I.e. MU~ VALILIGI it Milli Egitim Miidiirliigii SaYI : 67496438-903.05-E.316352
Konu : Ogretmenlerin Siit izni
11.01.2016
.....................................................KAYMAKAMLIGINA
(ilye Milli Egitim Miidiirliigii)
H..... .
............................................ .............. MUDlTRLUGUNE 6~"
Ilgi:
a) Milli Egitim Bakanhgmm 27.12.2004 tarih ve 93570 saYlh yazlSl.
b) Milli Egitim Bakanhgl insan Kaynaklan Genel Miidiirluguniin 06.01.2016 tarihli ve
160504 saylh yazlSl.
657 saylll Devlet Memurlan Kanunun 104 iincii maddesinin (D) flkrasmda;"Kadm memura,
yocugunu ernzirmesi iyin dogum sonraSl anahk izni siiresinin bitim tarihinden itibaren ilk alb ayda giinde
ii~ saat, ikinci alb ayda giinde birbuc;uk saat sut izni veri1ir. Siit izninin hangi saatler arasmda ve giinde
kay kez kullamlacagl hususunda, kadm memurun tercihi esastlr." hiikmii yer almaktadrr.
SOZ konusu Ikili ogretim yapllan egitim kurumlannda gorev yapan smlf ogretmenlerinin haftahk
ders programlannm; hangi donemde gorev yapmak istedikleri goz oniinde bulundurularak diizenlenmesi;
tekli ogretim
yapdan egitim kurumlannda gorev yapan smlf ogretmenlerinin haftahk ders
programlanmn ise ogretmen ile okul idaresi i~birligi i~inde dersleri aksatmayacak ~ekilde duzenlenmesi,
diger alanlarda gorev yapan ogretmenlerin ders programlannm sut izni istekleri de goz oniinde
bulundurularak dersleri aksatmayacak ~ekilde duzenlenmesi He ilgili ilgi (a) saYlh yazl yiiriirliikte
kald1tl1nll~tlr.
Bu nedenle, ilgi (b) saYlh yazl geregince 'Kanunun ruhuna uygun olacak $ekilde sut izni
kullanmak isteyen ogretmenler ve egitim kurumu idarecileri i~birligi yaparak hiybir tarafm magdur
edilmeden sut izninin kullantlmasmm hususunda;
Geregini ve bilgilerinizi rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim Mudiirii
Ek:
1- Bak~mhgmm yazl omegi (2 sayfa)
Dagltlm:
i!<;e Kaymakamhklarma (il~e M.EM.)
Tiim Okul ve Kurum Mud.
Duyuru: web sayfasma
HUkumet Konagl Kat: 3 Posta Kodu 491 OO-Merkez/MUS
Elektronik: mus.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak guvenli eJektronik imza ile imzalanml~ltr. hUp:/levraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Aynntlh bilgi i~in: C.SENnJRK Sef
Tel: (0436) 2123583-2121210-2121293
Faks: (0436) 2121988
597d-9183-311 0-9cge-e51 b
kodu ile teyit edilebilir.
-
T.e.
MiLLf EGiTiM BAKANLIGI
insan Kaynaklan Genel MUdUrlUgU
SaYI : 1683393119291160504
Konu: Ogretmenlerin SUt izni
06.01.2016
DAGITIM YERLERINE
ilgi
27/12/2004 tarihli ve 93570 sayIlI yazlmlz.
BakanhgtmlZa bagh egitim kurumlannda gorev yapan kadm ogretmenlerden
dogum yapanlann, sUt iznini nasd kullanacaklan hususunda tereddiitlerin giderilerek
uygulamada birligin saglanmasl baktmmdan a~agldaki a~lklamanm yapllmasma .gerek
gortilmU~tUr.
Bilindigi Uzere, 657 saYlb Devlet Memurlan Kanunun 104 iincii mad4esinin
(D) flkrasmda;"Kadm memura, ~ocugunu emzirmesi i~in dogum sonrasl anabk izni
siiresinin bitim tarihinden itibaren ilk alb ayda giinde ii~ saat, ikinci alb ayda giinde
birbu~uk saat sut izni verilir. Sut izninin hangi saatler arasmda ve giinde ka~ kez
kullamlacaglhususunda, kadm memurun tercihi esasbr." hiikmU yer almaktadlr.
657 saylh Devlet Memurlan Kanunun 36 nCI maddesinin IV lincU fikrasl Egitim ve
Ogretim Hizmetleri Smlfl ba~hgmda; "bu slmf bu kanun kapsamma giren kurumlarda
egitim ve ogretim vazifesiyle gorevlendirilen ogretmenleri kapsar. ft denilmektedir. Buna
gore ogretmenler, egitim-ogretim hizmetlerini haftahk ders programlan bUtUnliigu. i~erisinde
yerine getirmek dururnundadtr ve bu yonUyle ~ah~ma saatleri diger devlet memurlannagore
meslek olarak farklthk arz etmektedir.
BakanhglmtZm ,egitim ogretimdeki hedefleri dogrultusunda; uluslararasl
egitim standartlannm yakalanmasl, her kademede kaliteli ve ~agda~ egitimin olu~turulmasl
i~in zamarun iyi kullantlmasl konusunda gerekli hassasiyetin gosterilmesi zorunluluktur.
Ku~kusuz, egitim-ogretim gibi hayati onem ta~lyan son derece onemli bir gorevi
yiirtiten ogretmenlerimizin bu durumun bilincinde ve siit izni haklarml kullamrken ders
gorevinin aksamamasl, hizmetin gereklerini~ yerine getirilmesi hususunda gerekli ozeni
gostereceklerine inanclmlz tamdu.
Bu baglamda;
l-ikili ogretim yapdan egitim
kurumlarmda gorev yapan smlf
ogretmenlerinin haftahk ders programlarmm; hangi donemde gorev yapmak istedikleri
goz oniinde bulundurularak diizenlenmesi; tekli ogretim yapdan egitim kurumlarmda
gorey' yapan slm! ogretmenlerinin haftahk ders programlarmm ise ogretmen ile' okul
idaresi i~birligi i~inde dersleri aksatmayacak ~ekilde diizenlenmesi,
Atatiirk Blv. 06648 Klzliay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
Ayrmnh bilgi ityin: Celalettin ERANIL (Sube Miidiirii)
Tel: (0 312) 413 1415
e-posta: [email protected]
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~hr http://evraksorgumeb.gov.tr adresinden
Faks: (0312) 41952 51
3618-6492-3977-b695-7167 kodu ile teyit edilebilir.
2-Diger alanlarda gorev yapan ogretmenlerin ders programlarmm siit izni
istekleri de goz oniinde bulundurularak dersleri aksatmayacak ~ekilde diizenlenmesi
gerekmektedir.
Bu cercevede, ilgi yazlmlz yilriirlUkten kaldmlml~hr.
Bu nedenle, Kanunun ruhuna uygun olacak ~ekilde sUt izni kullanmak isteyen
ogretmenler ve egitim kurumu idarecileri i~birligi yaparak hicbir tarafm magdur edilmeden
sUt izninin kullamlmasmm saglanmasl hususunda gerekli hassasiyetin gosterilmesini arzlrica
ederim.
Harnza AYDOGDU Bakan a. Genel MUdUr DagltIm:
APlam
B Planl
Atatiirk Blv. 06648 KlZday/ANKARA
Ele~tronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: iklLozlu [email protected]
Ayrmtlh bilgi it;in: eelalettin ERANIL (~ube Miidiirii)
Tel: (0312)413 14 IS
Faks: (0312) 41952 51
Bu evrak guvenli elektronik irnza ile irnzalanml~lr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
3618-6492-3977-b695-7167 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız