T.C.
Resmî Gazete
idare ve yazı işleri için
Başvekâlet
Neşriyat
müracaat
3 HAZİRAN 1933
Müdürlüğüne
CUMARTESİ
olunur.
S A Y I : 2417
.
_
J
KANUNLAR
1773 numaralı kamımı tadil eden kanun
Kanun
2222
KMtarÜ^25[5J1933
Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu Kanun hükümlerini tatbika Maliye Vekili
memurdur.
Madde 1 — Millî emlâk taksitlerinin tecili hakkındaki 1773
numaralı kanunun birinci maddesi şu suretle tadil edilmiştir:
28/5/1933
A - Hazineye ait olarak bedelleri taksitle ödenmek şartile
25 mart 1931 tarihine kadar satılan her türlü ziraate muhassas
arazi ile ziraî mahsulatı ihzar, imal ve tasfiye eden veya faa­
liyeti arzî mahsulat ile alâkadar olan
imalâthane, tasirhane,
fabrika ve mümasillerini veyahut bir mesken veya irat getir­
meyen arsa satın alanların borçları, ihale
yirmi taksitte alınmak ve akar
tarihinden itibaren
mahiyetindeki diğer
malların
borçları da, her kaç taksit kalmış ise bir misil tezyit edilmek
üzere tecil edilmiştir.
B - Bu Kanunun mer'iyeti tarihinde bakiye kalmış olan
borçlar ( A ) fıkrası mucibince temdit ve bir misil tezyit edi­
len taksitlere tefrik edilerek alâkadarların 1933 senesinden itiba­
ren ödemeğe mecbur olacakları mebaliğ, o malların ve gi
borçlarile beraber Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur.
Bu suretle tahakkuk ettirilmiş taksitleri zamanında vermeyeı.lere
geçecek müddetlere ait olmak üzere senede % 9 faiz ilâve
olunur. Taksitleri gelmeden evvel borçlarını ödeyenler hakkında
726 numaralı kanun mucibince muamele yapılır.
C - Mübadillerin istihkak bakiyeleri karşılığı
menkul mallar bedeli mevcut hükümlere tâbidir.
olan gayri­
Seyriscfain idaresinin bütçelerine ait hizmetler için
yapılmış tediyatın tasfiye ve mahsubu
hakkında kanun
Kanun M: 223!
Kabul tarihi: 27/5/1933
Madde 1 — Hart i umumiden evvel ve harbi umumî esna­
sında Seyrisefain İdaresince vapur mubayaası için ve mütare­
keden 1931 senesi nihayetine kadar Amerika ve Avrupaya
icra ettirilen seferler dolayısile yapılan muvakkat masraflar ve
bankalar hesabı carisinden yaptırılan tediyat ile sair sarfiyata
ait ihzar olunan evrakı müsbiteler, seneleri bütçesinin umumî
yekûnlarında tahsisat bakiyeleri bulunmak şartile, idare bütçe­
sinde (eski seneler mahsubatı) namile açılacak hususî bir
fasıldan mahsup olunur.
Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu Kanunun hükmünü icraya İktisat
memurdur.
29/5/1933
Vekili
(Resmî Gazete)
Sayıfa : 2594
3 HAZİRAN 1933
İLÂNLAR
D E V L E T DEMİRYOLLARI İLÂNLARI
Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden:
Esas mukavelenamesi mahallî kanunlarına göre tanzim
edilerek usulen tescil kılınan ve 30 ikinci teşrin 330 tarihli
kanun hükümlerine göre tescili istenen «Sılkor Kompanyi dö
Partisipasyon, Finansiyer, Kommersiyale Endüstriyel-Compagnie
de Participations Financières, Commerciales et Industrielles »
şirketinin vekâlete verilen evrakı tetkik edilerek muvafık
görülmüştür.
!
Bu evrak arasındaki umumî vekâletnameye göre şirket \
namına yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün mahkeme­ I
lerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır j
bulunmağa salâhiyettar olarak tayin olunan Umumî Vekil
Bursada mukim M . Romangal'dır. Keyfiyet kanunun yedinci
maddesine tevfikan ilân olunur.
382
'
§
30 İkinciteşrin 1330 tarihli kanun bükümlerine göre tescil
edilmiş olan ecnebi şirketlerinden İsviçre tabiiyetli (Nestle ent
Anglo Süvis Kondenset Milk Kompani - Nestle A n d Anglo
Svviss Condensed Mılk Company) bu kerre müracaatla kum­
panya nizamnamesinin bazı maddelerinin değiştirildiği ve bu
meyanda sermayenin 125 milyondan 145 milyon İsviçre fran­
gına çıkarıldığını bildirmiş ve lâzımgelen vesikayı vermiştir.
, Keyfiyet kanunî hükümlere muvafık görülmüş olmakla ilân
olunur.
375
§
30 ikinciteşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiyede iş yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden ( Banko
di Roma - Banco di Roma ) bu kerre müracaatla şirketin Tür­
kiye vekilliğine İstanbul ve İzmir merkezlerinin müşterek mü­
dür, müdürüsani ve yahut imzaya mezun bir vekil ile müşte­
reken ifayı muameleye mezun olmak ve şirket namına yapacağı
işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden,
edilen ve üçüncü şahır sıfatlarile hazır bulunmak üzere (Luici
Marelli - Luigi M ar elli ) Efendiyi tayin eylediğini bildirmiş ve
lâzımgelen vesikayı vermiştir.
Keyfiyet kanunî hükümlere muvafık görülmüş olmakla ilân
olununr.
373
ABONE
110000 ton kömürün havzai fahmiyeden muhtelif limanlara
nakli münakaşası 24/6/1933 tarihinde Ankarada Devlet Demir
yolları İşletme Umum müdürlüğü binasında yapılacaktır.
Fazla malumat Haydarpaşa ve Ankarada İdare veznelerinde
beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. 38C/5-1
110000 ton kömürün münakaşası 24/6/1933 tarihinde A n karada Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü binasında
yaıplacaktır.
Fazla malûmat 1 îaydarpaşa ve Ankarada İdare veznelerinde
beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. 381/5-1
Maliye Vekâletinden:
Kâğıtları verilerek muhtelif eb'atta yaptırılacak altı milyon
küsur bin zarf ile beş bin grosa beyaz kağıtsız ve yuvarlak
tebeşir yirmi gün müddetle ayrı ayrı aleni münakaşaya konul­
muştur. Şeraiti hususiye varakaları merkezde Levazım Müdürlü­
ğünden ve İstanbulda Dolmabahçede kırtasiye deposundan
alınacaktır.
Her hangi birinin münakaşasına iştirak etmek istiyenlerin
zarflar için iki yüz yetmiş iki ve tebeşirler için de seksen bir
lira teminatı muvakkatelerile
tarihine müsadif
günü saat on dörtte Dolmabahçedeki depo baş memurluğuna
müracaat eylemeleri.
372/4-2
Çivril Hukuk Mahkemesinden:
Sabık Çivril Müskirat İnhisar Memuru Şakir Beyin meşru­
batı küuliyeden zimmetine geçirmiş olduğu 481 liranın maa
masraf tahsili hakkında Çivril İnhisarlar İdaresi tarafından vaki
alacak davası üzerine müddeialeyh Şakir Beyin semti meçhule
giderek ikametgâhı gayri malûm olmasından tebligat ifa ettiri­
lememiş ve mahkemecede tebligatın ilânen icrasına ve tarihi
I ilândan itibaren bir ay zarfında mahkememize ikametgâhı ka­
nunisini bildirmediği ve bir gûna itiraz etmediği gibi tarafından
bir vekil dahi gündermediği ve bu sebeble talik edilen 25/6/1933
I günü saat onda Çivril Hukuk Mahkemesinde bulunmadığı
| takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 141 ve
müteakip maddeleri mucibince tebligatın ifa edilmiş sayıl­
masına karar verilmiş olduğundan bermucibi karar keyfiyet
tebligat makamına kaim olmak üzere ilân olunur.
!
379
»LAN Ş A R T L A R I
ŞARTLARI
Aböi-t tineltktlr. Abone bedeli:
Afi* ara tçtn: 750 kuruş
Vilâyetler * ı 900
»
Ecnebi memleketler tçtn 1500 kurut
Resmi tifoların ta fırından 5 kurut
Nutujî
*
»
W »
Sere* alınır
• a*»——
B M ü
aia Mr içtiau laaatiaa «h
laaalik «««lalam. Rami Galata».
ubtt aariâ'alari
Zabıt Caridad
İla
bir
kirlik**
•boa» kaydolaaaafa «aratta gazata »adali iki «lalla» IfcISf olaaar.
Yevmi nüsha 100
paradır.
Başvekâlet Matbaası
3 Haziran 1933
RESMİ GAZETE
Sayı:2417
İÇİNDEKİLER
Kanunlar
Sayfa
2222 1773 Numaralı Kanunu Tedil Eden Kanun
1
2231 Seyrisefain İdaresinin Bütçelerine Ait Hizmetler İçin Yapılmış Tediyatın Tasfiye ve Mahsubu
Hakkında Kanun
1
İlanlar
2
Download

KANUNLAR - Resmi Gazete