~
BAKKA
T.C.
BATI KARADENIZ KALKINMA A.JANSI
Kalkmma Kurulu
13. KALKINMA KURULU
SONU<; Bi LDiRGESi
Bat1 Karadeniz Kalkmma Ajans1 13. Kalkmma Kurulu toplant1s1 28 Arahk 201 5 Pazartesi
gilnli saat 12 :00-16:00 saatleri arasmda Safranbolu Ayglir Hotel'de gery.ekle~tiri l mi~tir.
Ba~kanhk divan1 i.iyeleri; Kalkmma Kurulu Ba~kan1 ve Bartm Dniversitesi RektOril Prof. Dr.
Ramazan KAPLAN, katip Uye Murat <;AR$ANBALI ve yedek katip Uyc Selahattin G0NEY
toplant1da haztr EXOXQPXaWXU Yaptlan yoklamada toplant1 yeter say1smm bulundugu tespit
edilm i ~ tir.
Sayg1 duru~u il e istiklal Mar$111111 okmm1asmm ardmdan BAKKA Gene! Sekreteri ibrahim
KUZU ve BAKKA Kalkmma Kurulu Ba$kam Prof. Dr. Ramazan KAPLAN tarafmdan ac;dt$
konu$malan gerc;ekle$ tirilmi ~tir.
Ac; llt ~
konu$malanmn ardmdan iki yllltk gorev sUresi dolan Kalkmma Ku rulu Ba$kanhk
Divam iy.in sey.im i ~ l emine gey.ilm i ~tir. Yapdan seryim sonucunda ycni divan heyeti a~ag1 daki
~ekilde belirlenmi$tir;
•
•
•
•
•
•
Kalkn11na Kurulu Ba$kanJ I3iilent Eccvit Oniversitesi RektorU Prof. Dr. Mahmut OZER
Kalkmma Kurulu Ba$kan Vckili Karabiik (:all$ma ve i$ Kurumu Miidii ri.i Co$kun GOV EN
Katip Oyc Zonguldak An Yeti$ti ricileri Birligi Ba$kan J Selahattin GON EY
Katip Oye Zonguldak Damtzllk Stgu· Yeti$liricilcri Birl igi Ba$kan t Murat (:AR$ANBALI
Yedek Katip Oye Bartm Aile vc Sosyal Pol itikalar il Miidiirli.igli Okan DOGULU
Yedck Katip Oye Bartm !\ktif i$aclaml an Dcrnegi Ba$kam Biro! DiKY URT
Gerc;ekle$tirilen sec;im i~lcminin ardmdan Ajansm son 5 yllhk c;ah~ mal annm yer aldJ gl k1sa
bir video gosteriminin ardmdan 2010 ve 2011 y1h KOBi Desteklerine yonelik Etki Analizi
<;ah~mas mm sonuylan kuru! Uyeleriyle pay l a~1l mJ~tlr.
Etki Analizi sunumunun ardmdan Kalkmma Kurulu B a~kan Vekili olarak sey.ilen Karabi.ik
<;ah~ma ve i~ Kurumu MtidUrU Co~kun GOVEN kurul tiyelerine k1 sa bir te$ekki.ir konu$mas1
gery.ekle$tirmi$ ve c;all ~ ma l a ra artan bir ivmeyle devam edeceklerini ifadc etmi~tir.
GUVEN' in konu$masmm ardmdan GAP idaresi Ba~kam Saym Sadrettin KARAHOCAGiL
tarafmdan Batl Karadeniz Kalk1nma Program1 ve neler yapllabilecegi hususunda bir k1sa
konu$ma gcryekle~tirilmi$tir. Ardmdan da GAP idaresi Stratejik Plan lama, izleme ve
Degerlendirme Genel KoordinatOrli Ashhan GUVEN tarafmdan GAP Projesine ait say1sal
bi lgiler ve projenin gec;mi$inden bugUne izledigi ilcrleme ile GAP idarcsi ve idarc tarafmdan
yliriltUien 9ah$malar katthmcllara aktanlml$tlr.
14. Kalkmma Kurulu toplant1smm 30 May1s 2016 Pazartesi glinl\ Zongu ldak' ta yapllmas1
k a rarl a~tmlmJ~tlr. Toplant1 salonunun ilerleyen aylarda Ajans <;alt$anlan tarafmdan kuru!
liyelerine bildiril ecegi de ifade edilmi~tir. Kuru! go rli~meleri ve karara baglanan konular
Ba~kan Vekili e Katip Oyelerce imzalanml$tlr. Ardmdan toplant1 sonlandmlarak toplu
fotograf y.ekimi ryekle$tirilmi$tir.
Ill
Download

Scanned Document