MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş (Ön Lisans)
"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" Hükümleri ve Üniversitemizin yönetmeliklerine uygun olarak 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında
Yatay Geçiş yoluyla Ön Lisans Diploma Programlarına kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi ile koşullar aşağıda
çıkarılmıştır.
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Başvuru Tarihi
Yabancı Dil
Değerlendirme Tarihi
Sonuç İlan
Kesin Kayıt Tarihi
Yeterlilik Sınavı
Tarihi
Üniversite Adı
Başlangıç
Bitiş
MARMARA *11 Ocak 2016 *13 Ocak 2016
ÜNİVERSİTESİ
Saat:10.00’da Saat:16.00’a
kadar
Sınav Dili/
Sınav Yeri/
Tarihi
Başlangıç
Bitiş
İngilizce/
16 Ocak
2016
20 Ocak
2016
25 Ocak 2016
Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç
Bitiş
Başlangıç-Bitiş
26 Ocak
2016
27 Ocak
2016
28 Ocak 2016
Yabancı Diller
Yüksekokulu/
15 Ocak 2016
* Başvurular, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına şahsen müracaat edilerek yapılacaktır.
1/4
Uygulama Esasları ve Başvuru Şartları (Kurumlar Arası Yatay Geçiş)
1) Öğrencinin, yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması gerekir.
2) Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı dışında) lisans programlarında en az iki, önlisans programlarında ise en az bir dönemi
tamamlamış olması zorunludur.
3) Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanına yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı uluslararası/yabancı uyruklu öğrenciler başvuramaz.
4) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO(Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)’sunun, eğitimini 4,00’lük sistemde almış ise en az
3,00, 100’lük sistemde almış ise en az 75 olması gerekir.
5) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için kayıtlı bulunduğu programda, tamamlamış olduğu dönemlere ait öğretim programında (müfredat) belirtilen
tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. Öğrencinin üst yarıyıllardan aldığı derslerde başarı şartı aranmaz. Kayıtlı olduğu dönemlerde, öğretim
programında yer alan derslerin tümünü almamış olan veya herhangi bir dersten başarısız olmuş olan öğrencinin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.
6) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın yatay geçiş için başvurulan yıl itibarıyla ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen
şartların yanı sıra varsa mülakat ve benzeri diğer geçiş koşullarını yerine getirmiş olması zorunludur.
7) Bir programın aynı anda hem birinci hem ikinci öğretimine başvurulabilir.
8) Açık ve uzaktan öğretimden Üniversitenin örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılmaz.
9) Meslek yüksekokullarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde adayın sadece GANO’su esas alınır.
Yurt Dışından Yatay Geçiş Şartları; (yukarıda verilen şartların yanı sıra aşağıdaki maddeler de dikkate alınacaktır.)
10) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans
veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması (bilgi için bknz.) ve kayıtlı olduğu diploma programının yatay
geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
11) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO’sunun 4,00’lük sistemde en az 3,00, 100’lük sistemde en az 75 olması gerekir.
12) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban
puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran
öğrencilerin yatay geçiş başvurusu Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışından yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
13) Yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrencilerin Üniversite programlarına geçiş başvurusunda bulunabilmesi için ÖSYS puanına veya SAT puanına sahip
olmaları gerekir. Adayın ÖSYS puanının en az, vakıf üniversiteleri hariç bir yükseköğretim kurumunun birinci veya ikinci öğretim diploma programına ÖSYM
tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanına eşit olması; SAT puanının ise yatay geçiş başvurusunda ilan edilen asgari puana
eşit veya yüksek olması gerekir. (SAT 1 (Minimum 1000 puan)
Detaylar için Üniversitemiz Yatay Geçiş Yönetmeliğine bakabilirsiniz.
2/4
BAŞVURU ŞEKLİ;
1) Başvurular, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına şahsen müracaat edilerek yapılacaktır.
2) Aşağıda belirtilen belgelerin asılları (onaylı, imzalı ve mühürlü) ile birlikte ilgili birime (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına) müracaat edilerek
yapılacaktır.
 Ön Kayıtta istenen bilgi ve belgeler; (Tüm belgeler mühürlü ve imzalı (onaylı) olmak zorundadır.)
1.
ÖSYS yerleştirme belgesi ve puan sonuç belgesi;
o Üniversitenize yerleştiğiniz yıldaki her iki belgenin ‘Kontrol Kodu’ görünecek şekilde alınmış bilgisayar çıktısı.
2.
Üniversitesinden mühürlü ve imzalı (onaylı) transkript belgesi,
3.
Güncel tarihli öğrenci belgesi, mühürlü ve imzalı (onaylı)
4.
Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (Onaylı-transkript üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir.) mühürlü ve imzalı (onaylı)
5.
Öğrencinin müfredat programını gösteren belge. (Türkçe veya başvuru yaptığı diploma programının dilinde imzalı ve mühürlü “onaylı” olarak.)
o Kayıtlı olunan bölüm/programın eğitim-öğretim süresi boyunca her yarıyılında hangi derslerin okutulduğunu gösterir belgedir.
6.
Öğrencinin müfredat programında yer alan derslerin içeriklerini gösterir belge. (En az bir paragraftan oluşmalıdır.)
o Müfredat programında yer alan derslerin en az bir paraftan oluşan açıklanmış halidir.
7.
II.Öğretim Bölüm/Programlardan I.Öğretim Bölüm/Programlarına yatay geçiş başvurusunda;
o %10’a girdiğine dair belge. (Belge ön kayıt sırasında getirilmek zorundadır.) mühürlü ve imzalı (onaylı)
8.
Hazırlık Sınıfı olan bölüm/programlar için “Uluslararası eşdeğer sınav belgesi”(Bknz: Tablo 1) (Bu belge yoksa Üniversitemiz Yeterlik sınavına girilmesi
gerekmektedir.)
Önemli Notlar;
*İlanda güncelleme yapılabilir.
*Online başvuru alınmayacaktır.
*Yukarıda belirtilen belgeler mühürlü, imzalı (onaylı) olması gerekmektedir. Aksi durumda belge/belgeler geçersiz sayılır, kabul edilmez.
*Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.
*Yabancı dilde ki belgelerin yeminli tercüman tarafından tercümesi edilmesi gerekmektedir.
*Posta ile yapılan başvurularda eksik belge, onaysız belge veya postadaki gecikmelerden dolayı kurumumuz sorumlu değildir. (Başvurular birimlere yapılmalıdır.)
*Bölüm/Program taban puanları. Tablo 3A (2012, 2013, 2014, 2015)
3/4
 Kesin Kayıtta istenen bilgi ve belgeler;
o Kayıtlar ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ÖSYS yerleştirme puan çıktısı ve ÖSYS sonuç çıktısı.
2 Fotoğraf
Dilekçe (Kesin kayıt sırasında ilgili birim tarafından verilecektir.)
%10 başarı belgesi (II.Öğretim Bölüm/Programlardan I.Öğretim Bölüm/Programlarına yatay geçiş hakkı kazanan,) aslı.
TC Kimlik aslı.(Gösterilmek üzere)
2015-2016 Güz dönemine ait güncel öğrenci belgesi
*Kesin kayıt sırasında, başvuruların şahsen veya noter vekâletli kişiler tarafından yapılması zorunludur.
 Yabancı Dil Yeterlik Sınav takvimi;
o Aşağıdaki tabloda belirtilen diploma programlarına başvuran öğrencilere Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.
o Yeterlilik Sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen aday (yabancı dil yeterlik sınavına girmesi gereken) Yabancı
Diller Yüksekokulu web sayfasında ilan edilen dersliklerde sınava alınacaklardır.


Sınav Tarihi: 15 Ocak 2015
İngilizce(Saat:10.00) Sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu
*Adayın okumuş olduğu üniversitesinde yapılan Yabancı Dil Yeterlik sınavları ve Hazırlık sınıfı değerlendirmeye alınmaz.
*Hazırlık sınıfı olan bölüm/programlara başvurularda Üniversitemiz Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girmek zorundadırlar.
*Sınava gireceğiniz derslik ile ilgili bilgi, Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında ilanda verilecektir.
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına İlişkin Bilgiler
Fakülte/Yüksekokul
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm/Program
Turizm Rehberliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Türü
İngilizce
İngilizce
İngilizce
4/4
Download

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2015