XIII. Tür
Türk Spor Yaralanma
Yaralanmaları
Yaralanm
aları
arı
Artroskopi
Artro opi
Artr
pi ve Diz Cerrahisi
ahisi (TUS
(TUSYAD)
D) Kongresi
Kon re
22-26 Kasım
22
asım 2016
İstanbul
anbul
2016
KONAKLAMA FORMU
Ad› :
Soyad› :
Bay :
Bayan :
Şehir :
Posta Kodu :
Ülke :
Telefon :
Faks :
E-posta :
Ünvan :
Kurum :
Departman :
Adres :
Refakatçi Ad› Soyad› :
Oteller
15 Temmuz 2016 ve öncesi
Wyndham Grand
İstanbul Levent
Tek Kişilik Oda
15 Temmuz 2016 sonras›
‹ki Kişilik Oda
720.- Euro
Tek Kişilik Oda
800.- Euro
‹ki Kişilik Oda
800.- Euro
880.- Euro
* Konaklama fiyatlar›na KDV ilave edilecektir.
KONAKLAMA TALEPLER‹ OTEL‹N MÜSA‹TL‹KLER‹ DO⁄RULTUSUNDA TEY‹T ED‹LECEKT‹R.
Otel Ücreti
Euro
KDV (%8)
Euro
Genel Toplam
Euro
Ödeme Şekli
Banka Havalesi ile
Kredi Kart› ile
Kredi Kart› Bilgiler:
Visa
Mastercard
Kart No:
3 Haneli Güvenlik No:
Ad› Soyad›:
Geçerlilik Süresi:
/
‹mza:
Kredi kart› ile ödenmesi durumunda: Ödenecek tutar, ödemenin yap›laca¤› günkü TCMB efektif sat›ş kuru üzerinden TL olarak hesaplanan tutard›r.
* Yukar›da yaz›l› olan miktar›n kredi kart›ndan çekilerek Figür Kongre Organizasyon Servisleri Tic. A.Ş. hesab›na yat›r›lmas›n› rica ederiz.
* Kredi kart› ile yap›lan ödemelerde güvenli¤iniz aç›s›ndan kart›n›z›n ön / arka fotokopisini kay›t formu ile birlikte göndermeniz gerekmektedir.
• Yukarıda verilen konaklama fiyatı 4 gecelik konaklama paket fiyatı (22 Kasım 2016 giriş - 26 Kasım 2016 çıkış) olarak uygulanmaktadır.
• Yukarıdaki konaklama fiyatları kahvaltı dahil olup, %8 KDV ilave edilecektir.
• Otel rezervasyonlar›n›n yap›lmas› için otel kay›t formunun, ücretin ödendi¤ine dair banka dekontunun kay›t formu ile birlikte
Figür Kongre Organizasyon Servisleri’ne gönderilmesi gerekmektedir. Otel konfirmasyonu Figür Kongre taraf›ndan talebiniz
sonras›nda müsaitli¤e göre bildirilecektir.
BANKA HESAP DETAYLARI:
Banka Ad›
Hesap Ad›
Hesap No
IBAN No
: Garanti Bankas› Valikona¤› Şubesi (Şube Kodu: 183)
: Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.
: 9083612 ( Euro Hesabı )
: TR89 0006 2000 1830 0009 0836 12
Konaklama ‹ptalleri
Figür Kongre Organizasyonlar›na yap›lacak olan konaklama iptal talebi 10 Ekim 2016 tarihine kadar yaz›l› olarak bildirilmelidir.
10 Ekim 2016 tarihinden sonra iptal kabul edilememekte olup, isim de¤işikli¤i yap›labilir.
FİGÜR KONGRE ORGANİZASYON VE TİC. A.Ş.
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No: 4, 34360 Şişlli - İstanbul
Tel: 0 212 381 46 00 • Faks: 0 212 258 60 78 • e-mail: [email protected]
www.tusyadistanbul2016.org
Download

Konaklama Formu - XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz