Ortaköy Genç ĠĢadamları Derneği “
sloganı altında
dernek reklam faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1.000.-TL para ödüllü “LOGO Görseli”
yarıĢması düzenlemiĢtir.
KATILMA KOŞULLARI VE ŞARTLAR
1- YarıĢmaya yaĢ sınırı olmaksızın tüm halkımız katılabilir.
2- Adaylarımız; 15.01.2016 – 31.01.2016 tarihleri arasında Logo-görseli projelerini
[email protected] ve [email protected] mail adreslerine, ADI
SOYADI, ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠNĠDE ekleyerek göndermeleri gerekmektedir.
3- YarıĢmaya katılacak adayların, gönderdikleri Logo-görseli projeleri alıntı
olmamalı, orijinal çalıĢma olmalı ve JPEG formatında gönderilmelidir.
4- Derneğimize gönderilen Logo-görseli çalıĢmalarının kullanım hakkı, Derneğimize
ait olup, sonradan herhangi bir hak talep edilemeyeceğini, adaylarımız kabul
etmiĢ sayılır.
5- Katılan projelerin ön elemesi, Yönetim Kurulumuzca 01 ġubat 2016’da
açıklanarak, 3 proje finale kalacaktır.
6- Finale kalan 3 proje www.change.org sitesindeki ANKET düzenlenerek, Ortaköy
halkımız tarafından bu 3 proje için oylama yapılarak, en çok oy alan proje
BĠRĠNCĠ seçilecektir.
www.ortakoyisder.org
YarıĢma sponsoru Yönetici DanıĢmanı Emin AKDOĞAN
Download

Ortaköy Genç ĠĢadamları Derneği “ sloganı altında dernek reklam