+ .'\
T.C.
AFYONKARAH|SAR VALiL|'d I
It mini Egtim
Sayr
:3469 | 520/ -903 .02 .02-E.29
Konu:Toplantr.
Miidiirtiilii
| 526
il.0t.20t6
......1.,......,......KAyMAKAMLrdfNA
:t::
Y:ii:
::::-
#tll[3'i,
itgi;vatitit< Makamr'nrn 07/0r /zar6,urihri
ve r7 rgo2sayrrr onayr.
Ilimiz Merkez okul Mudurleri ile
.ekteki gundem maddererini gtirugmek rizere,
Merkezi
lilf,tJ'rljii,rut;f;n,TjffJli,.tiilj,*.
o"'rrr:ilfl';lJffirff
topriit,-,uronunda y.p,iu,Jr oran
topran'ya
ilgililerin toplantrva katrlmak iizere
berirtiren yer ve zamanda
hazrr
Ceregini rica ederim.
Metin yA[_QIN
Vali a.
ll Milli Egirim Mijdrjrii
Ekler:
-Valilik Onayr (l sayfa)
-G0ndem Maddeteri ( | sayfa)
DAEITIM:
Geretir
Merkez ve Merkeze
Karaman
19
Ballr
rnerkezi
Elektronik AE: www
e-fnsta:
insankaynak
Bu evrak guvenlt clekrronik imza
Ti.tm Okul/Kurum Miidiirlilklerine.
RAHISAR
I
YONETIci ATA MA : BLc. l$LT.M.BACAK
Tel: 10272)
2 t.3760.3
Fax: (0272) 2 t-17601-l.t..l
.* *
D--
t- a -,-l.r
T.C.
AFYONKARAHISAB VALILIC I
il mm Efitim Mod{rrcEo
G&4
.tr.
$ayr *469t
520/-903,02.02_E.t7
Konu:Toplantr.
tg}Z
o7/0t/20t6
VAIILIK MAKAMINA
Itimiz Merkez okul Mtidtirleri ile
Merkezi
toplantr
yaprlacaktrr,
salonunda
wwzgll
trrih,indc sart:r5:00,de,
Rehberrik Aragtrrma
Ir Miili Egitim Miidrirri lv.ii" yALQTN fultuni,c,.oa
loprantr
Belirrilen yef ve saatte t'o.plantr yaprlmasr,
toplantrya katrlacak ydnericilerin
belirtilen tarihte
ar a', M*diirlilgumu;
uygun g'rii rmek red ir.
g'revl i izinl i say r a
r
Makamlannzca da uygun gdrtllrnesi
hdinde tensiplerinize arz ederim.
Merin YAt,etN
ll Milli Egitim M0di.lrrl
OLUR
07 t01 t20 t 6
Erhan CUNAy
Vali a.
Vali Yardrmcrsl
Kamfian Ig mcrkezi Kat 4/AFyONKARAHiSAR
A!: www.alon.meb,gov.tr
Elektronik
e-posta: insankaynaklari03
Bu evrak gUvcnli etektronik rm
@meb. gov.tr
YON€Tlcl ATAMA: BLC.i$Lt-.M.BACAK
Tet: (0 272) 2 | 17601
Fax: (0 272) 2 t..r760l,jl..l
+
r-Q-
-tre\
AFYON KARAH lsAn 2015-2015 Yt u MERKEZ oKU
t tvr U oU n reni ropurunsl
Toplantt Yeri: Rehberlik Aragtrrma Merkezi
Topf antr Tarlhi : !2 / Ot/ ZOt6
Toplantr Saati: 15:00
GUilDEM MADDETERI
1-Agrhg ve Yoklama
2-2ols-2076 Egitim Of,retim yrh 1..donem E$itim 0!retim faatiyetlerinin
degerlendirilmesi.
3-1'donem sonu itibariyle
ig ve igremrerin de$errendirirmesi,
4-Dilek ve temenniler,kapanrS,
Download

t:: Y:ii: ::::