T.C.
MU$ vALiLiGi
1I Milli Egitim MUdUrIUgU
COK ACELE VE GlrNLUDUR
SaYl :32026198-136-E.111795
Konu : YBO'larda Hijyen Egitimi
06. 1.2016
............................. KA YMAKAMUGINA
iI~e Milli Egitim MUdUrlUgU
"
"
"A"
.................................... MUDURLUuUNE
Bakanhglmlz Temel Egitim Genel MUdUrlUgUnUn 05/0112016 ta'h ve 63352
saYlh yazlSl ve eki yazlmlz ekinde gonderilmi~tir.
Yatlh BOlge Ortaokullanndan 2 personelin katthmlyla "Temiz 0 m, Eksiksiz
Egitim, Yatth Okullarda Ge1i~kin Hijyen Uygulamalan" konulu "Egitici erin Egitimi"
programmm tUm YBO'lardayaygmla~tIrllmasl amaclyla 01-06 $ubat 2016 ve a 08-13 $ubat
2016 tarihleri arasmda yeri daha soma belirlenmek lizere 2 gUnIUk egiti dUzenlenmek
istenilmektedir.
Bilgilerinizi ve yatth bOlge ortaokullarlmlzdan biri okul mUdUrU digeri rehber
ogretmen, rehber ogretmeni bulunmayan okullar i~in mUdUr yardllllcisl Imak lizere 2
personel isminin 06/0112016 tarihi mesai bitimine kadar mUdUrIUgUmUz Temel Egitim
$ubesine gonderilmesi hususunda; geregini onemle rica ederim.
Cevdet
SLAN
MUdUrii
EKi:
l-Yazl
2-Katlhmcl Bilgi Formu
DAGlTIM: lI~e Kaymakamhklarma TUm YatIlt Bolge Ortaokulu MUdUrlUklerine k~I-,f;N1'-1j@~·f?'·1-r
~dres~ rY'ICt;/ (jd't:J 1~ ~... ~'~..C'L ...
N,,+:
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalarunt~tlr. bttp:/Ievralcsorgu.meb.gov.tr adresindenb5fe-30a5-3dOa-afcc- ef5 kodu ile teyit edilebilir.
T.C. MILL! EGITIM BAKANLICH Temel Egitim Genel MUdiirlugu COK ACELE VE GUNLuni'rR.
Say1 :23508695-136-E.63352
Konu: YBO'larda Hijyen Egitimi
05.0 .2016
DAGITIM YERLERiNE
(UNI CEF)
Milli Egitim Bakanhgl, BirIe~mi~ Milletler <;ocuklara Yardlm F0
Tiirkiye Ofisinin teknik ve finansal destegiyle yatlh bolge ortaokullannda 'Su,
Hijyen Egitimi' (SUTEM) adh bir proje yurutmektedir. Bu proje kapsammda
Yatlh Bolge Ortaokulu (YBO) i9in "Temiz Ortam, Eksiksiz Egitim: Yatlh Okul
Hijyen Uygulamalan" konulu "Egiticilerin Egitimi" programlan yapIlml~ttr. u egitimlere
katdan personelin seminerdeki edindigi bilgileri kendi okulundaki diger p rsonele ve
ogrencilere aktarmasl hedeflenmektedir.
Bununla birlikte "Egiticilerin Egitimi" programmm tUm YBO'lara yay m1a~tmlmasl
amaclyla 1-6 Subat 2016, veya alternatif olarak 8-13 Subat 2016 tarihleri arasl da, yeri daha
sonra belirlenmek uzere her grup i9in 2 gUnlUk egitim programlan pI anmaktadlr.
2 personel
Planlanan programlara daha once bu egitimlere katIlmaml~ her YBO'd
kattlacaktlr. Katthmcdar i~in ul~lm ve konaklama hizmetleri UNICEF Tiir e tarafmdan
saglanacaktu. Daha once egitim programma dahil edildigi halde en az 2 katIhmcmm
saglanamadlgl okullar da katlllmcl saYlSlID ikiye tamamlamak mere isim bildire ileceklerdir.
Yukandaki a~lklamalar l~lgmda soz konusu egitim programma kattl ak biri okul
mudiiru, digeri rehber ogretmen veya rehber ogretmeni bulunmayan okull i~in mudiir
yardlmclsl olmak mere her YBO'dan 2 personelin katthmmm saglanarak kim ik ve ileti~im
bilgilerinin Excel dosyasma i~lenmesi, bu bilgilerin it milli egitim miidiirl" erince ekteki
ornege uygun oIarak tek dosya halinde dikkatlice birle,tirilerek 07.01.201 gOOu mesai
bitimine kadar Genel Miidiirlugfimiize ula~acak ~kilde resmi yazl ekinde gonderilmesi
hususunda,
Geregini rica ederim.
Ek: Kattilmcl Bilgi Formu
Daglttm:
Geregi:
67 1I Valiligi
ME.S. TEGM Ataturk Blv. 06648 Klztlay/ANKARA
Telefon No: (0 312) 4 I3 I3 27 Faks No: (0 312) 417 7105
e-Posta: te~urtlar"[email protected] lnternet Adresi: tegm.meb.goy.tr
Bilgi
i~in:
asan Sami GEN<;
M.E.Uzrnam
Telefon No: 0 312) 413 1321
Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml~r. http://evraksorgu.meb.goY.tr adresindenc147-9314-3d38-95ad-c
6 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız