T.C.
AFYONKARAHiSAR VALiLiEi
it vtitti Elitim Miidiirtrilri
Sayr : 14833965-200-E.413291
Konu : OSYS Eski Mezun Bilgi Cirigi.
I
3.01 .20l 6
KAYMAKAMLICINA
(ilee Milli Egitim Miidiirllii)
vuounlucuNE
Ilgi:
MEB. Bilgi Iglem Dairesi Baqkanlrgrnrn 08/0112016 tarihli ve 269865 sayrlr yazrsr,
2016 yrh OSyS bagvurulan 06-20 Ocak 2016 tarihleri arasrnda yaprlacak otup,
gegmig yrllarda telafi egitimi ile mezun olanlann bilgilerinin mezun olduklarr okul
tarafindanve ilk defa 2016 yrlrnda baqvuru yapacak eski mezun ogrencilerin bilgilerinin
itlitge Milli E$itim MUdi.irliikleri tarafindan yaprlacagr ile ilgili Bakanlr!rmrz Bilgi iglem
Dairesi Bagkanlrgrnrn ilgi yaz;rsr ekte gdnderilmigtir,
Bilgilerinizi ve gerefini rica ederim.
Metin YALQIN
llMilli
Ekler:
-ilgi Yazr
Vali a.
Egitim Muduru
(l Sayfa)
Dagrtrm:
Ilge Kaymakamlrklarrna
-Merkez ve Merkeze Baglr
-|7
Ttim Lise Miidilrliiklerine
-MUdUrlU[iimiiz Web Sayfasrna.
ll Milli Egirim Mndurlulu
Tel : 0 272 213 '16 03 / l 13
Fax 4272 213 16 05
Buevrakgilvenhelektronikimzaileimzalanmrgtrr
Ortadgretim $ubesi Murat DEMIR Memur
e-posta: ortaogreti m03 r4)meb.gov. tr
web : hnp;/iafyon.meb,gov,tr
http://evraksorgumebgovtradresinden2aTd-da|7-3833-8 l4f-7300koduileLeyrrcdrlcbilir
T.C,
r-r-i ecirin,t snrnNLtct
Bilgi iqlem Dairesi Bagkanlr[r
rvri
08.0 r ,20 r6
Sayr : 65968543-200-8.269865
Konu :OSYS EskiMezun Bilgi Girigi
VALiLiCiNE
(ll Milli ESitim Mudilrltifri)
ilgi :
2016 O[renci Segme ve Yerleqtirme Sistemi (OSYS) Krlavuzu.
2016 Yrlr Ogrenci Segme ve Yerlegtirme Sistemi TOSVS) krlavuzu yayrmlanmrg olup;
bagvurular, 06-20 Ocak 2016 tarihleri arasrnda yaprlacaktrr, Ilgi krlavuz geregi, gegmig
yrllarda ortaopretim kurumlarrndan mezun olup ilk defb 2016 yrlrnda Ogrenci Segme ve
Yerlegtirme Sistemine (0SYS) bagvuru yapacak ogrencilerden e-Okul Yonetim Bilgi
Sisteminde diploma I mezuniyet bilgileri bulunmayan eski mezun ogrenciler ve gegmip
yrllarda telafi epitimi ile mezun olan 6grencilerin diploma I mezuniyet bilgilerinin, e-Okul
Ycjnetim Bilgi Sistemine iglenebilmesi igin gerekli olan ekranlar Bagkanlrgrmrzca
haztrlanarak kullan r ma
ag
rIm
r
gtr
r.
Gegmig yrllarda telafi egitimi ile mezun olan cigrencilerin bilgileri, cigrencilerin telafl
egitimi gdrdUkleri okul / kurum idareleri taraflndan "e-Okul Kurum iglemleri / Diploma
iqlemleri / Telafi E[itimi ile Mezun Olan Ofrenci Ekleme" ekranr kullanrlarak e-Okul
Yonetim Bilgi Sisteme kayrt edilecektir.
Ilk defa 2016 yrlrnda Ogrenci Segme ve Yerlegtirme Sistemine (OSYS) bagvuru
yapacak eski mezun ogrencilerin bilgileri ise,dgrencilerin mezun olduklarr okul / kurumlar
halen agrk ise ilgili okul / kurum idareleri taraflndan "e-Okul Kurum iglemleri / Diploma
iglemleri / Eski Mezun Olrenci Bilgileri Ekleme" ekranr kullanrlarak,olrencilerin mezun
olduklan okul / kurumlar kapah ise kapanan okul / kurumun baglr bulundulu il i ilqe
MEM'ler tarafindan "e-Okul Bakanhk / MEM iqlemleri / Eski Mezun dgrenci Bilgileri /
Eski Mezun OlrenciBilgileri Ekleme" ekranr kullanrlarak e-Okul Yonetim Bilgi Sistemine
kayrt edilecektir.
Bu kapsamda ofirencilere ait. belirtilen ekranlar lizerinden e-Okul Yonetim Bilgi
Sistemine kayrt edilen diploma / mezuniyet bilgileri, OSynzl 'ye elektronik ortamda
aktanlacagr igin kesinlikle veri silme iglemi yaprlmayacak olup, sadece mevcut veri girigi
yaprlan 6grenci bilgileri iizerinde gtincel leme iglemi yaprlabilecektir,
Belirtilen ekranlar iizerinden yaprlacak olan veri girigleri ile ilgili LOC kayrtlan
tutulacak olup, O$rencilere ait diploma / mezuniyet bilgilerinin okul ogrenci kayrt ki.itiik
defterleri ile okul diploma defterleri dikkate alrnarak sisteme iglenmesi gerekmektedir,
Geregini bilgi leri n ize arzl rica ederim,
Atatiirk
Blv.
06648 Krzrlay/ANKARA
Elektronik A!: hnp://bigb.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Buevrakg0venfrelektronikimzarleimzalanmrqtrr
Ayrrntrlr bilgi igin: Yunus gAHIN Programcr
Tel: (0 3 l2) 4l3 l8 84
Faks:
(0312)41750
09
http://cvraksorgumcbgovr.radrcsinricnl9S4-eb76-3279-b5b7-395 lkoduilerevircdrlebilir
Ahmet SAzu
Bakan a,
Bilgi iplem Dairesi Bagkanr V,
EK
:
2016 Ogrenci Segme ve Yerlegtirme Sistemi
(0SVS1 Krlavuzu(l Adet)
DAGITIM
Gereli :
Bilgi
Ortadfretim Genel M0diirltifilne
Mesleki ve Teknik Elitim Genel Miidiirliifilne
Din O[retirni Genel Mtidiirliiltine
Ozel Ogretim Kurumlarr Genel MUdtirl0ltlne
OzelElitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
M0diirlU!tine
Hayat Boyu O$renme Genel Miidtirltl$iine
B Planr
Atalllrk Blv. 06648 KErlayiANKAR"A
Elekronik AE: htp://bigb,meb.gov.tr
e-postar [email protected]
:
gov.r
Aynntrh bilgi igin: Yunus $AHIN Progamcr
Tel: (0 312)413 l8 84
Faks:
(0312)41750 09
Bu ewak guvenli elektronik imza ile imzslanmrgtrr http:/levraksotgu meb.gov.tr adresindenl934-eb76-3279-b5b7-3951
kodu ile teyit edilebilir
Download

vuounlucuNE