NazifYILMAZ
Genel Mi.idur
B'K:ftgi yael ve ekten{6Sayfa}
#'
'.
~KrunpijsiifBlok B~lwlerf~
:Blektromk A~ www.meb.goV.tf
A)\rIDtthhi!gi!9jn: z,oEZ£m ~ef
Tel.: Ai) :U2) 4.13 3S 41
.
Irl.~ '.. ~. l._,i'tt . "'. : 'mk.,m· '."'.:'1
.\~,,~ .~ i}1'"~'Im"",,JiI~~, .i/.Ji ... :i,.i<IA
•
..
,-.
_.
_,_
,
___
_
J
~tll;lI11~ JA8UO!llHUlIDJl1utb}J:'lfP~3 I.WSIDt ~uijQ!.'Ii ~J~n l)1t mu~lllJA 'Zn,~,(j~·'JiaJl~lll~IWi$m\I~1l1~·
l$W~~ii. ~~ruIS~~. J~i'Q~1.·~·1~!lgSGJ;!~ptfn~~~1l"APf.ttl.tWUil~UJ!f~9~mi~,~~!lC:~~19~
.-. .
-,
..
:,
-
j
i
. j
-
.-
,-
-
-
-
•
".
~,
.!
,
1;z
":~,">,
,,
"'#;'~"~"
T~(!.'
1
.
-,' .... ,."."':,~.,".,.
~,.
~O~~YMtU(AMLIGt
Up Mint'i61il1M.ii4iItligii
;'s~Y1: :3:7178S72A~~t05':E.13390244 28112/201 5 .K.ohu:Tur~iy~ ;tiselefi'ir~$l Geometri BUgi Ya'npma,Sl, "'
lSTAfiffiUL VALhlUIN.s
UMil1'i Egttim MutlU:rlugu
.(tiin OgretiniiBOl;u.mu)
itg1,' ','a)' 'P.'A'~2~~,
""';' ; tinlKImllIl
' l'at1.
: gQSy
" 'al v. e.~"
«~lmrcil
!y~. 'l\i1t;l.4~e"
'~, ~ Efldnlik1e
'" ,', ",' ' ,.r Y'"O'Uetfeiifi.i,;
lli
b
,
.b)~4~ot~t:k~*~olu:imam Hatip Lis~iMudurliigii~iin 241127:2015 tliclb: ve.'973
s~lh ¥aZ1~l,' '. '
. 'IIQemiz Kadlld.'ly Eikek Anadobl Imam: Hatip Uses! .MilctiklugUnQe" 2015-2016
e;gitim' ogrelfm ytII Tfukiye genelinde hultinan' resrni-ozel Ortaogretim (Lise) 3:grencilerine
y~~elik"GeQ):rietri BiifV Yat1~maslll dfizenIeme fstegiilgi(b) yazl jle,t~lep ediImektedir.
.
S6z kOh'QSl1 kl1rum:unbutaitebi K.aym<i'katrihguTI1Zcauygilh goriitmekredir
llilgil~tini:zi 'veglitejni .,~ eaerim.
Birol KURUBAL
Kaymakam
RId!
¢'~
I-Olml Mtl~~Yau Qrlt( ts,ayfa}
2-~arthame {'Jsnyftty··
. .
.' .aaoonye:¢!ld,~ltest.!lmi:,Sk;N6;1i54ttO;Kn!ltko.~,. 4yt~t~llBllgi :r~; .l'turay biK'J'M
Tel:0216 3402542 Faks:021~4SlJ63pQ .e-l'0s~: kaQ:[email protected]¢b;gov;tr ,http://www,kadikoy-meb.gov.tr
'; i , i
.j "4
~
l:
.<., . ", ", ,1"
,.~t
a"'~"M~jgfNIJ.;.;Et;.u~~~L.U
-,­
Y"
"
i
."~'
1
'l24NiSan~o1/el;~ai,.gaat 1.3,05
i
l'
.
·4.. YARI*NfN",I8AL TARjHi~ .
'~:.¥'4._IN'A.~~.
•
.,•
~
•
a~ V:Alli$lftA;JllfiU4r:A;lfL.:;JAlirL~I(RI~:
()111r$mllJ)Jrg'~Il; tlir ranbettlgfetm:en $ofumlulugunda okuJu
c:;;irO.afSl
:grtirtvatf$mat~ailnma~lmr.
u(1;f!In.u:t'6Un)~ [}ufunan
ol{fll:faf!~tttJZ itnnai[ama {pit
7;.:VAR'tQ:,'MANf.I~ER1Ii
Y •. ,
' '. .'ff '" ,,',' .J'
VEJ)lK.t~T'IWIL\iCliatltfSIl$lAA:
•
~'C;UHtUA"'J
ogtencilerin,
nnrJ;Mlni belges; ve a,yrrca fotografh
l'aemdamalyanlanntfa 'bulundufmatana&rekmeMadit. Ak$:4 hedde
ogrenciterim~ (UI"Il:::ruA aIU!lffllaYB(OOfmf:
-Katdfmmgruplar,.,24 'Nisan
tMil1u:u::te
Li~J fnde60$Qtt:l~n
',~.deootttJIe Sdnumla
!E~k Al1adolu Imam
Hatip
tab'tutu!acakt:u"; Yapllacak
Download

Duyuru İçin Tıklayınız