OPTİSYENLİK MÜESSESESİ AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
TM/DK/43
Müracaat öncesi mesul müdür gerekli kontrolleri yapıp tamamladıktan sonra ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurur.
Daha sonra İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm evraklar tamamlanmış olarak İl sağlık Müdürlüğüne gönderilir.
TMO/DL/01
Müessese sahibi tarafından yazılmış olmalıdır.
AÇILIŞ DİLEKÇESİ
Dilekçede işyerinin adı ve adresi açık olarak belirtilmelidir
Sahip veya sahiplerinin ismi belirtilmelidir
Tarih, isim, imza, adres, telefon,posta kodu,fax ve e-mail yazılı olmalıdır
NÜFUS CÜZDANI SURETİ
TİCARET SİCİL GAZETESİ
Müessese sahibine ait T.C. Kimlik Numarası yazılı olan nüfus cüzdanı fotokopisi
Açılacak müessese şirket şeklinde faaliyet gösteriyor ise faaliyet gösterilecek adresin bulunduğu ortaklar kurulu kararı ve kuruluş
gazetesi
İmza sürküleri
Müessese olarak kullanılacak yere ait ve iç mekânıda gösterir şekilde olmalıdır
KROKİ veya PLÂN
1/100 ölçekli
Ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylı
TMO/EK/01
ALET ve MALZEME LİSTESİ
Yönetmelikte belirtilen şekilde ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylı
Mesul müdür tarafından imzalı
YANGIN RAPORU
TABELA RESMİ
İtfaiye Müdürlüğü tarafından alınmış belgenin aslı
Tabela ve dış cepheyi gösterecek şekilde
İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından resmi kurum antetli kağıda biri hekim en az iki kişi tarafından yerinde incelenerek
hazırlanmış olmalıdır.
MAHAL RAPORU
Optisyenlik müessesi açılacak yerlerin,kullanım alanının asgari 25 m2 olması ve bu alanın en az 4 m2'si atölye
olarak kullanılabilecek şekilde düzenlenmesi,
Atölyenin ön kısımla bağlantısının olması, ancak dış mekana açılan kapısının bulunmaması,
Müessesenin bütün ortamlarının hijyene uygunluğunun sağlanması, ısınma sisteminin,havalandırmasının ve
Işıklandırmasının yeterli olması,
Müessesinin içerisinde akar su tertibatının bulunması,
Personel çalışma belgesi, optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi ile optisyenlik diplomasının, gözlükçülük
ruhsatnamesinin veya göz hastalıkları uzmanının uzmanlık belgesinin asıllarının, müesesede vatandaş tarafından görülebilecek
bir yere asılması gerekir.
Müessese açılmayacak yerlerin şartlarına bakılır.
Optisyenlik müessesesinin tabelasında müessesenin unvanı, sahibinin ismiyer alır.
Tabelanın azami büyüklüğü 8 m2 olur. Müessesenin birden fazla cephesi var ise, en fazla iki cephesine bu tabeladan asılabilir.
Tabela da müessesenin unvanının tek renkli olması kaydıyla, en fazla iki renk kullanılabilir.
Tabela, ışıklandırılabilir veya dışından aydınlatılabilir.
Cadde, sokak, veya kaldırımlara sabit veya seyyar levha koyulamaz.
İmzalı ve mühürlü olmalıdır
VERGİ LEVHASI veya
YOKLAMA FİŞİ
KİRA KONTRATI
Aslı veya aslı gibidir örneği
Aslı veya aslı gibidir örneği
İŞYERİ SAHİPLERİNİN
DOKTORLUK MESLEĞİ İLE
İLGİSİ BULUNMADIĞINI
BELİRTEN BEYANLARI
Dilekçe
3 adet resim
MESUL MÜDÜRDEN İSTENEN
BELGELER
Diploma veya gözlülçülük ruhsatnamesinin örneği (Diplomanın Bakanlık tarafından tescili yapılmış olmalıdır.Gözlükçü
ruhsatnamesine haiz olan biri tarafından açılacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin örneği olmalıdır.Göz Hastalığı uzmanı
ise uzmanlık belgesinin onaylı sureti ve kayıtlı olduğu İl Tabip Odasından tabiplik mesleğini icra etmediğine dair alınan
belgenin aslı)
İkamet ettiği adrese ait muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden son (6) ay içerisinde alınmış olmalı
Nüfus cüzdan örneği
Sağlık raporu (Optisyenlik yapabileceği mutlaka belirtilmiş olup ve son (2) ay içerisinde alınmış olmalıdır)
Mesul müdürlük sözleşmesi ( ıslak imzalı olmalı )
Download

TM/DK/43 Optisyenlik Müessesesi Ruhsatlandırma