T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
IleeMilliEgitimMud批1ugu
緋難縦製糸無雑輔鵡難
13.01.2016
Sayl:24290588−300−E・410955
Konu:EKAPiiirOkumaEtkinligi
…….MUDURLUGUNE
Ilgi;a)KaymakamllkMakaml’nln12/01/2016Tarihve377009SaylllOlur’larl;
b)DinarMenderesIlkokuluMd−ntinll/01/2016Tarihve300/9SaylllYazISl;
IIcemizMenderesilkokuluMudurluguorganizesindeEg串mdeKaliteyiAmrmaPrqjesi
kapsamlndaektekiSartnameGerCeVeSindeIIcemizEKAP2・GrupOkullarlndaOgrenim
g6renilkoku12,3ve4・Slnlf6grencileriaraslnda’一SiirOkumaEtkinligiMduzenlenmesine
dairallnanilgi(a)OnaysuretiileekleriyazlmlZekindeg6nderilmiStir・
Bilgilerinizi,OkulunuzdaduyurulmasIVegereglnlricaederim・
MehmetCEYLAN
IlCeMilliEgitimMudurV.
EKLER:
−01ur(ladet)
−YazIVePrqje(3Sayfa)
DAGITIM:
Ekap2・GrupOkulMd・
Mud批1鴫timuzwebsay亀slna
VHKI_0.SAGLAM
TemelEgitimSb・
79038795工dariBirimKinl圧kKodLl
SEF− E
AdllyeMah.AdliyeCadH撮metKonaglO3400DlnarKurumKodul15605
TelO2723536020(1212)Faks.02723534577
e−pOSta dlnarO3@neb・gOVtr・
Buevrakguvenl−elektronlklmZallelmZalanm函1r
BuevrakIn50705avIIlkanungeregince
OZTURK
[−imZaiteirnzaland蘭tasdikoIunur
..し31品..′Z。孟
 ̄ラ
http〟evraksorgumebgovtradreslnden605d−4630−351f19093−5568kodulleteyltedilebliir
T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
I19eMilliEgitimMtid融l嗜む
銅
議連
紫窯業霊三畳
紀高頑
道産 ∴∴,∴鳶
撒繕議議薗総醜
瀞滅蕉態犠諺馬費
12/Ol/2016
Sayl:24290588300−E・377009
Konu:EKAPSiirOkumaEtkinligi
KAYMAKAMLIKMAKAMINA
Ilgi;DinarMenderes主lkokuluMd−ntmll/01/2016Tarihve300/9SaylllYazISl;
Ileemiz Menderes主lkokulu Mud融1鴎ti organizesinde Egitimde KaliteyiIyileStirme
Prqiesi kapsamlnda ekteki sartname eereeVeSindeIleemiz EKAP 2・Grup Okullarlnda
Ogrenim g6renilkoku12,3 ve 4・Slnlf Ogrencileri araslnda 一’$iir Okuma Etkinligi=
dnzenlemesiMudtirl嘩屯m血ZCeuygung6r乱mHSt血.
MakamlnlZCadauygungOrtil血SeOlur−larlnlZaarZederim.
MehmetCEYLAN
IleeMilliEgitimMtid融V.
OLUR
12/01/2016
Musta魚SAHjN
Kaymakam
EKLER:
−Prqie(3Sayゆ
BtJeVrakln5070sav両kanungeregInCe
鞠mzaileimzaIandIgItaSdikoIurIur
慧
しま.1詳報.1201∠
24290588−TemelEgt.Sb.
VHK1−
79038795−主dariBirimKimlikKodu
SEF− E.6zTURK
AdliyeMah.AdliyeCad・mktimetKonaglO3400DinarKurumKodu:115605
Tel.02723536020(1212)Faks.02723534577
e−POSta:dinarO3@meb・gOV・tr・
BuevrakguvenllelektronlklmZallelmZalanmlStlr http/kYraksorgumebgovtradres…dencdc9−59273126−b41a−9b2ekodulieteyltedlleblllr
T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
MenderesIlkokuluM櫨d紀rl鴫歯
11/01/2016
say,‥15806161−300−.3..
Konu:EKAPSiirOkumaEtkinligi
iLCEMiLLiE鏡T主MMUDtJRL靴油NE
EKAPPrqiesikapsamlndamtidurl鴫匝nceduzenlenenvelOMart2016PerSembe
gもntiyapllacakolanSiirOkumaEtkinligiSartnameSiektesunulmuSOlupileemerkezinde
bulunanilkokulmtidnrldklerineveIleeMilliEgitimMtidtirl鴎tlWEBsayfaslnda
duyurulmaslhususunda;
Gereginibilgilerinizearzederim・
EKLER:
1.S紬厄胤me
OtogarMahaIiesi−03400/DiNAR
TeI/Faks:(0272)3531211
E−Posta:701320@meb.k12.tr
OkuiWeb.www.dinarmenderesiikokuiu.meb.k12.tr
MENDERESILKOKULU
EKAP2.GRUPOKULLARIARASI
SIIROKUMAETKiNLiGi
ETKINLIGIDUZENLEYENKURUM:DinarI19eMilliEgitimMtidtirltigti
ETKINLIKADI :SiirOkumaEtkinligi
ETKINLIKAMACI :T血kCeyeOlanilgiyiammak言噌rencininkendinegtiven
duygusunugeliitlmek,anadilimizidogrukullalmaSuurunukazandlmak・
TURU :SiirOkuma
HEDEFKITLE :Dinar’daOgrenimgOrenilkokulOgrencileri
PROJEYURUTMEERエBI
DinarI19eMilliEgitimMnduru HasanTAHTAOGLU
Dinar主19eMilliEgitimSubeMudi皿 MehmetCEYLAN
DinarMenderesIlkokuluM的珊 RamazanAKBAS
DjnarMenderesilkokuluMud融Yrd MustafaOGUZ
DinarMenderesilkokuluOgretmeni MetinAYDIN
PROJEYURUTMEEKIBININGOREVVETANIMI
l)PrqjekapsamlndadtizenlenenSiirOkumaEtkinhginihazlrlamak.
2〉SiirOkumaEtkinligiileilgilionayallmaSIVetumOkullara duyuruiSleriniyapmak.
3)PrqjeeallSmalarlnlnbirdtlzeni9indeilerlemesinikontroletmek,gOrtilenaksakllklarile
ilgilitedbiralmak.
4)Etkinligekatllan6grencilerekatlllmbelgelerininverilmesi.
OKULMUDURLtjKLERiNCEYAPILACAKiSLER
l)PrqiekapsamlndadnzenlenenSiirOkumaEtkinliginittlmOgrencilereduyurmak.
2)OgrencileriSiirOkumaEtkinliginekatllmayateyiketmek.
3)Etkinligekatllacak6grencilerinbaSVurularlnlalmak.
4)Etkinliginuygulamatakvimineg6reiSVeiSlemleriyapmak.
OKULSiiROKUMAETKiNLieiKOMisYONUNCAYAPILACAKISLER
l)Etkinligittim6grencilereduyumak.
2)Etkinligekatllacak6grencilerinbaSVurularlnlalm水baSVuruStiresibitimindebaSVuru
yapanogrencisaylSlnlOkulmtidurl叫坤nebildimek.
KATILIMSARTLARI
l)ilkoku12.3.ve4.Slnlf6grencisiolmak.
2)Tthnilkokullardanetkinligekatllmakisteyenenfazla26grenciseeilmelidir.
EKAP2.GRUPOKULLARIARASISHROKUMAETKiNLiGisARTNAMESi
KONU:
Maddel.A&onl柳ahisar−DinarilCeSiEKAP2.GrupOkullanAraslSiirOkumaEtkimigi
AMAC:
Madde2.T血kMilliEgitiminingenelama9larldo rultusunda;DinarMerkezilkokullan2.3.4.
SlnlnararaSmdaTtirk9eyeOlanilgiyiammak,6grencininT批k9edilseviyesinig6mesini
Saglamak,kendinegtlvenduygusunugeli担mek,anadilimizidogrukullanma糾urunu
kazandlmaVeOkulunutemsiletmesorumlulugunugeli函mek amaclyladuzenlenmektedir.
KAPSAM
Madde3.BuSartnametaranndanA&onkarahisar−DinarnCeSiEKAP2.GrupOkullanarasmda
diizenlenenSiirokumaetkinliginin,kural,y6ntemvede菖erlendirilmesinikapsar.
KATILIMSARTLARIVEKURALLAR
Madde4.
Yar噌mammKmuan:
a)Siirokumaetkinligininkonusu”VAIANSEVGiSPdir.FakatiCerikMilliEgitiminTtmel
ilkelerineaykmolmamalldlr車erikincelemesietkinlikten6ncey坤Ilacaktlr.
b)Etkinlige herokuldan26renci,VatanSeVgisi,bayrakvemillidegerlerkonulamdaistedigi
birSiirilekatllabilir.
C)Etkinlige katllacakokullar,baSVuruSunuZmanmdayapmallVeistenendoktimanlan
zamamndateslimetmelidir.
e)SiirokumaetkinliginebaSVurutarihiO8Subat2016−26Subat2016arasldlr.Dahasonra
yapllanbaSVurularkabuledilmeyecektir.
f)OgrencilerMilli1時itimBakar血glKllll自己yafetY6nemeligi,neaykmolmamakkaydlylaiiire
uygunkosttimgiyebi冊er.Kosmmd哩ndaherhangibirdekorveaksesuarkullanllmayacaktlr.
g)Etkinliktesiirokunurken龍)ndam宵zikkullanllabilir.KullamlacakmtiZ五kveSiirmetni
etkinlikten6nce(baSVurudanhemensonra)MenderesilkokuluMHdurl鴨nneeldenteslim
edilebilecegigibiakbasO3@mail・COmadresinee−POStayOluyladailetilebilir・・
h)SiirokumaetkinligibiryanSmadegildir.Tnm6grencilerindilinisevmeleriniveduyguolarak
memleket,bayrzk,m皿degerlerebagl正吾artlmaylama9ladlglndansunum,Vurgu,tOnlama,
Siirintemaslnauygunlukvb.klStaSlar6nplanda請ulacaktlr・
1)Etkinlikte,herOgrenciyekatllmbelgeleriverilecektir・
i)$iirokumaetkinli寓10Mart2016tarihindeMenderesIlkokuluCokAmaellSalon’dasaat
14:00,debaslayacaktlr.Katllmbelgeleriaynlgiintakdimedilecektir・
ETKiNLidE BASVURU:
Madde5.Etkinlige katllmakisteyenokullar
a)Etkinli菖e6菖rencisikatllacakokullar;Ogrencilerininetkinlikteokuyacaldaniiirmetninivarsa
kullanacaklalTfbnmtiziginiMenderesIlkokuluMudtirltiguakbasO3@mail.com adresinemail
atan永etkinligebaSVuruyaPmlS kabuledile∝kt血.EtkinligesonbaSVurutarihi26Subat2015
cmagunud血
ETKINLIK TARIHIVESAAT主
Madde6.SiirokumaetkinligilOMart2016PerSembeguniiMenderesilkokulu’ndasaat
14:00’debailayacaktlr.
ETR意NLIKYERI:
Madde7.MenderesnkokuluMtid融l嘩ti
ETKiNLiKSEKLi:
Madde8.Siirokumaetkinligiikib61tlmdenoluSmaktadlr・
1.0kunacakSiirlerinsunumu
2.Katlllmbelgelerininverilmesi
DEGERLENDIRME:
Madde9.EtkinlikbiryarlSmadegildir.DolaylSlyla6grencilerinduygugelislmlerinivevatan
sevglSini,millivemanevidegerleripekiStimeylama91amaktadlr・
DIGER
MaddelO.EtkinlikiartlarlnauymadlglteSPitedilen6grencilerhakklndaveburadayeralmayan
hususlardasonkararlVemeyetkisi待EtkinlikYtirutmeKurulu男naaitolupallnaCakkararlara
itirazyolukapalldlr・
TtimkatlllmC10kullarave6grencilerebaarllardileriz・
EtkinlikleilgilisorularlnlZieinO2723531211numaralltelefbnuarayabilirsiniz・
Not:KatlllmC10ku16菖rencilerininetkinligerahatllklakatllabilmelerinisaglmaaelSlndan,
etkinlikgunukatlllmClOkulukoordinat6rbir6gretmenintemsiletmeslgerekmektedir・
Download

ilgi yazı için tıklayınız - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü