T.e.
MU~
vALiLiGi il Milli Egitim MiidiirJiigii SaYI : 47339225/200/533615
Konu: Donem Notu
15.01.2016
ACELE VE GUNLUDUR
........................ KAYMAKAMLIGINA
(ilye Milli Egitim MUdiirlUgii)
................................. MUDURLUOONE
ilgi
MEB. Ortaogretim Gene! MtidiirliigUniln 14.01.2016 tarih ve 489996 sayJll yazlSJ.
Ortaogretim Genel MiidUrliigUnun "Donem Puam" ile ilgili yazlsl ekte gonderilmi$tir.
Buna gore 36 nCl madde hiikmii kapsammda olmayan tUm ortaogretim ogrencilerinin haftalik
ders saati saYlsma bakllmakslzm her dersten en az iki yazIlI smav notu alml$ olmasl
gerekmektedir.
TUm okul/kurum yoneticiIerinin bu duruma dikkat ederek eksik yazdi smav notu
bulunan ogrencileri ve velileri bilgiiendirerek donem bitmeden once eksik yazll1 smavlann
tamamianmasl iyin gerekli tedbirleri almalan hususunda;
Geregini rica edel'im.
Cevdet ARSLAN
VaH a.
il MilIi Egitim MUdilrU
Ek:
1 Yazl
Dagltlm:
iIye Kaymakamhklan
TUm Lise MUd.
Bu evrak gOvenli elektronik unza ile imzalanml~tlr htlp:l/evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 58ge-2c8c-3aa9-804f-c136 kodu ile teyi! edilebillr.
T.e.
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Mtidurliigti. SaYI : 840375611200/489996
Konu : Donem Notu
14.01.2016
ACELE VE SURELDiR
...................... VALiLidiNE
(il MilH Egitim MOdUrlUgO)
rlgi
: MilH Egitim BakanlIgJ Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi.
llgi Yonetmeligin "Yazdi ve uygulamah smavlar" ba::j;!Ikll 45 inci maddesinin birinci
flkrasmda; derslerinozelligine gore bir donemde yapilacak yazlli ve uygulamah smavlarla ilgHi
olarak: "Haftaltk del's saati saYlsma bakllmakslzm her del'sten en az iki yaZllI smav yapIhl'. Stnav
saYISl ve tarihleri her donem ba~mda zumre ba~kanlan kurulunca belirlenir ve okul mUdUrunUn
onaymdan soma e-Okul sistemi Lizerinden ilan edilir. Smavlal'la iJgili gerekli tedbirler okul
mudurlugunce alimr. Ogrenciler her dersten en az iki yazdI smava kattlmak zorundadlrlar." esaslanna
uyulacagl hDkum altma almml~ttr.
Aynca soz konusu Yonetmeligin "Donem Puam" ba~lIkh 51 inci maddesinin ikinci
fikrasmda 'da Yonetmeligin 36 nel maddesine gore ozUrleri nedeniyle 60 gOnlUk devamSlzlil<
kapsammda degerlendirilen ogrencilerin donem puanlan zorunlu hiillerde bir yazdi smav eksigiyle
verilebilir." hukmuyer almaktadJl'.
Buna gore 36 nCI madde hUkmU kapsamtnda olmayan tUm ortaogretim ogrencilerinin haftalik
del's saati saYIsma bakllmakslzm her dersten en az iki yaziit Slllav notu alml:;; olmaSI gerekmektedir.
TUm okullkurum yoneticilerinin bu duruma dikkat ederek eksik yazlll smav notu bulunan
ogrencileri ve velileri bilgilendirerek donem bitmeden once eksik yazlh slllaviann tamamlanmasl i9in
gerekli tedbirleri almalan gerekmektedir.
Bilgilel'inizi ve geregini rica ederim.
YusufBUYOK Bakan a. MUste~ar Yardlmclsl Dagltuu:
Geregi:
B Plam
AtarUrk Wv. 06648 KIZllily/ANKARA
Elcklronik Ag: w\vw.meb.gov.tr
c-posta: eli kkyildi ri [email protected]'
Bilgi:
Mesleki ve Teknik Egitim Genel MlidOrlOgDne
Din Ogretimi Genel MDdOriOgUne
Oze! Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Gene] MOdOrlUgOne
Ozel Ogretil11 Kurumlan Genel Mi.ldDr]OgOne
Bilgi i:;;lem Dairesi Ba~kanhgJna
Dilek Yll.DIRIM Egilirn Uzmam
Tc1:(0312)41J 1508
Faks(O 312) 418 07 39
ELI evrak gOvenli elektromk imza de imzalanmlstIL http/levraksoq:''1.Lmeb.gov.tr adresinden b7e1-ec4d-3be1-916c-69aa kodu de leyit edilebillL
Download

Duyuru İçin Tıklayınız