T.C. MUS VALtLtGi iI Milli Egitim Miidiirliigii SaYl : 32026198-1 00-E.316642
Konu : Erken <;ocukluk Egitimi Kongresi
11.01.2016
............................................ KA YMAKAMLIGINA
ilf;e Milli Egitim Miidiir]iigii
..
••
•• ;<. ..
.................................................... MUDURLUuUNE Ilgi: MEB Temel Egitim Genel Miidiirliigii'niin 06/01/2016 tarih ve 140994 saytlt yazlSl.
tlgi saytll yazt dogrultusunda, 18-20 Mart 2016 tarihlerinde istanbul Hali~ Kongre
Merkezinde Genel Miidiirliigiimiiziin de destek verdigi "Uluslararasl Erken <;ocukluk Egitimi
Kongresi" diizenlenecegi belirtilmektedir. Soz konusu yazl ekte gonderilmi~ olup, katllmak
isteyenlerin ekli adrese miiracaat etmeleri hususunda;
Bilgilerinize rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim Miidiirii
Ekler: 1-Y azl (1 Sayfa) Daglttm: il~e Kaymakamhklanna Biinyesinde Okul Oncesi Egitim Kurumu Bulunan Tiim Okul Kurum Miid. Bu evrnk: giivenli elektronik irnza He irnzalanml~r. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden1596-fe72-3200-a6b3-df24 kodu ile teyit edilebilir,
T.C. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Temel Egitim Genel MtidtirlUgti SaYl :28219185-100-E.140994
Konu : Erken <;ocukluk Egitimi Kongresi
06.01.2016
.................................vALiLiGiNE
(it Milli Egitim Mtidtirltigti)
itgi : istanbul Gontillti Egitimciler Demeginin 29/12/2015 tarihli ve 12788134 saYlh
yazlSl.
ilgi yazlda, 18-20 Mart 2016 tarihlerinde istanbul Hali~ Kongre Merkezinde Genel
MtidtirltigtimtizUn de destek verdigi "Uluslararasl Erken <;ocukluk Egitimi Kongresi"
dtizenlenecegi belirtilmi~tir.
http://www.erkencocuklukkongresi.org/ internet adresinde aynntlh bilgileri yer alan
soz konusu kongre duyurusunun, bUnyesinde okul oncesi egitim kurumu buJunan tUm okul ve
kurumlara duyurulmasl hususunda;
Geregini rica ederim.
Funda KOCABIYIK
Bakan a.
Genel Mtidtir
DAGITIM:
-B Plant
Atatilrk Blv. 06648 Klzday/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
Faks: (0312)4177108
Aynntlh bilgi ifi:in: Burell ERTUGRUL M.E.Uzm.Yrd.
Tel: (0312) 413 13 39
Bu evrak giivenli elektronik irnza He irnzalanrnl§ttr, http://evraksorgu,rneb,gov,tr adresinden918a-7bca-3d2c-b515-e19c kodu ile teyit edilebilir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız