DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Seçimlik Dersler Ara Sınav Mazeret Sınavı Programı
09.30 - 10.30
SINAV
SAATĐ
11.01.2016
12.01.2016
13.01.2016
14.01.2016
PAZARTESĐ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
SĐYASĐ TARĐH
SĐYASĐ DÜŞÜNCE TARĐHĐ
ĐNSAN HAKLARI HUKUKU
TÜRK ANAYASA TARĐHĐ
HUKUK METODOLOJĐSĐ
2.Sınıf
1.Sınıf
1.Sınıf
1.Sınıf
MĐLLETLERARASI AĐLE
HUKUKU
ĐDARENĐN SÖZLEŞMELERĐ
VATANDAŞLIK HUKUKU
ADALET PSĐKOLOJĐSĐ
TÜRK VERGĐ SĐSTEMĐ
ATĐPĐK SÖZLEŞMELER HUKUKU
TIP CEZA HUKUKU
3.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
4.Sınıf
KEFALET HUKUKU
MESLEKĐ YABANCI DĐL I
(Almanca)
ADLĐ TIP
ESKĐ VAKIF HUKUKU
ULUSLARARASI HAVA
HUKUKU
ĐNŞAAT HUKUKU
AĐHS VE CEZA HUKUKU
MESLEKĐ YABANCI DĐL I
(Đngilizce)
4.Sınıf
3.Sınıf
3.Sınıf
ANAYASA YARGISI
SEÇĐM HUKUKU
MESLEKĐ YABANCI DĐL I
(Đngilizce)
VERGĐ YARGILAMASI
HUKUKU
2.Sınıf
2.Sınıf
4.Sınıf
11.00 - 12.00
ĐMAR HUKUKU
3.Sınıf
MESLEKĐ YABANCI DĐL I
(Đngilizce)
1.Sınıf
13.30 - 14.30
ENVANTER BĐLANÇO
2.Sınıf
BĐLĐŞĐM CEZA HUKUKU
4.Sınıf
15.30 - 16.30
MEDYA HUKUKU
2.Sınıf
AVRUPA BĐRLĐĞĐ HUKUKU
MESLEKĐ YABANCI DĐL I
(Almanca)
ĐNSAN HAKLARININ
ÇEVRE HUKUKU
KAMULAŞTIRMA HUKUKU ULUSLARARASI BOYUTLARI
MESLEKĐ YABANCI DĐL I
(Đngilizce)
H.L.A. HART'IN HUKUK TEORĐSĐ
ULUSLARARASI CEZA HUKUKU
4.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
3.Sınıf
Download

2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Seçimlik Dersler Ara Sınav