T.C.
""t
","- A
ULUBEy ra yıııaraırıı-ıĞı
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
q#/
Sayı
05.01.20l6
:78502 l 86/82 l .05_E.89664
Konu :Günaydın Edebiyat Yarışması
ı.ıününı-üĞüNp
ULUBEY
ilgili
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, 'Günaydın Edebiyat Yarışması' konulu yazı ile
4l758 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.
0410|12016 tarih ve
Bilgi
ve gereğini rica ederim.
Mustafiı TURC t.i'f
ilçe Milli Eğitim Müdürü
EKİ :
- Yazı (l0 Sayfa)
DAĞıTIM:
-Ortaokul ve Lise Müd
Jüvenil
tnzalı
os
Aşağl M. Arıkan Bediık C. Hüktirnot Konağı UlubeyfuŞAK
Elektronik Ağ: t!w\r,.ulubey64. gov.tr
e.posıa: [email protected] l,com.ır
Bu e!rak gtıvenli elektronik imza
ale
Ayrlntllı bilgi için:Gökhan CNGiL v,H.K.i
imzalanmüştır http://ev6ksor8u meb gov.ır adresinden9849-c7e5-
Tel:(0 276) 716 l6 54
Faks: (0 276)
309f-86db-a4e3
7l6 l4
l<oau ıle
46
te!ı edılebi]ır
lr
T.C.
iı
Say
ı
:
UŞAK VALiLiĞi
ıgitim Müdürlüğü
vııi
5237 4337 l 821.05-E.4l7 58
04.0l .20l6
Konu : Günaydın Edebiyat Yarışması
oaĞlrıır,ı yERLERiNE
izmir Bornova ilçesinde f'aalil,et gösteren Özel Ege Lisesi Müdürlüğünün. Türkil e
geneli resmi/özel tüm 6,7.8.9. l0. ll ve l2. sınıl öğrencilerine yönelik ''15. Günaydın
Edebiyat" masal, öykü ve şiir yazma yarışması düzenleme talebine ilişkin yazıları ilgili
Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğiinün 30/|212015 tarih ve
135|7211, sayılı yazısı ve ekleri ilişikte gönderitmiş olup, ayrıntıIı bilgi ilgili web
sayfasından alınacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim
Bülent ŞAHIN
Vali
a.
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
Ilgi yazı vc Ekleri(5 saytb)
Not : http://yegitek.meb.gov.trlwww/yarisma-duyurulaıVkategori/
l
8
DAĞITtM:
-Mrk. Tüm Ortaokul Okul Müd.ne
-Mrk. Tiim Lise ve Dengi Okul Müd.ne
-5 İlçe Kaymakamlığı(MEM)
Kurtuluş Mh. Enstitti Sk, Merke/UŞAK
adres : http://usak.meb.gov,tr
e-posta: [email protected],tı
rr eb
Bu evrak güven lj elektronik imza ile imzalanmıştır hııp //evraksor8u meb gov 1radresınden
Bilgi için :Aleanin KAYA V.H.K.i.
'tel
:
Faks
0216 2233990-198
|
02'76 2233989
98e9-3b68-3b28-9a69-e629 koduileüe\ıtedılebi]ır
ı.riı,ı,i
T.C.
nĞiriıı
BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Mü<lürlüğü
Sayı
880l3337-821.05-E.|351721l
Konu : Günaydın Edebiyat Yarışması
:
30.12.20l5
..VALiLiĞiNE
(iı Miui Eğitim Müdürlüğü)
ilgi
:
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün 18il2l20l5 tarihli ve l308932l
savılı
yazISı.
ili Bomova ilçesinde faaliyeı gösteren Özel Ege Lisesi Müdürlüğü'nün,
Türkiye geneli resmi/özel tüm 6, 7,8,9, ıO, ll ve 12. sinıf öğrencilerine
y-oneıit,
"15, Günaydın Edebiyat" masal. öykü ve şiir yazma yarışmast düzenleme taıebine
iıişkin
ilgi yaz ve ekleri incelenmiştir.
.. Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Milli Eğitim TemeI Kanunu
jt.,.lyrk Milli Eğitiminin genel amaçlarına u},gun oiarak. ilgili yisal dtızenlemelerde
belirtiIen ilke, esas ve amaçlara aykrrılık teşkil iimeyecek
şekilde. denetimleri ilgili okul,
illilÇe miIli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştİrilmek üzere,
derslerin aksatr-ümaması
kaydıyla, gönüllüliik esasına göre yapılma., hrsrrrnju bilgilerinizi
ve gereğini ri.;
";;;İ;.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: İIgi
yaz ı ye
ekleri (8 sayfa)
Not: Etkinliğe http://yegitek.meb.gov.trlwww/yafisma-duyuruIari/kategori/
l8 adre5inden uıaşl labilir
DAĞITIM:
Gereği:
B Planı
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Gene| Müdürlüğü
ÖzeI Öğretim Kurumiarı Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Mesieki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Gen. Müd
Özel Ege Lisesi Müdürlüğü
Teknikokul|ar - 06500 Yenimahalle/ANKARA
Eltktıonik Ağ: www.meb.gov.tr
),[email protected],tr
Ayrıntılı bilgi için : Harun ÇETiNKAYA (Uzm. Öğrt,)
Tel:(0 3l2) 296 94 85
Faks: (0
Bu e\rak suvenlı eleklronık jmza lle ımza] anmışıır h(p //evraksorgu meb
8.,! ır adresınden
3
|2)223 8736
fb72-f80 l -3cd7-9b32-3
5
b4 ıodu
ııe ıeı ıt eaııeı,,ı,.
' ./ı
vy
v
.,
r.ıj9
ral.,
\'-f
T.C.
',
}til-Li tĞİTi\,ı BAKANL|ĞI
J
Özel Öğretinı Kurumları Genel }iüdürlüğü
Sayı : 93778809-405.99-E.l30893]I
l 8.1
Konu: Günaydın Edebiyat Yarışnrası
YENİLiK YE
ilgi:
a)
EĞİTİü!.!
yazlsI.
b) 07/03/20l2 tarihli i,e B.08.0.YET.00.20.00.0ı36l6
ili
5
TEKNoLoJiLERi GENEL ııÜDÜRLÜGÜ\E
İzmirValiliği il MiIli Eğitim Müdürlüğünün l7ll2120l5 tarihli
ızmir
].20l
!.c 13O40l22 savılı
(20l2l13) sayılı Genelgc.
Bomova ilçesinde faaliyetıe bulunan Özel Ege Lisesi Müdürlüğiinün Tiirkiye
genelinde resnıiı'özel ortaokul, lise ve dengi okul öğrencileıine yönelik ''Günııydıı
Edebivat
Yanşması" düzenlenrck istcdiklerine ilişkinilgi (a) yazı ve ekleri inccle nmiştir.
söz konusu yarışmanın gerçekleştirilmesinde, İl valiliklerinin koırtıolünde düzeırleııe
yapılarak bzcl okulların yarışmaya katılması Genel Miiılürlüğümüzcc uygun göı.ülıncktc
olııp
ilgi (b) (;enelge çerçevesinde cenel Müdtirlüğiiniizce ıicğeıiendirilnıck İzcrJ ilgi (a) yazı vc
ek]eri ekre gönderi lıniştiı,.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiın,
Yusul OKUN.,lUŞ
Genel Müdiir V
EK
1-İlgi (a) yazı ve ekleri
l
1r/ız eaır
/3aW3Ll
\1[ts Bcşt!lğrK.ın)püsü t: BlOk Bğ§clleı/ANKARA
tlektronik Ağ hltp:i;ookgnı.İı§b.su\..tl
Bu e\rak g{jltnli eİektrot]lı
ıİrrı tlc imzllanınlşıIı h(P,lt!.aksorgü
Ayrıııt]r bilgi içiı] .Elif ('EvlK Şqf
Tel:{fl _'1] !) 1 l3 !i0,1
Fnk§: (03l2) 2239926
meb goı tı adrcsııden
b486_ıJ4 6d-396b-965 7-8 l 67l(oü]u
ıle
ı.,
ı cü'ı|.t]]]ı.
,'-
A
T.C.
'r.
izı,ıin vıririĞi
iı viııi ıgitim Müdürıüğü
Kf/
Sayı
: 81973927
405.0l -E. l3040] 22
1,1.12.20l5
Konu: "Günaydın Edebiyat''
Oykü, Şiiı ve Masal Yarışnıası
ııı
iııi
ıĞiriı.t BAKANLIĞNA
(Özel Öğretim Kulumlan Genel MüdürIüğü)
Ilgi
:
Bornova liçe
Milli Eğitinı Miidiirlüğü'nün l 6ll2,'20l5
rarihli ve l 2973000 sayılı yazısı.
Bornova ilçesi'ndc t'aaliyette bulunan, Özel Ege Liscsi
Müdüriüğü'niiı;
^^. _ ^]ljTL
20t5-20l6
tğiıim- öğretiın yılınıia, Tüikiye genelinje Ortaokil. ı-i,* ,.
a."gi oirii^r,
kapsayan
Edebiyat Yarışması"nın ls.r;n; aıir"ni.mek isıedikleri ll.";ıgiıi
]'gü:lld]n
iigi
yazısı ve ekleri ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Vcth BARDAKCI
Vali
a.
Müdür
EKLER]
|-l|gi yazı ve ekleri (6 sayia)
iı Miıli EğiIiır Müdürlüğii Konak_izınir
Elcklronık Ağ| www.iaıir.mcb.goy.rı
c_posla: 02eIogreıiıİagineb. gov,ır
l](i(\lli( rr!\.nl e.ılronlk imza
l]e lİn/..tlınnrlşı r
Ayr!nı,lı bilgi için: C.YEŞiL
Tel (0 73214'l1 21 42
Faks| (0 ]j2).177 2l 55
hlıı
rül..tks(Ygüj nteb üoç trıdresiırden 92c
]
_8527_3088-a
l
5ıj_ 26da ].odu l c ı.r]r eil]]eb]li,
,I
./.a
Ito R\o\.,.{
1.
.(,.
K.\\,}l.\tG\ILIGl
ilçe }tilli Eğitinı }Iüdürlüğü
1,*_4=ı.İ
\,/
Sal,ı : 236tt6073-405-E. l2973000
Konu:Yarışma
l 6.
l2,20l
5
iı ııiıri rĞiriıı ııaüoünıüĞü
ı
ilgi
ozei Öğreıiın özeloktı]lar Bölüıniıııc)
IZMlR
:Ozel Ege Lisesi'nin 19l1 1l20l5 tarihli ve l 98 sayıh yazısı
iJçcııiz<lc taalıyetrc bulunan Öze] Ege Lısesınin 20l5-20]6 yılında okullaı.arası l]5
"Günaydın Edebiyat" oykü, Şiir ve Masal yarışııası düzenIenıek istediklçri ile ilgili ilgi
yazl ve şartname ilişikte sunulmuşfur.
Arz ederiıı.
Kadir KAD]OGLU
Miidür
sok No]l8 tsornıJla l İzMİR
Eıektroııik Ağ: www,ıneb.gov.ı,
e-posla. bomova][email protected] tr
Aynıııılı bilgi jçin:
80
Bu elrak
gültfllı .leltonık imza ile ımzrlJnmışır hıtp r,elraksor8u.ıığb 8rl!
Tcl i0
Serap
KARTAL
vtIa
38il ] 0 65
Faks: (0 2]2}388 29 l0
rr adresınden
]_']]
84c8-29C0-33 i6-b586-3593 kodu ıle ıeııı eıl:lebil ı
T,c
izrvıin
vaıiı-ici
Bornova Özel Ege Lisesi
sayl :
Konu
821.05- ]98
l()
: Yarışıııiı
Il 20l5
iLçE MiLLi EĞiTiM MüDüRLüĞü
(Özel Öğretim Bölümü}
2015,2016
.Yazma oku|umuz
Yarışması
Öğretim yılında 15. "Günayd|n Edebiyal" Öykü,
Şiir Ve Masal
düzenleyecektir,
Yarlşmaya ait şartname ekte sUnulmuş
o1up,
gereğini bjlgilerinize sUnarlm,
Aylin [,,1USLUoĞLU
Okui Müdürü
,i_4l*
ÖZEL EGE LİSESI
15.,,GÜNAYDlN EDEBiYAT"
övxü, şlln vE MAsAL yAzMA yARlşMAsı
Özel Ege Ljsesi 2015-2016 öğretim yıllnda ortaokui lise ve dengi okulIan kapsayan
öykü, şiir Ve masal yazma yarlşmasl olan "GÜNAYDIN EDEB|YAT"|n on beşjncisini
düzenlemjştir.
: Edebiyat yoluyla insani değerlerj orlaya çlkarmak, gençlerin toplum içindeki
duruşlarına olumlu ve kallcl bir nitelik kazandırmak, ana di| ba|incini ge|jştirmek. dilin
doğru ve etkin kulıanlmlna katkl sağlamaktlr.
AMAÇ
YARıŞMA KATEGoRiLERI
§lnlflaf öykü ve şiir dalların
:
6, 7, 8. sınıflar masal
veöyküdahnda.9,
n bınnde yarl şmaya kal lla b|ıece ktlr
10, 11. ve 12.
KoNu: Konu slnlrlamasl yoktur. Her üç alanda yanşmac|lar dilediklerj
konuda
çalışabiliı|er.
YAR|ŞMA KOŞULLAR| :
,l, Adaylar yarışmaya yalnızca bir dalda katılabjlirler,
2. Adaylar yarlşmaya daha önce bir yerde yayımlanmamış yapltlarlyıa
3.
4.
5.
6. 2,3, 4, Ve 5. maddelere uymayan yarışmacıların eserlerı değerlendirme dlşı
blİaklIacaktIr.
7. Öykü, şiir ve masal dosyalanndaki yapıtların hiçbir yerine kimlik bilglsi
başVUrabiİirlef.
6, 7, 8. sınıf öğrencileri bir masal Veya bir öykü; lise öğrencileri ise en az iki en
çok üç öykü veya en az beş, en çok on şiir ile yarışmamıza katllabilırler.
Yapltlar 44 boyutunda, 1,5 satır arahkll, 1,1 punto, Arial yazl tipi ile bilgisayarda
yazllacaktlr, Yapıtlar hem yg!.1, hem de cD olarak dosyaya konulacaktür.
Masallar en fazla üç, öyküler ise en az bjr. en fazla beş sayfa olmalldlr, Şiirde
böy|e biİ slnıılama yoklur.
yazllmayacak; yarışmacılar rumuz kuılanacaklardlr. Kimlik bilgileri ekteki forma
doldurularak rumuzun üzerine yazlıdığl ayn bir zarf içerisinde dosya ile birlikte
gönderi|ecektir.
8.
Seçici Kurul, yanşmaya katllan yapltlarln konu, iÇerik ve an|atım baklmlndan
özgün olmasüna dikkat edecektir. Başka bir kişjden Veya kitaptan ahntl olduğu
anlaşı|an yapltlarln sahabi yarlşma dtşl kalacaktır.
9. Yarlşmada ödü| alan yapltlardan oluşan seÇkinin yaylnlanması hazlfilğında,
Seç'ci Kurul eserin özüne dokunmamak koşuluyla gerekli düzeltmeleri yapma hakklna
sahiptir.
10,
'l1,
Yaplııar postayla ya da elden tesIim ediıebilır, Posıadaki gecikmeden Özel Ege
Lisesi sorumlu değildir.
Özel Ege Ortaokulu ve Özel Ege Lisesi öğrencileri Yarışma Yürütme Kurulunun
karan gereği yarışmaya katllmayacaktlr.
l
LısE oYKu
Düriye Ayylldız Eğitimci
Ferda lzbudak Akıncl yazar
Gönul Çatalcall Yazar
l\/]avisel Yener Yazar
YÜRÜTME KURULU: (özel Ege Lisesi Türk Dili Ve Edebiyatl Bölümü)
Başkan ] Vesile Tüzün
Üyeler: oya Gülen, Canan Kanberağaoğlu, Yelda Kantarcıoğlu, Özlem Barut, Narin
i,4utlu, Narin Çolak, Simge Akkın, Nalan Kasar, Demet Evin Uluğ
i.n"
1,*".,
e
r"'rİ"
Vakfl
özeı-
,1
n
çj
ıce ı-isesl
19/ 1 sokak No: 3 35050 Bornova - lzmir i TÜRK|YE
Telefon, +9o.232.37 5 28 28 (pbx) Faks: +90.232.375 14 44
www.eaelisesi.k12.tr [email protected]
]
ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENi
Her üç da|da birincilik, iklncilik Ve üçüncülUk ödülleri Ver lecektir, Seç]ci Kurul
gereksinim duyduğu takdi.de her dalda sadece bir adeı "SeÇici Kurul Özel Ödülü"
Verebiliİ.
Yarlşmada dereceye giren yapltlarln birincilerine tam altın, ikincilerine yafım
altln, üçüncülerine çeyrek a|ıln Ve dereceye giren tüm öğrencileİe plakeı, kitap seti,
kalem §eti ödül olarak Verilecektir. "Seç|ci Kurul Özel Ödülü" veri|mesi halinde bu
dereceye giren yarışmacılar plaket, kitap seti, ka|em seti alacaklardır.
ULAŞiM VE KONAKLAMA :
Şehır dışından gelerek ödültörenine katllmaya hak kazanan öğrencilerin ve her
okuldan bir yöneticinın veya öğretmğnin ulaşımı Özel Ege Lısesi lafaflndan
karşllanacakılr. U|aşlm, ısmi kendi sektöründe bilinen bir karayolu firmasının ücreti
dikkate alınarak belirlenecektir.
konaklama katıılmcllara aittir.
YARlşMA TAKViMi
katılım
Son
Seçici kurulun
:
: 5 Şubat 2016 cuma günü mesai bitimi
20 Şubat 2016 cumaılesi
değerlendirmesi :
Ödül töreni 31 Mart 2016 Perşembe günü saat 14.30'da Özel Ege Lisesi Yüksel
Eraslan Kültür Merkezinde yapülacaktlr.
YARlşMA lLErİşiM ADREsi
:
Özel Ege Liseşi Türk Dili Ve Edebiyat| Bölümü
"GÜNAYDl N EDEBlYAT" Yaışması
119/1 Sokak No:3 35050 Bornova-lzmar / TÜRKıYE
Telefon
Faks
E-posta
Web
+90,232 375 ?8 28 (Dahila Hat: 144
+90.23? 375 14 44
[email protected] k1 2 tr
www.egelisesi.k1 2,k
_
sEÇici KURUL (soyadlanna göre alfabetik slrayla)
lLKoGRETlM MAsAL
Zeliha Akçagüner Eğitimci, Yazar
Ayşegül Targolay Eğitimci
Zehra Ünüvar Eğitimci, Yazar
Bekir Yurdakul Gazeteci. Yazaf
iLKöĞRETiM öYKü
Nihat Demirkol Yönetim Danlşma ,Yazar
vicdan Eie yazar
Eşref Karadağ Yazar, Şair
özlem k, sözbilir yazar
Ll§E şliR
Hasan Efe Eğitimci, Şair
Ahmet Günbaş Yazar, Şair
Salih Özdemir Eğitimci, Şajr
oğuz Tümbaş Şaır
,
160)
:
ı
özrı_ ecp ı-ısesi
s. .,cüııayoıırı
eoeaiyeı,,
övrü, şiin vE MAsAL yAzMA yARışMAsı
KAT|LlM FoRMU
RUMUz
ADl soYADl
oKULu
sINİF NUMARA
OKUL TELEFONU
önemli Not: Bu form, rumuzun üzerinde yazlll olduğu bjrzarfln içine konu|acak
ve zarf
kapatılaıak dosyanın içine yerleştirilecekİir
l
Download

Günaydın Edebiyat Yarışması