T.C.
GAziANTEp vALiLiĞi
iı ıvrııı Eğitim Müdürıüğü
Sayı : 29023061-903.02-E.
06l0|l20I6
1237 65
Konu: Norm Kadro Fazlası Öğretmen
ataması.
. .
(İlçe
İlgi:
..
KAYI\,IAKAMLIĞINA
Milli Eğitim Müdürlüğü)
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama
ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
ya^m|z
b) 17ll2l2015 tarihlive 13043587 sayılı
a)
İlimize bağlı resmi eğitim kurumlarında görevli olup, bulunduğu eğitim
kuruınunda norm kadro fazlası durumunda olan öğretmenleriır başvuruları ilgi (a) yönetmelik
ve ilgi (b) yazımızda belirtilen esaslar doğrultusunda2I-24 Aralık 2015 tarihleri arasında
kabul edilmişti.
Yer değiştirme talebinde bulunup görev yerleri değişenlere ait atama listesi, başvuru
şartlarını taşımadıkları için atamasl yapılmayanların listesi 1le 0510|l2015 tarihli ve 7875|
Valilik onayı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve ataması yapılan öğretmenlere gerekli tabligatın yapılarak
görevden ayrılma ve başlama işlemlerinin 22-29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılmasını,
ayrılış ve başlayış tarihlerinin kurum müdürlüklerince Mebbis Atama Modtilüne işlenmesiııi
rica ederim.
Mustafa Asım
ALKAN
Vali a.
vali yardımcısı
EK:l- Valilik onayı
(1 adet)
2-Atama Listesi (14 sayfa)
3-Tercihlerine yerleşemeyeııler (1 sayfa)
DAĞITIM
Tılm İlçe Kaymakamlıklarına
Adres
: Yeni Valilik Binası
3, Kat Büyükşehir/GAZlANTEP
Ayrınttlı bilgi için irtibat:
Şb.M<l. Savaş Atınıet AKSIJ
TelefonNo: (0342)23I lO 58 Fax:
<Oİqr2';;ZO}
Bu errak güvenli eIektronik inıza
ile in,ızalaıunıştır.
.-pn*,u, [email protected]
gov.rr
http :/ievraksorgtı. nıeb.
gov,tr adresiııden7O3d.
-89f4 to<ıu ııe teyit edilebilir
.
T.C.
GAziANTEp vALiLiĞi
iı nıııı Eğitim Müdürıüğü
Sayı
05/0l/2016
: 290230611903.021 787 5|
Konu: Norm Kadro Fazlası
Öğretmenlerin ataması.
VAIİLİK MAKAMINA
İlgl:
a)
Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
b) I7l|2l2015 tarihli ve 13043587 sayılı yaztnız.
İlimize bağlı resmi eğitim kurumlarında görevli olup, norm kadro fazlıası durumunda
olan öğretmenlerin ilgi (a) yönetmeliğin 53. maddesi doğrultusunda İlimiz geneliırde
öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre
atamalarının yapılacağına dair ilgi (b) yazımızla duyuru yapılmış, duyuruda belirtilen şartları
taşıyan öğretmenlerin başvuru|arı 2I-24 Aralık 2015 tarihleri arasında kabul edilmişti.
Bulunduğu eğitim kurumunda norm kadro fazlası durumunda bulunan ekli listede adı
soyadı ve branşları yazı|ı 329 (nç yüz yirmi dokuz) öğretmenin isimleri hizasında belirtilen
eğitim kurumlarına ilgi (a) yönetmeliğin 53. Maddesi uyarlnca kadroları ile birlikte
atanmaları Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamınızca da uygun gortlldtiğü takdirde olurlarınıza arzederim.
Mustafa YANMAZ
MilliEğitim Müdürü
Uygun Görüşle Arz ederim
Mustafa Asım
ALKAN
vali yardımcısı
oLUR
05l0ll20I6
Ali YERLİKAYA
Vali
Adres: Yeni Valilik Binası 3. Kat Büyükşehir/GAZİANTEP
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Şb. Md. Savaş AIıınet AKSU
Telefon No: (0342)23l 10 58 Fax: (0342) 23224 l0 e-posta: [email protected],.tr
Bu evrak güvenli elektronik iınza ile inızalaıınıştır. http://evraksorgu.nıeb.gov
.tr adresinden66f6-adfe-3 607
-8f2b-fc9 1 kodu
ile teyit ediIebilir
Download

İlimize bağlı resmi eğitim kurumlarında görevli olup, bulunduğu eğitim