T.e. MUS VALiLiGi il Milli Egitim Mfidfirliigfi Sayl : 47339225/300/509464
Konu: istiklal Mar~mm Kabul Edildigi Gilnil ve
Mehmet Akif ERSOY'u Anma Gilnil
15.01.2016
..................................... LtsEsi MUDURLOOUNE llgi : MEB. Ortaogretim Genel MUdUrlUgUnun 13.01.2016 tarih ve 406589 saYlh yazlsl.
Orta6gretim Genel MUdtirltigunUn lise ogrencilerine yonelik ekte gonderilen
uygun olarak "Bir Dava Adami Mehmet Akif' temah kompozisyon
dilzenlenmesi ile ilgili yazl ve ~aliname ekte gonderilmi~tir.
~artnamaye
yan~masl
Ekte gonderilen yazl ve ~artname dogrultusunda ortaogretim okullarmda dUzenlenen
yan9mada sadece 1 inci sec;ilen eserlerin Bakanllga bildirihnek Ozere 12 Mart 2016 tarihine
kadar Bakanhgnmza bildirilmek Uzere MudUrltigtimilze g6nderilmesi, yukanda belirtilen
tarihten soma gonderilen eserlerin degerlendirmeye almmayacagl hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Sebahattin EKE
MUdUr a.
MilJi Egitim MUdUrYrd.
Ek: 1 Yazl 1 Sartname (3 sayfa) Dagltlln: TUm Lise MUd. Bu evrak gilvenli eiektronik imza ile il11zalanm!~t\r http://cvraksorgu.meb.gov.tr adresinden 4d16-cc25-36e5-899d-0628 kodu ile leyit edilebllir
T.C. MiLL! EGITiM BAKANLIGI Qrtaogretil11 Genel MUdUrliigU Sayl : 84037561-821.07-E.406589
Komi: lstiklal Mar~tnlTI Kabul Edildigi GLinU ve
Mehmet Aklf ERSOY'u Anl11a GUnLi
13.01.2016
iJgi: a) 04/05/2007 tarihli ve 5649 saytll "istiklal Mar~mll1 Kabul Edildigi Gilnil ve Mehmet
Akif ERSOY'u Anma GUnll Hakkll1da Kanun".
b) 07103/2008 tarihli ve 26809 saYlh ResmiGazete'de Yayr1111anan "istiklal Mar~tnlll
Kabul Edildigi GUnU ve Mehmet AkifERSOY'u Anma GilnLi Hakklllda yonetmelik".
KU1iUlu~ SaVa~l'n1l1
amaCllll ve ruhunu, milletimizin baguTISlzhk istek ve azmini dile
getiren istiklal Mar~l'nm kabul edildigi tarih olan 12 Mart gLinti, ilgi (a) Kanun ve ilgi (b)
Yonetmelik hUkUmleri dogrultusunda her yll U1ke genelinde ve yurt dl~1 temsilciliklerimizde
geni~ kapsamll programlarla co~kulu bir ~ekilde kutlamnaktadJf.
2016 ytlll1da yapllacak olan etkinliklerde Merkez YLirtitme Kurulunun 09112/2015
tarihinde yapJlan toplantlslllda allllan kararlar dogrultusunda belirlenen. "Bir Dava AdamI
Mebmet Akif' temalI programlara yer verilmesi,
yapllacak etkinliklerin bu tema
yen;:evesinde amaclI1a uygun olarak gergekle~tiri1l11esi, aynca Valiliginizce ekte gonderilen
~artnameye uygun olarak OIiaogretim ogrencileri araslllda "Bir Dava Adami Mehmet Akif'
temall kompozisyon yan~masl dUzenJenmesl, yarl~mada 1 inci olan eserlerin ve 1I etkinlik
raporlar1ll1l1 18 Mart 2016 tarihine kadar BakanhgtmlZa gonderilmesi hususunda
Bllgilerinizi ve geregini rica ederim.
YusufBOYUK Bakan a. MListe~ar Yardlmclsl Ek: $aliname (3 sayfa)
Dagltlm:
B Plam
AtaHirk Blv. 06648 KlZIlay/ANKARi\
Elcklronik
www.meb.govJr
c-posta: [email protected],mcb<gov.tr
Ayrlfltill bilgi iyin: (etin ARTAR
Tel:(03!2)4131508
Faks: (0 J 12) 4[80739
Bu evruk guvenli elektronik imza ile imz.ulanmqlfr. http://evmksorgu.mcb.gov tradresinden e77b-33dc-36ab-ac22-9b87 kodu lie levil edliebil'r
iSTiKLAL MARSININ KABUL EDiLDiGi GUNU VE MEHMET AKiF ERSOY'U ANMA
G(JNtI ORT AOGRETiM OGRENCiLERi KOMPOZiSYON YAZMA YARISMASI SARTNAMESi Yan~manm
Amaci
Madde-l BUyUk tikir ve dava adaml istiklal Mar~l $airi Mehmet Akif ERSOY'un $air
ki~i1igi, bir1e~tirici ve bUttinle~tirici yonti, kahramanhk sembolii olarak milletimize onctilUk etme
roW ile vatan ve millet sevdahsl olma ozelliginin ogretilmesi amaylanml$hL
Yan~manm
Konusu
Madde-2 Ortaogretim ogrencileri arasmda "Bir Dava Adami Mehmet Akif" konulu
kompozisyon yazma yan~masl.
Yan~manm
Kapsaml
Madde-3 Bu ~artnarne, yukanda amaCl ve konusu belirtilen yan$maya katIlacaklan,
eserlerde aranacak ~artlan, ba~vuru ~eklini, yapllacak degeriendirmeyi, odiillendirme ve odiil Wreni
iIe yarl~ma takvimine ili$kin esas ve usulleri kapsamaktadlL
Yan~maya KatIlacaklar
Madde-4 Yan~maya Mill]' Egitim Bakanhgl'na bagh resmi ve ozel ortaogretim okullarmm 9,
10, 11 ve 12 nci smlf ogrencileri katllacaktlL
a)
b)
c)
d)
e)
Eserlerde Aranacak Sartlar
Madde-5 Yarl$maya kahiacak kompozisyonlarda a~agldaki $artiar aranacaktu.
Eserler 1200 kelimeyi geymeyecektir.
Eserler bilgisayarda Word formatmda A4 boyundaki kaglda, Times New Roman yazl tipi iIe
12 punto ve 1,5 satlr arahkh olarak yazllacaktlL
Yan$maya katl1acak ogrenciIer, ek-l 'de yer alan ogrenci adl-soyadl, okulu, smlfl, adres ve
telefon bilgilerinin yer aldlgl taahhtit formunu doldurarak imzalayacaklardlr.
Her ogrenci, yan~maya en fazla bir (1) eserle katIlacaktlL
Her ilden 1 inci seyilen eser Bakanhga gonderilecektiL
Ba~vuru
Madde-6 Yarl~maya katllacak eserlerin ilk degerlendirmesi okullarda yapllacaktlr. Okullarda
dereceye giren eserler ilye Milli Egitim MUdUrlUklerine, ilyeJerde ilk iiye giren eserler, il Mim
Egitim MiidUrlUklerine, Werde birinci olan eserler ise Bakanhga gonderilecektir.
Yapdacak i§lemler
Madde-7
OkuUarda;
a) Yan~ma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik yapllacaktu.
b) Ba~vurular 01 u~turu1acak bir komisyon tarafmdan degerlendirilecektir.
c) Birinci olan eser ilyeye gonderilecektiL
il~elerde;
a) Yan$ma takvimi dogrultusunda okullara gerekli duyuru yapilacaktIr.
b) Okullardan gelen eserler olu~turulacak birkomisyon tarafmdan degerlendirilecektir.
c) llc;ede dereceye giren ilk UC; eser il Mill! Egitim Mudurlugune gonderilecektir.
iUerde;
a) Yan~ma takvimi dogrultusunda i1ge Mill! Egitim MudurlUklerine gerekli duyuru yapl1acaktlf. b) ilc;elerden gel en eserler olu~turulacak bir komisyon tarafmdan degerlendirilecektir. c) iUerde birinci olan eserler Bakanhga gonderilecektir. Bakanhkta;
a) il Mill! Egitim MudUrluklerine yan~ma takvimine uygun olarak gerekli duyuru yapllacaktlf.
b) Werden gelen eserler olu~turulacak bir komisyon tarafmdan incelenip kitap haline
getirilecektir.
c) Kitap haline getirilen eserler okul kutilphanelerine gonderilecektir.
OdUllendirme ve Odfil Toreni
Madde-8 Ya1'l~mada dereceye giren ogrenciler, istiklal Mar~mm Kabul Edildigi GunO ve
Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gunu etkinlikleri kapsammda okulda, i1gede ve ilde yapllacak
tOrenlerde yerel imk§nlar kullamlarak odlillendirilecektir.
Yan~mada derece alan ogrencilerin isimleri okul, ilge ve Milli Egitim MudUrluklerinin web
sayfalannda ilan edilecektir.
Takvim Madde-9 Ya1'l~manm takvimi
a~agldaki ~ekilde planlanml~tlr. ! Duyurulann yapllmasl
~~.~--~-----t
Okullarda birinci sec;ilen eserin ilye Milll Egitim MUdurlugune
~",......
MudUrlugurrde dereceye giren ilk UC; eserin il
Milll Egitim Mudurlu VUne onderilmesi.
it Mill!· Egitim Mudurlugunde birinci alan eserin Bakanhga
Lgonderilmesi.
, me~~geTen eserlerin kitap haline getirilmesi.
• Kitap haline getirHen eserlerin okul kUtuphanelerine
! gonderilmesi
11-13 Ocak 2016-~-l
01 Mart 2016
'
04 Mart 2016
I
I
18 Mart 2016
I
Nisan 2016
---­
MaYIS 2016
Diger Hususlar
Madde-12 (1)Ya1'l~maya kattlan eserler;
a) Bakanhga bilgisayar ortammda word formatmda gonderilecektir.
b) Eserler daha once herhangi bir yan~maya katllmaml~, odUl almaml~ ve herhangi bir yerde
yaylmlanmaml~ olacakllr.
c) Bakanhga gonderilen eserler iade edilmeyecektir.
d) Eserin hukuki ve bilimsel sorumlulugu eser sahibine air olacaktIr.
e) Ya1'l~maya katllanlar bu ~artnamede belirtilen tum hususlan kabul etmi~ saYllacaklardlL
I
EK:l
iSTiKLAL MARSININ KABUL EDiLDiGi GUNU VE MEHMET AKiF ERSOY'U ANMA
GUNU ORTAOGRETiM OGRENCiLERi KOMPOZiSYON YAZMA YARISMASI TAAHHllTNAME Istiklal Mar~mm Kabul Edildigi Gunii ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Giinu etkinlikleri
yeryevesinde Ortaogretim Genel MtidurlUgu tarafmdan duzenlenen ve temaSl "Bir Dava AdamI
Mehmet Akif' olarak belirlenen kompozisyon yan~masl iyin yazdlglm eserden telif ticreti
talebimin o)mayacagml, eserimJe ilgili tUm yasal sorumlulugun bana ait olacagml, yazlmla ilgili
tum tasarruf hakkll11 Mill! Egitim Bakanhgma devrettigimi ve bu taahhtitnamenin bir suretini
yan~ma metni ile birlikte gonderdigimi beyan ederim.
iL
iL<;E
OGRENCiNiN
ADI
iMZA
Download

Duyuru İçin Tıklayınız