BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI HİZMET BİNASINDA BULUNAN ISDN IP HİBRİT TELEFON SANTRALI
PERİYODİK BAKIM VE ONARIM YAPILMASI İŞİ
03.02 - Zayıf Akım
A
Sıra
No
İş Kalemi No
İş Kaleminin Adı ve Kısa
Açıklaması
B
Ölçü
Birimi
Miktarı
1
DEMONT.10 KVA 20 DAKİKAYA
AD
KADAR AKÜ BESLEME SÜRELİ
1
2
MONT.10 KVA 20 DAKİKAYA
AD
KADAR AKÜ BESLEME SÜRELİ
1
3
4
5
6
7
8
DEMONT. HİBRİT SAY.
TELEFON SANTRALI ANALOG (
D.HAT:120 İ.HAT:1.056)
SAYISAL( İ.HAT:138 D.HAT) PRI
(30B+D): IP (D.HAT:54
İ.HAT:1.000) EN AZ 2 ADET
İŞLEMCİLİ VE % 50 KABİLİ TE.
TİP (İSTEĞE BAĞLI İLAVE
SERVİS VERİLMESİ)
DEMONT. HİBRİT SAY.
TELEFON SANTRALI ANALOG (
D.HAT:120 İ.HAT:1.056)
SAYISAL( İ.HAT:138 D.HAT) PRI
(30B+D): IP (D.HAT:54
İ.HAT:1.000) EN AZ 2 ADET
İŞLEMCİLİ VE % 50 KABİLİ TE.
TİP (PERİYODİK BAKIM)
LIK MFIM 1200.STG ONARIMI
LIK LGCM8 ONARIMI
LIK LGCM4/8 Port Arızası
ONARIMI
LIK-PRIM ONARIMI
9
WTIM8 Baz istasyon bağlantı
kartı ONARIMI
10
11
POE8 (8 port switch) ONARIMI
PSU (Güç modülü) ONARIMI
12
13
14
15
16
17
18
Sayısal / Set LCD Ekran Arızası
ONARIMI
DSS Tuş Modülü Komple
ONARIMI
DECT TELEFON ONARIMI
24 PORT POE SWİTCH
ONARIMI
DTIM8 (Sayısal abone kartı 8
port) ONARIMI
GDC-400B Baz İstasyonu
ONARIMI
SLTM32 (Analog abone kartı 32
port) ONARIMI
AD
12
AD
12
AD
AD
1
2
AD
8
AD
1
AD
2
AD
AD
1
2
AD
20
AD
5
AD
20
AD
3
AD
1
AD
5
AD
1
Teklif Edilen Birim
Fiyat
Tutar
TL
TL
TOPLAM TUTAR
(K.D.V Hariç)
Ad SOYAD / Ticaret Unvan
3
Kaşe ve İmza
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI HİZMET BİNASINDA BULUNAN ISDN
IP HİBRİT TELEFON SANTRALI PERİYODİK BAKIM VE ONARIM
YAPILMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
İstanbul Defterdarlığında hizmet binasında bulunan, ISDN IP HİBRİT TELEFON
SANTRALI için periyodik bakım ve onarım işi kapsamında aşağıdaki özellikte işler
yapılacaktır.
Yapılacak işler TSE, TSE-EN IEEE 802.x standartlarına ve iç tesisat kuvvetli ve zayıf
akım yönetmeliği ile genel ve özel şartnamelerle fenni kurallara ve iş güvenliği şartlarına
uygun olarak yapılacaktır.
Telefon santralını besleyen UPS ve aküsü ile bina UPS’den beslenen kabinetler de dahil
olmak üzere santralı besleyen tüm kuvvetli akım tesisatı bakım kapsamındadır
Telefon santralı üzerinden çalışmakta olan tüm IP sayısal ve analog hatlar ile kablosuz
telefonlar ve bunlarla iletişim sağlayan baz istasyonları da dahil olmak üzere bütün dahili
telefon hizmetlerine ait sorunlar ile fiber optik üzerinden ISDN ve analog harici hatların
santralla bağlantısında çıkacak sorunlar aynı servis hizmeti kapsamında giderilecektir.
Santral içinde mevcut bulunan kartlar ile bunların soğutmasını sağlayan fanlar ve
santral odasını soğutan invertörlü klimanın sürekli çalışır durumda ve verimli çalışması için
gerekli bakımlar yapılacaktır.
Bina içindeki IP telefon dağıtımında kullanılan anahtarlama ünitelerinin (switch ),
kablo tesisatı vb arıza yapması halinde onarım yapılarak çalışır hale getirilecektir.
Santral hizmetinin aksamaması için, arıza yapan parçanın yerine yenisi takılarak,
arızalı parça onarılıp getirilene kadar, yenisi yerinde çalıştırılacaktır. Onarılmış parçanın
hizmet sürekliliğini aksatma ihtimalinin olması ve/veya aksatması durumunda ; söz konusu
parça yenisi ile değiştirilecektir.
Sınırsız servis hizmetinin sağlanması şu şekilde olacaktır. İhtiyaç halinde, yükleniciye
haber verilmesini takiben dört (4) saat içinde yüklenicinin teknik personeli santral mahallinde
hazır bulunacaktır. Gecikme olması ve gecikmenin mücbir bir sebebe dayanmaması halinde
sözleşme maddelerinden doğan cezai hükümler gün bazında cari olacaktır.
Teklif verecek firmaların “satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi” bulunması
zorunludur
Download

ŞARTNAME ve BİRİM FİYAT LİSTESİ