T.e.
il
HATAY VALiLiGi Milli Egitim Miidiirliigii 12.01.2016 Say. : 73943645/903.02/378348
Konu: 201512 Engelli Personel Atama i nhasl .......................... KA YMAKAMLIGINA
(ilc;:e Milli Egitim Mildilrlilgil)
Milli Egitim Bakanhgl insan Kaynaklan Genel Mildilrlilgilniln 21112/2015 tarih ve 13117855 yazlsl ile 201512 Engelli Personel Atamalan kapsammda ilimize yerle~tirilenler ile yine Bakanhglmlzm 28/04/2015 tarih ve 4475420 sayIll Makam onaYl ile farkh i1e atananlardan goreve ilimizde ba~lamak isteyen toplam 23 hizmetli adaymm atama i~lemi Valilik Makammm 12/01/2016 tarih ve 360573 sayIll onaYl ile yapIlml~ olup onay ornegi ekte gonderilmi~tir. Bilgilerinizi ve adl gec;:en hizmetlilerin goreve ba~lama tarihinin ivedililikle mildilrlilgilmilze bildirilmesini rica ederim. Kemal KARAHAN
Vali a.
il Milli Egitim Mildilr V.
EK: Onay 6rnegi (I Adet)
Liste (I Adet) DagltIm Altmozil, Antakya, Defne, Dortyol iskenderun, Kmkhan, Kumlu ve Reyhanh Kaymakamhklanna (ilc;:e Milli Egitim Mildilrlilgil) il Milli Egitim MUdUrlUgU AntakyalHA TAY
Tlf.
: 0 326 - 22768 68
Elektronik Ag : hatay.meb.gov.tr - www.hataymeb.gov.tr
insan Kaynaklan Hiz. BI. Dahili Tel: 1078 Faks : 0 326 - 227 6969 e-posta: hataymemri?Jmeb.gov.tr BlI cvrak g(ivcnli clektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgll.meb.gov.tr adresinden5c7f-ae2a-3478-88a9-582e kodu ile leyit edilebilir.
MAA~
EI\GEI.IU
h:
S.:'iO TC. NO
ADI
SOYAOI
OCRENIM m!RI'I\I\' l'NVANI
ORANI
OERU:E ATANOI(;I
KAORO
DERECESI /
IL(EADI
ATANOICI OKllLIKIfRllM ADI
I
12665278984 KENAN
ALBUSTANLI MESLEK L1SESi
HlzMETLI %51
12
12/3
iSKENDERLJN
iSKENDERlJN REHBERLIK VE ARASTIRMA MERKEZi
2
3
4
12994375224
15332181846
16829158358
21266012842
ARSLAN
DACiLlOCil.lJ
KOSE
iNCE
MESLEK L1sEsl
LIsE
LiSE
IMAM HATip L1sEsl
HiZMETLI
HIZMETLi
HIZMETLi
HIZMETLI
%40
%42
%62
%91
12
12
12
12
1213
13/3
13/3
12/3
KIRIKHAN
ALTINOZU
DEFNE
SKENDERlJN
23968425302 HOl.YA
27748786188 EYLEM
37624465366 ESRA
IrlRMi
KUTLlJ
GONEN(,"
LiSE
LisE
LISE
HIZMETLI ~~41
HIZMETLI %40
HizMETLi %76
12
12
12
13/3
13/3
13/3
ANTAKYA
ANTAKYA
DEFNE
50896000 I 10
5" 60005862
51469674226
64474048142
25597857660
29878705770
17369129884
49600043130
19049060302
11219095312
34411549210
29782726700
36571474018
46048181776
·OLAK
ASLAN
SAHIN
BOKE
1<'"El.lK
ALTUN
HEKiMOGUI
UNAL
OLMEl
KAPLAN
ERDEM
TURLJNC
BEYOGLU
MULTiCi
BEREKET
LisE
LIsE
LiSE
LISE
iLKOGRETiM
iLKOGRETiM
MESLEK L1SEsi
MESLEK L1sEsi
LiSE
LiSE
IMAM HATlp LlsESi
LISE
LISE
LiSE
MESLEK LiSESi
HiZMETLi
HiZMETLi
HIZMETl.l
HIZMETLI
HlzMETLi
niZMETLI
HIZMETLI
HtZMETLI
HiZMETLI
HlzMETLI
HIZMETLI
HIZMETLI
HiZMETLI
HiZMETLI
HlzMETLi
%44
%91
%45
%60
%45
%49
%60
%40
%40
%50
%47
%45
%40
%44
%40
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13/3
13/3
13/3
13/3
14/2
14/2
1213
12/2
13/3
13/3
1213
13/3
13/3
13/3
12/2
DORTYOL
DEFNE
iSKENDERUN
iSKENDERUN
DEFNE
ISKENDERUN
KUMLU
IDORTYOL
ISKENDERUN
IDORTYOL
DQRTYOL
DEFNE
ALTINOZU
REYHANLI
ISKENDERUN
HATAY KIRlI(HAN ANADOLU IMAM HATlp LiSESi
ALAKENT SEHIT BULENT BILGER iLKOKUl.U
YENI(AG ILKOKULU
ISKENDERUN DEMIR (ELIK ANADOLU USESi
YILDIZ SELAHATTIN MISTIKOGLlI MESLEK1 VE
TEKNIK ANADOLU L1SESI
ODABASI 75. Y1L ORTAOKliLU
TAVLA AHMET EDlp RENDE ORTAOKULU
GEVHER NESIBE MESLEK1 VE TEKNIK ANADOl.U
LlSESI
EKMECE SEHIT TlIRKMEN ILKOKlJUJ
BES TEMMUZ ILKOKULU
DENIZCILER GUBRETAS ORTAOKULlJ
FATIH SULTAN MEHMETORTAOKULU
ALPASLAN ORTAOKULU
BAT1 AYRANC11LKOKULU
NENEHATUN IMAM HATlp ORTAOKULU
KARAPELIT ADAKENT ATATURK ILKOKliLU
MESLEKI EGITIM MERKElI
L(E MILLI EG1TIM MUDURLUGU
MUSTAFA KEMAL AKBAY iLKOKULU
IL~E MILLI EGITIM M_OJ>URLUCi{L
REYHANLI iMAM HATIP ORTAOKULU
23 NI~I\NIl.KJ)~ULU__ . _ _ .
5
(,
7
8
I)
10
11
12
13
14
15
i6
17
18
"9
20
21
22
23
SEZER
METIN
MEHMET
HATiCE
OMER
AHMETERDEM
CELiL
ERKAN
SONGlll.
NURi
AHMET
ISlvEZAR
FATIH
KADRi
FEHiME HADiCE
AYHAN
KADiR
OMER
~lli<L HA(:! BAYRAM
Af,:lKLAMA
--­
2015/2 EKPSS Engelli Personel Atamasl sonucu ilimize yerle~tirilen engelli hizmetli1erin isim 1istesi Milli Egitim Bakanllgllnsan Kaynak1arr Genel Miidiirliigiiniin 21/12/2015 tarih ve 13117855 saylll yazlsl
ekinde gonderilmi~tir. Listede adl ge~en hizmetlilerin ve ba~ka ile atanml~ olup Bakanllgln 28/04/2015 tarih ve 4475420 saYl1i Makam OnaYI dogrultusunda iller arasl bir defaya mahsus atama hakkml
kullanarak ilimize diger iIIerden isimleri bildirilen hizmetlilerin de Bakanhgln ilgi yaZlSmda belirtilen kriterler geregi atamalarr yapllmak iizere teslim alman evraklar komisyonumuzca incelenmi~tir. Yapllan
incelemelerde atama yapllmak iizere evrak teslim eden adaylarm belgelerinin incelenmesi sonucu devlet memurluguna 657 saYl1i DMK ve diger ilgili mevzuat dogrultusunda atamalarrna engel te~kil edecek
herhangi bir hususa rastlantlmaml~tlr. Ada
istek ve adres bilgileri gozoniinde bulundurularak isimleri hizasmdaki okul/kurumlarda belirtilen derece ve kademede goreve ba~lamak iizere valilik
makammm onayma sunulmasl komis numuzca u un goriilmii~tiir. 07/01/2016
I/~~l
'olkan Giray KURKCO
~ube Miidiirii
..
...:--­
Download

HATAY V ALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii