NESİBE AYDIN OKULLARI ve DERSHANESİNİN
2014 – MEB II. TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(1. OTURUM)
1. TÜRKÇE SORULARI
• Sınav Sorularının Konu Dağılımı
KONULAR
SORU
KONULAR
SAYILARI
SORU
SAYILARI
Sözcükte ve
Söz Öbeklerinde Anlam
4
Cümlede Anlam
4
Cümle Türleri
1
Paragrafta Anlam
7
Noktalama İşaretleri
1
Fiilimsi (Eylemsi)
1
Yazı Türleri
1
Cümlenin Ögeleri
TOPLAM
1
20
Genel olarak 1. TEOG sınavında tüm konulardan soru olmasına rağmen, 2. TEOG sınavında eylemde çatı ve yazım kuralları konularından soru çıkmamıştır. 1. TEOG sınavında paragrafda anlam
soruları daha uzun ve seçici iken 2. TEOG sınavından bu kategorideki soruların daha kısa ve anlaşılır
olduğu ve çelişkili seçenekler olmadığı gözlenmiştir
Soruların konu dağılımında beklenmedik bir durum söz konusu olmamıştır. Nesibe Aydın Eğitim
Kurumları Türkçe Zümresi de sene boyunca TEOG denemelerini bu dağılıma bağlı kalarak hazırlamıştır. TEOG sınavında çıkan Türkçe sorularının yüzde 90’ının öğrencilerimize verilen dokümanlar ve
yaptığımız denemelerle örtüştüğü görülmüştür. 2. TEOG sınavında 2 sorunun kolay, 13 sorunun orta,
5 sorunun ise zor düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Türkçe Zümresinin
oluşturduğu TEOG denemeleri de yaklaşık bu oranlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Sonuç olarak 2014 TEOG bize göstermiştir ki MEB “okuma – anlama – yorumlama” sorularına
ağırlık vermiş ve seçici soruları bu kazanımlara yönelik sormuştur.
2. MATEMATİK SORULARI
• Sınav Sorularının Konu Dağılımı
SORU
SAYILARI
KONULAR
SORU
SAYILARI
Üslü Sayılar
1
Üçgende Açı – Kenar Bağıntısı
2
Köklü Sayılar
1
Özel Sayı Örüntüleri
1
Dönüşüm Geometrisi
1
Çarpanlara Ayırma
2
Olasılık
1
Denklemler
2
Kombinasyon
1
Trigonometri
1
Üçgende Yardımcı Elemanlar
1
Eğim ve Doğru Denklemleri
2
Pisagor Bağıntısı
1
Prizmalar
2
Benzerlik
1
TOPLAM
20
KONULAR
-1-
I. TEOG sınavına göre, Matematik Sorularının daha seçiçi ve biraz daha zor olduğu gözlemlenmiştir. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları olarak gerek okulumuz gerekse dershanemiz olarak bütün
sorulara tam olarak hazır olduğumuz görülmüştür. Sorulara tek tek bakıldığında 7 tane seçici soru
olup, bu soruların içinde ise zor diyebileceğimiz 3 tane soru vardır. Diğer 13 soru ise, daha çok kavrama, uygulama seviyesinde olup basit olarak nitelendirilebilir.
20 Sorunun tamamının benzerleri Nesibe Aydın Eğitim Kurumları yayınlarında bulunmaktadır.
Öğrencilerin en zor olarak nitelendirdiği 3 sorununda bire bir benzerleri sınavlarımızda sorulmuştur.
3. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
• Sınav sorularının konu dağılımı:
KONULAR
SORU
SAYILARI
KONULAR
SORU
SAYILARI
Kaza ve Kader
3
Kur’an’da Akıl ve Bilgi
4
Hz. Muhammed
5
Kur’an ve Ahlak
4
Zekat-Hac-Kurban
2
Dünya Dinleri ve Evrensel
Öğütler
2
TOPLAM
20
1. TEOG sınavına göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavlarının daha kolay olduğu ve eleyici /
zorlayıcı soruların iki üç tane olduğu gözlenmiştir.
Sınavda müfredat dışı veya teknik hatalı soru ve dershanemizde / okulumuzda konu edilmemiş
bir soru içeriği bulunmamaktadır.
Deneme sınavlarımız tarandığında TEOG sınavında birebir aynı 6 soru (3, 4, 5, 11, 17, 19, 20)
olduğu ve diğer soruların da benzer içerikte olduğu görülecektir.
-2-
NESİBE AYDIN OKULLARI ve DERSHANESİNİN
2014 – MEB II. TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(2. OTURUM)
4. FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI
• Sınav Sorularının Konu Dağılımı
KONULAR
SORU
KONULAR
SAYILARI
SORU
SAYILARI
Besin Zincirinde Enerji Akışı
5
Elementlerin Sınıflandırılması
1
Isı Sıcaklık
2
Kimyasal Bağlar
1
Enerji Dönüşümü ve Öz ısı
1
Asitler-Bazlar
1
Erime-Donma ve Buharlaşma Yoğuşma Isısı
3
Su Arıtımı
1
Isınma - Soğuma Eğrileri
1
Basınç
1
Sesin Özellikleri
1
Mitoz Bölünme (eşeysiz üreme)
1
Ses Bir Enerji Türüdür
1
TOPLAM
20
2.TEOG sınavını 1. TEOG sınavı ile kıyasladığımızda soruların daha net, anlaşılır, kazanımlara
uygun olduğu görülmüştür. Seçeneklerin ilk sınavdaki kadar çeldirici, kafa karıştırıcı olmadığı saptanmıştır. 1. ünitenin (Hücre Bölünmesi ve Kalıtım) anlaşılması zor ve çelişkili bir ünite olmasına
rağmen bu üniteden sadece 1 soru olması buna işaret etmektedir.
Soruların zorluk düzeyleri değerlendirildiğinde ise; 8 adet kolay, 7 adet orta, 5 adet zor sayılabilecek soru vardır.
Bu sınav, okuduğunu anlamaya dayalı ve dikkat gerektiren soruların yanısıra 1. TEOG sınavında olduğu gibi deneysel içerikli sorulardan oluşmuştur.
Tahmin edilidiği gibi son ünitelerin ağırlıklı olduğu bir sınavdır.
-3-
5. SOSYAL BİLGİLER SORULARI
• Sınav Sorularının Konu Dağılımı
SORU
SAYILARI
KONULAR
SORU
SAYILARI
Bir Kahraman Doğuyor
3
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
4
Milli Uyanış; Yurdumuzun
İşgaline Tepkiler
3
Atatürkçülük
5
Ya İstiklal Ya Ölüm
5
KONULAR
TOPLAM
20
1. TEOG sınavında olduğu gibi, 2. sınavda da İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük soruları müfredata
uygun olup, kazanım dışı herhangi bir soru sorulmamıştır. Sınav sorularının yayınlanan çalışma
takvimi kazanım tablosu ile paralellik gösterdiği görülmektedir.
Sınav soruları ayrıntılı olarak incelendiğinde, geçmiş yıllarda uygulanan SBS sınav formatıyla ve
Kurumumuzda uygulanan deneme sınavları ve öğrencilerimize verilen dökümanlarla büyük oranda
örtüştüğü görülmüştür.
Soruların zorluk düzeyleri değerlendirildiğinde ise; 7 sorunun kolay, 11 sorunun orta, 2 sorunun
da zor düzeyde olduğu anlaşılmıştır. 1. TEOG sınavı daha fazla kolay sorular içermekte iken 2.
TEOG sınavı ise bilgileriyle yorum gücünü birleştirebilen öğrenciler için oldukça basit bir sınav olmuştur.
Gerçekleştirilen 2. TEOG sınavı ile ilgili zümremiz tarafından yapılan en önemli eleştiri sınavın
yeterince kapsam geçerliliği taşımamasıdır. Örneğin, yıllık planda daha fazla saate karşılık gelmesi
nedeniyle özenle anlatılan “Kongre ve Genelgeler” konusundan hiç soru sorulmaması, bunun yerine
MEB kitabında sadece bir sayfada adı geçen “Kurtuluş Savaşı’nda Sanat Eserlerimiz” konusundan
soru sorulması bizleri şaşırtmıştır. Ayrıca, “Milli Güç Unsurları” konusu ile ilgili sorulan sorunun yoruma çok açık olması ve yanıtının net olmaması gerek kurum içi gerek kurum dışı tüm öğrenci ve
öğretmenlerde sıkıntı yaratmıştır.
6. İNGİLİZCE
• Sınav sorularının konu dağılımı:
KONULAR
SORU
SAYILARI
KONULAR
SORU
SAYILARI
Diyalog
10
Paragraf
7
Kelime
2
Sıralama
1
TOPLAM
20
1. TEOG’da olduğu gibi, 2. TEOG sınavında da diyalog ağırlıklı sorular sorulmuştur.
Belirleyici 3 soru olup bir tanesi tamamen kelime bilgisine dayalı bir sorudur.
Sıralama soruları, diyalog soruları ve kelime soruları Kurumumuzda uyguladığımız sınavlarımızla büyük bir benzerlik göstermiş olup öğrencilerimizin başarılı şekilde İngilizce bölümünü tamamlamalarına yardımcı olmuştur.
-4-
Download

1. OTURUM - nesibe aydın okulları