T.e.
MUS
vALiLiai il Milli Egitim Mudurlugu 06. 1.2016
Sayl : 47093652-813.01-E.108952
Konu : Okul Sum Programl Tedbirler
.......................... KAYMAKAMLlGINA
(Ile;e Milli Egitim MudfulUgu)
.............................. MUDURLUGUNE Milli Egitim Bakanligl Temel Egitim Genel Mudurlugiiniin okul su . programl ile
ilgili 30112/2015 tarih ve 13523356 saYlh yazlSl ekte gonderilmi~tir.
..
Bakanlar Kurulu Karan dogrultusunda " Okul Sum Programl" 20 5-2016 Egitim
Ogretim Ylh ikinci doneminden itibaren haftada ue; gun egitim ogretim YIlt uresince, ulke
genelinde baglmslz anaokulu, uygulama smIfl, anasmifl ve ilkokul ogren 'lerine yonelik
olarak uygulanacaktlf
Okul sutu programmda herhangi bir aksakhgm ya~anmamasl ie; n ekli yazlda
belirtilen tedbirlerin ahnmasl hususunda;
Geregini rica ederim.
Va i a. Milli Egiti MudUril Ek: Yazlomegi (8 Adet)
DAGlTIM:
Tum Ilye Kaymakamhgma
Anaokulu, Anasmlfl, Uygulama Smlfl ve Ilkokul Mud.
Adres:
Elektronik Ai?;:
e-posta:
Bu evrak gOvenli elektronik irnz.a He imzalanml9tlf. http://evraksorgu,meb,gov,tr adresinden
AyrmtIlI bilgi iyin:
Tel:
Faks:
ce98-baaa-3960-a5a3- 513 kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MiLLf EGiTiM BAKANLIGI Temel Egitim Genel MUdUrlUgU SaYl : 66621367-813.99-E.13523356
Konu : Okul SUtii Programl Tedbirler
30 12.2015
................................... V ALiLiGiNE
(il Milli Egitim MUdUrlUgU)
ilgi :a)10.07.2015 tarih ve 29412 sayIll Resmi Gazete' de yaYlmIanan 201517 37 saYlh OkuI
Siitii Programl UyguIama Esaslan Hakkmda Bakanlar Kurulu Karan,
b)28.08.2015 tarih ve 29459 saYlh Resml Gazete' de yaYlmIanan Oku SUtii Programl
Uygulama Tebligi (Teblig No: 2015/38)
c)Glda Tanm ve Hayvanclhk Bakanhgl Hayvanclhk Genel MUdiirliigUniin
29.12.20 15.tarihli ve 70251323-125.99122680 saYlh yazlSl.
Bilindigi Uzere, Bakanhglmlz iIe Glda, Tanm ve HayvancIllk Bak nhgl ve Saghk
Bakanhgmca ortakla~a hazlrlanan Okul Siitii Programl, ilgi (a) Bakanlar Ku Iu Karan ve ilgi
(b) Teblig dogrultusunda, Ulke genelinde resmi-ozel anaokulu, uygulama SI Ifl, anasmlfl ve
ilkokul ogrencilerine 2015 20 I 6 egitim ogretim ytlmm ikind yansmdan i 'baren haftada 3
gUn (pazartesi, yar~amba, cuma) uygulanacaktlr. Glda, Tanm ve Hayvancl k Bakanhgl'nm
ilgi (c) yazlsmda 11.01.2016 tarihinden itibaren okullara sut teslimatI m ba~layaeagl
belirtilmekte olup; okuIIanmlz ogrencilere sUtlerin dagltlmml ikinci yan ytlm ilk haftasl
itibanyla ba~latacakt1f.
Ozel ogretim kurumIan, Program'a e~deger sUt veya siit UrUnleri in tiiketilmesini
sagiamalan halinde, velinin istegini de esas alarak kurum yonetiminin kar n dogrultusunda
Program kapsaml dl~mda tutulacakttr.
Bu bagiamda; Valiliginizee ilgili okullara duyurunun yap" aSl ve oneeki
yIlIarda da bildirildigi iizere, tekraren a~agldaki tedbirierin almmaSI .. emli ve gerekli
gorulmektedir:
1- il Okul SUtii Komisyonu, Glda Tanm ve Hayvanclhk il Miidiirlii ii yetkilileri ile
koordinasyon iyinde Programdan yararlanacak her okulun depolanna adlen inceleme
ba~Iatarak, gerekli tedbirleri alacak ve siitlerin depolanmasma yonelik
nlan ortamiann
uygun olup olmadlgma dair tutanak dUzenleyecektir. Siitlerin oda stcak 19mda muhafaza
edilmesine, giine~ l~lgma maruz biraklimadan sakianmasma dikkat edilecektir. Siit
teslimatlannda hava ~artlan dikkate almarak gerekli tedbirler almacak lr. il Okul Siitii
Komisyonu iiyeleri, Okul SUtii Program 1 sUresince, ilgili okullara ziyaretlerd bulunacaktlr.
2- Okul Siitii Program 1 uygulamasmm illerde daha etkin, verimli ve sagb 1 yiiri.itiilebilmesi
iyin, egitim gorevlileri yeti~tirmek iizere 11-12 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara Ba~kent
Ogretmenevinde egitici egitimi alacak olan okul miidUrU ve memur/~ef diiz yindeki egiticiler,
gorev yaptlklan illerde egitim verecektir. ilgili tUm okul miidurleri ile 19i1i iIlil~e MEM
personelinin bu egitimleri en ge~ 06. 02. 2016 tarihine kadar aIm Ian i~tn gerekli
Aynnlth bilgi i~in: N. GURSOY ~ub Mi.idi.iri.i - Serap ATA
Tel 413 2709 - 413 16 05
e-posta: teg [email protected]
Bu evrak gOvenli eleklronik imza He imzalanml~llr. hllp:llevraksorgu.meb.gov.lr adresinden
3f59-ac3d-3950-9 f·60bO
kodu ile leyit edilebilir
program hazlrlanacaktIr.
3- il Okul Siitii Komisyonu tarafmdan Yiiklenici/yiikleniciler ve alt iiklenicilerin
okullara siit teslimi slrasmda ~ah~tIrdlklan ki~ilerin giivenlik s ru~turmalafl
incelenerek; bu ki~ilerin isimleri dagltIm yapacaklan okuUara onceden iJdirileclek ve
yaka kartI ta~lyarak ~ah~malan saglanarak, gerekli denetimler yapdacaktI .
4- Yliklenicil yiikleniciler ve alt yiikleniciler dagltim yapacaklan slitleri okulla a gotlirmeden
once okul yoneticileri He irtibata gec;erek randevu alacak ve slitler sade e Okul Sliru
Komisyonu tarafmdan belirlenen yetkililerce teslim almacakttr. Zamanmda tes im edilmeyen
slitlerle ilgili karar , okul idaresinde oldugundan; gerekli gordligli takdirde, t anakla teslim
alabilecektir.
5-0kul sliru, okul idaresince uygun gorlilen depolara, yUkleniciler tarafmd n lirline zarar
vermeyecek ~ekilde ta~marak istiflenecektir. Okul personeli ve ogrencilere ta~lma i~lemi
yaptmlmayacaktlr.
6- Okul yetkilisi , sutlerin tesliminden hemen soma Okul Sliru Modiilline t slimat giri~ini
yaparak, Okul Sliru Teslim Alma Tutanagml (Ek- 6) sistemden yazdmp; kar~l kh mutabakat
saglayarak, firma yetkilisi He birlikte imzalayacaktlr.
7 - Okul yetkililerince; ambalajlan delik, YlrtIk, ezik ve bombaj yapml~ slitler teslim
almmayacaktJr. Teslim alman slitlerde depolama ~artlanndan kaynakla an ve analiz
gerektiren durumlarda, slitler bir tutanakla tespit edilip il Okul Sliru Komisyonuna
bildirilecek; iVilye Glda, Tanm ve Hayvanclhk Mlidlirlliklerine teslim edilecek 'r.
8- il ve ilye Okul Slitli Komisyonlan, Okul Slitli Modlilli'nden i~leyi~le ilgili takipleri
yaparak, gerekli tedbirlerin( ogrenci saYllan, stok, teslimat ve mketim giri~le . vb.) olilceden
ahnmasml saglayacaktlr.
9- Sut dagltlmmdan once velilerin "Sut alerjisi ve/veya laktoz intoleransl arhgl tespitine
yonelik Veli izin Formu" doldurmalan talep edilmi~ ve bu formlar oku mlidlirllikleri
araclhgl ile Okul Slim Modiilune i~lenmi~tir. Henliz sisteme girilmemi~ formlar tespit
edilerek sisteme girmeleri saglanacaktlr. Slitle ilgili rahatslzhgl bilinen ve ve ileri tarafmdan
sut iyilmesine izin verilmeyen ogrenciler, kapsam dl~mda tutulacakttr.
10- Veli izni olan her ogrenci, aym glin ve okulun belirledigi slire iyinde s ece kendisine
verilmi~ olan 200 ml ambalajh, yagh, sade UHT iyme slimnli iyecek, yanm alan slitler bir
somaki teneffiise buakllmadan atlk olarak degerlendirilecektir. Ambalajlann ziksel kontrolli
yapIlacak; delik, Ylrtlk, ezik ve bombaj yapml~ ambalajll sutler dagltIlmaya ak, Okilll Slim
Kabul Komisyonu'na tutanakla teslim edilecektir.
11- Slit iytikten soma rahatslzlandlgml soyleyen ogrenciye yonelik olarak; okul yooetimi,
ogrencinin en klsa slire iyerisinde en yakm saghk kurulu~una gonderilmesin saglayacak ve
ailesini bilgilendirecektir. ~ikayet Formu aym smlftaki blitiin ogrenciler iyi doldurularak,
Okul Slim Modulli ilgili bollime giri~i yapIlacaktlr. Okul yonetimi, il Okul Sum
Komisyonu'na durumu bilgilendirecek ve analiz sonuylanmcaya kadar anali e konu uretim
partisi sutlerin dagltIml durdurularak, diger liretim partisi sutlerin da tlmma devam
edilecektir.
12- il Okul Sum Komisyonu, Okul Slim Programl uygulanacak olan okul arda ayllan slit
kutulan ve ahklanna ili~kin tedbirleri onceden alacakhr.( Yerel yonetiml r, sivil toplum
kurulu~lan vb.)
13- ilinizde slit dagltIml yapllan okullann mlidurlliklerine il Halk SaglIgl Mlidlidiiglinde
gorevli saghk personelinin ileti~im bilgilerinin verilmesi, aynca ilgili per nel tarafmdan
okullarda konuya ili~kin egitim verilmesi saglanacaktIr. .
14- il Okul Sum Komisyonu tarafmdan ye~itli nedenlerle dagltIml yapil ayan siitlerin,
mahallinde degerlendirilmesi hususu once den belirlenecek ve il Okul S' tli Komisyonu
tarafmdan onaylanacaktlf. Slitlerin, aym okul iyinde, aym slmflara sall ve p r~embe glinleri
verilmesi konusuna oncelik verilebilecektir.
v
Aynnhh bilgi i~in: N. OURSOY Sube
Tel:
e-posta: tegm
Bu evrak gtivenli elektronik irnza ile irnzalanrnl$l!r. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden
3f59-ac3d-3950-9aef- ObO kodu
lie teYlt edilebdir.
15- SUt ve laktoz intoleransl, saghkh beslenme, beslenmede sUt ve sUt grubu be inlerin onemi
hakkmda, il Halk SagiIgl MUdUrlUgU i~birligi ile hallan bilgilendirilme i vah~lll1alan
yapllacakttr. (Yerel yonetimler, yerel yazdi ve gorsel basm, cuma hutbeleri, muhtarltklar,
imamlar, esnaflar, Sivil Toplum Kurulu~lan vb.)
16- Her okulun, gUn ivinde sUt ivim zamam onceden belirlenecek ve Okul SU .. Komisyonu
tarafmdan onaylanacaktlL
17- internet baglantlsl olmayan koy ilkokullanna i1ve Milli Egitim MUdUrlU eri tarafmdan
gerekli kolayhk ve teknik destek saglanacaktlr.
18- Okul SUtU Kabul Komisyonu, her slmfa dagltllan sUtlerin hangi parti en oldugunu
tutanakla kaYlt altma ahp, numune almaya dikkat edecektir.
19- Hakslz odemelere sebep olan beIge veya belgeleri diizenleyen ger~ k veya tiizel
ki~i1er geri ahnacak tutarlann tahsilinde mii~tereken sorumlu tutulup ,h klarmqa adli
veya idari i~lem ba~latdacagmdan; Okul Siitii Modiiliine veri giri~le i titizlilde ve
anmda yapdacak ve bu konuda hi~bir aksaklIga meydan verilmeyecektir.
Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim.
MUcah t AKGUN B an a. Genel MUdUr V. EKLER:
1-ilgi Bakanlar Kurulu Karan
2-0kul SUtu Programl Uygulama Tebligi
3-Glda Tanm ve Hayvanclhk Bakanhgl ilgi yazlsl
DAGITIM:
81 il Valiligine
Aynntth bilgi iyin: N. GURSOY Sube Miidfuil- Serap ATA
Tel: 132709.4131605
e-posta: tegm [email protected]
Bu evrak guvenli elektronik irnza He imzalanrnl~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.lradresinden
3f59-ac3d-3950-9ae -6iObO kodu
ile teyit edilebilir
Download

MUS vALiLiai