T.C. KALKINMA BAKANLIĞI
2016-2018
ORTA VADELİ PROGRAM
TEMEL MAKROEKONOMİK
VE
MALİ HEDEFLER
11 Ocak 2016
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI
2016-2018
ORTA VADELİ PROGRAM
TEMEL MAKROEKONOMİK
VE
MALİ HEDEFLER
11 Ocak 2016
29/12/2015 tarihli ve 2015/8355 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilerek
11/01/2016 tarihli ve 29590 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Orta Vadeli
Programdaki temel makroekonomik ve mali hedeflere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer
almaktadır.
İÇİNDEKİLER
TABLO
1:
Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler
TABLO
2:
Ekonominin Genel Dengesi ( Cari Fiyatlarla)
3
4
TABLO
3:
Ekonominin Genel Dengesi ( 1998 Yılı Fiyatlarıyla)
5
TABLO
4:
Kaynaklar – Harcamalar Dengesi
6
TABLO
5:
Ödemeler Dengesi
7
TABLO
6:
Ödemeler Dengesine İlişkin Bazı Oranlar
8
TABLO
7:
İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler
9
TABLO
8:
Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (KKBG)
10
TABLO
9:
Genel Devlet Toplam Gelir ve Harcamaları
11
TABLO
10:
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
12
TABLO
11:
Mahalli İdareler Gelir ve Harcamaları
13
TABLO
12:
Döner Sermayeli Kuruluşlar Finansman Dengesi
14
TABLO
13:
Sosyal Güvenlik Kuruluşları Gelir Gider Dengesi
15
TABLO
14:
İşsizlik Sigortası Fonu Gelir Gider Dengesi
16
TABLO
15:
Fon Kaynak ve Harcamaları
17
TABLO
16:
Özelleştirme Portföyü Dâhil Toplam İşletmeci KİT Finansman Dengesi
18
TABLO
17:
233 Sayılı KHK Kapsamındaki İşletmeci KİT Finansman Dengesi
19
TABLO
18:
4046 Sayılı Kanun Kapsamı İşletmeci KİT Finansman Dengesi
20
TABLO
19:
Sabit Sermaye Yatırımları (Cari Fiyatlarla)
21
TABLO
20:
Sabit Sermaye Yatırımları (1998 Yılı Fiyatlarıyla)
22
TABLO 1: MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLERDEKİ GELİŞMELER
SEKTÖRLER
BÜYÜME HIZLARI (YÜZDE)
TARIM
SANAYİ
HİZMETLER (3)
GSYH
GSYH'NİN SEKTÖREL DAĞILIMI (4)
TARIM
SANAYİ
HİZMETLER (3)
GSYH
GSYH (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL.)
GSYH (CARİ FİYATLARLA, MİLYAR $.)
GSYH (SAGP, MİLYON DOLAR)
KİŞİ BAŞINA GELİR (DOLAR)
SAGP'NE GÖRE KİŞİ BAŞINA GELİR (GSYH, DOLAR)
GSYH DEFLATÖRÜ (YÜZDE ARTIŞ)
TÜFE YIL SONU (YÜZDE ARTIŞ)
2014
2015 (1)
2016 (2)
2017 (2)
2018 (2)
-2,1
3,8
3,9
7,4
3,4
4,6
3,0
4,1
5,0
3,0
4,8
5,4
3,0
5,0
5,9
2,9
4,0
4,5
5,0
5,0
8,0
22,0
70,0
8,4
21,7
69,9
8,3
21,8
69,9
8,2
21,9
69,9
8,1
22,1
69,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.747.362
799
1.502.524
10.390
19.610
1.962.637
722
1.577.950
9.286
20.298
2.206.828
736
1.668.565
9.364
21.240
2.488.640
796
1.782.535
10.030
22.460
2.769.857
854
1.910.108
10.659
23.829
8,3
8,2
8,0
8,8
7,6
7,5
7,4
6,0
6,0
5,0
(1) Gerçekleşme Tahmini, (2) Program
(3) İnşaat dahil.
(4) Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri ve vergi-sübvansiyon kalemleri sektörel ağırlıklara göre dağıtılarak GSYH içindeki payları elde edilmiştir.
TABLO 2: EKONOMİNİN GENEL DENGESİ
TOPLAM TÜKETİM
Kamu
Özel
TOPLAM YATIRIM
Kamu
Özel
SABİT SERMAYE YATIRIMI
Kamu
Özel
STOK DEĞİŞİMİ
Kamu
Özel
2014
1.467.129
208.938
1.258.191
357.911
76.506
281.404
356.648
80.433
276.215
1.262
-3.927
5.189
(Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
2015 (1)
2016 (2)
2017 (2)
1.632.613
1.813.000
2.029.156
236.106
270.921
300.059
1.396.507
1.542.079
1.729.098
389.867
447.717
517.399
95.415
99.448
117.520
294.452
348.269
399.879
405.818
463.993
539.479
93.628
100.954
118.961
312.190
363.039
420.518
-15.950
-16.276
-22.080
1.787
-1.506
-1.442
-17.737
-14.770
-20.638
2018 (2)
2.244.329
330.654
1.913.675
587.122
132.691
454.430
613.685
133.238
480.446
-26.563
-547
-26.016
2014
84,0
12,0
72,0
20,5
4,4
16,1
20,4
4,6
15,8
0,1
-0,2
0,3
TOPLAM YURTİÇİ TALEP (TOPLAM KAYNAKLAR)
1.825.039
2.022.480
2.260.717
2.546.555
2.831.451
104,4
103,0
102,4
102,3
102,2
-77.677
484.676
562.353
-59.843
548.476
608.319
-53.888
626.449
680.337
-57.915
754.330
812.245
-61.594
877.435
939.029
-4,4
27,7
32,2
-3,0
27,9
31,0
-2,4
28,4
30,8
-2,3
30,3
32,6
-2,2
31,7
33,9
1.747.362
-20.475
2.416
1.729.303
1.962.637
-26.889
2.641
1.938.390
2.206.829
-33.615
3.368
2.176.581
2.488.641
-36.203
4.617
2.457.055
2.769.857
-38.755
5.770
2.736.873
100,0
-1,2
0,1
99,0
100,0
-1,4
0,1
98,8
100,0
-1,5
0,2
98,6
100,0
-1,5
0,2
98,7
100,0
-1,4
0,2
98,8
263.418
208.938
54.480
76.506
-22.026
321.997
236.106
85.892
95.415
-9.524
345.770
270.921
74.849
99.448
-24.599
395.550
300.059
95.491
117.520
-22.028
440.675
330.654
110.021
132.691
-22.671
15,1
12,0
3,1
4,4
-1,3
16,4
12,0
4,4
4,9
-0,5
15,7
12,3
3,4
4,5
-1,1
15,9
12,1
3,8
4,7
-0,9
15,9
11,9
4,0
4,8
-0,8
1.465.885
1.258.191
207.694
281.404
-73.710
1.616.393
1.396.507
219.886
294.452
-74.566
1.830.811
1.542.079
288.733
348.269
-59.536
2.061.506
1.729.098
332.408
399.879
-67.471
2.296.198
1.913.675
382.523
454.430
-71.907
83,9
72,0
11,9
16,1
-4,2
82,4
71,2
11,2
15,0
-3,8
83,0
69,9
13,1
15,8
-2,7
82,8
69,5
13,4
16,1
-2,7
82,9
69,1
13,8
16,4
-2,6
262.174
305.777
363.581
427.899
492.543
15,0
15,6
16,5
17,2
17,8
Net Mal ve Hizmet İhracatı
Mal ve Hizmet İhracatı
Mal ve Hizmet İthalatı
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)
Net Faktör Gelirleri
Net Dış Alem Cari Transferleri
GAYRİ SAFİ MİLLİ HARCANABİLİR GELİR (GSMHG)
KAMU HARCANABİLİR GELİRİ
Kamu Tüketimi
Kamu Tasarrufu
Kamu Yatırımı
Kamu (Tasarruf-Yatırım) Farkı
ÖZEL HARCANABİLİR GELİR
Özel Tüketim
Özel Tasarruf
Özel Yatırım
Özel (Tasarruf-Yatırım) Farkı
Toplam Yurtiçi Tasarruflar
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
(1) Tahmin
(2) Program
(GSYH'ya oranlar)
2015 (1) 2016 (2) 2017 (2)
83,2
82,2
81,5
12,0
12,3
12,1
71,2
69,9
69,5
19,9
20,3
20,8
4,9
4,5
4,7
15,0
15,8
16,1
20,7
21,0
21,7
4,8
4,6
4,8
15,9
16,5
16,9
-0,8
-0,7
-0,9
0,1
-0,1
-0,1
-0,9
-0,7
-0,8
2018 (2)
81,0
11,9
69,1
21,2
4,8
16,4
22,2
4,8
17,3
-1,0
0,0
-0,9
TABLO 3: EKONOMİNİN GENEL DENGESİ
Toplam Tüketim
Kamu
Özel
Toplam Yatırım
Kamu
Özel
Sabit Sermaye Yatırımı
Kamu
Özel
Stok Değişmesi (1)
Kamu
Özel
Toplam Yurtiçi Talep (Toplam Kaynaklar)
Net Mal ve Hizmet İhracatı (1)
Mal ve Hizmet İhracatı
Mal ve Hizmet İthalatı
2014
96.865
10.320
86.545
30.746
6.137
24.610
30.652
6.372
24.280
94
-235
329
127.611
(1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL)
2015(1)
2016 (2)
2017 (2)
101.755
105.790
109.631
10.810
11.320
11.768
90.945
94.470
97.862
31.780
33.420
35.808
7.069
6.916
7.572
24.711
26.503
28.237
32.312
34.377
37.280
6.967
6.996
7.643
25.345
27.381
29.638
-532
-957
-1.472
102
-80
-71
-633
-878
-1.401
133.535
139.210
145.439
2018 (2)
113.451
12.238
101.213
37.972
8.049
29.922
40.015
8.074
31.940
-2.043
-25
-2.018
151.423
2014
1,9
3,8
1,7
-1,5
-9,4
0,7
-1,3
-6,5
0,1
0,0
-0,2
0,1
1,1
(Yüzde Değişme)
2015(1)
2016 (2)
5,0
4,0
4,7
4,7
5,1
3,9
3,4
5,2
15,2
-2,2
0,4
7,3
5,4
6,4
9,3
0,4
4,4
8,0
-0,5
-0,3
0,3
-0,1
-0,8
-0,2
4,6
4,2
2017 (2)
3,6
4,0
3,6
7,1
9,5
6,5
8,4
9,2
8,2
-0,4
0,0
-0,4
4,5
2018 (2)
3,5
4,0
3,4
6,0
6,3
6,0
7,3
5,7
7,8
-0,4
0,0
-0,4
4,1
-1.483
34.111
35.594
-2.362
33.749
36.111
-2.134
37.562
39.696
-1.509
42.261
43.770
-296
47.361
47.657
1,8
6,8
-0,2
-0,7
-1,1
1,5
0,2
11,3
9,9
0,5
12,5
10,3
0,8
12,1
8,9
126.128
-1.507
153
124.774
131.173
-1.679
157
129.650
137.076
-2.037
196
135.235
143.930
-2.060
249
142.119
151.126
-2.144
293
149.275
2,9
3,0
-18,2
2,9
4,0
11,4
2,6
3,9
4,5
21,3
25,3
4,3
5,0
1,1
26,6
5,1
5,0
4,1
17,7
5,0
KAMU HARCANABİLİR GELİRİ
Kamu Tüketimi
Kamu Tasarrufu
Kamu Yatırımı
Kamu (Tasarruf-Yatırım) Farkı
19.006
10.320
8.686
6.137
2.550
21.537
10.810
10.727
7.069
3.658
21.483
11.320
10.163
6.916
3.247
22.879
11.768
11.111
7.572
3.539
24.035
12.238
11.797
8.049
3.748
2,0
3,8
0,0
-9,4
13,3
4,7
23,5
15,2
-0,2
4,7
-5,3
-2,2
6,5
4,0
9,3
9,5
5,1
4,0
6,2
6,3
ÖZEL HARCANABİLİR GELİR
Özel Tüketim
Özel Tasarruf
Özel Yatırım
Özel (Tasarruf-Yatırım) Farkı
105.768
86.545
19.223
24.610
-5.387
108.113
90.945
17.169
24.711
-7.543
113.752
94.470
19.282
26.503
-7.221
119.240
97.862
21.377
28.237
-6.860
125.239
101.213
24.026
29.922
-5.896
3,0
1,7
9,7
0,7
2,2
5,1
-10,7
0,4
5,2
3,9
12,3
7,3
4,8
3,6
10,9
6,5
5,0
3,4
12,4
6,0
27.909
27.896
29.445
32.488
35.824
6,5
0,0
5,6
10,3
10,3
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)
Net Faktör Gelirleri
Net Dış Alem Cari Transferleri
GAYRİ SAFİ MİLLİ HARCANABİLİR GELİR (GSMHG)
Toplam Yurt içi Tasarruflar
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
(1) GSYH büyümesine katkı
(2) Tahmin
(3) Program
TABLO: 4 KAYNAKLAR HARCAMALAR DENGESİ
(GSYH Büyümesine katkı, Yüzde)
2014
2015
2016
2017
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)
2,9
(1)
4,0
(2)
4,5
(2)
5,0
NET MAL VE HİZMET İHRACATI
1,8
-0,7
0,2
0,5
0,8
TOPLAM YURTİÇİ TALEP (TOPLAM KAYNAKLAR)
1,1
4,7
4,3
4,5
4,2
-0,3
1,3
1,6
2,1
1,9
-0,4
0,5
0,0
0,5
0,3
0,0
0,0
0,8
-0,5
1,6
-0,3
1,6
-0,4
1,6
-0,4
-0,2
0,3
-0,1
0,0
0,0
0,1
-0,4
-0,8
0,8
-0,2
1,2
-0,4
1,7
-0,4
1,5
-0,5
0,7
-0,1
0,5
0,3
0,1
1,5
0,1
3,9
1,4
3,1
1,3
2,8
1,2
2,7
KAMU
0,3
0,4
0,4
0,3
0,3
ÖZEL
1,2
3,5
2,7
2,5
2,3
SABİT SERMAYE YATIRIMI
KAMU
ÖZEL
STOK DEĞİŞİMİ
KAMU
ÖZEL
TOPLAM YATIRIM
KAMU
ÖZEL
TOPLAM TÜKETİM
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
(1) Tahmin
(2) Program
2018
(2)
5,0
TABLO 5: ÖDEMELER DENGESİ
(Milyon Dolar)
2014
2015
2016
2017
2018
(1)
(2)
(2)
(2)
CARİ İŞLEMLER HESABI
-46.523
-31.703
-28.588
-29.288
-29.940
I. DIŞ TİCARET DENGESİ
-84.567
-63.141
-55.200
-67.248
-71.788
165.521
144.974
156.962
185.020
209.565
157.610
143.920
155.493
175.843
201.398
7.911
1.054
1.469
9.176
8.167
İHRACAT (FOB) (3)
İHRACAT (FOB)
BAVUL TİCARETİ VE DİĞER MALLAR
İTHALAT (FOB)
225.402
195.068
198.449
229.285
257.849
İTHALAT (CİF)
242.178
207.061
210.693
243.092
273.186
NAVLUN, SİGORTA VE DİĞER MALLAR
-16.776
-11.993
-12.244
-13.807
-15.337
PARASAL OLMAYAN ALTIN (NET)
-3.896
4.145
-500
-716
-750
25.164
23.231
23.254
25.501
28.897
24.480
21.700
21.939
24.079
26.822
GELİR
29.552
27.000
27.000
29.393
31.822
GİDER
5.072
5.300
5.061
5.314
5.000
-9.210
-10.040
-11.070
-11.440
-11.810
-882
-940
-960
-980
-1.000
II. HİZMETLER DENGESİ (NET)
SEYAHAT (NET)
III. BİRİNCİL GELİR DENGESİ (NET)
ÜCRET ÖDEMELERİ (NET)
YATIRIM GELİRİ DENGESİ (NET)
-8.328
-9.100
-10.110
-10.460
-10.810
DOĞRUDAN YATIRIMLAR (NET)
-2.325
-3.200
-4.150
-4.350
-4.550
PORTFÖY YATIRIMLARI (NET)
-1.972
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
2.247
2.100
2.200
2.300
2.400
GELİR
GİDER
4.219
4.500
4.600
4.700
4.800
-4.031
-3.500
-3.560
-3.710
-3.860
FAİZ GELİRİ
1.666
1.750
1.850
1.950
2.050
FAİZ GİDERİ
5.697
5.250
5.410
5.660
5.910
4.383
4.000
4.360
4.560
4.760
DİĞER YATIRIMLAR (NET)
UZUN VADE
MERKEZ BANKASI
14
10
10
10
10
GENEL HÜKÜMET
624
520
700
700
700
BANKALAR
937
1.000
1.100
1.200
1.300
DİĞER
2.808
2.450
2.550
2.650
2.750
KISA VADE
1.314
1.000
1.050
1.100
1.150
1.107
965
1.115
1.467
1.768
838
715
815
915
1.015
IV. İKİNCİL GELİR DENGESİ
İŞÇİ GELİRLERİ
(1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program (3) Bavul Ticareti Dahil
TABLO 6: ÖDEMELER DENGESİNE İLİŞKİN BAZI ORANLAR
(Yüzde)
2014
2015
(1)
2016
(2)
2017
(2)
2018
(2)
CARİ İŞLEMLER DENGESİ / GSYH
-5,8
-4,4
-3,9
-3,7
-3,5
FAİZ GİDERLERİ HARİÇ CARİ İŞLEMLER DENGESİ / GSYH
-4,6
-3,1
-2,6
-2,5
-2,4
ALTIN TİCARETİ HARİÇ CARİ İŞLEMLER DENGESİ / GSYH
-5,3
-5,0
-3,8
-3,6
-3,4
-8,0
-6,4
-5,7
-5,6
-5,7
DIŞ TİCARET HACMİ / GSYH
50,0
48,6
49,8
52,6
55,5
İHRACAT / GSYH
19,7
19,9
21,1
22,1
23,6
İHRACAT / TOPLAM CARİ İŞLEM GELİRLERİ
70,2
70,3
73,3
71,8
73,4
İHRACAT / İTHALAT
65,1
69,5
73,8
72,3
73,7
İTHALAT / GSYH
30,3
28,7
28,6
30,5
32,0
İTHALAT / TOPLAM CARİ İŞLEM GİDERLERİ
89,3
87,6
87,5
88,7
89,7
HİZMET GELİRLERİ / TOPLAM CARİ İŞLEM GELİRLERİ
22,4
23,0
21,9
20,6
19,9
SEYAHAT GELİRLERİ / TOPLAM CARİ İŞLEM GELİRLERİ
13,2
13,2
12,7
12,0
11,6
BİRİNCİL GELİR DENGESİ GİDERLERİ / TOPLAM CARİ İŞLEMLER GİDERLERİ
5,0
6,0
6,4
5,9
5,5
FAİZ GİDERLERİ / TOPLAM CARİ İŞLEM GİDERLERİ
3,7
3,8
4,0
3,5
3,1
DIŞ TİCARET DENGESİ
(3)
/ GSYH
(1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program (3) Ödemeler dengesinde yer aldığı şekliyle
TABLO 7: İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER
2014
15 Ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus (Bin Kişi)
İşgücüne Katılım Oranı (%)
İşgücü (Bin Kişi)
İstihdam Edilenler (Bin Kişi)
Tarım Dışı İstihdam
Tarım İstihdamı
İşsiz (Bin Kişi)
İşsizlik Oranı (%)
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%)
İstihdam Oranı (%)
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
2015 (1)
2016 (2)
2017 (2)
2018 (2)
56.986
57.866
58.728
59.568
60.384
50,5
51,3
51,7
52,1
52,4
28.786
29.694
30.388
31.032
31.636
25.933
26.655
27.292
27.960
28.604
20.463
21.157
21.876
22.704
23.522
5.470
5.498
5.416
5.257
5.082
2.853
3.039
3.097
3.072
2.965
9,9
10,2
10,2
9,9
9,6
12,0
12,3
12,1
11,7
11,2
45,5
46,1
46,5
46,9
47,4
TABLO 8: KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ (KKBG)
KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
KİT
- İŞLETMECİ KİT
- ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR (3)
MAHALLİ İDARELER
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU
FONLAR
BİLGİ İÇİN:
- TOPLAM KAMU FAİZ ÖDEMELERİ
- TOPLAM KAMU ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ
- KKBG (FAİZ ÖDEMELERİ VE ÖZELLEŞTİRME GEL. HARİÇ)
- PROGRAM TANIMLI KAMU KESİMİ FAİZ DIŞI DENGESİ (4)
2014
2015
(1)
2017
(2)
2018
(2)
-810
2016
(2)
(MİLYON TL)
7.060
10.807
7.665
7.007
23.370
176
5.994
-5.818
-1.200
-842
-1.155
-11.041
1.500
22.596
-653
-450
-204
-722
-500
613
-11.681
-10.463
29.688
-7.841
-8.324
483
-1.272
-383
0
-12.197
-934
24.984
-8.659
-9.328
669
477
-531
0
-11.901
3.295
23.066
-4.634
-5.311
677
4.048
-746
0
-12.920
-1.808
52.029
12.094
-29.128
10.284
55.529
11.700
-44.639
16.044
59.083
14.600
-37.423
13.047
62.446
7.000
-47.781
28.569
66.700
6.000
-53.693
35.050
(GSYH'YA ORAN, YÜZDE)
KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
KİT
- İŞLETMECİ KİT
- ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR (3)
MAHALLİ İDARELER
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU
FONLAR
BİLGİ İÇİN:
- TOPLAM KAMU FAİZ ÖDEMELERİ
- TOPLAM KAMU ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ
- KKBG (FAİZ ÖDEMELERİ VE ÖZELLEŞTİRME GEL. HARİÇ)
- PROGRAM TANIMLI KAMU KESİMİ FAİZ DIŞI DENGESİ (4)
Not: Eksi işaretler fazlayı göstermektedir.
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
(3) Yıllar itibarıyla özelleştirme kapsamındaki şirket sayısına bağlı olarak değerler farklılaşmaktadır.
(4) Artı işaretler fazlayı göstermektedir.
0,62
-0,04
0,32
0,31
0,25
1,34
0,01
0,34
-0,33
-0,07
-0,05
-0,07
-0,63
0,09
1,15
-0,03
-0,02
-0,01
-0,04
-0,03
0,03
-0,60
-0,53
1,35
-0,36
-0,38
0,02
-0,06
-0,02
0,00
-0,55
-0,04
1,00
-0,35
-0,37
0,03
0,02
-0,02
0,00
-0,48
0,13
0,83
-0,17
-0,19
0,02
0,15
-0,03
0,00
-0,47
-0,07
2,98
0,69
-1,67
0,59
2,83
0,60
-2,27
0,82
2,68
0,66
-1,70
0,59
2,51
0,28
-1,92
1,15
2,41
0,22
-1,94
1,27
TABLO 9: GENEL DEVLET TOPLAM GELİR VE HARCAMALARI
2014
2015
(1)
2016
(2)
(MİLYON TL)
2017
(2)
2018
(2)
2014
VERGİLER
-VASITASIZ
-VASITALI
-SERVET
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER
FAKTÖR GELİRLERİ
SOSYAL FONLAR
361.940
105.982
243.672
12.285
38.941
99.361
178.900
419.094
119.034
285.393
14.667
43.661
112.784
211.388
471.668
135.694
320.324
15.650
38.605
121.162
257.779
528.084
150.942
358.200
18.942
48.094
124.698
287.494
585.260
166.273
397.976
21.010
52.133
133.011
316.806
20,71
6,07
13,95
0,70
2,23
5,69
10,24
21,35
6,06
14,54
0,75
2,22
5,75
10,77
21,37
6,15
14,52
0,71
1,75
5,49
11,68
21,22
6,07
14,39
0,76
1,93
5,01
11,55
21,13
6,00
14,37
0,76
1,88
4,80
11,44
TOPLAM
-ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ
TOPLAM GELİR
679.142
12.094
691.236
786.928
11.700
798.628
889.213
14.600
903.813
988.370
7.000
995.370
1.087.209
6.000
1.093.209
38,87
0,69
39,56
40,10
0,60
40,69
40,29
0,66
40,96
39,72
0,28
40,00
39,25
0,22
39,47
CARİ HARCAMALAR
YATIRIM HARCAMALARI
-SABİT SERMAYE
-STOK DEĞİŞMESİ
TRANSFER HARCAMALARI
-CARİ TRANSFERLER
-SERMAYE TRANSFERLERİ
314.569
66.916
67.053
-137
320.382
295.827
24.555
355.925
78.885
78.674
211
363.661
340.133
23.528
407.129
83.033
82.790
243
428.553
414.022
14.531
446.823
99.595
99.313
281
465.276
446.628
18.648
488.135
111.822
111.537
286
504.893
484.957
19.935
18,00
3,83
3,84
-0,01
18,34
16,93
1,41
18,14
4,02
4,01
0,01
18,53
17,33
1,20
18,45
3,76
3,75
0,01
19,42
18,76
0,66
17,95
4,00
3,99
0,01
18,70
17,95
0,75
17,62
4,04
4,03
0,01
18,23
17,51
0,72
TOPLAM HARCAMA
701.867
798.471
918.715
1.011.693
1.104.850
40,17
40,68
41,63
40,65
39,89
FAİZ DIŞI HARCAMALAR TOPLAMI
650.174
743.387
860.347
950.068
1.038.995
37,21
37,88
38,99
38,18
37,51
10.631
-157
14.901
16.324
11.641
0,61
-0,01
0,68
0,66
0,42
FAİZ ÖDEMELERİ HARİÇ
BORÇLANMA GEREĞİ
-41.062
-55.241
-43.466
-45.302
-54.214
-2,35
-2,81
-1,97
-1,82
-1,96
FAİZ ÖDEMELERİ VE ÖZELLEŞTİRME
GELİRLERİ HARİÇ BORÇLANMA GEREĞİ
-28.968
-43.541
-28.866
-38.302
-48.214
-1,66
-2,22
-1,31
-1,54
-1,74
BORÇLANMA GEREĞİ
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
2015
2016
2017
(1)
(2)
(2)
(GSYH'YA ORAN, YÜZDE)
2018
(2)
TABLO 10: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ
(Milyon TL)
(Yüzde Artış)
(Yüzde Dağılım)
(GSYH'ya Oran, Yüzde)
2015 (1)
2016 (2)
2016 (2)
2015 (1)
2016 (2)
2015 (1)
2016 (2)
HARCAMALAR
505.982
570.507
12,8
100,0
100,0
25,8
25,9
01 - Personel Giderleri
125.046
147.706
18,1
24,7
25,9
6,4
6,7
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
21.042
24.895
18,3
4,2
4,4
1,1
1,1
03 - Mal ve Hizmet Alımları
45.443
47.130
3,7
9,0
8,3
2,3
2,1
04 - Faiz Giderleri
53.006
56.000
5,6
10,5
9,8
2,7
2,5
05 - Cari Transferler
182.787
217.496
19,0
36,1
38,1
9,3
9,9
06 - Sermaye Giderleri
56.866
51.789
-8,9
11,2
9,1
2,9
2,3
07 - Sermaye Transferleri
10.460
7.522
-28,1
2,1
1,3
0,5
0,3
08 - Borç Verme
11.333
12.939
14,2
2,2
2,3
0,6
0,6
0
5.031
0,0
0,9
0,0
0,2
GELİRLER
483.386
540.819
11,9
100,0
100,0
24,6
24,5
01 - Genel Bütçe Gelirleri
464.785
522.382
12,4
96,2
96,6
23,7
23,7
- Vergi Gelirleri
407.474
459.150
12,7
84,3
84,9
20,8
20,8
- Vergi Dışı Gelirler
47.169
48.573
3,0
9,8
9,0
2,4
2,2
- Sermaye Gelirleri
7.932
12.202
53,8
1,6
2,3
0,4
0,6
- Alınan Bağış ve Yardımlar
2.208
2.457
11,2
0,5
0,5
0,1
0,1
02 - Özel Bütçeli İdareler ve Düz. Den. Kurumlar Gelirleri
18.602
18.437
-0,9
3,8
3,4
0,9
0,8
BÜTÇE DENGESİ
-22.596
-29.688
31,4
-1,2
-1,3
- Faiz Dışı Harcamalar
452.976
514.507
13,6
23,1
23,3
- Faiz Dışı Bütçe Dengesi
30.410
26.312
-13,5
1,5
1,2
- Program Tanımlı Faiz Dışı Bütçe Dengesi
8.394
1.263
-85,0
0,4
0,1
09 - Yedek Ödenekler
BİLGİ İÇİN
Not: - Merkezi yönetim bütçesi genel bütçeli, özel bütçeli ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar toplamından oluşmaktadır.
- Düzenleyici ve denetleyici kurumların gelir fazlaları genel bütçe vergi dışı gelirlerinden düşülmüştür.
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
TABLO 11: MAHALLİ İDARELER GELİR VE HARCAMALARI (1)
2014
2015
(2)
(MİLYON TL)
2016
(3)
2017
(3)
2018
(3)
2014
GELİRLER
68.120
78.696
90.855
103.673
115.549
3,90
4,01
4,12
4,17
4,17
1.VERGİLER
48.080
57.608
65.045
75.659
83.790
2,75
2,94
2,95
3,04
3,03
A. VASITASIZ
12.078
14.767
16.917
19.010
21.088
0,69
0,75
0,77
0,76
0,76
B. VASITALI
30.975
36.428
41.542
47.871
53.231
1,77
1,86
1,88
1,92
1,92
C. SERVET
5.027
6.413
6.586
8.778
9.471
0,29
0,33
0,30
0,35
0,34
2.VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER
(GSYH'YA ORAN, YÜZDE)
2015
2016
2017
(2)
(3)
(3)
2018
(3)
8.747
8.850
9.982
11.371
12.749
0,50
0,45
0,45
0,46
0,46
11.292
12.238
14.238
16.643
19.009
0,65
0,62
0,65
0,67
0,69
0
0
1.589
0
0
0,00
0,00
0,07
0,00
0,00
HARCAMALAR
66.920
77.973
89.583
104.150
119.598
3,83
3,97
4,06
4,18
4,32
1.CARİ GİDERLER
40.246
46.301
53.121
59.873
68.850
2,30
2,36
2,41
2,41
2,49
2.YATIRIM HARCAMALARI
20.358
23.206
29.877
33.913
39.025
1,17
1,18
1,35
1,36
1,41
A.SABİT SERMAYE
20.344
23.191
29.857
33.888
38.995
1,16
1,18
1,35
1,36
1,41
14
15
20
25
30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.359
5.634
6.449
7.311
8.162
0,25
0,29
0,29
0,29
0,29
3.FAKTÖR GELİRLERİ (NET)
4.SERMAYE TRANSFERLERİ (NET)
B.STOK DEĞİŞİMİ
3.CARİ TRANSFERLER
4.KAMULAŞTIRMA VE S.DEĞER ARTIŞI
-460
-159
136
-417
-343
-0,03
-0,01
0,01
-0,02
-0,01
5.SERMAYE TRANSFERLERİ (NET)
2.417
2.991
0
3.469
3.903
0,14
0,15
0,00
0,14
0,14
GELİR-GİDER FARKI
1.200
722
1.272
-477
-4.048
0,07
0,04
0,06
-0,02
-0,15
(1) Belediyeler, il özel idareleri, İller Bankası, belediyelerin oluşturdukları birlikler, su ve kanalizasyon idareleri ile toplu taşım işletmelerini kapsamaktadır.
(2) Gerçekleşme Tahmini
(3) Program
TABLO 12: DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR FİNANSMAN DENGESİ (1)
(CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL)
2014
2015
(2)
2016
(3)
2017
(3)
2018
(3)
43.066
48.332
53.846
58.472
62.711
42.442
47.760
53.413
58.009
62.292
37.208
5.233
41.632
6.129
46.539
6.874
50.456
7.553
54.087
8.206
624
572
433
463
419
600
24
559
13
418
15
446
17
400
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.224
47.832
53.463
57.941
61.966
41.130
46.333
52.066
56.393
60.410
28.104
13.026
10.130
2.896
31.890
14.443
11.231
3.212
35.682
16.383
12.800
3.583
38.408
17.985
13.993
3.992
40.875
19.535
15.143
4.392
1.521
2.203
2.094
2.225
2.353
III. STOK ARTIŞI
-151
196
222
256
256
IV. SABİT KIYMET ARTIŞI
-781
-1.405
-1.487
-1.575
-1.766
77
49
55
62
69
429
457
513
579
644
0
0
0
0
0
842
500
383
531
746
-842
-500
-383
-531
-746
I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ
-602
-530
-602
-694
-693
II. İÇ BORÇLANMA (NET)
-240
30
218
164
-53
0
0
0
0
0
A. TOPLAM GELİRLER
I. İŞLETME GELİRLERİ
1. MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI
2. DİĞER GELİRLER
II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR
1. AMORTİSMANLAR
2. KARŞILIKLAR
III. BÜTÇE TRANSFERLERİ
1. SERMAYE
2. YARDIM-DİĞER
B. TOPLAM GİDERLER
I. İŞLETME GİDERLERİ
1. MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ
2. DİĞER GİDERLER
- GENEL YÖNETİM GİD.
- DİĞER
II. YATIRIM HARCAMALARI
V. DOLAYSIZ VERGİLER
VI. FONLARA TRANSFERLER
VII. BORÇ VERME EKSİ GERİ ÖDEME
C. GELİR-GİDER FARKI
D. FİNANSMAN
III. DIŞ BORÇLANMA (NET)
(1) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlara ait döner sermayeler ile TRT, Milli Piyango İdaresi ve AOÇ'yi kapsamaktadır.
(2) Gerçekleşme Tahmini
(3) Program
TABLO 13: SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI GELİR-GİDER DENGESİ
2014
2015
(1)
2016
(2)
2017
(2)
2018
(2)
(CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL)
I-GELİRLER
-PRİM TAHSİLATLARI
II-GİDERLER
-SİGORTA ÖDEMELERİ
-SAĞLIK GİDERLERİ
-YATIRIM HARCAMALARI (3)
III-GELİR-GİDER FARKI
IV-BÜTÇE TRANSFERLERİ
-BÜTÇE TRANSFERLERİ (4)
V-FİNANSMAN AÇIĞI
178.762
212.588
257.321
285.722
314.069
136.993
159.784
196.623
218.930
241.234
198.835
225.487
268.630
293.894
319.723
136.553
155.157
190.476
211.118
231.272
54.603
59.608
66.067
69.709
74.462
206
180
280
322
341
-20.074
-12.899
-11.309
-8.172
-5.654
21.229
12.286
11.309
8.172
5.654
77.294
80.083
102.282
101.005
105.455
-1.155
613
0
0
0
(GSYH'YA ORANLAR, YÜZDE)
I-GELİRLER
10,23
10,83
11,66
11,48
11,34
7,84
8,14
8,91
8,80
8,71
11,38
11,49
12,17
11,81
11,54
-SİGORTA ÖDEMELERİ
7,81
7,91
8,63
8,48
8,35
-SAĞLIK GİDERLERİ
3,12
3,04
2,99
2,80
2,69
-YATIRIM HARCAMALARI (3)
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
-1,15
-0,66
-0,51
-0,33
-0,20
1,21
0,63
0,51
0,33
0,20
4,42
4,08
4,63
4,06
3,81
-0,07
0,03
0,00
0,00
0,00
-PRİM TAHSİLATLARI
II-GİDERLER
III-GELİR-GİDER FARKI
IV-BÜTÇE TRANSFERLERİ
-BÜTÇE TRANSFERLERİ (4)
V-FİNANSMAN AÇIĞI
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
(3) Türkiye İş Kurumunun sadece yatırım harcaması dahil olup gelir-gider farkının değişmemesi amacıyla toplam gelire yatırım bedeli
kadar ekleme yapılmıştır.
(4) Faturalı ödemeler, ek karşılıklar, devlet katkısı, emeklilere yapılan ek ödeme, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ve prim
ödeme gücü olmayanların GSS primleri dahil edilmiştir.
TABLO 14: İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR-GİDER DENGESİ
2014
2015
(1)
2016
(2)
2017
(2)
2018
(2)
2014
(CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL)
I-GELİRLER
2015
(1)
2016
(2)
2017
(2)
2018
(2)
(GSYH'YA ORAN, YÜZDE)
15.308
18.273
22.636
24.921
27.685
0,88
0,93
1,03
1,00
1,00
-PRİM GELİRLERİ
6.713
8.158
10.553
11.882
13.215
0,38
0,42
0,48
0,48
0,48
-DEVLET KATKISI
2.238
2.719
3.518
3.961
4.405
0,13
0,14
0,16
0,16
0,16
-FAİZ GELİRLERİ
6.158
6.908
8.053
8.528
9.481
0,35
0,35
0,36
0,34
0,34
199
487
513
551
584
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
4.266
6.592
10.439
13.020
14.764
0,24
0,34
0,47
0,52
0,53
-SİGORTA GİDERLERİ (3)
1.685
2.216
3.213
3.986
4.567
0,10
0,11
0,15
0,16
0,16
-DİĞER GİDERLER
2.582
4.376
7.226
9.034
10.197
0,15
0,22
0,33
0,36
0,37
III-GELİR-GİDER FARKI
11.041
11.681
12.197
11.901
12.920
0,63
0,60
0,55
0,48
0,47
IV-TOPLAM FON VARLIĞI
81.399
93.080
105.277
117.178
130.098
4,66
4,74
4,77
4,71
4,70
-DİĞER GELİRLER
II-GİDERLER
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
(3) İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu giderleri dahil edilmiştir.
TABLO 15: FON KAYNAK VE HARCAMALARI (1)
2014
2015
(2)
2016
(3)
2017
(3)
2018
(3)
2014
(CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL)
I-KAYNAKLAR
-VERGİ GELİRLERİ
-VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER
-FAKTÖR GELİRLERİ (NET)
-CARİ TRANSFERLER (NET)
-SERMAYE TRANSFERLERİ (NET)
II-HARCAMALAR
-CARİ GİDERLER
-FAKTÖR GİDERLERİ (NET)
-SABİT SERMAYE YATIRIMLARI
-CARİ TRANSFERLER (NET)
-SERMAYE TRANSFERLERİ (NET)
III-GELİR-GİDER FARKI
IV-FİNANSMAN
-DIŞ BORÇ KULLANIMI
-DIŞ BORÇ ÖDEMESİ
-İÇ BORÇ ALACAK İLİŞKİSİ (NET)
-KASA-BANKA DEĞİŞİMİ
2015
(2)
(3) Program
2017
(3)
2018
(3)
(GSYH'YA ORANLAR, YÜZDE)
8.577
19.088
10.931
12.183
13.476
0,49
0,97
0,50
0,49
0,49
6.800
1.777
0
0
0
7.606
5.744
257
0
5.481
8.722
1.896
314
0
0
9.686
2.130
367
0
0
10.667
2.395
414
0
0
0,39
0,10
0,00
0,00
0,00
0,39
0,29
0,01
0,00
0,28
0,40
0,09
0,01
0,00
0,00
0,39
0,09
0,01
0,00
0,00
0,39
0,09
0,01
0,00
0,00
10.077
8.625
9.997
15.478
11.668
0,58
0,44
0,45
0,62
0,42
3.516
21
0
4.380
2.160
3.770
0
0
4.855
0
4.239
0
0
5.024
734
4.775
0
0
5.668
5.035
5.310
0
0
6.317
41
0,20
0,00
0,00
0,25
0,12
0,19
0,00
0,00
0,25
0,00
0,19
0,00
0,00
0,23
0,03
0,19
0,00
0,00
0,23
0,20
0,19
0,00
0,00
0,23
0,00
-1.500
10.463
934
-3.295
1.808
-0,09
0,53
0,04
-0,13
0,07
1.500
-10.463
-934
3.295
-1.808
0,09
-0,53
-0,04
0,13
-0,07
0
0
-30
1.531
0
-1
50
-10.513
0
-1
56
-990
0
-1
63
3.232
0
-1
71
-1.878
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
-0,54
0,00
0,00
0,00
-0,04
0,00
0,00
0,00
0,13
0,00
0,00
0,00
-0,07
(1) Özelleştirme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu ile Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu hesaplarını içermektedir.
(2) Gerçekleşme Tahmini
2016
(3)
TABLO 16: ÖZELLEŞTİRME PORTFÖYÜ DAHİL TOPLAM İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ
(Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
2014
2015
(1)
2016
(2)
2017
(2)
2018
(2)
A. TOPLAM GELİRLER
144.954
135.388
115.661
122.842
128.763
I. İŞLETME GELİRLERİ
124.918
119.709
100.220
106.800
112.014
114.241
10.677
108.450
11.259
91.182
9.038
97.437
9.363
102.193
9.821
5.145
5.004
4.856
5.289
6.061
4.674
0
471
4.430
0
574
4.707
0
149
5.131
0
159
5.917
0
143
14.891
10.675
10.585
10.753
10.688
14.891
13.137
1.754
0
0
10.675
8.433
2.242
0
0
10.585
8.612
1.973
0
0
10.753
8.136
2.080
537
0
10.688
8.334
1.758
596
0
0
0
0
0
0
B. TOPLAM GİDERLER
145.130
134.735
107.820
114.183
124.129
I. İŞLETME GİDERLERİ
128.646
117.393
87.678
93.434
102.045
111.920
16.727
99.219
18.174
72.074
15.604
76.937
16.497
83.434
18.610
8.455
9.457
11.994
13.007
14.620
-2.361
2.249
-582
-551
424
IV. SABİT KIYMET ARTIŞI
1.223
-1
778
515
-586
V. DOLAYSIZ VERGİLER
2.198
1.709
3.721
4.241
3.996
VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ
5.865
1.338
1.931
2.187
2.624
VII. DİĞER GİDERLER
1.103
2.590
2.300
1.351
1.007
-176
653
7.841
8.659
4.634
176
-653
-7.841
-8.659
-4.634
I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ
3.408
-384
417
1.780
-824
II. İÇ BORÇLANMA (NET)
-1.150
-1.975
-7.463
-10.551
-5.416
III. DIŞ BORÇLANMA (NET)
-2.081
1.706
-796
112
1.606
1. MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI
2. DİĞER GELİRLER
II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR
1. AMORTİSMANLAR
2. ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI
3. KARŞILIKLAR
III. BÜTÇE VE FONLAR
1. BÜTÇE
-SERMAYE
-GÖREV ZARARI
-YARDIM VE DİĞER
2. FONLAR
IV. DİĞER GELİRLER
1. MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ
2. DİĞER GİDERLER
II. YATIRIM HARCAMALARI
III. STOK ARTIŞI
C. GELİR GİDER FARKI
D. FİNANSMAN
Not: Yıllar itibarıyla özelleştirme kapsamındaki şirket sayısındaki değişime bağlı olarak değerler farklılaşmaktadır.
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
TABLO 17: 233 SAYILI KHK KAPSAMI İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ
(Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
2014
2015
(1)
2016
(2)
2017
(2)
2018
(2)
A. TOPLAM GELİRLER
135.106
131.126
111.568
118.667
124.357
I. İŞLETME GELİRLERİ
121.482
115.815
96.486
103.000
108.005
111.103
10.379
104.835
10.981
87.733
8.752
93.931
9.068
98.493
9.512
4.849
4.719
4.558
4.979
5.737
4.400
0
449
4.148
0
571
4.413
0
145
4.824
0
156
5.597
0
140
8.775
10.592
10.523
10.688
10.615
8.775
7.021
1.754
0
0
10.592
8.350
2.242
0
0
10.523
8.551
1.972
0
0
10.688
8.072
2.079
537
0
10.615
8.262
1.757
596
0
0
0
0
0
0
B. TOPLAM GİDERLER
141.100
130.677
103.243
109.339
119.047
I. İŞLETME GİDERLERİ
124.409
113.086
83.625
89.316
97.718
108.962
15.447
95.862
17.224
69.043
14.581
73.872
15.444
80.224
17.494
8.425
9.350
11.884
12.867
14.488
-2.215
2.555
-957
-1.093
-161
IV. SABİT KIYMET ARTIŞI
1.316
48
740
472
-625
V. DOLAYSIZ VERGİLER
2.197
1.709
3.721
4.241
3.996
VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ
5.865
1.338
1.931
2.187
2.624
VII. DİĞER GİDERLER
1.103
2.590
2.300
1.351
1.007
-5.994
450
8.324
9.328
5.311
D. FİNANSMAN
5.994
-450
-8.324
-9.328
-5.311
I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ
3.399
-387
421
1.787
-817
II. İÇ BORÇLANMA (NET)
4.541
-1.692
-7.902
-11.176
-6.049
-1.946
1.630
-844
61
1.556
1. MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI
2. DİĞER GELİRLER
II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR
1. AMORTİSMANLAR
2. ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI
3. KARŞILIKLAR
III. BÜTÇE VE FONLAR
1. BÜTÇE
-SERMAYE
-GÖREV ZARARI
-YARDIM VE DİĞER
2. FONLAR
IV. DİĞER GELİRLER
1. MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ
2. DİĞER GİDERLER
II. YATIRIM HARCAMALARI
III. STOK ARTIŞI
C. GELİR GİDER FARKI
III. DIŞ BORÇLANMA (NET)
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
TABLO 18: 4046 SAYILI KANUN KAPSAMI İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ
(Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
2014
2015
(1)
2016
(2)
2017
(2)
2018
(2)
A. TOPLAM GELİRLER
9.848
4.261
4.093
4.175
4.406
I. İŞLETME GELİRLERİ
3.437
3.893
3.734
3.800
4.009
3.138
298
3.615
278
3.449
285
3.505
295
3.700
309
296
285
297
310
324
274
0
22
281
0
3
294
0
3
307
0
3
320
0
3
6.116
84
62
65
73
6.116
6.116
0
0
0
84
83
0
0
0
62
61
1
0
0
65
64
1
0
0
73
72
1
0
0
0
0
0
0
0
B. TOPLAM GİDERLER
4.030
4.058
4.576
4.844
5.083
I. İŞLETME GİDERLERİ
4.237
4.307
4.054
4.118
4.327
2.957
1.280
3.357
950
3.031
1.023
3.065
1.053
3.210
1.116
30
107
110
140
132
-146
-306
375
542
585
-92
-50
38
44
39
V. DOLAYSIZ VERGİLER
1
0
0
0
0
VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ
0
0
0
0
0
VII. DİĞER GİDERLER
0
0
0
0
0
5.818
204
-483
-669
-677
-5.818
-204
483
669
677
I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ
8
4
-4
-7
-7
II. İÇ BORÇLANMA (NET)
-5.692
-283
439
625
633
-135
76
48
51
51
1. MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI
2. DİĞER GELİRLER
II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR
1. AMORTİSMANLAR
2. ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI
3. KARŞILIKLAR
III. BÜTÇE VE FONLAR
1. BÜTÇE
-SERMAYE
-GÖREV ZARARI
-YARDIM VE DİĞER
2. FONLAR
IV. DİĞER GELİRLER
1. MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ
2. DİĞER GİDERLER
II. YATIRIM HARCAMALARI
III. STOK ARTIŞI
IV. SABİT KIYMET ARTIŞI
C. GELİR GİDER FARKI
D. FİNANSMAN
III. DIŞ BORÇLANMA (NET)
Not: Yıllar itibarıyla özelleştirme kapsamındaki şirket sayısındaki değişime bağlı olarak değerler farklılaşmaktadır.
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
TABLO: 19 SABİT SERMAYE YATIRIMLARI
1. MERKEZİ YÖNETİM
2. KİT
İŞLETMECİ
ÖZELLEŞTİRME
3. İLLER BANKASI
4. DÖNER SERMAYE
5. SOSYAL GÜVENLİK KUR.
(Cari Fiyatlarla Milyon TL.)
2014
2015
(1)
44.983
53.100
8.455
9.457
8.425
9.350
30
107
2
13
1.521
2.203
206
180
59,6
11,2
11,2
0,0
0,0
2,0
0,3
(Yüzde Dağılım)
2015
2016
(1)
(2)
60,3
53,3
10,7
12,7
10,6
12,5
0,1
0,1
0,0
0,0
2,5
2,2
0,2
0,3
2017
(2)
56,0
11,6
11,5
0,1
0,0
2,0
0,3
2018
(2)
55,4
11,6
11,5
0,1
0,0
1,9
0,3
2016
(2)
50.559
11.994
11.884
110
0
2.094
280
2017
(2)
62.878
13.007
12.867
140
0
2.225
322
2018
(2)
69.848
14.620
14.488
132
0
2.353
341
2014
ARA TOPLAM
55.167
64.953
64.928
78.432
87.162
73,1
73,7
68,5
69,8
69,1
MAHALLİ İDARELER
20.341
23.179
29.857
33.888
38.995
26,9
26,3
31,5
30,2
30,9
TOPLAM KAMU
75.509
88.132
94.785
112.320
126.157
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
356.648
405.818
463.993
539.479
613.685
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
80.433
93.628
100.954
118.961
133.238
22,6
23,1
21,8
22,1
21,7
77,4
76,9
78,2
77,9
78,3
TOPLAM SABİT SERMAYE YATIRIMI
TOPLAM KAMU (3)
ÖZEL
276.215
312.190
363.039
420.518
480.446
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
(3) Merkezi Yönetim Bütçesi dengesinde personel harcamaları içinde yer alan yatırım işçiliği kamu yatırımlarına ilave edilmiştir.
TABLO: 20 SABİT SERMAYE YATIRIMLARI
1. MERKEZİ YÖNETİM
2. KİT
İŞLETMECİ
ÖZELLEŞTİRME
3. İLLER BANKASI
4. DÖNER SERMAYE
5. SOSYAL GÜVENLİK KUR.
1998 Yılı Fiyatlarıyla Milyon TL.
2014
2015
2016
(1)
(2)
3.526
3.907
3.470
667
693
816
665
685
809
2
8
8
0
1
0
115
156
139
16
13
19
2017
(2)
4.007
825
816
9
0
137
21
2018
(2)
4.200
874
866
8
0
137
21
Yüzde Değişme
2015
2016
(2)
(2)
10,8
-11,2
3,8
17,8
3,0
18,1
227,7
-4,3
385,4 -100,0
36,6
-11,4
-17,6
45,2
2017
(2)
15,5
1,1
0,9
19,3
-6,9
-0,9
6,3
2018
(2)
4,8
5,9
6,1
-11,2
-100,0
-0,3
0,0
ARA TOPLAM
4.324
4.771
4.445
4.991
5.232
10,3
-6,8
12,3
4,8
MAHALLİ İDARELER
1.658
1.787
2.124
2.225
2.414
7,8
18,8
4,8
8,5
TOPLAM KAMU
5.982
6.558
6.569
7.216
7.645
9,6
0,2
9,9
6,0
30.652
32.312
34.377
37.280
40.015
5,4
6,4
8,4
7,3
6.372
6.967
6.996
7.643
8.074
9,3
0,4
9,2
5,7
4,4
8,0
8,2
7,8
TOPLAM SABİT SERMAYE YATIRIMI
TOPLAM KAMU (3)
24.280
25.345
27.381
29.638
31.940
ÖZEL
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
(3) Merkezi Yönetim Bütçesi dengesinde personel harcamaları içinde yer alan yatırım işçiliği kamu yatırımlarına ilave edilmiştir.
Download

2016-2018 Orta Vadeli Program Temel