Dicle Üniversitesi
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
University of Dicle
Journal of Ziya Gökalp Education Faculty
ISSN 1305 – 0060
Sayı/Number: 23
Temmuz /July 2014
Dicle Üniversitesi
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Ocak ve Temmuz Aylarında Yayınlanan Ulusal Hakemli Bir Dergidir
ISSN 1305 – 0060
Sahibi/Owner
Dicle Üniversitesi
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Adına
Prof. Dr. Sait YÜCEL
Editör/Editor
Danışma Kurulu/Advisory Board
Prof.Dr.Behçet ORAL
Prof. Dr. Adnan BAKİ, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Aytekin İŞMAN, Sakarya Üniversitesi
Yardımcı Editör /Associate Editor
Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ, İnönü Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Tamer KUTLUCA
Prof. Dr. Mehmet GÜROL, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Murat ALTUN, Uludağ Üniversitesi
Yayın Kurulu/Editorial Board
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN, Afyonkocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Behçet ORAL
Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet DOĞRU
Prof. Dr. Petek AŞKAR, TED Üniversitesi
Prof. Dr. Sait YÜCEL
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin GÖNEN
Prof. Dr. Sinan OLKUN, TED Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Osman ALAKUŞ
Doç. Dr. Rıfat EFE
Sekretarya/Secretary
Yrd. Doç. Dr. Hakan İNCE
Öğr.Gör.Yunus AVANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. H. Fazlı ERGÜL
Öğr.Gör.Murat YALMAN
Yrd. Doç. Dr. Tamer KUTLUCA
Arş.Gör. Tuncay ARDIÇ
Yrd. Doç. Dr. Veysel BUTAKIN
Memur Baki YILDIZ
Dizinlenme:
EBSCO Host, DOAJ, Index Copernicus, DRJI,
NewJour, Türk Eğitim İndeksi, ASOS,
Research Bible, Araştırmax, Google Akademik
ve
Akademik
Dizin
tarafından
dizinlenmektedir.
Web Adresi/ Web Adress
http://www.zgefdergi.com
İletişim/Communication
[email protected]
Kapak: Öğr. Gör. Sefer DÜNDAR
Dizgi: Öğr. Gör.Murat YALMAN
Öğr. Gör.Yunus AVANOĞLU
Basılı Ortam : Dicle Üniversitesi Basımevi İşl. Müdür.
Elektronik Ortam : www.zgefdergi.com
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ
DERGİSİ
University of Dicle
Journal of Ziya Gökalp Education Faculty
ISSN:1305-0060
İÇİNDEKİLER
Sınıf Yönetiminin Etkililiğini Etkileyen Faktörlere İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri,
Dr.Sibel GÜVEN, Prof.Dr. Mehmet D. KARSLI .................................................................................................... 1
İlkokul 1-4. Sınıflar Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Etkinliklerin Yaratıcı
Düşünme Becerisi Açısından İncelenmesi Ve Sınıf Öğretmenlerinin Bu Etkinliklere İlişkin
Görüşleri, Doç.Dr. Tolga ERDOĞAN .................................................................................................................. 25
İfade Edici Dilin Değerlendirilmesinde Dil Örneği Analizinin Kullanımı, Öğr.Gör.Tüba
KÜÇÜKDOĞAROĞLU ...................................................................................................................................... 59
İlk/ Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarına Yönelik Görüşlerinin
İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği,
Doç.Dr.Salih Zeki GENÇ, Fatih GÜNER, AdileSümeyra GÜNER ........................................................................ 79
Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Becerilerinin İncelenmesi,
Yrd.Doç.Dr. Alattin URAL ................................................................................................................................. 109
Öğretmen Adaylarının Fen Öğretiminde Yaratıcılığa İlişkin Görüşleri ve Yaratıcı Düşünme
Etkinliklerini Uygulamaya Yönelik Özyeterlik Algıları, Yrd.Doç.Dr.Didem İNEL EKİCİ ....................................... 141
Liderlik Performans Ölçeği Geliştirme: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması,
Doç.Dr.Bayram ÇETİN,Yrd.Doç.Dr. Sevilay ŞAHİN, Öğr.Gör. Gökçe ÖZDEMİR ............................................... 172
İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretim Sitillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi,
Yrd.Doç.Dr. Dilek Ç. GÜLTEN, Ekrem ÖZKAN ................................................................................................ 192
Okul Yöneticileri ile Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerine İlişkin Görüşlerinin
Karşılaştırılması, Yrd.Doç.Dr.Semra KIRANLı, Yusuf YILDIRIM ....................................................................... 218
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinde Vatandaşlık
Algısının Oluşturulmasıyla İlişkisi, Yrd.Doç.Dr.Beytullah KAYA, Arş.Gör.Feride ERSOY ................................... 251
Facilitating Conceptual Change in Atom, Molecule Ion and Matter Cocepts,
Dr.Aytül
ŞEKERGÖKULU, Prof.Dr.Ömer GEBAN ........................................................................................................ 303
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik
Çalışması, Murat BOZBEK, Yrd.Doç.Dr. Selçuk Beşir DEMİR ........................................................................... 322
Akran Şiddetine Maruz Kalan ve Kalmayan 5-6 Yaş Okul Öncesi Çocukların Okula
Uyumlarının Analizi, Doç.Dr.Zarife SEÇER,Doç.Dr. Hülya Gülay OGELMAN,
Yrd.Doç.Dr.Harun ŞİMŞEK, Prof.Dr. Alev ÖNDER, Arş.Gör.Dursun BADEMCİ ............................................... 350
Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarındaki Değişim Üzerine
Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Yrd.Doç.Dr.Fatih KARAKUŞ, Yrd.Doç.Dr. Bülent
AYDOĞDU ...................................................................................................................................................... 373
Öğrenci Değişim Programlarının Dil Öğrenen Öğrenciler Üzerindeki Kültürel ve Dinsel
Hizmetlerinin Değerlendirilmesi, Yrd.Doç.Dr.Hasan KARACAN......................................................................... 395
Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere
Göre İncelenmesi, Dr.Şahin GÖKÇEARSLAN, Yrd.Doç.Dr. Abdullah DURAKOĞLU .................................................... 419
Download

İçindekiler - Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi