T.C.
BANAZ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
|2.0|.2016
Sayı : 837l 8884i604l360699
Konu:
e
Twinning Projeleri
Acele ve günlüdür
ıııüoünı.üĞüNp
BANAZ
ilgi
:İıırıiııi Eğitim Müdürlüğünün l0.01.20l6 tarihve 276648 sayılı yazısı;
yazısı ve eki
İı ııiııi Eğitim Müdürlüğümtizün " e Twinning Projeleri" ile ilgili
mesai bitimine kadar
ekte sunulmuş olup,yazı ekinde İunulan formun engeç l5.01.20l6 tarihi
adresine mail
İı Mtidtırıtıgtıntın AÖ projeler Birimi email adresi [email protected]
olarak gönderilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Hüseyin KIYAK
Müdür a.
Şube Müdürü
Ekler
:
Proje Bilgi Formu
Dağıtım
(l
ad. )
Kadir
, KARAGöZ
V.H.K.l"
:
Tüm Okul Müdürlükleri'ne
ĞOvınli Elıxü,onıı
lşrzalı Aclı lle Aynıdıı
t
f ,1201 C
'l_'g
llçe Milli Eğitim Müdürlüğü Banaz,/UŞAK
e-posta: [email protected]
gov.tr
Bilgi için : VH.K.I. Kadir KARAGÖZ
Trc|:02763155311-19 Faks: 02763151369
ffizaileimzalanmışt,.'http.//e,,aı.so.gu.meb.gov'tradresınden86c3-fabc.3df2.a070.302bı<oauileteyitedilebilir'
ffi
Sayı
T.C.
UŞAK VALiLİĞİ
iı
vıııi
Eğitim Müdürlüğü
l 1.01.20l6
29425508-604-E.276648
Konu : eTwinning Projeleri.
:
.......KAYMAKAMLIĞI
(Milli Eğitim Müdürlüğüne)
ıvıü»ünı-ÜĞüNB
Milli Eğitim Bakanlığı yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü eTwinning
dihilinde
Ulusal Destek §ervisi tarafından ülkemiz genelinde sürdürülen eTwinning Programl
ilimizde de çalışıııalar yapılmakta ve okullarımızda projeler yürütülmektedir,
tutulması,
İlinıiz genelinde yapılan eTwinniırg projelerinin istatistiğinin
ve
yapılması
danışmanlık
il koordinatörümüz tarafından çalışmalarında
öğretmenlerimizJ
ai.,ca yeni açılan usakarge.meb.gov.tr adresinden proje tanıtımlarınııı yapılmasl için
doldurarak en geç 15
kurumunuzda eTwinning projesi yııiiıten personelinizin ekteki formu
projeler
Birimi email
AB
Müdürlüğümüz
ocak 2016 Cuma gtınJ mesai bitimine kadar,
ederim,
rica
[email protected] mail olarak gönderilmesini önemle
udr.ri
Bülent ŞAHİN
Milli Eğitim Müdürü
EKLER
Bilgi Formu (l ad.)
DAĞITIM:
Proje
Tüm Teşkilat.
ğüırenli Elektronik
İmıalı Aslı lle Aynıdııı
4l..ıQ4-no4-6
Bİlal zÜgEyİn
}lllll Eğlüm
Mü<lürl{iğ{l
llllemuru
ba-3c4]l-a24c-d74ç koau ile ıeyit edilebilir
eTwinning Projeleri Bilgilendirme Formu (15 Ocak 2016
Sıra
No
Kurumu
Adı Soyadı
Branşı
Telefon No.
)
e-mail
Yürüttüğü
Aktlf Proje Sayısı
L
2
3
Sıra
No
Projenin Adı
Ortak
Sayısı
Yaş
Kategorisi
Ulusal uluslararası
İçeriği (Kısa Olmak Kaydıyla Paylaşınız|
1
2
3
Önemli: [email protected] adresine gönderilecektir.
Download

e-Twinning Projeleri - Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü