2015 YILI
EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME DERNEĞİ FAALİYET
RAPORU
V. EPOD KONGE’NİN
DÜZENLEMESİ
2016 yılında yapılacak olan V. Eğitimde ve
Psikolojide
Ölçme
ve
Değerlendirme
Kongresi’nin organizasyonu, Derneğimizin
öncülüğünde Akdeniz Üniversitesi ev
sahipliğinde yapılmasına karar verilmiştir.
İlgili kongre hazırlıkları başlatılmış ve devam
etmektedir.
ULUSAL EĞİTİM DERNEKLERİ
PLATFORMU
Uluslararası Eğitim
Dernekleri Platformunun
kurulmasında rol oynayan
Derneğimiz, mutabakat
metnini 21 Şubat 2015
tarihinde imzalamıştır.
RESMİ YAZIŞMALAR
Uzman/akademisyen ilanları ile ilgili YÖK’e iki yazı,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Karadeniz
Teknik Üniversitesi Rektörlüklerine, ÖRAV’a,
BİLSEN kurumlarına, derneğimiz tarafından yazılı
bildirimlerde bulunulmuştur.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
UZMANININ MESLEKİ YETERLİKLERİNİ
BELİRLEME ÇALIŞMASI
Ölçme ve Değerlendirme uzmanının yeterlik
standartlarının belirlenmesi için Meslek
Yeterlik Kurumu (MYK) ile 17.06.2015
tarihinde protokol imzalanmıştır.
Süreç içinde iki çalıştay düzenlenmiş olup
çalışmalar devam etmektedir.
II. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI
25.04.2015 tarihinde II.
Olağan Genel Kurul
toplantısı yapılmıştır. Bu
toplantıda, tüzüğün 9 ve
28. maddelerinde kısmi
değişiklik yapılmıştır.
II. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI
II. Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında
yönetim kurulunun görev dağılımı yapılmıştır
ALANIMIZIN İLK BÜLTEN
ÇALIŞMASI
Üyelerimizden Yrd.
Doç. Dr. İ. Alper
KÖSE ve Araş.
Gör. Alper
YANDI’nın yayın
yönetmenliğinde
EPODDER
Bülten’in ilk sayısı
çıkarılmıştır.
ULUSLARARASI KONGREYE
EV SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU
Psychometric Society 2019 başvuru süreci
için üyelerimizden Arş. Gör. Halime Yıldırım,
Seval Kula Kartal, Elif Bengü Özberk,
uzman Eren Özberk ve Dr. Nagihan Boztunç
görevlendirilmiştir.
ALAN KİTAPLARINI DEĞERLENDİRME
Ölçme ve değerlendirme
alanında yazılan
kitapların
değerlendirilmesi için altı
başlıkta toplam 18 ölçüt
hazırlandı.
Kitap değerlendirme
ölçütleri, ölçme ve
değerlendirme alanından
sekiz uzman tarafından
düzenlenmiştir.
YENİ ÜYELER
2015 yılında
Derneğimize
10 yeni üye
katılarak üye
sayımız 150
olmuştur.
SOSYAL SORUMLULUK
Anadolu’da bir köy okuluna Derneğimiz adına 100
kitap bağışı, İlkyar Vakfı aracılığıyla sağlandı.
24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİNE
KATKI
24. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kongresi’nin
düzenlenmesinde
Derneğimiz de aktif rol
almıştır. Yapılan
anlaşma gereği bu
organizasyondan
Derneğimize gelir
sağlanmıştır.
AKADEMİK DERGİMİZ: EPOD DERGİSİ
Prof. Dr. Selahattin Gelbal
ve
Dr.
Kübra
Atalay
KABASAKAL’ın
editörlüğünde
Haziran
sayısında
13;
Aralık
sayısında 14 adet makale
yayımlanmıştır.
2015
yılında
dergimize
makale başvuru sayısı 40
olup kabul oranı %68’dir.
2015 YILI MALİ DURUM
GELİR
Önceki yıldan
25.203,37
devreden gelir
GİDER
Yardım (köy okulları
için kitaplık)
Üye ödentileri
11.800
Amaç ve hizmet
giderleri
1.565,28
Bağış gelirleri
627,50
GİDER TOPLAMI
2.315,28
GELİR TOPLAMI
37.630,87
BAKİYE
35.315,59 TL
750
Download

2015 yılı eğitimde ve psikolojide ölçme ve