T.C. MU$ VALiLiGi il Milli Egitim Mudiirlugu I
11. 1;.2016 i
SaYI : 73383103-774.01.01-E.311448 Konu : 2016 Hizmeti9i Egitim Faaliyet Planl
....................... KA YMAKAMLI GINA
( 11ge Milli Egitim Mudurlugu )
T'r"
•• )'; ••
........................MuDURLU\JUNE I
I
Bakanhglmlz Din
Ogretimi Genel
MudiirlugOnOn,08.01.201
2477232 saYlh YazISI ekte gonderilmi~tir. ilgi yazl geregi; ilimiz Anadolu im
ve imam Hatip Ortaokullannda gorev yapan biltOn Bran~ ogretmenIeri,ve 0
aynca Temel Egitim ve Ortaogretim kurumlartmlzda gorev yapan biltOn
KUltiirU ve Ahlak Bilgisi ogretmenlerinin 2016 YlIt Hizmeti9i Egitim F aaliyet
bilgilendirilmesi hususunda;
tari~
ve
m hati~ Lisesi
t,tl yonq:ticileri
P9a ~le Din
Rlam hakkmda
I
.
I
Bilgi ve geregini rica ederim.
Cevd tARSJAN
a'J'
. ~li
Milli I gitim .\.idurii
I
EKi:
iIgi Yazl
DAGITIM:
ilge Kaymakamhklanna
TUm Okul Mud.
Bu evrak gOvenli elektronik irnza He imzalannlI~tIr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden6f95-b032-3bf2-8cc
-Sefe kodu ile teyit edilebilir
I
T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI
Din Ogretimi Genel MUdiirlUgU
Say1 : 52532 194-774.0 1.01-E.247232
Konu : 2016 Hizmetiyi Egitim Faaliyet Plam
................. VALiLiGiNE
(it Milli Egitim MUdiirlUgU)
ilgi:
a) Bakanhk Makammm 15/12/2015 tarihli ve 43501582-774.01-E.12932 98 SaYl~1
OnaYl
I
b) Bakanhk Makammm 06/0112016 tarihli ve 30736300-774-E.162104 ayIllo1aYI
Genel MUdiirlUgUmUz, 5gretmen ve idarecilerimizin mesleki geli imlerin~ katkl
saglayan 5gretim yontem ve teknikleri ve egitim yonetimi kurs ve semi derine Iazami
de:recede onem vermektedir. Bu kurs ve seminerler; yeni yakla~unlam ogrenllmesi,
o~tretmenler ve idareciler arasmda bilgi, tecrUbe ve omek uygulama payla~l fanna limkan
saglamasl baklmmdan kayda deger bir onem arz etmektedir. Du ned Ie, knrs ve
seminerlerden arzu edilen verim ve faydamn elde edilebilmesi .~in egitim
programlarlmlZ; standart egitim programlarmm yam Slra, seminer, k~)Dfer~ns ve
~ah~taylarla zenginle~tirilmi~ bir i~erige kavu~turulmu~tur. Hizmetiyi egiti i anlayi~lmlz,
yeni ve ozgUn bir yakla~lml benimseyen, iiretkenligi ve payla~lml esas ala hir anJaYl~la
biltOn bran~lardaki ogretmen ve idarecilerimizin hizmetine sunulmu~tur.
I
~dareci
2016 Ogretmen Hizmetiyi Egitim Faaliyet Plammlz ilgi (a) Makam Oayl ile
Hizmetiyi Egitim Faaliyet Planlmlz ise ilgi (b) Makam Onayl ile yUrUrIUge gi i~tir. Gene)
Miidiirliigiimiiz internet sayfasl "Duyurular" klsmmda yaYlmlanan ve yazl 1Z ekin~e yer
alan "2016 Ogretmen ve idareci Hizmetiyi Egitim Faaliyet Plam"nm ilinizd ~orev yapan
tUm imam hatip ortaokulu ve Anadolu imam hatip liselerindeki biitiin bran~ 0 '1.tmen~erine
ve okul ylineticileri ile diger temel egitim ve ortaogretim kurumlanmlzda g5r ;yapan!bUttin
Arap~a ile Din Kiiltiirii ve Ahlak Dilgisi ligretmenlerine duyurulmasl, son ii yll (2013 Ylh
ve sonrasl) iyerisinde Genel MUdiirlUgUmUzce dUzenlenen hizmetiyi egitim f: iyetlepnden
herhangi birine kattlmayan ogretmen ve idarecilerimizin 2016 egitim progr I..nna ktatlhm
.
ko:nusunda te~vik edilmeleri hususunda geregini rica ederim.
ifYILMAZ
Bak~a.
~nel
I
Ek:
!
1) 2016 Ogretmen Hizmetiyi Egitim Faaliyet Plam (2 Sayfa)
2) 2016 idareci Hizmetiyi Egitim Faaliyet Planl
(1 Sayfa)
MEB
MUdiir
Be~vlerKampllsil
FBlok Yenimahalie/ANKARA
dogm.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ele~:tronik Ag:
I
Ayrmtlh bilgi i~in: Hasan OZARSLAN I Mi Ii gitim ljzmanl Tel: 0312)4Q 3541 Faks: ~ 12) 223 i 85 76 ~lk guvenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9434-4deO-3939-8f6c-2c
E.
1/1
Download

Duyuru İçin Tıklayınız