T.C.
l,
1(a,9 :ı lJ
ULUBEY KAYMAKAMLIĞ]
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
\'.rf
Sayı
05.0l .20l6
:78502 l 86/82 l .05_E.8949 l
Konu :Bende Yazarım Konulu Mektup
Yazma Yarışması
MüDüRrüĞLlNE
ULUBEY
Uşak
il Milli
Eğitim Müdürlüğünün. 'Bende Yazarım Konulu Mektup Yazııa
Yarışması' konulu yazıileilgili 04/0l/20l6 tarih ve 38646 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa TURGUT
İlçe Milli Eğitim Müdürü
EKİ
- Yazı (9 Sayfa)
:
DAĞITIM:
ile
-Ortaokul Müd.
Aşagl N4. Arıkan Bedük C. Hilkümeı Konağı Ulubc},/UŞAK
Elektronik Ag: www.ulubey64.gov,tr
e-posta:
[email protected]
Ayrtntıll bilgi için: Gökhan CiNGl[.
Kl
Tel: (0 276) 7l6 6 5.1
Faks: (0 276)7l6 l416
Bu evrak guventielekıronjk imza ile jmzalanmışt|r hnpr/evmksorgu,meb gov tr adresinden9b6f-Ed8c-353a-bbb8-2
55a kodu ıle ıeyıı edılebılıı
lr
&
,! ı'ı!,ı,9"^
k$
.
..İ,
Sayı
T.C.
\-
UŞAK VALiLiĞi
iü
Miıüi Eğitim Müdürlüğü
: 5237 4337182 1.05-E.38646
04.01.20l6
Konu : "Bende Yazarım" Konulu
Mektup Yazma Yarışması
DAĞITIM YERLERiNE
Istanbul iIi Avcılar ilçesinde faaliyet gösteren Özel L,gitim ve Yaşam Merkezi
okyanus ortaokulu Müdürlüğünün, Türkiye geneli resmi/özel tüm ortaokulların 5. 6 ve 7.
sınıflannda öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik, teması ''kaynakları tükenen
gezegenimizin ağzından insanlığa hitap eden bir mektup" olan "Ben de İazarım'' konulu
mektup yazma yarışmasI düzenleme talebine ilişkin yazıları ilgili Bakanlığımız yenilik ve
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 30/l2l2ol5 tarih vi ı3sz088isayılı yazlsl Ve
ekleri ilişikte gönderilmiş olup, aı,rınıılı bilgi ilgiliweb sayfasından alınacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bülent ŞAHiN
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EKI-ER:
llgi yazı ve Ekleri (7 Sayfa)
Not:
http://yegite
k.meb.gov.trlwwwya Şma-ve-etkinlik-duyurulaİi,&ategori/l8
DAĞITIM:
-Mrk. Tüm Ortaokul Okul Müd.ne
-5 İlçe Kaymakamlığı(MEM)
Kurtuluş Mh. Ensaitü Sk, Merkez/UŞAK
web adreŞ : http://usak.meb,gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak güvenll elektronik ıüıza ile ümzalan ınışııı hnp ]ie!r.ık'u18! üııchgo\
Bilgj için iAleattin KAYA V,H.K,i
rel:02162233990-198
Faks : 02'76 2233989
ırııresünacı ]39l'-8fl6-.]2d0-9':ll6-8adl'L(ü!l,ü
ıtı.\
ıeJü
.ır:I
ııirri
T.C.
pĞirinr BAKANLIĞI
YeniIik ve Eğitim Teknolojileri Genel MüdürIüğü
Sayı : 880l3337_821.05_E.l357O885
31.|2.2015
Konu: "Ben de Yazarım" Konulu
Mektup Yazma Yarışması
.VALiLiĞiNE
(ji MiIüi Eğitim Müdürlüğü)
ilgi:
Özel Ögretim Kurumları Gene| Müdürlüğü'nün 25.12.20l5 tarihli ve 93778809-405.
0l -E.13338275 sayılı 1,azısı.
istanbul
okyanus
ili
Avcılar ilçesinde faaliyet gösteren Özel Eğitim ve yaşam Merkezi
Müdürlüğü'nün, Türkiye geneli resm7özel tiim ortaokulların 5, 6 ve
.ortaokulu
7.
sınıflarında öğrenim görmekle olan öğrencilere yönelik, teması ''kaynakları
tükenen
gezegenimizin ağzından insanlığa hitap eden bir mettup'' olan
''Ben de yazarım'' konulu
mektup yazma yarışması düzenlenmesi talebine ilişkin ilgi yazı
ve ekleri incelenmiştir.
konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Milli Eğitim
Temel Kanunu
.. _ Şö,
jl'.. liı,k Milli Eğitiminin genei amaçlar,nu ,ygrn oiarak, itgiIi yisal düzenlemelerde
beirtilen ilke. esas ve amaçlara aykırılık teşkil eimeyecek
jenetimleri ilgili
şekilde,
okul.
illilÇe milli eğitim müdür|ük]eri tarafından gerçekleştİrilmek üzere,
derslerin aksatılmaması
kaYdıYIa, gönülIülük esasına göre yapılması hususunda bilgilerinizi
ve gereğini .i.u .a..İ..
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK : İlgi yazı
ve ekleri (7 sayfa)
NotI Etİinlik detaylalrna
YEĞlTEK'e ait aşağldaki adİes üerinden ulaşabilecektiı,
http://yegitek.meb,gov,trlwww/yarisma-ve-etkinlik-duyurulari/kategori/
l8
DAĞITIM:
Gereği:
B Planı
Tekıikokullar - 06500 YenimahaIle/ANKARA
Elektronik Ağ: \4,ww,meb.gov.tr
e-postai [email protected]
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Gen.Müd.
Özel Eğt. ve Yaşam Merkezi Okyanus Ortaokulu
YEĞİTEK bi]gi için: Ya§ar ŞAHİN (Uzm. Öğn.)
Tel
:
(0
3
Faks:
(0
3I2)223 87 36
Bu evrak güvenlı elektronik imza ile ımzaıanmlştır, http //evraksorgu meb go\
ır adresıı]den
t2) 296 94 40
6190-r2n -3466-b64e-d3ad
kodu jIc
te} üı
cdılebı]ır
ş,
tÜtrlı,
l.L.
MİLLiEĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Ögretim Kurumları GeıeI Müdürlüğti
Sayı : 93778tl09-405,0l-E.13338275
Konu : "Ben de Yazarım'' konulu
Yarışma DüzenIeme İsteği
25.12.20l5
YENİLİK VE fĞİTiMTEKNOLOJİLERi GENf,L NlüDüRıüĞüNı
llgi
:
a)istanbul
Valitiği
sayı|ı yazısı,
İl
Milti
Eğitiün Müdürlüğü nün 24,|l2l20|5 tarihli vel330086]
b} 07 /03/2012tarihli ve B.08.0.YET.00.20.00.0i36l6
(20l2l l3) sayıtı Genelge.
İstanbul İlindğ faaliyelte bulunan Özcl Eğitim ve Yaşam Meıkezi
Okyanus
.
Türkiye genetindeki resmi-özel o,taok;l|tarın 5. 6 ve 7.sınıflarında
ogrenim
gören öğT encileıe yönelik "Ben dc yazarııı" konulu yanşma
düzenlemek istediklerine-ilişkin
^ .
Odaokulunun,
ilgi (a) yazı ve ekteri incelenmiştir,
YarlŞmanın gerçck lcştinlmesinde, İl valilikierinin kontrolünde düzenleme
. S<lz.kı.ınusu
yapılarak
belirtilen özel okulların etkiniiğe katılması Genel Müdürlüğümüzce
uygun
görülmekıe olup ilgi (b) Genelge
çerçevesinde Genel Müdürlüğüntizce değerlendiriıııck
üzere ılgi (a) yazı ve eklen ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini aız ederim.
Yusuf OKUl\4UŞ
Genel Müdür V.
E
KLER:
|-İlgi vazı r,c ekleri
Atıtürk Blv. 0664t]
K jzılaylANKARA
Heııroniİ Ağ: \lıı$ mcb.eDv.tl
Aynnı,lı bilgi içiı,j A.SAPLlAZ Şef
Teıl l0 3l2l.{l] ]4 J1
$,
tğrli
T.C.
isr,rıguı- v.rıiı,iĞi
iı ııiııı rgıti.n ııüdürıüğü
Sayı : 50720270-405-E.l330086]
24.12,:0l5
Konu: "Ben de Yazarım" konulu Türkiye
LieneIi Yarışma Düzcnlcme İsteği.
MILLi EGIT|M BAI(ANLlGtNA
(Özel Öğretim Kurumları Genel Mürtürlüğü)
llgi:
Avcılar Kaymakamlığı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 22i l2i20l5 tarih ve
l 3 l68 l55 sayılı yazısı.
[limiz Avcılar llçesinde faaliyctıe bulunan Özcl Eğitim ve yaşam Merkezi okyanus
oılaokulu Müdüılüğünün Türkiye genelindeki Resmi-ozel onaokuIların 5.6 ve 7,sınıf]ar:nda
öğreniıı gören öğrencilcre yiinelik "Bende yazarııı" konulu yanşma düzenleııc ıalcpli ilgi
yazı re ekleri ilişikte sunulmuşrur,
Arz ederim.
Dr. Muammer
YILDlZ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EK:11gi yazı ve ekleri.
iı MilıiEğiıim Müdürtügıi C Blok
Tivaıro Cad. No:63 Falihlisl'ANBUL
Aynnıllt bila için: sevgi
1'e|: 10
2I2)455 04
m
ocAK
1V'1.1Ki
T.C.
-Jö\,
AVCİLAR XeYİİİXaİİİİĞİ
iı-çı ır.ıiı-ı-i tĞiriu ı,ı üuünı-üĞü
\t*y
Sayı
: 76384358-405.0l -E,
(279038)
] _]
l681 55
22/l2i?0
|
5
Konu: "Ben de Yazarım" konulu Türkiye geneli
yarışma düzenleme isteği.
ııiıı"i
iıEĞıriv ııüoünı-üĞü,Ne
(Özel Öğretim Kurumları Özcl Okullar Bölümü)
israNsuı
llg: :Ozel Eğitiıı ve yaşanı Merkezi Okyanus Onaokulu Müdüılüğünün 16/12l2a15 tarih ve 34l sayılı
ya^Sl
İlçemizde faaliyet yapaı Özel Eğiıim ve yaşam Merkezi Okyanus Ortaoku]u Mütiürlüğünün Tiiıkive
genelindeki Resm;Ozel Ortaokulların 5.6 ve 7, Sınıflannda öğrenim gören öğrencilcrc yönelik "Bcnde
Yızanm " konulu yanşma düzenleme istekleri ile ilgili ilgi yazısı ve ekleri yazımız ekinde sunulıııuştı"ır.
da
Kurumun söz konusu yanşmayı düzenlemesi Müdürlüğümüzcc uygun görülmüş olup,Makamınızca
uygın görüldüğü ıakdirde gerekli olurun verilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz edeıim.
Emin ENGIN
Miıdür
EKI:
l-İlgi yazı ve ekleri (4 sayfa)
llçc \1]ıij tjğitin) lv{üdürlüğti
Oz€l
Oğ]-eıim Kurumlarü B6tümü
Elektronik
Ai:
www.avciIaİ.meb.,aov.ür
Ayrırıil bilgi
için: Mehİüeı oRAN_Bilg,iŞı
2l2) 509 54 55 Dsırili: I }46 Faks: (0 212) 69.ı l92I
e_posıaı avcilaığmeb,gov,tı
Tel
(0
evis,Evrdi i llçe Milıi Eğtim MğdOİlüğğ
İnp://avcilar.rırb.gov.r/evislgetenyazdiİ,php?id:363
l
l
8&eyil =20
(;irış bilgilert
l],'20l5
!tih l6
I
.
]6]l8
T.C
AVcILAR KnVüAKAMLtÖı
_
lhcM
i E&tim Modürluğ{)
özEL EGtriM VE YAşAM üERKEzı oKYANUs liK.ORTA oKULU
(999l2]46}
MOdOrlu80
Sıyı : B.08.4.MEM.0.34,43.09.0ı.0/34 ı
la}
l}20l5
Konü : 'Bcn Dc Yar6rmı" Tğrkiye een€li Yar§ma
(
_
__
ltç. Milli t€itim MüdOrlOğğ MOd0.1lığOn.
özEL öĞRİ-rlM KURUMLAR| BöLüM( (özEL oKULLAR)
AV(,lL AR
)
Öğ€ocirö h.yıı EO.üno s$lrafü duy8uhrEt, vc d0şlınç.lcrini doğu bir TüİkPyb yazrİİık ğtı sağ}rİnak arnacryls
ytl l. sini vc hcr yıl8ğb_rrtsaı ohİak 'Beo D. Yızrİtıİt- bimu y!ݧmayl dortııbmek biyoruz ofrııbıoui sunar ve bu
ysr§mınm Tür*ia 8ğlc'i ÖzerRcsmi oflekuıır!ı 567_8. srıırhrlıa duyurutüsı hüu§unda
bu
caaağinin ysp&ıasal arr ed€aİn.
EK; ı Ad.t §artnam{3 sayfa)
D..y. AKÇilÇ clN
oküi Müdürij
Elıer:
]96269.pdı
D^ĞıTtM
l . l]§, MilIi
Eğhirn Müdiırlüğr
llnra
si.ıcfu
Derya
ınıhtıtlın
KÜÇÜKsf,LiM : cf9ct06ı263de555co58E9561.7Ed5ob6534b7d5
AK6ÜÇ ctN i ]347cdb4fı8rı38dcd529a950ft 7ba9ddd97loo
l
_s
"BEN DE YAZARıM» YARIşMAIiI
"Neden yazarız?"
"Düşiincelerimi yazıya nasıl dökebiİirim?"
"Güzel ve etkili nasıl yazı|ır?"
"Neden farklı türlerde yazmaya ihtiyaç duyarız?" hiç düşüıdünüz mü?
işte böyle başladı yazma serüvenimiz. Yazmak için büyük biı yazaı
olmana gerek yok asİında, sadece kendin ol yeıeı! Amacıı hatasız
olmak değil, özgün olmak olsun her zaman. Bazen bir kelime gelir
aklımıza. Ve biı kelimeden biı hayat doğar aslında. Yeni, yepyeni bir
hikiye. . . Bir kelime; duygulaıımızın, hayallerimizin satırlara
döküldüğü andır bazen. Yazmak için bir neden ararız hep; oysaki
nedensiz de yazabilrnelidir insaı. İlk cllmleyi bir kurabilsek gerisi
geiecek zaten dariz1. arna o ilk cümle kurulamaz biı türtü. Halbuki
yazmak kusursuzluk gerektirrnez ki! İyi yazmak; iyi düşünmek, iyi
hissetrnek ve iyi ifade etmşkiir. Herkesin kutlandığı kelimelerle; arrıa
herkesten farklı yazmaktır öneml.i olan.
"Güz" sözcüğünü kullanma, ağlat gökyüzünü , yağmurun kendisi ol.
yeryüzüne yağ..,
O zaman yazılarına gökkuşağının bütün renklerini katacak altındaki
hazineye ulaşakcasın.
Türkiye yeni yazarlarını bekliyor!
Ben de Yazarım Yarışması şartnamesi
1. Yaıışmaya 5-6-'7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin tamamı katılabilir.
2. Yazılar,
3.
4.
5.
6.
anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle;
Cumhuriyetin nitelikleıini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere
uygun düşünce İaİz.na, dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı
olamaz. Seçilen yazıIarın moral yıkıcı, herhangi bir politik
gört§ü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız olmaması ve
ticari bir amaç taştmaması gerekmektedir.
Çalışmalar Türkiye Tüıkçesi'yle iml6 kurallarına uyularak
yazılmalıdır.
Y azılan kompozisyonlar ar\a| ya^ karaterinde olup vc l0 punto
ile yazılmalıdır,
Çalışmaların konusu belirlenen temaya uygun
olmalıdır.Belirtilen konunun dışına çıkan çalışmalar
değerlendirilmeyecektir.
Başvurular aralık ayında başlayacak olup, mari ayının sonunda
sona erecektir^
7, Yarışmaya kaılacak öğrenci lerimiz başvurularını
htıo://www.bendey azarimturkiye.com adresinden katılım
formunu doldurarak en geç Mart'ın 3 1'ine kadar bi|dirmeleri
gerekmektedir.(Yarışmacı[ar eserlerini yine aynı tarihe kadar
belirtiten siteye word dosyası olarak yükleyeceklerdir. )
8. Başvurular sadece online olarak yapılacaktır.
9. Son başvuru tarihinden sonıa yapılan başvurular geçersizdir.
l
0. Yarışmanın sonuçlaııhttp://www.bendeyazaıimturkiye.coııı
intemet sitesinden duyurulacaktır.
1 l. Yarışmaya bir öğrenci bir çalışmasıyla katılabilir.
12. Bir okuldan istenildiği kadar yarışma başvurusu yapılabilir.
l3. Ürilnler, "ünlü yazarlardan
14,
oluşan
jüri tarafından'' objektif
olarak değerlendirilecektir.
Yarışmada dereceye giren ilk üç öğrenciye ödülleri 14.05.20l6
taıihinde O§anus Kolejlerinin düzenIemiş olduğu ödül
töreninde veriIecektir.
YARJŞMANIN KONUSU
ı kaynakları tükenen gezegenimizin ağzınğgıı insanlığa hitap
eden tıir mektup yazıaız,.
önüırrn
ı 8irinci|ik
ödülü
:
lpad mini
.
ikincııık ödülü :cep telefonu
.
Üçüncülük ödülü :Tablet
OKYAİ{USUN " BEN DE YAZARIM" YARİŞMASI
METNİMN DEĞERLENDinııE
ÖıçnĞi
Öğrencilerin yazmış olduğu mekıuplar açıklamada yer alan koşulları
kapsamıyorsa değerlendirmeye alınmayacakıır,
Değerlendirme ölçütleri aşağıda belirtilmiştir:
.
.
.
.
Özgünlük
Kurgu
üslup
Türkçenin doğru kullanılması
. Belirlenen konunrın işlenmiş olması
Download

bende yazarım konulu mektup yazma yarışması