.ş
,.z
*v
,
T.C.
ULUBEY KAYMAKAMLIĞI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
05.01.20l6
Sayı : 78502l86-82l-E.89520
Konu : Tiyatro Oyunu
.............MüDüRLüĞüNE
ULUBEY
Uşak Valiliği il
Miüti Eğitim Müdürlüğünün 3|.|2.2015
tarih
gönderilmiştir.
47848017 -82|ı.E.l35847 |7 sayılı "Tiyatro Oyunu" konulu yazısı ekte
Ve
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Mustafa TURGUT
İlçe
Milli Eğitim Müdürü
EK:
Yazı (3 Sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Lise Müd. ne
Güvenli Elekkonjk
lmza|ı Aslı ile A Vnldlİ
a.ş..../
76
V.H.K.i.
Aşağı Mah, Hükümet Konağl UlubeyruŞAK
Elektıonik Ağ: rvww.ulubey64.meb.gov.tr
e-posta; [email protected]
Ayrlntllı bilgi için: Melek KARAKUŞ
-
v.H,K.l.
Tel: (o276) 716 16 54 - lç Haı:19
Faks: (0 2?6) 7l6 14 46
adresinden3 33f-9c5 5-360b-a03 fBu ev.ak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştür, http'/evraksorgu meb,8ov,tr
l926
kodu ile teyit edilebilir
T.C.
uşa«vıı,iı.iĞi
iı ıııııi rgıtım ııüdürıüğü
Sayı : 478480l7-821-E,.l35847 l7
31.|2.20]ü5
Konu: Tiyatro Oyunu
rayııareıaııĞl
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)
.......... ıı ü oü n ı-üctlNE
iıgi
: zo ı l
2lzo'ı5 tarih ve 49969645 -82l
il xıilttir ve
gönderilın iştir.
13386
sayılı yazı.
Turizm Müdürlüğünün "ÇİÇu aaıı tiyatro oyunu" konulu yazısı ilişikte
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bülent ŞAHiN
Vali a.
iı ııiııi egitim vııdtırtı
Eki: İlgi Yazı (2sayfa)
DAĞITIM:
-Tüm Teşkilata
-İlçe Kaymakamlıkları
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)
-Merkez Tüm Resmi/ÖzeI Lise ve Dengi Okul Müdürlüklerine
ortaöğretim Hizmetleri Böliimü
Enstitü Sok. Valilik Binası Arkası 64 lo0-Merkez/UŞAK
Ayrüntılı bilgi için: Ahmgt Sait YlLDlZ Memur
Tel
Faks
:
:
(0 216)2245603
(0 276) 2233989
e-posta: [email protected]
Bue\rıtgurenIıelektronikımzaılcimzalanmışıırh(p/levraksorguııebgovıradresinden3fe4-86e3-37'l4-9blf-ead7
kodu i]e teyit edıIebilir
0
ts
o\
I
(-{_|.i
AKL-\
l
.l
l
*
T.C.
UşAK vALlLİĞl
İl Küıtür ve Turizm Müdürlü$i
6
29
Sayı: 49969645-82l/ 33'?
Konu: "ÇIÇU" adlı tiyatro oyunu
l12/2015
lL MtLLi EĞITİM MüDüRIüĞüNE
Bakanhğımız Devlet Tiyatrolan Genel Müdülüğiinün 20l5-20l6 yıllan tume programı
kapsamında; İaniı Devlet Tiyafosu tarafuıdan sahnelenen "ÇlÇU" adlı tiyato oyunu 29,30
o(3k 20ı6 tarihlerinde saat 20:00'de Atatiirk Kültiır Merkezi nolu saloıda gösterime
sunulacaktır.
Söz konusu ctkinliğe ait afişler ve basın duyurusu ekte gönderilmiş olup, afişlerin
öğencilerin rahatlıkla görcbileceği yerlere asılması ve yapıIacak olan etkinliğiı1 kurumunuz
pJrsoneli ile ösencilere duüurulmasınln sağlanması hwusunda, bilgilerinizi ve geıeğini rica
l
ederim.
Vali
Vali Y
EKLER:
l-Afiş (....adet)
2-Dunıru (....adet)
DAĞITıM:
İf,ıA
-Uşak Üniversitesi Rektörlüğune
-AçıköğIetim Faküttesi Il Tcmsilciliğine
9AYı
-Mılli Eğiıirn Müdiırlüğtıne
d
3l
Aratl( 2015
a-
nııfn
.._-
-rrY"7
ADRES: Ünatan Mh- Ha]*ı Yağct Cad No| 56 UşAK
Ta|ı.O?162231| 00 -223 l5 70 Fıx: 223 59 0t
f-mııı: [email protected]
Elektroıik Ağ: www.uıaikulıur,gov.tr.
Ayrınhlı bil8,i için irlib8ı: ö.MlclK -Şef
.aAE
İL KÜLTÜR Vr] TURIZM MÜDÜRLÜĞÜ,NDEN DUYURU
Kültüı ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatrolan Genel Müdllılüğiınce diizenlenEıı 2015_
2016 yıllan turne programı kapsamında; lzİniİ Devlet Tiyatosu tarafından saİınclenen
"ÇİÇU" 8dtı tiyatro o},\ınu 29-30 ocak 2016 taritılerinde saat 2o:oo'dg Atatüİk Ktılttır
Merkezi l nolu salonda gösterİme suoıılacaktır.
Söz konusu etkinliğe ait bilctler İl KtlltUr ve Tuıiaı Müdrrlüğüdcn ıemiı edilebiliı.
İrtibat tel 02'16 223 71 00 Ünalan Mü. Hakh Yağcı Cad, No:56 Merkez/UŞAK
Bilet fiyatlan Öğrcnci (3 TL), Tan (5 TL) dir.
Sanatsever halkımıza duyurulur.
OYUN HAKKJNDABILGİ:
Aziz Nesin'in klasikleşmiş oyunlan arasında yer alan Çiçu, kendini yalnıdığa mahkum
etıniş, toplumdan ve insanlardan tecrit etniş bir ıdamın dıamını, trajikomik bir üslupla
sahneye taşıı. Çiçu adını verdiği oyuncak bebeği, kedisi, köpeği ve diğer ev hayvanlan ile
kendisine bir dilnya yaratan, adeta evcilik oynayan Adam, asluıda ko,r|ıulannıı §iridir, tıpkı;
modem toplumun yalnızlaştırdığı birçok benzeıi gibi.,, Sünede, bu adamıı topluısal
dayatınalann da eıkisiyle, kendi kendine yaİıtttğı esaİettgo kurtulma çaba§uıa tanık olunız.
16},b
tavsiydÜ&[ı.
Download

Tiyatro Oyunu - Milli Eğitim Bakanlığı