T.C"
ANKARA Uruivrnsirrsi n1116nlUr6U - rUnx 16iliru-se
KURUM ioRni xunulu ropLANTr rurRrunGr
TOPrANTIrnnini
ropmruil sRRti
fOpmrutlVf Ri:
ru
: 11"12"20X.5
: 1o:oo
:
Ankara tiniversitesi RekttirlUfii
Yijnetim Kurulur Toplantr Salonu
Ankara Universitesinde galrgan kamu gorevlilerinin sorunlarrnr kurum ve yetkili sendika fUnf fGifiUyetkilileri ile 4688 sayrir Kamu GorevlileriSendikalarrve Toplu Scizlegme Kanununun 22" Maddesigerefiince
olugturulan Kurum idari Kurulunda goriigiilmek tizere yukarda belirtilen tarih ve saatte Ankara Universitesi
SEN
Rektcjrl Ligri
nde
bi
r araya gelinerek topla ntr gergeklegti
ri
I
migtir"
Kurum idari Kuruluna
Ankara Univensitesi adrna; Kurul Bagkanr Rektcir Yardrmcrsr Prof" Dr. Kasrm KARAKUTUK, Avukat
Semanur DEDE, Personel Daire Bagkanr Belgin Ttilin TA$KlRAN, idari ve l,4ali igler Daire Bagkant Sema $AHiN,
Personel gube Mtidtirui Grirbiiz KAFALI
Ozoe
Yetkili Sendika adrna; Fen Fakijltesi Ofrretirn Uyesi Prof. Dr. Ertan ieifLi, ruecip OZipef, Bayram
Vin ve Osman gAFAK'rn katrlrmiyla aga$rdaki grindem maddeleri gorrigtilmrigtrir"
1,-
Gegmig gtindemle ilgili gdrrigme ve defierlendirme yaprlmrgtrr.
2- Ord. Prof" Dr" gevket Aziz Kansu binasrnda
3-
456-
78-
yemekhane agrlmasr konusunda sendikanrn yapttfit
anket galrgmasr hakkrnda Rektdrlrl[e bilgi vermesi,
TOMER Krzrlay ve Yenigehir gubelerindeki personelin yemek sorununun gozrimti igin sendikantn
gevredeki diier kurumlarla gorrigerek Rektdrllige bilgi vermesi,
Gcirevde Yijkselme ve Unvan Deiigiklifi Srnavryla ilgili olarak yonetmelik htiktjmleri
dofirultusunda ilana grkrldrgr,
i9 Saflrfir ve Gi.ivenlifi Kurullarrnrn etkin olarak galrgmakta oldu[u, sendikaya birden fazla bag
temsilci bulundurma hususunda talepleri varsa yazrlr mtiracaatta bulunmast konusunda cineride
bu lunuldu[u,
Yetkili sendika igin temsilcilik odalarr verilmesi konusunda idari ve Mali igler Daire
Bagkanlrfrr
tarafrndan ara$trrma yaprldr[r,
Uzman kadrosu talebiyle ilgili olarak, riniversite tegkilatrnda uzman kadrosu bulunmadrgt, bu
nedenle idari uzman kadrosu tahsis edilemedigi,
Grivenlik personeli saytsrntn artrrrlmasryla ilgili olarak, Universitemizce Gcirevde Ytikserlme ve
Unvan Defigikligi Srnavrnda ilan edilen koruma ve glivenlik gcirevlisi kadrolartna bagvurunun
olmadr[r, Maliye Bakanlrfirnln belirledifi 6zel gUvenlik personeli sayrsrnrn arttrtlamayacaft bu
nedenle grivenlik gcirevlisi sayrsrnda herhangi bir iyileqtirmenin yaptlamayacagi,
Konularrnda gcirrig bildirilmesine karar verilmigtir"
Toplantr sonunda, Rektcirlriftin Maliye BakanlrIr nezdinde yaptrEr gorriSmeler neticesinde,
ile Tandofian Yerlegkesi arasrnda personel servisi konulabilmesi igin Maliye
Gdlbagr Yerlegkesi
Bakanhgrndan 2016 yrlr btltgesine cidenek konulacagr;
Ankara Universitesi idari Personet OArit Yonergesi TaslaIrnrn Devlet Personel Bagkanlrilna
gonderildi[i, Devlet Personel Bagkanlr[rndan gelecek ycinergenin Universite Senatosunda gdrrigrildtlkten
sonra yrirUrlil[e konulacagr hususlarrnda Kurul Bagkanr Rektor Yardrmctst Sayrn Prof. Dr" Kaslm
KARAKUTUK
tarafrndan sendika temsilcilerine bilgi verilmigtir"
Sendika temsilcileri Gorevde Ytikselme
Yonergesi hakkrnda tegekkiirlerini iletmi$tir.
ve Unvan Degisiklifii Srnavr,
Sayfa L
/
2
Gcilbagt Servisi
ve 0diil
ANKARA Uruivsnsiresi
- rrinx 16iriv-srru
KURr.,rM
ionni runulu
lLL"L2.2OL5l
PROF. DR. KASIM KARAKUTUK
PROF. DR" ERTAN iBiKLi
REKTOR YARDIMCISI
FEN FAKULTES|
SEMANUR DEDE
AVUKAT
eTTe iN
ruecip
v
Uueru
oenEriv Uyrsi
oziprr
oisr-ir rarU
lrrsi
T
TASKIRAN
PERSoNEL ORine gRsrnNI
Katrlmadr
ionnive
nnvRznru ine e
vUHeruoisr-ir rnxUrrrsi
ii i5lrn oninrcngrRrur
OSMAN SAFAK
zinnnr rRrUlrrsi
suee MUoUnU
Sayfa 2
/
2
Download

türk eğitim-sen ekim 2015 kurum idari kurulu toplantı tutanağı