Sayın Üyemiz,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine
Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Tehlikeli Eşyaların
Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID) paralelinde hazırlanan Tehlikeli
Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16/07/2015 tarih ve 29418
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/01/2016 tarihinde yürürlüğe girdiği
belirtilmektedir. Aynı yazıda, söz konusu Yönetmeliğin "Yetki Belgesi Alma
Zorunluluğu" başlıklı 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında "Bu Yönetmelik ve RID
kapsamına giren tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması alanında faaliyet gösteren;
dolduran, paketleyen, yükleyen, taşımacı/demiryolu tren işletmecisi ve demiryolu altyapı
işletmecisi bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için faaliyette bulunanların
Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur. Faaliyet
belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir'' hükmüne vurgu
yapılmıştır.
Bu kapsamda söz konusu Genel Müdürlükçe hazırlanan "Demiryolu Taşımalarında
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönerge" 24/12/2015 tarih ve 86498 sayılı Bakanlık oluruyla onaylanmıştır. Bahsi geçen
yönergeye Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet
sitesindeki (www.tmkt.gov.tr) Mevzuatlar / Yönergeler bölümünden ya da aşağıdaki
linkten erişebilirsiniz.
İlgili yönergeye ulaşmak için tıklayınız.
Saygılarımızla,
İletişim Bilgilerimiz;
Tel : (0 222) 222 26 26
Fax : (0 222) 230 72 33
Web : www.etonet.org.tr
Download

tehlikeli madde faaliyet belgesi hk.