ASKALEKAYMAKAMLIGI
IleeMilliEgitimMud融1鴫ti
Sayl:29254391−480・01′単調
⑬NEMLH
告日賦再鵬
Konu:SmavUcretleriHakklnda
………....MUDURLU色UNE
ASKAI蒐
2015Y血Haziranaymdaitibal劇nSmaVg6revlendimelerimerkeziolarakMEBBis−
Smavidemlerimod調血den yapllmaktadlr.2015yllmda4adet Ortak SlnaV Ve4adet
Aelk retimLisesi,MeslekiAelk6gretimlisesiveyaAelkortaokulsmaⅥile24adetslnaV
ticret karHlBlSmaV g6revlendirmeleriyapllml担r・SlnaV g6revlendimelerislnaV Puam
esasma g6re smaV VaDnan的ede憾節revistevemer arasmdan en az slnaV Puanmdan
baSlayarak smav puanl eSitHgi dunmunda∴ise T.C.kimlik numarasl k叫担k olan
6n∞liklemdirilerek yapllmaktad虹.Ek ders karq血l ticretlendirme yapllan smavlarda
g6revlendirilen6gretmenlerin maddj「kaylPlarml aZaltmakieinl,Otummda g6rev alan
りゆ剛哩
6gretmenlere smavm c噛er otuumlannda da g6rev verihektedir.Ancak,型埋
SaVIhVaz舶蜜ereHekdersncreti6dene∞kslnaVlarda18/01/2012tarihlive2012n723saylll
BakanlarKuruluKararlileymirlugekonulanSmavUcretlerineilk函nUsulveEsaslarag6re
SlnaVut凍ti6demesibildirilmi函r.Budogrultudadaha6ncedenekdersticnetikar担l菖mda
yaplla g6revlendimeler amkher oturumda ayrlayn de erlendirilerek smavpuan en az
OlandanbaSlayarak g6revlendirilecektir.“Ae融雪retim Lisesi2015−20161.D6nem Smavl
(02/01/2016)”ve“AelkegretimOrtaokulu2015−20161.D6nemSmavl(03/01/2016)”smavl
g6revlilerinin omnm baina almlS Oldukku.l SmaV Puanlar16denecek ticrete g6re
g批ICellenerekekranlarayansltnaCakm.
Bilgilerinizivegere龍ini caederim
Kez
玉露
Mtidnra.
SubeMtid批覚
DAGITHM:
TumOkulveKuumMtidtirlnklerine
ll/01/2016 V.H.K.I M.DELiBA
YeniMahlstmbulCBd YeIuHOmmetBInaSi
Kat3Tel O4421038IO.442415109e
Fax O4424151269
e・poSm askale25@mebgovtr
Ayrintiiibilgi MusBDELtBASlVHKl
醗鰹醜聞闘
醍顕顕顕
醍醍醒闇
isLi
Download

Sayı :292543_01—480.01/ ”! 381 ÖNEMLİ