T.C.
KILISVALILIGI
IIMilliEかtimMud証lugtl
14/01/2016
Sayl:54651547−755・01−E・451073
Konu:7.EnerjiVerimllligiForumuveFuarl
・・・・・…・・…・・・:・……・…………KAYMAKAMLIGINA
(IIceMilliEgitimM静d鉦1時勘
....…..……………………………‥MUDURLUGUNE
Ilgl:MilliEgitimBakanllglInSaatVeEmlakDairesiBaSkan鴫mln12・Ol・2016tarihve
37458lsaylllyaZISl.
MilllEgitim BakanllglInsaat veEmlak DairesiBaSkanllむnlniI7.EneliiVerimllligi
ForumuveFuarl一一11eilgiliilgiyazllarlyaZlmZekindegenderilmlStlr・
S∂z konusu 7.Enerji Verimliligi fbrumu ve fuar organizasyonuna dair bilgi,
belge ve anS dmeklerinin www・eVfcom・trintemet adresinden temin edilerek gerekll
duyurularlnyapllmasl,ayrlCaEnerjiVerimliligiHaftaslboyuncaenelllVerimliliglkonusunda
etkinliklerveegitlmlerdilzenlenmesihususunda;
BilgilerinizIVegereglniricaederinl・
MehmetSULUN
Valla.
VallYardlmCISI
EKLER:
Ek1−Ilgl(YazllAdet)
DAGITIM:
1−119eKaymakamllklarlna
2_TbmOkulveKurumMud.
3_DairemizBd抗mlenne
随一園田
AkpmarCad V症1−kBInaSlkat179100−KILIS
Ayrlntlllbllglreln両1bat AYILDIRIMSef
Tel‥(0348)8132828 Faks(0348)8131264k−ilSmem@mebgovtr EIcktronIkAg http/砧ilSn−ebgovtr
BuevrakguvenI−eiektronIkimZailemZalanmiStir http//evraksorgumebgovtradresinden92cc−26e2−399C−8608−a6cfkoduile−ey一一edlieb−iir
T.C.
MILLIEGITIMBAKANLIGI
InSaatVeEmlakDairesiBaskanllgl
Sayl:87448703−755.01−E.374581
12.01.2016
Konu:7.EnerjiVerimliligiForumuveFuarl
llgl:EnerjlVe TabiiKaynaklar Bakanllgr,Yellilellebllir Ene巾 Genel Mudurl鴫unun
29.12.2015tarihve48293saylllyaZISl.
18.04.2007tahhlive 627SaylllEnerjiVerimll鴫iKanunuuyarlnCaEnerjlVeTabii
KaynaklarBakanlIgltarahndanheryllocakaylnlnlnikinclhaftaslndaMilliEg串mBakanllgl
(MEB),T証kiyeBiIimselveTeknlkAraitlrmaKurumu(TUBiTAK),MakinaMuhendisleri
Odasl(MMO),ElektrikM航endisleriOdasl(EMO)veTurkiyeOdalarveBorsalarBirIigi
(TOBB)isblr噂iileEnemVerimliligiKoordlnaSyOnKurulu(EVKK)taranndanbelirlenen
niteliklerdeEneIJlVerlmli噂iHartasletkinllkleriduzenlenmektedlr・
Sezkonusuetkinliklerini)nemlibirhalkaslOlarak14−160cak2016tarihlerindeWOW
ConventionCenterYesilkeyistanbuladresinde7UlusalEnemVeriml11igiForumuveFuarl
etklnngigerCekle申rllecektir・
Yukarlda bahs一 geCen forulll Ve fuar organizasyonuna dair bllgi,belge ve afis
6meklerinln WWW.eVf二com.trlntemet adreslnden temin cdilerek gerekli duyu…larln
yapllmasl,ayrlCa EneuIVerimliligiHaftaslboyuncaeneuIVerimliLigikonusundaetkinlikler
veegitimlerdnzenlenmeslgerekmektedir・
BllgilerinlZivegereglniricaederlln・
OzcanDUMAN
Bakana.
lllSaatVeEmlakDairesiBa*anl
Daむtlm:
1−BPlanl
Gaz(ecIYazarMuamnlerYnsarBostanciCad
MEB Dc淳VlerKompusuBBlok
BcscVIer−Ycn…−ahallc/ANKARA
IlltemCtAdreslhttp//1egbinCbgovtr
Ay…面bIigilCin Nurett,nBULUT/Mak Muh
Tel O二)12413 3117
Faks O312213834e
cnlaiillbuiut@Inebgovtr
Bucvrakguveniieiek伽nikimZai−eImZalanm叫rhttp′′cvraksorgumebgovtraJresinden57be−908e−3167−9072−45b4kod…leteyi‘ediie帥r
Download

KILIS VALILıĞi & J ıı Millî Eğitim Müdürlüğü Sayı :54651547