T.C.
-,"ö\n
ULUBEY «eyıı,ıeraııııĞı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
\t*İİ
Sayı : 78502l86_903.02.0l-E,
l
97288
07
.01.2016
Konu : Mazeret Durumundan
Yer Değiştirmeler.
vüoünrüĞüNg
ULUBEY
Öğretmenlerin Aile Bidiği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik
Durumu ile Diğer Nedenlere bağlı yer değiştirme işlemleri ekte gönderilen duyuru
çerçevesinde yapılacaktır. Okulunuzda görevli öğretmenlere imza karşılığında duyurulması,
her tiirlü değişiklik duyurularınrn http://ikgm.meb.gov.tr ve http://usak.meb.gov.tr
adresinden takip edilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda İl İçi ve İller Arası Özrir Durumuna Bağlı Yer Değiştirme İşlemlerinin
sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin başvuru ve atamalarına etki
edecek bilgilerin MEBBİS kayıtlarında güncellenerek başvuruların herhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesi, bilgilerin kontrol edildikten sonra onay verilmesi, onay çıktılarının aynı
gün içerisinde bekletilmeden Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mustafa TURGUT
İlçe
.-,üvenIi Elektronik
imzalı ASh ile Aynıdır
DAĞITIM:
-
o.T..t o l...l20.ı. A..
Tüm Teşkilata.
.
Aşağl Mah, Arıkan Bedü Cad. No
:
27 64900
Ulubey / UŞAK
ü]e
imza]anmı§lır hltp://evraksorgu,meb
Aynnhlı bilgi için: selahattin ULUK
Ünvan : Şef
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected],tr
Bu e!İaı govenli cleklronik imzı
Milli Eğitim Müdi.irü
Tel : (02?6) 7t6 1654- t6
Faks:(0216)7161446
gov.tr
adresinden9792-a8b4-337e-be8d-da65
kodu ilc ıeyıı edilebi]ir
T.C.
şs
ıı,ıirı-i
ıĞİriııı
s
R
r.ANI-ıĞı
İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü
Sayı : 68898891_903,02-E.l05709
05.01.20l6
konu : Mazeret durumundan
yer değiştirmeler
DAĞIT]M YERLERiNE
Öğretrnenlerin Aile Birliği, Sağtık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik
Durumu ile Diğer Nedenlere bağlı yer değiştirme işlemleri ekte gönderilen duyuru
çerçevesinde yapılacaktır.
Bu kapsamda yapılacak olan il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinin
sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin başwru ve atamalarına etki
edecek bilgilerin MEBBıS kayıtlaıında güncellenerek başvuruların heıhangi bir aksaklığa
meydan verilmeden süresi içinde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınmasr hususunda
bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hamza
AYDoĞDU
Bakan a.
Genel Müdür
EK: Duyuru (7 sayfa
)
DAĞITIM:
Gereği:
ı
Valiıiğine
(İl Milli Eğitim Müdiiİlüğü)
8
İt
Atatül.k
Blv.
06648
Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: *.ww.meb.gov,tr
e-post : ad§[email protected]
Bu ei,.ık güvcn]i clcktronik imza ilc imzalanmıştır. htF://ğwaİsorgü.m.b.gov-tı
Ayflnhl, bilgi için: U.ZENGIN Şef
Te1:(0 3l2) 41328 92
Faks: (0 3l2) 4l8 03 8l
adıesindenf0a7-c495-3fd3-951b-5c02
kodu ile ıeyıt ediıcbilir.
20l6 oCAKAYI öĞnırıııxı-nnix aiı-ı, rinı-iĞi, SAĞLIK, caı cüvtNliĞi
MAzERITLERi vn nxcrrı,iı,ix »ununru ir,n oiĞnn uıouxrpnn n,lĞıı yııı
DEĞişTiRME Duyt,Rt,sı,
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği,
sağlık, can güvenliği mazeret]eri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklik|eri,
Milli Eğitirn Bakanhğı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile DevGt Memurlarının Yer
Değiştirme Suıetiyle Atanmalarına i]işkin Yönetmelik hiikümleri doğrultusunda aşağlda belirtildiği
şekilde yapılacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR
1.652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde
karaınanıenin 37'nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları hariç olmak
üzeIe, alanlaı itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kuruınlaıının tamamı, Bakanlığın
httP://ikgm.meb.gov.tr intemet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer
değiştirmeler bilgisayaİ ortamında hiZlrüet puanı üstiinlüğü esasına göre yapılacaktır.
2. Öğetmenleıin hizmet puanınrn hesablnda başıuruların son günü; hizmet süresinin hesabında ise 28
Şubat 20l6 tarihi esas alınacaktır,
3. sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı
olarak yer değiŞtirme başwrusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğetmenlerin talebi halinde,
eşleri de yeı değiştirme başvurusunda bulunabilir.
4. Başwrular,
http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerjndeki MEBBiS Mazeret
Durumuna Bağlı yer Değiştirme Başvuru Formu do|durularak 1,apılacak ve belgeler eğitim kurumu
müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir
örneği öğretmene Verilecektir.
5. oğetmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başwrular
onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgel,e dayalı bilgi düzeltme talebinde
bulunulabilecektir. BaŞwru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki
başwruları reddedilerelç onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başwru
yapmaları sağlanacaklır.
6. Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitinr kurumuna 1,a da kadrosunun bulunduğu
illilçe milli eğitim müdtirlüğüne dilekçe verınek suretiyle yer değiştirme başvurusundan
vazgeÇebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal ediIecektir.
7. Öğretmenlerin şahsen başwru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe dışında
bulunan öğetmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim İraçlırıyla
kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğiine süresi içinde ulaştırarak başwrularının
onaylanmasını isteyebilecektir. yöneticiler bu başwruları süresi içinde elektronik ortamda
onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklaıında öğretmenlere imzalattıracaktır.
8. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kuruınlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe
nıilli
eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başwrulaıını kadrolarının bulunduğu illilçe rnillİ eğitim
müdüIl ükI erine yapacaklİI.
9. Yurt dıŞında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlelden yurt dışı görev sürelerinin
veya izinlerinin 28 Şubat 2016 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler. diger
şanları da
taşıma]arı kaydıyla yer değiştirıne başvurusunda bulunabi]ecektir. Bu kapsamda yer değişikliği
yapılanlardan en geç 29 Şubat 20l6 tarihine kadar görevine başIanrayanların atamala-n- iptil
edilecektir.
l0. Başlurular iki aşamada allnacak; birinci aşamada Sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim
müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitiın kurumu tercihleri alınacak ve eğitim
kurumu müdiirltiklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.
ll.
Elektronik Başwru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli
şartlaIı taşımayan başwrular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçin.ıde
işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başwru Formu çıktısı imzalanmadan ve
onaylanmadan yapılan başwrular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değişlirmeler
iptal edilecektir.
12. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan
öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başıuıuları onaylayan sorumlular hakkında yasal
işlem yapılacaktır.
13. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tI internet
adresinden ayrıca duyurulacaktır.
l4. Oğretnıenlerden aday olarak görev 1,apnıakta iken herhangi bir nedenle görev yerleri
değiştirilenler, en geç 15 Şubat 2016 tarihinde atandıkları yerlerde görevlerine başlayarak
adaylıklarının ka]dınImasına esas sınava yeni görev yerlerinde katı]aİaktır.
SAĞLIK MAZIRETiNE BAĞLI YER DEĞiŞTİRMELER
Oğretmenlerden;
a) Kendisi, eşi veya çocuklarının.
b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,
hastalığının öğretmenin göIev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin
söz konusu kişilerin sağlık durumrrnu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya
üniversite hastanelerinden alacak]arı sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği
ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başwfusunda bu|unabilecektir.
Avrıca. anne. baba veya vargı kararıvla vasi tal,in edildiği kardeşlerinden birisi için eğitim ve
araŞtürma hastaneSi veya üniversite hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporlarında "Başkaslnın güç
ve Yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez." ibaresi bulunan]ar da anne, baba veya kardeşinin
Adres Kayıi Sistemine (AKS) kayıılı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başwrusunda
bulunabilecekıir.
Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:
a) BaŞvuru ıarihi itibarıyIa araştırma hastanesi veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alınan
yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,
b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı.
EŞ, anne, baba, Çocuk ve kardeş için veya vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporları ile
yapılan baŞvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir
wkuatlı nüfus kayıt ömeğini eIektronik ortamda lemin ederek kontrol edecektir.
AİLE BiRLiĞi MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞiŞTİRMELER
1. Öğretmenlerden eşleri;
a) 657 sayılı Devlet Memurlaıı Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında,
b)Sosyal Cüvenlik Kurumuna bağlı.
c) 506 sayülı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına
tabi,
ç) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğndeki meslek kuruluşlarında,
d) Avukat oIup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak,
e.) Millewekili. belediye başkanı, muhtar ve noter olarak,
çalışanlar
ile
aşağıda
2 nci
maddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı illilçeye yer
değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
2. MiIleWekili, belediye başkanı, muhtar, noter, 245l sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama
Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve I( sayılı cefvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar,926 sayılı Türk
Silahlı Kuwetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yiikseköğetim Kanunu, 2802 sayılı HAkimler ve
Savcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışarıla_r (657 sayıh Kanunun 4,ts
ve 4/C maddeleri kapsanrında sözleşmeii personel statüsünde çalışanlar dAhil); 399 sayılı KHK
kapsamında çalışanlal; özel kanunlarla kurulan kamu kuıum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu
kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşlerinin çalışmakta olduğu
kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Birinci aşama başwrulaıının son günü itibarıyla bEka
bir il'e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuıuluşIarında çalışanların, görev yeri
belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir),
55l0 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve
bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlardan;
(b)
a) Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
b) Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette
olduğunu gösterir belge,
c) Birinci aŞama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıIlık süre zarfında en az 360 gün sigortalı
hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hdlen devam etliğini gösterir beIge.
Ç) İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirkeı
merkezi dıŞlnda Çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak isıedikleri yerde eşIerinin
iŞYerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirkeıler için ise
çalıştıkları
ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacaklan belge istenecektir.
AiIe Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Ahnıcak Diğer Hususlar
1. Devlet menıurluğu Ve öğetmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan
atand,ıkları Yerde 28 Şubat 20t6 tarihi itibarı1,Ia lıir yıIIık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar,
aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecekıir. Bu şekilde görev yerleri değiştirilen
aday öğretmenlef, en geç ]5 Şubat 20l6 tarihinde atandıklafl yerlerde görevlerine başliyarak
adaylıklarının kaldııılmasına esas sınava yeni görev yerlerinde kaülacakıtr.
2. Ö$etmenlik:te adaylığı kaldırılmlş olup ilk atama veya yeniden atama ve kurumlar arası yeniden
atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıklafl yerde 28
Şubat 20l6 tarihi itibarıyla en az bir
YıIlık ÇalıŞma süresini dolduınıuş durun,ıda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda
bulunabilecektir,
J. Eşi
askeıde olan öğretnrenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme
isteğinde bulunabilecektir.
4.360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 55l0 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağhk Sigortası
Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet siirelerinin tamamı birlikte değell;dirileJektir.
5. Eşleri sigonalı olarak çalışan öğIetmen|erin yer değişikliği başıurularında, borçlanılmak kaydıyla
askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni sürelerinde geçen süreler de sigonalı
olarak geçirilen süreler kapsamında degerlendirilecektir.
6. Öğretmenlerden;
a) Kendileri veya eşleri yurt dışInda görevli olanlar,
b)
Eşleri geçici görev|i olanlar,
c) Eşleri isteğe bağh sigortalı olanlar,
yer değiştirme başıurusunda bulunamayacaktır,
CAN GiJVENLiĞi ı,ıazrnnriNo BAĞLI YER DEĞiŞrinıvrEı-en
Öğretınenlerden;
a) Kendisinin, eşinin veya bakmakla }ükümlü olduğu çocuklanndan birinin görev yaptığı yerde
kalmasının can güvenliğini tehdit altlnda bırakacağını, ad|i veya mülki idare makamlarından alınacak
belgeyle bel gelendirenler,
b) 81312012 tarihli ve 6284 sayıh Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şidderin Önlenmesine Dair
Kanunrrn 4 üncü maddesinin birinci fıkasının (a) bendi uyarınca haklannda adIi makamlarca işyerinin
değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar,
can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
ENGELLİLiK DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTinıuurn
Öğetmenlerden;
Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
b) Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelIi olduğunu,
a)
ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, bu
başvurusunda bulunabilecekli r.
kapsamda yer değiştirme
BaŞvuruyu onaylayanlar, sağllk kurulu raporları ile aile kiıtüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini
gösterir wkuatlı nüfus kayIt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.
DiĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTiRMELtrR
l. ÖğretmenIerden;
a) E_Şi veya Çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının öltım tarihinden itibaren bir
yıl içinde istedikleri yere,
b) EŞi emekIi olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir y,İ içind. eşlerinin emekli
olduğunu gösterir belge (eınekli olacak Tsk mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.) ile
eşlelinin ikamet eftiği yere,
c) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da
malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, ögetmen olarak görev
yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu
durumun ilgili makamlarca belge|endirilmiş olması kaydıyla, başkaca herharıgi bir
şart aranmaksızın
istedikleri yere,
ç) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu
sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli d;şında res;i
veya özel özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacak]aIının özel eğitim değer]endirme
kurulu tarafindan belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere,
yer değiştirme başwrusunda bulunabiIecekir.
2. Bu kapsamda başıuruda bulunacak öğfetmenleıden;
Eşi Veya çocuğunun Vefatını gösterir belge,
b) Eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge.
a)
c) Çocuğu veya kardeşi özel eğitim alması gerekenlerden, sağlık kurulu raporu ve özel eğitim
değerlendirn,ıe kurulunca verilen belge islenecektir.
öĞnnrıııx, EĞiTiM KURUMU, iLÇE VE iL Miı,ıİ BĞirİır
MüDüRLüKIERİNCE YAPüLACAK iş VE işı-aıvıı.rn
YER DEĞiŞTiRMELERDE
Oğetmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri aıasında Elektronik Başvuru
Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır- Elektronik Başvuru Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya
http://ikgın.meb.gov.tr adreslerinden "kullanıcı adı" ve "şifre" ile ulaşı labilecektir.
Ögretmenler, yer değiştirme başwrularını yaptıktan sonra mazeret durumuna ilişkin belgelerini onay
için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli oldukları
il/ilçe dışında bulunanlaı, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla
kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğiine süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde
ulaştırılmayan belgelerden öğetmenleİ sorumludur.
Eğitim kurumu müdi.irlüklerince, ibraz edilen belgeler inceleneıek uygun bulunanlar elektronik
ortamda tafandüktan sonra Elekronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak başvurular onaylanacaktır.
Gerekli şartları taşımadığü tespit ediienlerin başvurusu reddedilecektir.
Eğitim kulumu müdürlükleri, mazelet dufumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay
için ilçe ve il milti eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktlr.
Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldüğı gün veya takip eden gün içinde; il
ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu müdürlüğünün onayünı takip eden gün
içinde onaylanacaktır, Son gün yapülan başvurular aynı gün içinde onaylanacaktır.
Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye alınacaktır.
Öğretmenlerin başlııru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi gerekmektedir.
il/ilçe milli eğitim müdiırlükleri, yer değiştirme iş ve işlemleri ile başwruların onaylanması ya da
reddedilmesinden görevli, yelkili ve sorumludur.
onay iŞlemlerinin hafta sonu tatillerine denl geldiği günlerde eğitim kurumu müdürlükleri ile illilçe
milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbiıler alınarak yeterli sayıda personel bulundrırulacak ve
başıuruların onaylanması sağlanacakır.
Yer değiştirme başwrularına iiişkin tereddütler öncelikle iI miIli eğitim müdürlüğünce giderilecek; bu
aşamada giderilemeyen tereddütler Bakaniığa bildirilecektir.
BAŞ\.tlRU VE TERCiHLER
l. Başvurular
Başvurular, mazeret|eri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğIetmenlerin yerine atama
YaPılabilmesi bakımlndan, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak
alınacakır.
Birinci aşamada, öğfetmenlef Elektronik Başvuru Formunu doidurarak mazerei durumuna
atanmak iStedikleli il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.
göre
[kinci aşamada, ögretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm
kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğetmenlerin yer değiştirmesi sebebiyle boşalması
muhtemel eğitim kurumlarının listesi http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
Birinci aşamada başr.rrrusu onaylanan öğetmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarınl, tercih
önceliklerini dikkate alarak işaret|eyecektir.
Tercih aşamasında "boşalması muhten,ıel eğitim kurumu" olarak ilan edilen, ancak atamalar
sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden ögretmenlerin bu
tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ögretmenler başwru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve himret süresine ilişkin bilgilerini
kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başwru ve atamalalüna etki edecek
bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle
sorum lrıdur.
2.
Tercihler
a) İller arasında
Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte
bulunabiliı. Başwracak öğretmenler, tercihleri dışında 4l'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan
eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip isten,ıediklerini ayrıca belirtebilecektir. Ancak,40
eğitim kurumu terciIıi tamamlanmadan 4l'inci seçenek işaretlenmeyecektir.
Bu kapsamda
40'l,an
az tercih yapanlar ile teıcih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin
tercihleri dikkate alınacakır.
sadece
Hizmet puanl yetersizliğ sebebiyle yer değiştirmeIeri yapılamayan öğetmenler, istemeleri halinde
ayhksız izin kullanabilecektir
b) Il içinde
[l içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirecek öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim
yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir.
Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğetmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres
Kayıt Sistemine (AKS) kayıtIı ikamelg6hlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih
edebilecektir.
BüYükŞehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri. ilçeler,
beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yer|eşim yerleri
arasında yer değiŞikliği başvurusu yapılabilecekir. Bu yerieşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları
arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.
BüYükŞehir belediyesi statüsünde oImayan illerde görev yapan öğfetmenleI, yalnızca mazeretlerinin
bulunduğu il merkezi (belde ve köyler ddhil) ya da ilçedeki (be|de ve köyler d6hil) eğitim kurumlarını
tercih edebilecektir.
EŞleri aYnı i|Çenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler. öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki
egitim kurumlarlnü tercih edecekleI; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim
kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebileceİtir.
c) Fen liseleri, sosya! bilimler liseleri, spoı liseteri, güzel sanatlar liseleri ve bilim ve sanat
merkezleri öğretmenlerinin teıcihleri
Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar
liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi aları öğetmenieri aynt tür eğitim kurumlarını tercih
edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.
SPor liseleri Ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlal, müzik ve
beden eğitimi alan öğetmenlerinden daha önce ilgili mevzuat]na göre spor liseleri ile güzel sanat]ar
liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması
şartüyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Fen 1iseleri ve sosyal bilimler liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli
öğretmenlerden
başwrunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık rldhil en az üç yül öğretmenlik yapmış
olanlar fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir.
öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmüş
olanlar, bilim Ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Halen bilim ve sanat merkezlerinde görev
yapanlar istemeleıi halinde diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir,
Y[,R DEĞiŞTİRMELER VE TEBLiGAT
yer
değiştilmeler, ögletmenlefin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanl üstünlüğüne göre
yapllacaktır. Sonuçlar, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayınlanacakır. Yer degiştirmesi yapılan
ögretmenleiin lebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Taloıiminde belirtilen süreler
içinde tamamlanacakır.
Açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Ögetmen Atama ve Yer Değiştilme
Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmeliginin
ilgili hükümleri esas alınacaklir.
YER DEĞİŞTiRME TAKViMi
Birinci Aşama
Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onav Süreci
: 7-13
Ikinci Aşama
Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci
: l8-2l OCAK 2016
AtamaIar
|
Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri
: 26
25
oCAK 20l6
OCAK 2016
OCAK 20l6'dan itibaıen
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
T,C.
MiLLiEĞİTiM BAKANLIĞI
İnsan Kaynak ları Genel Müdürlüğü
Sayı
:
68898891-903.02-E.l057O9
05.0l ,20l6
konu : Mazeret durumundan
yer değiştirmeler
DAĞ]TIM YERLERiNE
Öğretmenlerin Aile Birliği,. Sağl*, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik
Durumu ile Diğer Nedenlere bağlı yer değiştirme işlem-leri ekte gonderilen juyrıru
çerçevesinde yapılacaknr.
Bu kapsamda yapılacak olan il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinin
_.. .
saghkh
.bir şekilde gerçekleştirilebi]mesi için öğretmenlerin başvuru- ve atamalarına etki
edecek bilgilerin MEBBis kayıtlarında güncelleierek başvurulaiın herhangi
bir aksaklığa
meydan verilmeden süresi içinde tamamlanması için gerekli tedbirlerin
alıĞası hususunla
bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hamza
AYDOĞDU
Bakan
a.
Genel Müdür
EK: Duyuru (7 sayfa
)
DAGITIM:
Gereği:
Valitiğine
(il Miüli Eğitim Müdtiürlüğii)
81 İı
Atalnlk BlV, 06648 Klzılay,ANKARA
Eleklronik Ağ: \ıww.meb,gov.tr
Ayrıntılı bilgi içiniU ZENGIN Şef
Tel: (0 3l2) 413 28 92
e_posta] [email protected],gov,tr
Bu evrak güvenli elekt.onik imza ile imza]anmıştlİ htlp]/evmksorgu
Faİsi
meb gov t. adresindenioa7-c4g
5
-3 til3 -9 5 l
(0
3l2) 4l8
03
b-5c02 koau ile
8l
ie\
1ı
edi]ebillr
Download

MAZERET DURUMUNDAN YER