j- t
_ ,,,.
T.C.
ıö. l |ı ar^
,\,-
ULUBEY KAYMAKAMLIĞl
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
\tJ#
Sayı : 78502l86_663.05-E.96688
05.0l .20l 6
Konu : Eğitim Hakkını Engelleyici Eylemler
iıgi
: Milli eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkan|ığının 29ll2l20l5 tarlh
ve
13478479 sayılı yazısı.
Milli Eğitim
Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığının ilgi 1,azısında
"...Son zamanlarda bazı sendika ve konfederasyonların güvenlik güçlerimizin terörle
mücadelesini de bahane ederek boykot ve mevzuatla belirlenmiş görevleri yapmama şeklinde
eylem karan almaları, sendikal haklann kullanımı sınırlarrnr aşıp eğitim çağındaki birey[erin
eğitim alma hakkının engellenmesi durumunu ortaya çıkarmaktadır. Eğitim çağında bulunan
öğrencİlerİn eğİtim hakkıru engelleyen; öğrencileri ve velileri okulu boykot etmeleri yönünde
teşvik eden; görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyip meri mevzuata aykırı eylemlerde
yer aldığı belirlenen kamu görevlilerinin kanıtlayıcı bilgi ve belgelerle Bakanlığımız
Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bildirilmesi hususu" beli(ilmektedir.
Dolayısı ile eğitim çağında bulunan öğrencilerin eğitim hakkınü engelleyen.
öğrencileri ve velileri okulu boykot etmeleri yönünde teşvik eden, görev ve yükümlülüklerini
yerine getirmeyip, geçerli mevzuata aykırı eylemlerde yer aldığı belirlenen kamu
görevlilerinin kanıtlayıcı bilgi ve belgelerle Maarif Müfettişleri Başkanlığına bilgi verilmek
üzere Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mustafa TURGUT
ilçe Milli Eğitim Müdürü
EK:
llgi Yazı (2 Sayfa)
DAĞITIM:
'füm Teşkilata
üvcnIj
mzaıt
l20
Aşağı Mah. Hükiimet Konağı Ulubey
ruŞAK
Aynntılı bilgi için: N.ca]ıan BAYAR
ünvm:
Tel:
e! rak 8üven
li elekıronık lmza ile
im
zalanm ışl
ır
Memur
(0 216) 116 |654 Faks| (0276) 716 1446
Elekt.onik Ağ: www.uIubey&.meb.gov_ts
e-posta: [email protected]
Bu
iekkonik
ldlr
http //evraksorgu meb go v tr adres ındeno l
3
l7
c-9877 -348d-bd6'7 -2804 kodu ile
1ey
iI ed ileb ll
lr
ffi
T.c.
MiLLiEĞiTiM BAKANLIĞI
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
Sayı : l76l9000-|00-E.I34'78479
29.12.2015
Konu : Eğitim Hakkıru Engelleyici
Eylemler
...,,....,.
VALİLİĞİNE
Anayasa'run Eğitim ve Ögrenim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42. maddesi ''Kimse, eğitim
ve öğrenim hakkından yoksrın bırakılamaz. Ögrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir
ve diizenlenir." ile İnsan Haklan ve Temel Özgiirlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye
Ek Protokol'tin Eğitim Hakkı başhklı 2. maddesi "Hiç kimse eğitim hakkından yoksun
bırakılamaz..." hüki,imleri ve diğer eş değer hukuk normları eğitim hakkının çerçevesini
belirlemiştir.
İnsan Haklan ve Temel Özgürlüklerin Konıırmasına İlişkin Sözleşme'nin Toplantı ve
Demek Kurma Özgiirlüğü başlıklı 1 1. maddesinde,
"l.
Herkes banşçıl olarak toplanma ve demek kurma hakkına sahiptir. Bu hak,
çıkarlannr korumak amacıyla başkalanyla birlikte sendikalar kurma ve sendikalara üye olma
hakkını da içerir.
2. Bu hakların kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplum içinde ulusal
güvenliğin, kamu güvenliğinin korunması, kamu diizeninin sağlanması ve suç işlenmesinin
önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgi,irlüklerinin korunması için
gerekli olanlar dışındaki sınırlamalara tabi tutulamaz..." hiikümleri yer almaktadır.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalan ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun Sendika
Üyelerinin ve Yöneticilerinin Güvencesi başlıkh 18. maddesinde "Kamu görevlileri, iş
saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonlann bu
Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalanndan dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve
görevlerine son verilemez." hiikiimleri ile genel olarak kamu görevlilerinin sendika kurma,
sendikalara üye olma ve sendikal faaliyetlere katılmalarının anayasal/yasal sınırları
belirlenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 7., l l. ve 26. maddelerinde devlet
memurlarının, siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamayacağı ve bu
eylemlere katılamayacağı; Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve kanunlarına aykırı olan
memleketin bağımsızlığını ve bütiinlüğtinü bozan Tiirkiye Cumhuriyetinin güvenliğini
tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamayacağı; kanun, tüzük ve yönetmeliklerde
belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görev[eri yerine getirmekle yükümlü
ve görevlerinin iyi ve doğru yüütiilmesinden amirlerine karşı sorumlu oldukları; kamu
hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilme veya görevlerine
gelmeme veya görevlerine gelip de devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya
aksatılması sonucrınu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunamayacakları kayıt altına
MEB Rehberlikve Denetim Başkanhğl
BakanIlklaİ/ANKARA
w$v.meb.gov.tr
e-posta: .[email protected],gov.tr
Atatürk Blv. No: 98 06648
Elektronik Ağ:
Ayrıntılı bilgi için: A. G(jLSoY-v,H.K.i
Tel: (03l2)4l3 1529
Faİs: (0312) 4l7 14 37
Bu cıTak 8üvcnli clcktıonik imzı ile imzalanmıştür http //evraksorgu meb.gov.ır adresinden9375-7b00-338d-9770-367fkodu
ile ıeyit edilebilir
alınmlştır. Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun
l 12. maddesiyle eğitim hakkının
engellenmesi
suç olarak tanımlanmıştır.
Bu itibarla, son zamanlarda bazı sendika ve konfederasyonların
güvenlik güçlerimizin
terörle mücadelesini de bahane ederek boykot u.
."urrutıu belirlenmğ
gö..;i.;iy;;;."
şeklinde eylem kararı almaları, sendikal hakların kullanımı sınırlarınr aşı-p eğitim
çuırrJrı.i
bireylerin eğitim alma hakkının engellenmesi durumunu
ortaya çıkarmaktadır. Eğitim
çağında bulunan öğrencilerin eğitim hakkını engelleyen; öğrencileri ve velileri otrı,
uo-|tot
etmeleri yönünde teşvik eden; görev ve yıittimıtiıtiı<ıerini "yerine getirmeyip
meri mevz'uata
aykırı
yer aldığı belirlenen kamu görevlilerinin kanJlayıcı uiigi u" u"ig.l"ı"
.eylemlerde
Bakanhğımız Rehberlik ve Denetim Başkarılığina bildirilmesi hususunda
ğeregini İrJıca
ederim,
AtifALA
Bakan a.
Rehberlik ve Denetim Başkanı
Dağıtım :
Gereği: B Plaır
Bilgi: A Planı
MEB Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
Atatüİk Blv. No: 98 06648 Bakanlıklaİ/ANKARA
Elekfonik Ağ: wwlv,meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu erTs.k güvenli clektronik imza ile imzalanmüştır, http://ciaaksorgu.mcb.gov.ır
Aynntılı bil8i için: A, GÜLSoY-V.H,K,i
Tel:
(03t2) 4l3 l5 29
Faks: (0 3l2)
4l7
adrcsindcn9375-'lb00-338d-9770-367ftod,
l4 37
lle t"yit
"aiı"tiıl,
Download

j- t ,\,- - Milli Eğitim Bakanlığı