T.C.
CAZIANTEP VALILiGi
il Milli E[itim Mridiirliigii
Sayr
: 8835667 4-903-E.438368
1310112016
Konu: Fatih Projesi BT Rehberlifi Gdrevi Toplantrsr
VALiLiK MAKAMINA
itgi: Uee Yenilik
ve
Efitim Teknolojileri Genel Miidi.irliig.infin
30/1212015 tarihli ve
13507730 sayrh yazrsr
Fatih Projesi kapsamrnda donanrm kurulumu yaprlan okullarda
2015-2016
e[itim-ogretim yrh 2. dcinem "Fatih Biligim Teknoloji Rehber O[retmen" gorevlendirmeleri
yaprlacaktrr. Gdrevlendirmelerin, ilgi yazr do[rultusunda saflrkh bir gekilde yaprlabilmesi
igin; bagvuru gartlarrnt tagryan ve 2015-2016 efitim-<i[retim yrh 2. doneminde Fatih Biligim
Teknolojileri Rehber Olretmeni olarak gorev almak isteyen ofretmenler ile 1910112016
tarihinde saat 14:00'daGaziantep Lisesi toplantr salonunda BT il Koordinatori.i Veli BAGCI
bagkanhgrnda bir bilgilendirme toplantrsr yaprlmasr ve toplantrya katrlacak olan
<iSretmenlerin toplantr si.iresince gorevli izinli sayrlmasr, Miidiirlii[i]mtizce uygun
gortilmektedir.
Makamrnrzca da uygun goriildii[ti takdirde olurlanmza arz ederim.
Mustafa YANMAZ
Milli Egitim Mi.idiirti
OLUR
13t01t2016
Mustafa Asrm ALKAN
Vali
a.
Vali Yardrmcrsr
Adres
: Yeni Valilik Binasr 3. Kat Btiyukgehir/ GAZiANTEP
Ayrrntrh Bilgi igin: Miid0r Yardrmcrsr Mehmet Ali Tiryakiollu -Fatih Projesi il Koordinatririi Veli BACCI
: 0(342) 23 1.10.58 - 23 1.33.90 - 230.80.02 Fax: 0(342) 232.24.10
e-mail
: [email protected]
Internet
: hnp I I Eaziantep. meb. gov.t
Telefon
:
Bu evrak gtivenli elektronik irnza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu meb.gov.tr
adresrnctendbac-ec72-367f-ac68-b746 toau ile teyit edilebilir
Download

Adres Telefon