T.C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsüne, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen Anabilim
Dalına Doktora öğrencisi alınacaktır.
KONTENJANLAR
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI
TABİYETİ
KONTENJAN DOKTORA
Beden Eğitimi ve Spor
-
T.C. Uyruklu
5
BAŞVURU TARİHİ/ YERİ:
-
Müracaatlar 01 Şubat 2016 tarihinde Enstitüye şahsen veya noter onaylı vekâlet ile yapılacaktır.
-
Kesin kayıt tarihlerinde eksik belge ile gelen öğrencilerin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
-
Kesin kayıtlar şahsen veya noter onaylı vekâlet ile yapılabilir.
DOKTORA PROGRAMI SINAV BİLGİSİ:
ANABİLİM DALI
Beden Eğitimi ve Spor
SINAVIN ADI TARİHİ/ SAATİ
Bilim-Mülakat
02 Şubat 2016 / 14:00
Sınavı
YERİ
DPÜ Germiyan Yerleşkesi
BESYO Müdürlüğü, Kütahya
ÖNEMLİ NOT: İstenilen Diploma ve diğer belgelerin asılları ve birer fotokopisi ile gelinmesi halinde
Enstitümüzce aslı gibidir yapılabilecektir. Belgelerin asılları ile gelinmemesi halinde, evrakların Noter onaylı
suretleri ibraz edilecektir. Noter onaylı suretinin fotokopisi KESİNLİKLE kabul edilmeyecektir.
İstenen şartlara ilişkin ayrıntılı bilgiler http://sabe.dpu.edu.tr/ adresindeki “Lisansüstü Eğitim Öğretim
Başvuru ve Öğrenci Kabul Koşulları Yönergesinden” edinebilir.
DOKTORA PROGRAMI İÇİN İSTENEN ŞARTLAR VE BELGELER:
1- Başvuru Formu ve Sınav Giriş Belgesi (Enstitü web sayfasından temin edilebilir.)
2- Lisans ve Yüksek lisans diploması aslı veya noter onaylı sureti. (Adayların yüksek lisans not ortalamasının 100
üzerinden en az 70 veya eşdeğeri dörtlük/harfli sistem notu olması gerekmektedir.)
3- Eğitimini yurtdışında tamamlayanlar için YÖK Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
4- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi aslı, Bilgisayar Çıktısı (Enstitüde
onaylatılacak) veya noter onaylı sureti. ALES (EA-SÖZ-SAY) puanı en az 55 veya ALES’e eşdeğer sayılan ve
Uluslararası düzeyde kabul gören GMAT (Graduate Management Aptitude Test) veya GRE (Graduate Record
Examination) sınavında en az ALES’e eşdeğer bir puan almış olmak.
5- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi aslı, Bilgisayar Çıktısı (Enstitüde onaylatılacak.)
veya noter onaylı sureti. YDS puanı en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (ÜDS, KPDS,
TOFEL vb.) bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan almış olmak.
6- Lisans ve Yüksek Lisans Not Durum Belgesi aslı veya noter onaylı sureti. (Adaylar mezun olduğu
Üniversiteden genel not ortalamasının yüzlük sistem karşılıklarını getireceklerdir. Yüzlük sistem not ortalama
karşılığını getiremeyen adaylara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen yüzlük not sistemi dönüşüm
tablosundaki değerler uygulanacaktır.)
7- Mülakat Sınavına katılmayan veya Mülakat Sınavından 100 üzerinden en az 50 (elli) notu alamayan adaylar
başarısız sayılırlar.
8- T.C. Kimlik Nolu Kimlik cüzdanı arkalı önlü fotokopisi.
9- 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf.
10- İstenilen belgeler sırasıyla plastik telli dosya içerisinde teslim edilecektir.
11- Başvuru için mezun olunması gereken lisans ve yüksek lisans programları Lisansüstü Eğitim Öğretim Başvuru
ve Öğrenci Kabul Koşulları Yönergesinde belirtilmiştir.
Adres
:
Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA
Tel : 0 274 265 20 31 / 32 57- 32 51 / Fax : 0 274 265 20 95
Download

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ