MUS MEHMET AKiF ERSOY iLKOKULU MODORLOGU KANTiN iHALE iLANI
himiz Mehmet Akif Ersoy ilkokulu Kantininin ita amirinin 11/01/2016 tarih ve 316755 saylll OIurlara gereti jhale edilecektir.
1-
Komisyonca yapllan tespite gore ihale edilecek kantinin Muhammen Bedeli I Ayhk 700,00 TL'dir kim odemeleri I Ytlda 9 Ay
olup Haziran, Temmuz ve Agustos aylannda kira Odemesi yapilmaz.
2- Ihale ar,;lk teklif verilerek pazarhk usulO ile yapllacak olup, sonur,; allOmamaSI durumunda en son ar,;tk teklif Ozerinden kapalt
teklif ahnacaktlr. Yapllacak olan ihaleye katllmak ir,;in b~vuracak isteklilerden aranacak ~artlar ile Ihale Komisyonuna ibraz
etmeleri gereken belgeler ~aglda r,;lkanlml~tlr.
3- ihaleye katllacak istekliler a~agtda belirtilen evraklarl ihale saatine kadar Mus Milli Egitim MUdUrlUgij Strateii Gelistirme
Subesine teslim edeceklerdir.
4­ ihale 18/01/2016 tarihinde saat 10.OO'te Mus Mil/i Egitim MildUrlUgU Toplantl SalQnunda yapllacaktlr.
5­ Belirtilen ihale gUnO ve saatinden sonra gelenler, evraklarl zamanlOda teslim etmeyenler ihaleye ahnmayacaktlr.
6­ ihaleyi kazanan ki~iden ihale Bedeli Ozerinden 9 (Dokuz) Ayhk tutarl %6 oranmda kati teminat almacaktlr.
7­ Kira i~letme Bedeli Ozerinden ayhk arz bedeli ise 3'er ayhk pe~in olarak yatlfllacaktlr. ihaleyi alan mOste' cir ihale
Komisyonunun kararlOi kendisine yazlh tebligatlOdan itibaren 10 gOn ir,;ersinde kati teminatl, ayhk kiraslOi Or,; ayhk arz bedelini
pe~in yatmp sozle~me imzalamasl gerekir. Aksi takdirde ger,;ici teminatl dogrudan irat kaydedilir.
8- Okulun ogretim ~ekli normal olup 2015-2016 Ogretim ythnda~ ogrencisi bulunmaktadlL
9- ihale ilanmda belirtilmeyen diger hususlar ihale Komisyonunun hazlrlaml~ oldugu ~artnamede bulunmaktadlL ihaleye i~tirak
edenler ~artname ve ekli bulunan ozel hOkOmleri tOm maddelerini okumu~ ve aynen kabullenmi~ saYlhrlar ileride bu
duzenlemelerin aksine hir,;bir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.
10- ihale tarihinden itibaren i~in suresi I YlldlL i~letmecinin genel ve Ozel ~artlarl yerine getirmesi ve Okul yonetimi ile uyumlu
\(alt~masl halinde kim bedelinin yeniden belirlenmesi ko~uluyla birer Yllhk silrelerle 4 YII daha uzatllabilir.
belirlenmi~
iHALEYE KATILACAK KiSiLERDE ARANACAK SARTLAR:
1- TC Vatand~1 olmak
2- YOz klzartici bir sur,;tan hUkOm giymemi~ olmak
tHALE KOMjSYONUNA VERiLECEK EVRAKLAR:
1- Ger,;ici Teminat Makbuzu : (Halk Bankasl Mus Subesindeki Mus Mehmet AkifErsoy Ilkokulu Okul Aile Birliginin 4000031
nolu hesabma belirlenen Yllhk muhammen bedelin Dloto'ii 630 ,00 TL yatlflldlglOa dair dekont)
2- lkametgah Belgesi (nOfus MOdOrlOgilnden)
3- Nufus COzdan Sureti (NOfus MOdilrlUgOnden )
4-
Savclhk Sablka Kaydl: 5237 saYlh TUrk Ceza Kanununun 53 Uncu maddesinde belirtilen stireler ge~mi~ olsa bile;
kasten i~lenen bir su~tan dolaYI bir YII veya daha fazla sUreyle hapis cezasma ya da affa ugraml~ olsa bile devletin
gUvenligine kar~1 su~lar, Anayasal dUzene ve bu dtizenin i~leyi~ine kar~1 su~lar, mill! savunmaya ka~1 su~lar,
devlet sirlarma kar~1 su~lar ve casusluk, zimmet, irtikap, rtl~vet, hlrslzhk, dolandmclhk, sahtecilik, gUveni kOtilye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kan~t\rma, edimin ifasma fesat kan~tlrma, su~tan kaynaklanan mal varhgl
degerlerini aklama veya ka~ak~lhk ve aym Kanunun Cinsel Dokunulmazhga Kar~1 Su~lar ba~hkh ikinci Klsmmm
Altmci B()IUmUnde duzenlenen maddelerdeki su~lardan mahkfim olanlar ihalelere katllamazlar ve okul-aile
birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler
56-
Kantin i~letmecjljgine engel hali bulunmadlglOa dair Saghk Raporu
imza SirkUsO ( Noter Tasdikli)
7- Kantin kiralama ihalelerine katJlacak ki~iler; MU$ Kantinciler i~letmeciligi Derneginden adma kaYlth okul kantin
i~letmesi olmadlgma ve ihalelerden yasaklama karan bulunmadlgma dair aldlgl beIge.
8- Kantin kiralama ihalelerinde katlhmCllardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 saYlh Mesleki Egitim Kanunu htikUmlerine
gOre kantincilik alanmda ahnml~ ustaltk beJgesi sahibi olma ~artl aramr. Ancak, katlhmctlarm hi~birisinde ustahk
belgesi bulunmamasl durumunda i~yeri a~ma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olmasl"
ihaleye Kantin Isletmeciligi Ustahk Belgesi Sahipleri mUracaat ettigi taktirde is yeri ayma belgesi, Kalfahk ve kurs
bitirme belgesinin sahiplerinin ba~vurulan degerlendirmeye ahnmayacaktlr
Tiim evraklar ash haztrlanarak kapab zarf h;inde ve siiresi
Miidiirliigii ihale Komisyonuna teslim edilmesi
DiGER SARTLAR
i~inde
Mus Milli Egitim
:
Her c;e~it kanlin hizmetini kantin mahallinden okul iC;i birimlerine kadar gotOrmek
Kantinde 3100 SaYllt yasa gere~i Y9.711f kasa kullanacaktlr.
Su Elektrik ve lSltma bedelleri i~letmeciye aittir.
ihale aC;lk teklif verilerek pazarhk usulU ile yapllacak olup sonuc; ahnmamaSI durumunda en son aylk teklif Ilzerinden kapah
teklif ahnacaktlr. Kantin Kiralamasl Kapah teklifte en c;ok fiyatl verende kahr.
5- i~letme hakklm kazanan i~letmeci sozle~mede belirtilen Genel ve Ozel $artlara uymak zorundadlr. Aksi halde sozJe~me tek
taratll olarak Okul Aile Bir!i~i tarafmdan fesh edilir.
6- Kantinin tOm donamml i~letmeciye aittir.
7- istenen belgelerin eksiksiz bir ~ekilde ihale saatine kadar Komisyona teslim edilmelidir.
8- Belgelerin incelenmesinden sonra teklifler aC;lk teklif olarak altnacak sonuc; uzamasl durumunda 4. Teklifler kapah zarf iyinde
almacaktJr.
9- ihaleyi kazanan i~letmeci hiybir ~ekilde kantini devir edemeyecektir.
10- Belgeleri eksik olan katl1lmcl thaleye almmayacaktlf.
11- ihale Komisyonu lhale ilanl yaplp yapmamakta serbesttir.
12- Milli E~itim Bakanhgl Okul Aile Ytlnetmeliginin 22. Maddesinin 4. fikrasl gere~i; Kira dtlnemi 50na ermeden faaliyetini
durdurmasl, kiralanan yeri amaCI dl~mda kullanmasl, taahhlldUnU 5tlzle~me hUkllmlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve
ruhsatlann her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira sozle~mesi, 2886 saYl1t Devlet ihale Kanununun 62. maddesine gore
tabligat yapmaya gerek kalmakslZln birlik tarafmdan fesh edilerek kesin teminatl gelir kaydedilir ve cari YIVay kira bedeli tazminat olarak
tahsil edilir. Stlzle~menin fesh edildigi tarihten sonraki dtlneme ili~kin varsa alman kira bedeli tlncelikle kiracldan ahnacak tazminata
mahsup edilir.
1234-
NOT: Kantin thalesi He ilgiJi ~artname Mili Egitim Miidiirliigii Strateji Geli~tirme l)ubesi ile
Mehmet Akif Ersoy i1kokulundan almacaktJr.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız