T.C. MUS VALiLioi il Mim Egitim MudiirlUgu "
SaYl : 73774402-160.02-E.367130
Konu : OkullKurum Yll Sonu <;ah~ma
Raporlan
12.01.2016
..............................................KAYMAKAMLIOINA
ilye Milli Egitim Mildilrlilgu
......................................................MlJDURLDoONE ilgi
: Milli Egitim Bakanhgl Oze1 Egitim ve Rehberlik Hizmet1eri Gene! MildiirlilgilnUn
11.01.2016 tarih ve 288655 saYlh yazlSl.
ilgi yazlda belirtilen rehberlik hizmetlerinin sonuylanmn saghkh bir ~ekilde kaYlt
altma almabilmesi iyin soz konusu yll sonu yah~ma raporlan veri giri~ sistemi 12-22 Ocak
2016 tarihleri arasmda yeniden aY11acaktIr.Veri giri~i yapmayan ti1m okullann veri
giri~lerinin tamamlanmasl, konu hakkmda il;imizce ba~latllan inceleme ve soru~turmalann
sonuy1andmIarak, GeneI MiidirrIilgumiize ivedilikle bildirilmek ilzere Mu~ Rehberlik ve
Ara~tIrrna Merkezi MildiirlUgil tarafmdan MildilrlilgumUze bildirilmesi hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.
Cevdet ARSLAN Valia. il Milli Egitirr). Mildiirii Ek
:1.Yazl(2 Sayfa) DagltIm : iIye Kaymakamhklanna TUm OkuI Mild. RAM Mild Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalanml~lr. http;lIevraksorgu,meb,gov,tr adresinden87e6-cf2d-367f-ab94-7574 kodu ile teyit edilebilir.
T.e. MiLL! EGirtM BAKANLIGI Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mildilrlilgu 11.01.2016
SaYl : 26670320-160.02-E.288655
Konu: OkullKurum Y11 Sonu <;ah~ma
Raporlan
................................. v ALiLi GiNE
(11 Milli Egitim MildilrlUgu)
ilgi : a) Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MildilrlilgUniln
5667988 saylh yazrSl.
b) Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mildilrlilgilniln
7216368 saYlh yaziSl.
c) Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mildilrliigilniln
8765390 saYlh yazlSI.
d) Ozel Egitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mudilrliigilniln
10225090 sayIll YazISl.
02.06.2015 tarihli ve
13.07.2015 tarihli ve
03.09.2015 tarihli ve
12.10.2015 tarihli ve
Bilindigi ilzere rehberlik ve psikolojik dam~ma hizmetleri, okullarlmlzda ve rehberlik
ve ara~tmna merkezlerinde ilgili yonetmelikler c;erc;evesinde yilrilti11mekte, yilriltiilen
c;ah~malar ise egitim-ogretim YIh ba~mda ve sonunda Genel Mildilrlilgilmlize iletilmektedir.
Bu kapsamda yapdan yeni dilzenlemeler c;erc;evesinde;
- ilgi (a) yazi ile okul rehberlik ve psikolojik dam~ma servisleri yll sonu c;ah~ma
raporlannm 22 Haziran 20 15 tarihinden itibaren elektronik ortamda dilzenlenecegi,
- iIgi (b) yazl ile okul Yll sonu c;ah~ma raporu veri giri~lerinin 14.08.2015 tarihine
kadar yapllmasl gerektigi,
- ilgi (c) yazl ile de veri giri~lerini tamamlamayan okullkurumlar ic;in 30.09.2015
tarihine kadar tamamlamalannm saglamnasl, giri~ yapmayan rapor c;lktlSl almayan okullar
hakkmda gereginin yapIlmasl ve sonucundan Genel Mildilrlilgfunuze bilgi verilmesi;
- ilgi (d) yazl ile sistemin 19-28 Ekim 2015 tarihleri arasmda ac;Ilacagl, veri giri~i
yapmayanlrapor C;iktlSl almayan okullar hakkmda gerekli incelemenin ba~latllmasl ve
sonucundan Genel Mildilrlilgfunilze bilgi verilmesi gerektigi belirtilmi~tir.
Ancak, Genel Mildilrlilgfunilzce yapIlan raporlama i~lemlerinde bazl ozellresmi
okullarm veri giri~l~rini yapmadlklarl ya da rapor C;lktlSI almadlklan gorUlmil~ olup, bu
konuda gerekli ineeleme ve soruj)turmanm yaptlmasl ilgi (b) ve (c) yazllanmlzla Valiliklere
bi1dirilmi~tir .
DIke genelinde yapdan rehberlik hizmetlerinin sonuc;lanrun saghkll bir j)ekilde kaYIt
altma aimabilmesi ic;in soz konusu ytl sonu c;ahj)ma raporlan veri girij) sistemi 12-22 Ocak
2016 tarihleri arasmda yeniden ayIlacaktIr.
MEB Be~evler Kampi.isii NBlok Be~evler ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
AynntIll bilgi iyin: Zekiye TEKiN ~ef
Tel: (0312)413 30 03
Faks: (0 312)213 13 56
Bu evrak gUvenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~tlr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresindenc999-4ge2-3b30-ad86-dcb9 kodu ile tevit edilehilir
Veri giri~i yapmayan tUm okullann veri giri~lerinin tamamlanmasl, konu hakkmda
ilinizce ba~latllan inceleme ve soru~turmalann sonuylandmlarak Genel MiidiirlUgumiize
ivedilikle bildirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Celil GUNGOR Bakan a. Genel Miidiir DAGITIM:
B Plaru
MEB Be~evlerKamptisti AlBlok Be~evler ANKARA
ElektronikAg: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
AynntIb bilgi ivin: Zekiye TEKtN Sef
Tel: (0312)413 30 03
Faks: (0312)213 13 56
Bu evrak giivenli elektronik imza He imzalanml~1:1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenc999-4ge2-3b30-ad86-dcb9 kodu He teyit edilebilir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız