KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA/YÜKSEK LİSANS
TEZ ARAŞTIRMALARININ SUNUMU
Adı Soyadı
Araştırma konusu
Tarih
Esra Işık
Kocaeli ve Kilis'teki Üniversite Öğrencilerinin Suriyeli
Mültecilere Karşı Tutumları ve İlişkili Özelliklerin
İncelenmesi
19 Ocak 2016
Eylül Ece İşlek
Golgi-İlişkili Veziküler Taşınımın Takibinde Geliştirilen
19 Ocak 2016
Yeni Yaklaşımlar
Sıçanlarda Kronik Alkol Uygulamasının Beyin Dokusu
Oksidasyonu ve Nörotrofin Düzeyleri Üzerine Olan 23 Şubat 2016
Etkileri
Epidemik keratokonjunktivit etkeni olan adenovirüs
serotip 19 ve 37 standart suşları üzerine el
Hüseyin Uzuner
23 Şubat 2016
antiseptiklerinin etkinliğinin araştırılması
İdrar yolu enfeksiyonu etkeni olan Escherichia coli
Doğanhan Kadir
izolatlarında adezin genlerinin filogenetik gruplar ve 22 Mart 2016
Er
antibiyotik direnci ile ilişkisinin araştırılması
Endoplazmik Retikulum (ER) Stresinin Absans
Sabriye
Epileptik Sıçanlarda Katlanmamış Protein Yanıtına
22 Mart 2016
Karadenizli
(KPY) Etkisinin Araştırılması
Şizofrenili Hastalarda HDL ve Östrejen
İrem Yavaş
26 Nisan 2016
Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Özgür Doğa
Özsoy
Kübra Kavram
Fazilet Dede
İlter Yenidede
Metotreksat Uygulanan Sıçanlarda Aposinin’in
Testisler Üzerindeki Etkilerinin
Biyokimyasal ve Histolojik Olarak İncelenmesi
Konvulsif ve Non-Konvulsif Epileptik
Nöbet Patogenezinde Adenozin-Sitokin İlişkisi
Gestasyonel Diabet (GDM) Tanısı Almış Kadınlarda
Vitamin D Reseptörü (VDR) Polimorfizmlerinin
Sıklığının Belirlenmesi ve Gebelik Sonuçlarına Etkisi
26 Nisan 2016
24 Mayıs 2016
24 Mayıs 2016
SAAT: 12:30—13:30 SUNUM YERİ: TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU
TÜM ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİMİZ VE ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ
DAVETLİDİR.
Download

İndir: Tez Sunumları - Sağlık Bilimleri Enstitüsü