TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2016 EYLEM PLANI
A H
F
3
3
6
1
1
3
Faaliyet Adı
Sorumlu Birim
2016
Bilgi İşlem Birimi
Strateji geliştirme birimi
105 EBA tanıtım etkinliklerine devam edilmesi
2016
Bilgi İşlem Birimi
2
50 26 Ocak 2016 tarihinde Din Öğretimi çalıştayının yapılması
2016
Din Öğretimi Birimi
Strateji Geliştirme Birimi
1
1
71
İlimize yerleştirilen göçmenlere yönelik Türkçe seviye A1 ve
Okuma-Yazma kurslarının düzenlenmesi,
2016
Hayat Boyu Öğrenme Birimi
1
1
75
"Okullar Hayat Olsun" Proje Yönetim ve Yürütme Kurulu
toplantılarının yapılması,
2016
Hayat Boyu Öğrenme Birimi
2
2
16
Halk Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezlerine yapılan kurs
başvurularının 29 Ocak 2016 itibari ile değerlendirilmesi,
2016
Hayat Boyu Öğrenme Birimi
2
2
Tüm Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu internet
18 sitelerinin güncellenerek online başvuru alabilecek şekilde
düzenlenmesi,
2016
Hayat Boyu Öğrenme Birimi
2
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bağlı (Halk Eğitim
ve Mesleki Eğitim Merkezlerinin) faaliyetlerinin kamu
23
kurumu/STK'ların ziyaret edilerek faaliyetlerin tanıtılmasına
devam edilmesi
2016
Hayat Boyu Öğrenme Birimi
2
2
Hayat Boyu Öğrenme Birimimiz tarafından açılan el sanatları
48 kurslarındaki ürünlerin tanıtılması ve satışa sunulması için
planlamanın yapılması
2016
Hayat Boyu Öğrenme Birimi
2
3
Hayat Boyu Yetişkin Eğitimi kapsamında ERASMUS +
33 Yetişkin Eğitimi projeleri hazırlanması
(Son Başvuru 2 Şubat 2016)
2016
Hayat Boyu Öğrenme Birimi
Strateji Geliştirme Birimi
2
2
Açık Lise ve Açık Ortaokula kayıtlı olup, kayıtları donuk ve
27 silik olan öğrencilerin kayıt yenilememe nedenlerinin
irdelenerek kayıt yenilemeye yönelik çalışmalar yapmak
2016
Hayat Boyu Öğrenme Birimi
Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi
2
1
85
Mezunlara yönelik Destekleme ve Yetiştirme kurslarının
değerlendilerek gerekli planlamanın yapılması (YGS, LYS)
2016
Hayat Boyu Öğrenme Birimi
Ölçme Değerlendirme Birimi
1
Açık ortaokul ve Açık Liseye devam eden öğrencilerin örgün
86 eğitim kurumlarında açılan DYK'larına yönlendirilmesi,
kayıtlarının alınması
2016
Hayat Boyu Öğrenme Birimi
Temel Eğitim Birimi
Din Öğretimi Birimi
Mesleki ve Teknik Eğitimi Birimi
3
1
Olumsuz koşulları olan yerleşim birimlerinde görev yapan
öğretmenlere moral desteği sağlanması ve görev/yaşam
4
koşullarının iyileştirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilmesi
(Erbaa, Zile, Yeşilyurt)
2016
İnsan Kaynakları Birimi
Strateji Geliştirme Birimi
3
2
31
Okullarda yapılacak onarım-inşaat işlerinin yapılacak planlama
kapsamında aylık raporlama çalışmaları ile izlenmesi,
2016
İnşaat Emlak Birimi
3
2
8
İnşaat Emlak Birimi ve Destek Hizmetleri ile ilçe bazlı panel
paylaşımları gerçekleştirilmesi
2016
İnşaat Emlak Birimi
Destek Hizmetleri Birimi
1
1
73
Ara sınıflardaki okuma yazma bilmeyen öğrencilere yönelik 2.
dönem stratejisinin belirlenmesi
2016
Maarif Müfettişleri Başkanlığı
2
2
Tüm il/ilçe ve okul yöneticilerinin katılımı ile aylık eylem
planı tanıtımına yönelik e-konferansın gerçekleştirilmesi
Yıl
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2016 EYLEM PLANI
Faaliyet Adı
Yıl
A H
F
2
2
Meslek liselerinde öğrencilere yönelik olarak "insan
30 kaynaklarının geliştirilmesi", "girişimcilik" konulu seminer
çalışmalarının yapılması,
1
Okullar arası kültürel ve sportif yarışmaların planlanması ve bu
12
yönde seminerlerin düzenlenmesi,
2016
1
Ortaöğretime devam eden ve 9.sınıf tekrarı yapan öğrencilerin
akademik başarılarının okul düzeyinde değerlendirilmesi ve
104
2.döneme yönelik olarak yetiştirici önlemlerin ve kurs açma
planlarının yapılması.
2016
2
2
2016
Sorumlu Birim
Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Temel Eğitim Birimi
Ortaöğretim Birimi
Din Öğretimi Birimi
Ortaöğretim Birimi
Din Öğretimi Birimi
Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi
Ortaöğretim Birimi
Din öğretimi Birimi
Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi
Temel Eğitim Birimi
Ortaöğretim Birimi
Din Öğretimi Birimi
Temel Eğitim Birimi
Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi
Ortaöğretim Birimi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Din Öğretimi Birimi
2
1
Demokratik bilincin geliştirilmesine yönelik yerli/yabancı yazar
9
ve eserlerinin tanıtılması,
2
1
Her düzey ve türdeki okullarımızda Türkçe sevgisini anlatan
38 seviyeye uygun metinlerin paylaşılması çalışmasına devam
edilmesi,
2016
2
1
101
İl genelinde YGS sınav sürecini ve formatını tanıtan öğrenci
etkinlikleri uygulamasına devam edilmesi
2016
2
1
Okul BEP geliştirme birimlerinde görev yapan yöneticiler ve
112 RAM yöneticileri ile öğrenci değerlendirmelerine ilişkin
çember toplantıları yapılması
2016
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
1
1
51 Okullarımızda Epilepsi farkındalık çalışması yapılması
2016
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
1
1
54 Özel eğitim güncesi/bülteni çıkarılması.
2016
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
2
1
1. Dönemde okullarımızdaki disiplin sorunlarının tür, nitelik ve
74 nicelik olarak tanımlanarak önleyici ve sorun çözücü
faaliyetlerin belirlenmesi,
2016
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
2
1
Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından geliştirilecek format
çerçevesinde örgün öğretime devam eden öğrencilerin
75 değerlendirilmesine yönelik olarak, kaynaştırma öğrencisi
öğretmeni ve rehabilitasyon merkezi öğretmenlerinin katılımları
ile işbirliği çalışmalarının yürütülmesi,
2016
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
2
2
21
2016
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
2
1
Okul Rehberlik Servisleri / Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme
Komisyonunca, okullarda öğrenci merkezli risk takip
59
ekiplerinin raporları doğrultusunda çalışmaların yapılarak
sonuçların İlçe MEM ve RAM'lara gönderilmesi,
2016
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Maarif Müfettişleri Başkanlığı
2
1
116
19 Ocak 2016 tarihinde Özel Çocuklar için Özgün Projeler
yarışmasının tanıtımının yapılması
2016
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Strateji Geliştirme Birimi
0/18 Yaş Aile Eğitimi Projesinin 1 dönem değerlendirmesinin
yapılarak 2. dönem planlamasının yapılması
2016
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2016 EYLEM PLANI
A H
2
1
3
3
3
1
3
1
2
1
2
1
3
1
3
1
2
3
3
3
3
1
2
1
3
1
2
1
F
Faaliyet Adı
Stratejik hedef doğrultusunda ülke genelinde öne çıkan alan
105 uzmanlarının katılımı ile öğrenci gelişim seminerler ve
konferanslarının düzenlenmesi,
2. Ulusal Özgün Öğretim Materyalleri Geliştirme Yarışması
28 başvuru sürecinin etkin olarak tanıtılması duyuruların
yapılmasına devam edilmesi
37 Açık Okul Projesi etkinliklerine devam edilmesi
"Okullu-Okulsuz Okuyoruz" projesi kapsamında etkinliklere
36
devam edilmesi
Bir Yazılım Masalı projesi kapsamında plan dahilinde
120 öğrencilerimiz ile teknopark ziyaretlerinin düzenlenmesi ve
okul bazlı çalışmalara devam edilmesi
Tokat'ta Öğretmen Olmak projesi kapsamında rekreasyon
121
faaliyetlerine devam edilmesi (Almus Balık Tutma),
Öğretmenimin Yüreği Projesi Kapsamında Öğrencilerin ders
55 başarı durumlarının incelenmesi ve 2. dönem için alınacak
tedbirlerin planlanması
Toplumsal Cinsiyette Adalet Projesi kapsamında eğitimlere
56
devam edilmesi
Çok Dilli Çok Kültürlü Kafe Projesi Kapsamında İngilizce ve
11
Arapça Etkinliklerine devam Edilmesi
Umutlar Çiçek Açsın Projesi kapsamında Dutluca köyünde
halka yönelik kurs açılması, velilere yönelik seminer
6
düzenlenmesi, öğrencilere sağlık taraması yapılması, resim,
müzik ve spor konusunda yetenekli öğrencilerin tespiti
Okul Estetiği biriminin geliştirilmesi ve 2.dönem yönelik olarak
34 okullarımızda yapılacak düzenlemelerde danışmanlık hizmeti
verilmesinin sağlanması
Her eğitim bölgesinde belirlenecek bir okulda standartlara
110 uygun konferans salonu oluşturmak için en az bir çalışma
yapılması
Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenleri ile paylaşım toplantılarının
33
yapılması
İl öğrenci meclisi tarafından alınan kararların uygulamaya esas
25 olmak üzere değerlendirilerek 2. dönemde yapılacak
çalışmaların takvime bağlanması,
Yıl
Sorumlu Birim
2016
Strateji Geliştirme Birimi
2016
Strateji Geliştirme Birimi
2016
Strateji Geliştirme Birimi
2016
Strateji Geliştirme Birimi
2016
Strateji Geliştirme Birimi
2016
Strateji Geliştirme Birimi
2016
Strateji Geliştirme Birimi
2016
Strateji Geliştirme Birimi
2016
Strateji Geliştirme Birimi
2016
Strateji Geliştirme Birimi
2016
Strateji Geliştirme Birimi
2016
Strateji Geliştirme Birimi
Destek Hizmetleri Birimi
İnşaat Emlak Birimi
2016
Strateji Geliştirme Birimi
2016
Temel Eğitim Birimi
Ortaöğretim Birimi
Din Öğretimi Birimi
Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi
Download

tokat il milli eğitim müdürlüğü ocak 2016 eylem planı